Page 7 - DNSG Tuần Số 483 (11-17.4.2018)
P. 7

7       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                                                         BoÅ nhieäM phoù toÅng BieÂn taäp
                                                          Baùo DOANH NHAÂN SAØI GOØN
                  Doanh nghieäp goã caùc laøng ngheà                        Ngaøy 3/4 , oâng Chu Tieán Duõng - Chuû
                  Seä gùåp khoá khi thûåc thi VPA/FLEGT                     tòch Hieäp hoäi Doanh nghieäp TP.HCM ñaõ

                                                         trao quyeát ñònh boå nhieäm oâng Traàn Hoaøng
                                                         (sinh naêm 1972) laøm Phoù toång bieân taäp Baùo
                                                         Doanh Nhaân Saøi Goøn, thôøi gian boå nhieäm laø 5
                       * VPA/FLEGT giöõa Vieät Nam  tröôøng theá giôùi. Phía EU khoâng chæ  naêm, keå töø ngaøy 28/3/2018. Tröôùc khi veà Baùo
                     vaø EUñang trong giai ñoaïn cuoái  quan taâm ñeán keát quaû ñaøm phaùn  Doanh Nhaân Saøi Goøn, oâng Traàn Hoaøng laø Phoù
                     cuûa quaù trình raø soaùt, sau khi  maø coøn quan taâm ñeán tieán trình  toång bieân taäp Baùo Coâng Thöông tröïc thuoäc
                     ñöôïc kyù taét vaøo ngaøy 11/5/2017.  ñaøm phaùn, ñaëc bieät laø söï minh  Boä Coâng Thöông.
        Ñang coù nhöõng      Theo oâng, caùc doanh nghieäp Vieät  baïch, söï tham vaán giöõa caùc beân.               Ñ.K
        khoù khaên ñoái      Nam, ñaëc bieät laø doanh nghieäp
                     ngaønh goã seõ gaëp khoù khaên gì khi
                                       * Phía EU coù hoã trôï naøo khoâng
        vôùi caùc doanh      xuaát khaåu ñoà goã sang EU trong  cho vieäc tieáp caän hieäp ñònh naøy  250 trieäu euro XaÂY SaÂn haøng ÑaãY
        nghieäp laøng       boái caûnh VPA/FLEGT coù hieäu löïc? cuûa doanh nghieäp Vieät Nam? cuûa Vieät Nam
                                                         Taäp ñoaøn T&T
        ngheà goã bôûi quy      - Moät trong nhöõng khoù khaên  - Lieân minh Chaâu AÂu vaø caùc  vaø Taäp ñoaøn-
        moâ nhoû leû. OÂng     cuûa doanh nghieäp laø vaán ñeà thoâng  nöôùc thaønh vieân nhö Ñöùc, Phaàn  Bouygues (Phaùp)
                     tin veà hieäp ñònh naøy. Ñaây laø hieäp
                                     Lan ñaõ coù nhöõng hoã trôï tích cöïc
        Hoaøng Thaønh,       ñònh khaù phöùc taïp, raøng buoäc  cho vaán ñeà naøy. Ngoaøi taøi chính,  ñaõ kyù baûn ghi nhôù
                                                        hôïp taùc ñaàu tö
        chuyeân gia cuûa      nhieàu cô quan chuyeân ngaønh vaø  thoâng tin, phía EU ñaõ hoã trôï Toång  xaây döïng tuyeán
                     lieân quan ñeán nhieàu khung phaùp lyù.
