Page 8 - DNSG Tuần Số 483 (11-17.4.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên
                                                               Vaûi thieàu Thanh Haø -
        Chæ daãn ñòa lyù (CDÑL)                                            moät ñaëc saûn kinh teá gaén lieàn
                                                               vôùi ñòa danh - AÛnh: X.Thaûo
        coù theå giuùp saûn phaåm
        coù giaù baùn gaáp 50 laàn                                                Laõng phí lôùn
        so vôùi saûn phaåm cuøng                                             Taïi caùc nöôùc Thaùi Lan, Indonesia,

        loaïi treân thò tröôøng.                                            Philippiness, AÁn Ñoä..., tieàm naêng töø caây
                                                               döøa ñöôïc khai thaùc raát toát. Trong ñoù, AÁn
        Vieäc xaây döïng, khai                                             Ñoä ñöôïc ñaùnh giaù laø quoác gia coù “neàn kinh
        thaùc vaø quaûn lyù caøng                                           teá döøa huøng maïnh” khi raát nhieàu cô quan,
                                                               ban ngaønh vaø DN cuøng tham gia. Vieän
        nhieàu saûn phaåm coù                                             Coâng ngheä cheá bieán thöïc phaåm AÁn Ñoä ñaõ
        CDÑL seõ mang laïi caøng                                            nghieân cöùu, ñöa ra chöông trình môùi phaùt
                                                               trieån coâng ngheä phuïc vuï vieäc giaûi quyeát
        nhieàu lôïi ích kinh teá cho                                          caùc vaán ñeà sau thu hoaïch. Caùc saùng kieán
        noâng saûn Vieät Nam.                                             ñoù ñaõ taïo ra giaù trò gia taêng cho boät nöôùc
                                                               döøa, söõa döøa, chíp döøa vaø röôïu döøa. Trong
        Theá nhöng lôïi theá naøy                                           khi ñoù, Vieät Nam coù dieän tích troàng döøa
        ñang bò laõng phí.                                               khaù lôùn nhöng vaãn chöa ñöôïc vaøo “baûn
                                                               ñoà döøa theá giôùi”. Veà döøa traùi, hieän môùi chæ
                                                               coù moät DN xuaát khaåu nhöng chuû yeáu xuaát

