Page 6 - DNSG Tuần Số 483 (11-17.4.2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                              Theo Doøng Thôøi söï
        Àaánh giaá laåi chñnh saách                                          ngaønh noâng nghieäp. Taïi Hoäi nghò Ñoái
                                                                u Boán vaán ñeà coøn toàn ñoïng cuûa
                                                               thoaïi vôùi noâng daân vôùi chuû ñeà “Thaùo
        baão hiïím xaä höåi hiïån haânh                                        gôõ vöôùng maéc, khôi doøng ñoäng löïc,
                                                               tieáp ñaø 30 naêm ñoåi môùi” dieãn ra hoài
                                                               ñaàu tuaàn, Thuû töôùng Nguyeãn Xuaân
                                                               Phuùc ñaõ chæ ra 4 vaán ñeà coøn toàn ñoïng
                                                               cuûa ngaønh noâng nghieäp: Saûn xuaát
                                                               manh muùn, nhoû leû vaãn phoå bieán;
          rong buoåi laøm vieäc                                         naêng suaát, chaát löôïng, hieäu quaû,
          vôùi Phoù thuû töôùng                                          söùc caïnh tranh coøn thaáp; ñôøi soáng
        TVöông Ñình Hueä                                               cuûa noâng daân coøn khoù khaên, nhaát
        vaøo cuoái tuaàn tröôùc, oâng                                         laø ôû vuøng saâu, vuøng xa, bieân giôùi, haûi
        Ousmane Dione - Giaùm ñoác                                          ñaûo, vuøng ñoàng baøo daân toäc ít ngöôøi;
        Quoác gia Ngaân haøng Theá                                          nhieàu nôi vaãn taäp trung ñaàu tö xaây
        giôùi (WB) taïi Vieät Nam ñaõ                                         döïng cô sôû haï taàng, ít quan taâm tôùi
        caûnh baùo veà nhöõng toàn taïi                                        vieäc chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá, naâng
        trong heä thoáng baûo hieåm                                          cao thu nhaäp cuûa ngöôøi daân.
        xaõ hoäi (BHXH) cuûa Vieät Nam.                                         u Soá thu cuûa ngaønh haûi quan
        OÂng khaúng ñònh Vieät Nam                                          trong quyù I/2018 giaûm. Quyù I, ngaønh
        ñang phaûi ñoái maët vôùi nhieàu                                       haûi quan thu ngaân saùch nhaø nöôùc
        thaùch thöùc veà tyû leä thanh                                        (NSNN) ñaït 68.027 tyû ñoàng, chieám
        toaùn cuûa heä thoáng BHXH                                          24,04% döï toaùn naêm 2018, ñaït 23,2%
        cao hôn möùc maø ngöôøi lao                                          chæ tieâu phaán ñaáu, nhöng soá thu giaûm
        ñoäng ñoùng, ngöøng ñoùng                                          2,16% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi.
        BHXH sôùm, nghæ höu sôùm                                           Nhieäm vuï thu NSNN 283.000 tyû
        vaø tuoåi nghæ höu cuoái cuøng                                        ñoàng (chæ tieâu phaùp leänh) vaø 293.000
        thaáp. Soá ngöôøi thuï höôûng                                         tyû ñoàng (chæ tieâu phaán ñaáu) ñöôïc
        BHXH ñang tieáp tuïc taêng, vì                                        ñaùnh giaù seõ gaëp khoâng ít khoù khaên,
        theá oâng Ousmane Dion cho                                          moät phaàn bôûi vieäc giaûm thu khoaûng
        raèng, neáu khoâng caûi caùch heä                                       30.150 tyû ñoàng khi caùc FTA coù hieäu
        thoáng höu trí thì söï maát caân                                       löïc trong naêm 2018 vaø quyù II, thu töø
        ñoái thu chi seõ taêng leân.                                         thueá xaêng daàu nhaäp khaåu seõ giaûm
         Vieät Nam coù thu nhaäp                                           maïnh do khu loïc hoùa daàu Nghi Sôn
        trung bình thaáp nhöng laïi naèm trong caùc quoác gia coù toác ñoä giaø  nhaéc moät soá vaán ñeà khi xaây döïng vaø thöïc hieän chính saùch höu trí  ñi vaøo hoaït ñoäng.