        Phaùi ñoaøn Lieân     Quaù trình thöïc hieän hieäp ñònh naøy,  cuïc Laâm nghieäp Vieät Nam nghieân  ñöôøng saét daøi
                                     cöùu chính saùch, caäp nhaät thoâng
                                                        31,1km chaïy doïc quoác loä 32 noái trung taâm TP. Haø
        minh Chaâu AÂu       phía EU yeâu caàu caùc beân phaûi coù  tin ñeå kòp thôøi phaûn aùnh tôùi doanh  Noäi vôùi thò xaõ Sôn Taây, toång giaù trò ñaàu tö öôùc tính
                     caùi nhìn toaøn dieän veà lónh vöïc kinh
        taïi Vieät Nam       teá, thöông maïi, moâi tröôøng vaø xaõ  nghieäp. Phía EU cuõng hoã trôï taøi  khoaûng 1,4 tyû euro vaø xaây döïng saân vaän ñoäng Haøng
                                                        Ñaãy trò giaù 250 trieäu euro. Saân vaän ñoäng Haøng Ñaãy
                                     chính nhaèm naâng cao naêng löïc
        cho raèng, seõ       hoäi. Noù laø toång theå caùc tieâu chí lieân  cho caùc cô quan trung öông coù  tích hôïp nhieàu haïng muïc khaùc nhö khu vaên phoøng,
                     quan ñeán caùc vaán ñeà phaùt trieån.
        hieäu quaû hôn neáu      Trong khi ñoù, haàu heát doanh  lieân quan cuûa Vieät Nam.  thöông maïi, coù 4 taàng haàm vaø 2 taàng noåi, trong ñoù
                                       Con soá cuï theå thì Toång cuïc Laâm
                                                        taàng noåi laø saân boùng ñaù ñöôïc thieát keá theo tieâu
        caùc laøng ngheà      nghieäp goã Vieät Nam ñang thieáu  nghieäp coù theå cung caáp, nhöng toâi  chuaån FIFA.
                     caùc keânh lieân laïc vôùi khaùch haøng
        goã lieân keát cuøng    taïi thò tröôøng chaâu AÂu, thaäm chí  ñöôïc bieát, ngoaøi vieäc hoã trôï caùc toå            K.Ñ
                                     chöùc chính trò, xaõ hoäi, ñaõ coù nhöõng
        saûn xuaát, kinh      nhieàu doanh nghieäp khoâng laøm  hoã trôï cho caùc hieäp hoäi doanh  Flc Ñeà XuaÁt XaÂY DÖÏng SaÂn BaY
                                                        QuoÁc teÁ Ñoàng hÔùi
        doanh theo tieâu      aên tröïc tieáp vôùi khaùch haøng chaâu  nghieäp ñeå thoâng qua ñoù thoâng  Taäp ñoaøn FLC
                     AÂu maø thoâng qua trung gian. Do
                                     tin lan toûa nhanh hôn ñeán doanh
        chí Vieät Nam       ñoù, nhöõng yeâu caàu veà laâm nghieäp,  nghieäp ngaønh goã.    vöøa göûi coâng
        vaø EU ñaõ thoáng     veà goã töø phía chaâu AÂu khoâng ñeán                vaên ñeán Boä Giao
                     ñöôïc doanh nghieäp Vieät Nam, ñaëc
                                                            -
                                                             Vaän
                                                        thoâng
                                       * Tieáp caän thò tröôøng chaâu AÂu
        nhaát trong Hieäp     bieät laø doanh nghieäp nhoû. Ñieàu naøy  ñang laø thaùch thöùc raát lôùn ñoái  taûi, Cuïc Haøng