          Hoàng nga            Laäng phñ chó dêîn àõa lyá                        sang khu vöïc chaâu AÙ nhö Singapore, Hoàng
                                                               Koâng, Ñaøi Loan.
                                                                 Baø Delphine Maria Vivian cho raèng,
            Nguoàn lôïi lôùn                                           ñieàu ñaùng tieác nhaát cuûa Vieät Nam laø CDÑL
            töø chæ daãn ñòa lyù                                          chöa ñöôïc söû duïng nhieàu vaø khai thaùc hieäu
         Cuoái thaùng 1/2018, döøa xieâm xanh Beán                                  quaû trong thöông maïi. Hieän vaãn chöa coù söï
        Tre ñaõ ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän CDÑL  naï döøa, thaûm xô döøa cuûa Vieät Nam ñöôïc  CDÑL: mang laïi giaù trò gia taêng cho nhaø saûn  hôïp taùc, keát noái giöõa caùc cô quan quaûn lyù,
        - daáu hieäu duøng ñeå chæ saûn phaåm chaát  doanh nghieäp (DN) nöôùc ngoaøi ñaët vaán ñeà  xuaát; giuùp DN vaø ñòa phöông choáng haøng  nhaø saûn xuaát vaø ngöôøi tieâu duøng. “Coù ñeán
        löôïng, uy tín coù nguoàn goác töø khu vöïc, ñòa  hôïp taùc kinh doanh laâu daøi. Caùc saûn phaåm  nhaùi, haøng giaû, haøng keùm chaát löôïng;  50% CDÑL cuûa noâng saûn Vieät Nam khoâng
        phöông, vuøng laõnh thoå hay quoác gia cuï  khaùc nhö daây thöøng döøa, caùm döøa, chæ xô  quaûng baù saûn phaåm ñòa phöông, thu huùt  coù ngöôøi quaûn lyù, khai thaùc. Chaúng haïn
        theå. Ñaây laø tin vui cho ngöôøi daân Beán Tre  döøa, giaù theå noâng nghieäp... cuõng ñöôïc giôùi  khaùch du lòch; giuùp baûo veä, gìn giöõ nhöõng  nhö CDÑL queá Höng Yeân ñöôïc Nhaø nöôùc
        khi môû ra trieån voïng môùi trong vieäc kinh  kinh doanh nöôùc ngoaøi quan taâm.  neùt vaên hoùa truyeàn thoáng ôû ñòa phöông.  uûy quyeàn, giao cho Hieäp hoäi Ngaønh ngheà
        doanh saûn phaåm töø caây döøa. Chæ rieâng döøa  Vieät Nam coù nhieàu ñaëc saûn coù giaù  Neáu caùc CDÑL ñöôïc khai thaùc toát seõ mang  queá ñòa phöông quaûn lyù nhöng hieäp hoäi
        traùi uoáng nöôùc ñaõ laø nguoàn thu ñaùng keå.  trò kinh teá, gaén lieàn vôùi caùc ñòa danh nhö  laïi nguoàn lôïi raát lôùn cho Vieät Nam.  naøy chæ hoïp ñuùng moät laàn vaøo ngaøy thaønh
        Caùc thoáng keâ cho thaáy, thò tröôøng nöôùc  nhaõn loàng Höng Yeân, vaûi thieàu Thanh Haø,  Treân thöïc teá, caùc saûn phaåm coù CDÑL  laäp töø naêm 2011 ñeán nay. Hay traø Moäc Chaâu
        döøa töôi theá giôùi ñaït 22 tyû USD trong naêm  cheø Thaùi Nguyeân, böôûi Naêm Roi, vuù söõa Loø  ñöôïc baùn vôùi giaù cao hôn raát nhieàu laàn  coù hieäp hoäi quaûn lyù nhöng khoâng khai thaùc
        2016, taêng so vôùi möùc 533 trieäu USD trong  Reøn... Tính ñeán thaùng 3/2018, Vieät Nam ñaõ  so vôùi saûn phaåm khoâng coù CDÑL. OÂng  hieäu quaû CDÑL do caû 10 thaønh vieân ñeàu laø
        naêm 2011.              baûo hoä 66 CDÑL vôùi khoaûng 1.000 saûn vaät,  Traàn Anh Tuaán - Giaùm ñoác Coâng ty The  nhaø cheá bieán, khoâng coù noâng daân tham
         Beán Tre coù 40% daân soá troàng döøa vaø  trong ñoù coù 60 CDÑL cuûa Vieät Nam vaø 6  Pathfinder ñöa daãn chöùng cuï theå veà CDÑL  gia”, baø Delphine Maria Vivian neâu thöïc teá.
        cuõng chieám gaàn 40% toång dieän tích troàng  CDÑL cuûa nöôùc ngoaøi.  cuûa Campuchia. Hieän nay, Campuchia chæ  Trong khi ôû caùc nöôùc, CDÑL do caùc
        döøa caû nöôùc. Lôïi theá coù CDÑL chaéc chaén  Chia seû taïi Hoäi thaûo Vai troø cuûa CDÑL  coù hai saûn phaåm coù CDÑL laø tieâu vaø thoát  hieäp hoäi ngaønh ngheà quaûn lyù thì ôû Vieät
        ñem laïi cho Beán Tre nhieàu lôïi ích khi xaây  trong phaùt trieån kinh teá ñòa phöông do Hoäi  noát nhöng ñaõ khai thaùc raát toát giaù trò lôïi theá  Nam laïi thuoäc veà Nhaø nöôùc. Ñieàu naøy
        döïng chuoãi phaùt trieån töø döøa. Baø Vuõ Kim  Doanh nghieäp haøng Vieät Nam chaát löôïng  naøy baèng caùch chuù troïng vaøo chaát löôïng,  daãn ñeán tình traïng raát nhieàu nhaø saûn
        Haïnh - Giaùm ñoác Hoäi Doanh nghieäp haøng  cao toå chöùc hoài tuaàn tröôùc, baø Delphine  taäp trung vaøo moät saûn löôïng nhoû ñeå xuaát  xuaát taïi ñòa phöông ñöôïc baûo hoä nhöng
        Vieät Nam chaát löôïng cao (Hoäi) cho bieát, taïi  Maria Vivian ñeán töø Trung taâm Hôïp taùc  khaåu. Trong ñoù, nhôø coù CDÑL maø giaù tieâu  khoâng söû duïng logo CDÑL vì khoâng bieát
        cuoäc keát noái vôùi thöông nhaân Thaùi Lan do  quoác teá nghieân cöùu noâng nghieäp vì söï phaùt  cuûa Campuchia leân ñeán 425 USD/kg, trong  mình coù quyeàn. Vaø cuõng vì vaäy môùi xaûy
        Hoäi toå chöùc naêm 2017, caùc saûn phaåm maët  trieån - CIRAD (Phaùp) cho bieát, coù 4 lôïi ích töø  khi tieâu Vieät Nam chæ coù giaù 8 USD/kg.  ra vieäc nhaõn hieäu caø pheâ Buoân Ma Thuoät