        hoùa daân soá nhanh nhaát theá giôùi. Naêm 2014, ngöôøi coù ñoä tuoåi  sao cho phuø hôïp vôùi tieán trình phaùt trieån kinh teá, chuù troïng ñeán
        töø 60 trôû leân chieám 10,2% daân soá vaø theo caùc chuyeân gia nhaân  caùc yeáu toá ñaày ñuû, beàn vöõng, hieäu quaû. Vieät Nam laø quoác gia coù  u Hôn 1.800 cöûa haøng tieän lôïi taïi
        khaåu hoïc cuûa Toå chöùc Daân soá Lieân Hieäp Quoác, Vieät Nam chính  quyõ BHXH coù khaû naêng maát caân ñoái trong daøi haïn neáu khoâng  TP.HCM. Tính ñeán cuoái thaùng 3/2018,
        thöùc böôùc vaøo giai ñoaïn daân soá giaø sôùm ba naêm so vôùi döï baùo.  ñieàu chænh chính saùch höu trí. OÂng Josef Pilger noùi raèng, Chính  treân ñòa baøn TP.HCM coù hôn 1.800
         WB ñaõ ñeà xuaát caûi caùch heä thoáng höu trí Vieät Nam vôùi caùc  phuû Vieät Nam neân ñöa ra nhöõng giaûi phaùp baét buoäc ñoùng BHXH  cöûa haøng tieän lôïi vaø sieâu thò mini vôùi
                                                                          2
        nhoùm giaûi phaùp: Tröôùc tieân tyû leä ñieàu chænh löông höu seõ theo  ñoái vôùi ngöôøi daân. Vieät Nam coù theå hoïc hoûi kinh nghieäm naøy töø  toång dieän tích 272.000m saøn. Döï
        chæ soá laïm phaùt vaø thaáp hôn möùc taêng tieàn löông, ñoä tuoåi  Hoàng Koâng (Trung Quoác), hoïc ôû nhöõng khu vöïc khoù khaên veà kinh  kieán caùc chuoãi cöûa haøng tieän lôïi seõ
        nghæ höu cuûa nam vaø nöõ baèng nhau vaø taêng daàn tuoåi nghæ  teá nhöng vaãn ñaûm baûo an sinh xaõ hoäi. Hieän nay Hoàng Koâng ñaõ  tieáp tuïc gia taêng trong nhöõng quyù
        höu, giaûm tyû leä tích luõy vaø khoaûng caùch löông höu giöõa khu  baûo ñaûm gaàn 100% ñôn vò ngoaøi coâng laäp tham gia ñoùng BHXH.  coøn laïi cuûa naêm 2018 vì coù söï xuaát
        vöïc nhaø nöôùc vaø tö nhaân ñeå taïo söï coâng baèng. Cuoái cuøng,  Ñoù laø keát quaû cuûa 20 naêm sieát chaët quy ñònh veà BHXH cuõng nhö an  hieän cuûa nhieàu thöông hieäu môùi.
        xem xeùt laïi phöông phaùp ñieàu chænh möùc höôûng BHXH theo  sinh xaõ hoäi. Vôùi Vieät Nam, tröôùc maét ñaûm baûo 20% coâng daân tham  u Hôn 57.000 doanh nghieäp
        chæ soá löông.                    gia BHXH ñaõ laø thaønh coâng lôùn. Ñieàu ñoù coù nghóa laø moät quoác  tham gia xuaát khaåu. Trong quyù I ñaõ
         Naêm 2014, Vieät Nam ñaõ coù nhöõng caûi caùch veà chính saùch  gia thu nhaäp thaáp, Vieät Nam phaûi ñaûm baûo ñöôïc soá löôïng ngöôøi  coù 57.400 doanh nghieäp tham gia
        BHXH nhaèm giaûi quyeát vaán ñeà thaâm huït ngaân saùch höu trí trong  tham gia BHXH raát cao môùi ñaûm baûo ñöôïc quyõ BHXH. xuaát nhaäp khaåu, taêng 8,6% so vôùi
        ngaén haïn, nhöng chöa giaûi quyeát ñöôïc caùc vaán ñeà daøi haïn,  Nhöõng giaûi phaùp WB khuyeán nghò laàn naøy, veà caên baûn coù  cuøng kyø naêm 2017. Toång trò giaù xuaát
        trong ñoù coù söï baát bình ñaúng veà löông höu cuûa ngöôøi lao ñoäng  moät soá noäi dung cuøng höôùng vôùi ñeà aùn caûi caùch BHXH seõ trình  nhaäp khaåu haøng hoùa trong quyù I ñaït