        ñònh Ñoái taùc töï     seõ khieán doanh nghieäp gaëp nhieàu  vôùi doanh nghieäp goã vöøa vaø nhoû.  khoâng Vieät Nam
                     khoù khaên, luùng tuùng trong quaù
                                                        vaø UBND tænh
        nguyeän veà thöïc     trình thöïc hieän VPA/FLEGT.  OÂng noùi gì veà ñieàu naøy?     Quaûng Bình ñeà
                                       - Hieän EU vaø Vieät Nam ñaõ ñoàng yù
        thi luaät, quaûn trò     * Theo oâng, nguyeân nhaân  kyù Hieäp ñònh VPA/FLEGT. Vieät Nam  nghò ñöôïc naâng caáp saân bay Ñoàng Hôùi thaønh saân
                                                        bay quoác teá theo hình thöùc BOT.FLC laø ñôn vò ñeà
        röøng vaø thöông      doanh nghieäp thieáu thoâng tin  coù nhieàu laøng ngheà ñoà goã, nhöng  xuaát laäp Haõng Haøng khoâng Bamboo Airways vaø
        maïi goã, saûn       baét nguoàn töø ñaâu?      doanh nghieäp cuûa caùc laøng ngheà  ñaõkyù thoûa thuaän mua 24 maùy bay A321NEO vôùi
                                                        Airbus nhaèm caát caùnh vaøo cuoái naêm 2018.Trong
        phaåm goã (VPA/        - Quaù trình ñaøm phaùn VPA/ ñoù coù quy moâ nhoû. Hoï coù nhöõng  thaùng 4 naøy, Bamboo Airways seõ tuyeån duïng 600
                                     khoù khaên nhaát ñònh ñeå ñaùp öùng yeâu
        FLEGT).          FLEGT khaù phöùc taïp, baét ñaàu töø  caàu töø phía EU, duø Hieäp hoäi Laâm  nhaân söï laø phi coâng, tieáp vieân, baûo döôõng vaø nhaân
                     naêm 2010 nhöng phaûi maát hôn 6
                                                        vieân kyõ thuaät, dòch vuï, khai thaùc. Bamboo Airways
                                     saûn Vieät Nam ñaõ giuùp caûi tieán chuoãi
                     naêm môùi keát thuùc. Vieät Nam ñaõ maát  saûn xuaát, nhöng ñeán nay vaãn chöa  höôùng ñeán muïc tieâu keát noái tröïc tieáp thò tröôøng
                     khaù nhieàu thôøi gian ñeå laøm quen,  coù giaûi phaùp naøo ñöôïc cho laø hieäu  quoác teá vaø trong nöôùc tôùi caùc ñieåm phaùt trieån du
                     tìm hieåu caùc thuû tuïc cuõng nhö yeâu  quaû ñeå giuùp caùc laøng ngheà ñoà goã  lòch nhö Quy Nhôn, Quaûng Ninh, Haûi Phoøng, Thanh
                     caàu cuûa EU vaø caân nhaéc giöõa “ñöôïc  tieáp caän thò tröôøng EU. Do ñoù, neáu  Hoùa, Quaûng Bình... Hieän, FLC ñang ñaàu tö quaàn theå
                     vaø maát”. Theâm nöõa, phía Vieät Nam  caùc laøng ngheà ñoà goã muoán naèm  nghæ döôõng 2.000ha ôû Quaûng Bình.
                     cuõng caàn coù thôøi gian cho quaù trình  trong chuoãi saûn xuaát xuaát khaåu saûn            Tr.Ñ
                     chuyeån ñoåi nhaän thöùc, thay ñoåi cô  phaåm sang EU, baét buoäc phaûi tuaân  Vingroup thaM gia lÓnh VÖÏc
                     cheá, chính saùch lieân quan töø phía  thuû caùc cam keát cuûa VPA/FLEGT.
