Page 5 - DNSG Tuần Số 483 (11-17.4.2018)
P. 5

TroNG MaéT NHaø KiNH doaNH       5           NAÊNG SUAÁT lAO ÑOäNG
           Nuát thùæt tûâ àaâo taåo


             TS. Traàn Maïnh Ñöùc

              uoäc caïnh tranh khoác lieät nhaát hieän nay giöõa  Vieät Nam caàn ñoåi môùi maïnh meõ tö duy veà giaùo
              caùc nöôùc ASEAN chính laø cuoäc caïnh tranh  duïc, ñaøo taïo. Söï thay ñoåi naøy ñang ñöôïc theå hieän
           Cveà nguoàn nhaân löïc. Cuoäc caùch maïng coâng  trong Döï thaûo Luaät Söûa ñoåi boå sung moät soá ñieàu
           nghieäp laàn thöù 4 (caùch maïng 4.0) laø cô hoäi vaø thaùch  cuûa Luaät Giaùo duïc ñaïi hoïc.
           thöùc lôùn cuûa Vieät Nam trong boái caûnh thöïc thi caùc  Theo thoáng keâ môùi nhaát cuûa Boä Giaùo duïc vaø
           cam keát cuûa Hieäp ñònh Ñoái taùc toaøn dieän vaø tieán boä  Ñaøo taïo, ñaõ coù haøng traêm nghìn sinh vieân toát
           xuyeân Thaùi Bình Döông (CPTPP) ñang caän keà.  nghieäp ñaïi hoïc coâng laäp vaø haøng chuïc nghìn sinh
             Theo döï baùo, cuoäc caùch maïng 4.0 seõ laø neàn taûng  vieân toát nghieäp ñaïi hoïc tö thuïc thaát nghieäp. Quyù
           ñeå neàn kinh teá Vieät Nam chuyeån ñoåi töø moâ hình döïa  III/2017, soá ngöôøi thaát nghieäp coù trình ñoä töø ñaïi
           vaøo taøi nguyeân, lao ñoäng chi phí thaáp sang neàn kinh  hoïc trôû leân taêng 53.900 ngöôøi so vôùi quí II/2017,
           teá tri thöùc. Ñoàng thôøi, cuoäc caùch maïng 4.0 cuõng taïo  töông ñöông 4,51%. Moät haäu quaû tieáp theo laø sinh
           ra thay ñoåi lôùn veà cung caàu lao ñoäng, vôùi söï xuaát hieän  vieân ra tröôøng vaãn coøn mô hoà veà ñònh höôùng ngheà
           cuûa coâng ngheä môùi, soá löôïng nhaân vieân coù theå seõ  nghieäp. Vieäc ñònh höôùng cho sinh vieân tröôùc vaø
           giaûm coøn 1/10 so vôùi hieän nay.      sau khi vaøo ñaïi hoïc ôû nöôùc ta ñeàu raát keùm. Trong
             Theo Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá (ILO), Vieät Nam  khi ñoù, ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi, vieäc ñònh höôùng
           laø quoác gia chòu aûnh höôûng nhieàu nhaát töø cuoäc caùch  ngheà nghieäp ñöôïc tieán haønh raát sôùm, thaäm chí
           maïng 4.0. Ngaønh ngheà söû duïng lao ñoäng phoå thoâng  caùc tröôøng ñaïi hoïc vaãn tieáp tuïc ñònh höôùng cho
           seõ chòu taùc ñoäng lôùn vaø nguy cô thaát nghieäp raát cao.  sinh vieân.
           Trong boái caûnh ñoù, nhieàu ngaønh ngheà seõ bieán maát  Theâm vaøo ñoù, nöôùc ta khoâng coù döï baùo quoác
           nhöng cuõng seõ xuaát hieän nhieàu ngaønh ngheà môùi.  gia veà nhu caàu lao ñoäng. Theo Quyeát ñònh 579 cuûa
             Nhö vaäy, nguoàn nhaân löïc phaûi ñöôïc ñaøo taïo laïi,  Thuû töôùng Chính phuû, vieäc döï baùo nhu caàu lao
           ñöôïc trang bò nhöõng kieán thöùc, kyõ naêng phuø hôïp.  ñoäng ñöôïc giao cho Boä Lao ñoäng, Thöông binh vaø
           Hieän nay, nöôùc ta khoâng chæ caïnh tranh vôùi caùc nöôùc  Xaõ hoäi, döï baùo nhu caàu ñaøo taïo ñöôïc giao cho Boä
           trong khu vöïc ASEAN maø coøn vôùi raát nhieàu nöôùc treân  Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, nhöng trong moät phieân chaát