        khu vöïc nhaø nöôùc vaø tö nhaân.           Boä Chính trò vaø seõ ñöôïc quyeát ñònh trong Hoäi nghò Trung öông  108,43 tyû USD, taêng 18,9% so vôùi
         OÂng Josef Pilger - chuyeân gia dòch vuï höu trí toaøn caàu, Coâng  7 tôùi. Hieän Chính phuû ñaõ giao cho Baûo hieåm xaõ hoäi Vieät Nam, Boä  cuøng kyø naêm 2017, trong ñoù toång
        ty Kieåm toaùn Ernst & Young, trong moät hoäi thaûo veà baûo hieåm môùi  Taøi chính cuøng caùc cô quan lieân quan ñaùnh giaù chính saùch BHXH  trò giaù xuaát khaåu ñaït 55,58 tyû USD vaø
        ñaây ñaõ khaúng ñònh, khoâng coù giaûi phaùp chuaån naøo coù theå aùp duïng  hieän haønh.          toång trò giaù nhaäp khaåu ñaït 52,85 tyû
        cho caùc heä thoáng BHXH. Vò chuyeân gia naøy ñeà xuaát Vieät Nam caân           THanH Huyeàn   USD.        THIEÁU NGUYEÂN LIEÄU ÑIEÀU            VAMC TÌM ÑÔN VÒ ÑÒNH GIAÙ            VOÁN HOÙA THÒ TRÖÔØNG CUÛA VIETJET
        PHUÏC VUÏ SAÛN XUAÁT               KHOAÛN NÔÏ HÔN 4.000 LÖÔÏNG VAØNG        VÖÔÏT 100.000 TYÛ ÑOÀNG

         Quyù I vöøa qua, ngaønh ñieàu ñaõ xuaát khaåu 74.580 taán nhaân  Coâng ty Quaûn lyù taøi saûn cuûa caùc toå chöùc tín duïng Vieät  Sau hôn moät naêm nieâm yeát coå phieáu VJC leân saøn
        ñieàu, ñaït kim ngaïch hôn 758 trieäu USD, giaù xuaát khaåu bình  Nam (VAMC) thoâng baùo löïa choïn doanh nghieäp ñònh giaù  chöùng khoaùn, ñaàu thaùng 4 naøy, toång voán hoùa thò
        quaân 10.173 USD/taán. So vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi, löôïng  cho khoaûn nôï 4.085 löôïng vaøng SJC cuøng taøi saûn ñaûm baûo  tröôøng cuûa Coâng ty CP Haøng khoâng VietJet ñaõ vöôït
        nhaân ñieàu xuaát khaåu taêng 33,8%, kim ngaïch taêng 46,69%,  laø caên nhaø soá 7Bis Haøn Thuyeân, TP.HCM - ñòa ñieåm cuûa nhaø  100.000 tyû ñoàng. Naêm 2017, VietJet ñaït gaàn 42.258 tyû
        giaù xuaát khaåu bình quaân taêng 10,23%. Tuy nhieân, ngaønh  haøng Monde Vieät Nam tröôùc ñaây. Trong ñoù, dö nôï goác  ñoàng doanh thu thuaàn, taêng 53,7% vaø lôïi nhuaän tröôùc
        ñieàu ñang thieáu nguyeân lieäu, nhieàu nhaø maùy coù theå phaûi  laø 2.514 löôïng vaø laõi phaùt sinh ñeán cuoái thaùng 3 vöøa qua  thueá xaáp xæ 4.755 tyû ñoàng, taêng 75,9% so vôùi naêm 2016.
        taïm ngöøng saûn xuaát do ñieàu nieân vuï 2017 - 2018 bò maát  laø 1.571 löôïng vaøng. Caùch nay khoâng laâu, VAMC cuõng ra  Lôïi nhuaän sau thueá cuûa coå ñoàng coâng ty meï laø 4.527 tyû
        muøa treân dieän roäng, ñieàu thoâ nhaäp khaåu cuõng giaûm maïnh  thoâng baùo löïa choïn toå chöùc baùn ñaáu giaù vaø quyeàn khai  ñoàng. Ñoäi taøu bay cuûa VietJet tính ñeán nay laø 51 chieác
        veà chaát löôïng khi tyû leä nhaân thu hoài thaáp hôn naêm ngoaùi.  thaùc cao oác phöùc hôïp Saøi Goøn M&C taïi quaän 1, TP.HCM. vôùi 38 ñöôøng bay noäi ñòa vaø 44 ñöôøng bay quoác teá.
                             D.K                       P.L                     Q.A
        Soá 483 BOÄ MÔÙI (733)   11 - 17/4/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11