                     caùc cô quan trung öông, trong ñoù                  DÖÔÏc phaÅM
                     coù Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån  * Caûm ôn oâng!        Vingroup vöøa coâng boá tham gia lónh vöïc döôïc
                     noâng thoân, Toång cuïc Laâm nghieäp                 phaåm vôùi thöông
                     tröôùc nhöõng yeâu caàu môùi cuûa thò    Song Anh thöïc hieän   hieäu Vinfa. Tieáp
                                                        noái thaønh coâng
                                                        cuûa heä thoáng
      KiM ngaÏch XuaÁt KhaÅu traùi caÂY coù theÅ ÑaÏt 10 tYû uSD/naêM                  Vinmec vaø thöïc
                                                        hieän chieán löôïc
        Theo Toång cuïc Haûi quan, trong 3 thaùng ñaàu naêm 2018,  OÂng Ñinh Vaên Höông, Chuû tòch Hieäp hoäi Rau quaû Vieät  môû roäng lónh vöïc
      ngaønh rau cuû quaû Vieät Nam ñaït kim ngaïch xuaát khaåu 960  Nam nhaän ñònh, ñaây laø möùc taêng kyû luïc cuûa ngaønh rau cuû  y teá, Vingroup ñaõ
      trieäu USD, taêng 35,6% so vôùi cuøng kyø naêm 2017. Naêm 2017  quaû Vieät Nam. Tính ñeán ñaàu thaùng tö, caùc loaïi rau cuû quaû  thaønh laäp Coâng ty CP Vinfa, ñoàng thôøi ñaàu tö xaây
      kim ngaïch ngaønh naøy ñaït 3,45 tyû USD, boû xa ngaønh xuaát  cuûa Vieät Nam ñaõ coù maët khaép 60 thò tröôøng treân theá giôùi.  döïng Trung taâm Nghieân cöùu saûn xuaát thuoác Vinfa
      khaåu gaïo, daàu thoâ vaø caø pheâ.        OÂng Leâ Quoác Doanh, Thöù tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø  taïi huyeän Gia Bình, tænh Baéc Ninh coù toång voán ñaàu
                               Phaùt trieån noâng thoân nhaän ñònh, trieån voïng kim ngaïch  tö 2.200 tyû ñoàng vôùi caùc phaân khu nghieân cöùu, saûn
                               xuaát khaåu traùi caây ñaït 10 tyû USD seõ khoâng coøn xa. Bôûi, theo  xuaát, haäu caàn vaø caùc coâng trình phuï trôï theo tieâu
                               chöông trình taùi cô caáu ngaønh noâng nghieäp, dieän tích  chuaån quoác teá. Muïc tieâu cuûa Trung taâm Nghieân
                               chuyeån ñoåi töø ñaát luùa keùm hieäu quaû sang saûn xuaát caây aên  cöùu saûn xuaát thuoác Vinfa laø saûn xuaát vaø kinh doanh
                               traùi ngaøy caøng lôùn.              caùc loaïi thuoác Ñoâng y vaø caùc loaïi thuoác Taây y chaát
                                Hieän nhieàu tænh ôû Ñoàng baèng soâng Cöûu Long nhö Tieàn  löôïng cao, phuïc vuï thò tröôøng trong nöôùc, höôùng
                               Giang, Ñoàng Thaùp, Caàn Thô... ñaõ xaây döïng ñöôïc vuøng  tôùi xuaát khaåu. Trong ñoù, Vinfa seõ ñaàu tö maïnh cho
                               chuyeân canh caây aên traùi vôùi dieän tích vaø saûn löôïng lôùn.  vieäc nghieân cöùu, phaùt trieån vaø baûo toàn caùc baøi thuoác
                                Hôn nöõa, thoâng qua khaûo saùt caùc vöôøn caây aên traùi taïi  coù nguoàn goác töø döôïc lieäu quyù Vieät Nam. Vinfa cuõng
                               khu vöïc Ñoàng baèng soâng Cöûu Long, haàu heát noâng daân  seõ taäp trung vaøo caùc maûng saûn xuaát thöïc phaåm baûo
                               saûn xuaát caây aên traùi ñeàu ñaõ nhaän thöùc phaûi saûn xuaát saïch  veä söùc khoûe, vaccine vaø thieát bò y teá. Döï kieán, Trung
                               vì nhu caàu cuûa thò tröôøng, thay cho phöông thöùc saûn xuaát  taâm Nghieân cöùu saûn xuaát thuoác Vinfa seõ ñöôïc khôûi
                               theo kinh nghieäm cuûa noâng daân.        coâng trong quyù III/2018.
                                                    PV                      N.B

                                                              Soá 483 BOÄ MÔÙI (733)   11 - 17/4/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12