           theá giôùi. Neáu Vieät Nam khoâng coù söï chuaån bò caàn  vaán tröôùc Quoác hoäi, Boä tröôûng Phuøng Xuaân Nhaï
           thieát, chaéc chaén seõ huït hôi, khoâng theå vöôït qua baãy  ñaõ thöøa nhaän, vieäc döï baùo nhu caàu ñaøo taïo haèng
           thu nhaäp trung bình maø nöôùc ta ñang ñoái maët. naêm cuûa Vieät Nam chöa toát, caàn thay ñoåi trong
             Nguoàn nhaân löïc hieän nay cuûa Vieät Nam chöa ñaùp  thôøi gian tôùi.
           öùng ñöôïc nhu caàu veà chaát löôïng, cô caáu lao ñoäng  Moät ñaëc thuø cuûa cuoäc caùc maïnh coâng nghieäp
           coøn raát nhieàu baát caäp. Ñaëc bieät, naêng suaát lao ñoäng laø  4.0 laø keát noái vaø chia seû döõ lieäu. Hieän taïi, nöôùc ta
           vaán ñeà ñaùng quan taâm nhaát. Theo Trung taâm Thoâng  ñang xaây döïng cô sôû döõ lieäu quoác gia veà daân cö.
           tin vaø Döï baùo kinh teá, xaõ hoäi, naêng suaát lao ñoäng khu  Ñaây seõ laø cô sôû döõ lieäu goác ñeå keát noái cô sôû döõ lieäu
           vöïc nhaø nöôùc laø thaáp nhaát. Hieän coù 65% chuû doanh  chuyeân ngaønh cuûa caùc boä, ngaønh. Muoán vaäy, vaán
           nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi cho raèng caùch ñaøo  ñeà naøy phaûi ñöôïc theå cheá hoùa trong vaên baûn quy
           taïo kyõ naêng trong nhaø tröôøng khoâng phuø hôïp vôùi  phaïm phaùp luaät. Tuy nhieân, ñeán nay, cô sôû döõ lieäu
           yeâu caàu cuûa doanh nghieäp.         quoác gia cho giaùo duïc ñaïi hoïc laïi chöa ñöôïc quy
             Soá lieäu töø Toång cuïc Giaùo duïc ngheà nghieäp cuûa  ñònh trong Luaät Giaùo duïc Ñaïi hoïc.
           Boä Lao ñoäng, Thöông binh vaø Xaõ hoäi cho thaáy, löïc  Döï thaûo Luaät Giaùo duïc Ñaïi hoïc söûa ñoåi seõ ñöôïc
           löôïng lao ñoäng ñaõ qua ñaøo taïo ôû trình ñoä cao ñaúng  Boä Giaùo duïc - Ñaøo taïo trình Quoác hoäi vaøo thaùng 5
           coù tyû leä thaát nghieäp 27,2%, trong khi ñoù lao ñoäng  tôùi, hy voïng seõ giaûi quyeát ñöôïc nhöõng baát caäp lieân
           coù trình ñoä sô caáp vaø trung caáp ngheà chæ laø 5,3 % vaø  quan ñeán ñaøo taïo nhaân löïc cuûa Vieät Nam, ñaùp öùng
           2,2%. Nhöõng haïn cheá, yeáu keùm cuûa nguoàn nhaân löïc  nhu caàu nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao trong cuoäc
           ñang aûnh höôûng raát lôùn ñeán naêng löïc caïnh tranh  caùch maïng 4.0.
           cuûa neàn kinh teá.                           Thanh huyeàn ghi                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
       l Toång bieân taäp:   l Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN l Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG l Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
       l Phoù Toång bieân taäp:  l Kyõ thuaät vaø daøn trang:  l Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG - NGOÏC QUYØNH  l Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                  l Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
       l Thö kyù toøa soaïn:    TIEÁN ÑAÏT       l Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 483 BOÄ MÔÙI (733)   11 - 17/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10