           àïí nêng cao giaá trõ           doanh nghiïåp ngaânh may
           Khaâu thieát keá quyeát ñònh phaàn lôùn giaù trò gia taêng vaø töï chuû trong saûn xuaát kinh
           doanh cuûa doanh nghieäp ngaønh may. Thoâng tin thò tröôøng laø döõ lieäu quan troïng cho
           caùc yù töôûng thieát keá, nguoàn nguyeân lieäu vöøa laø yeáu toá raøng buoäc, vöøa laø taùc nhaân
           ñöôïc saùng taïo cuûa thieát keá saûn phaåm. Chaát löôïng cuûa thieát keá ñònh höôùng caét may,

           phaân phoái vaø thöông hieäu, goùp phaàn quan troïng chuyeån töø CMT sang ODM.

            Ts.HuyønH THanH Ñieàn

            huoãi giaù trò cuûa ngaønh bao goàm caùc khaâu thöông  nöôùc, chæ ñöùng sau nhoùm ñieän thoaïi di ñoäng vaø linh kieän),
            hieäu ñeán thieát keá, tìm nguoàn cung öùng nguyeân  trong ñoù, 50% xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Myõ. Deät may trôû
          Clieäu, caét may, marketing vaø phaân phoái. Raát ít doanh  thaønh ngaønh ñöùng thöù 2 veà taïo nhieàu vieäc laøm (2,5 trieäu
          nghieäp tröïc tieáp kinh doanh haàu heát caùc khaâu, bôûi tính  lao ñoäng naêm 2016), ñöùng thöù 6 theá giôùi veà kim ngaïch
          chuyeân moân hoaù khaùc nhau. Thieát keá laø khaâu quan troïng  xuaát khaåu. Tuy nhieân, chuû yeáu hoaït ñoäng ôû coâng ñoaïn caét  trong khi doanh nghieäp Vieät Nam khoâng laøm chuû ñöôïc
          nhaát, quyeát ñònh phaàn lôùn giaù trò gia taêng vaø töï chuû cuûa  may vôùi giaù trò gia taêng thaáp, xuaát khaåu qua trung gian caùc  khaâu thieát keá, khoâng saùng taïo ñöôïc maãu maõ neân maát
          doanh nghieäp ngaønh may. Khoâng laøm chuû ñöôïc khaâu  ñaïi dieän thöông maïi, chöa chuû ñoäng ñöôïc nguyeân lieäu,  vò theá trong ñaøm phaùn. Maëc khaùc, do khoâng chuû ñoäng
          thieát keá, doanh nghieäp chæ tham gia vaøo khaâu caét may  nhaõn hieäu. Hieäp ñònh CPTPP coù hieäu löïc, thueá xuaát khaåu  ñöôïc khaâu thieát keá neân khoâng chuû ñoäng ñöôïc nguoàn
          vôùi lao ñoäng giaûn ñôn, giaù trò gia taêng thaáp. Caùc quoác gia  giaûm nhöng phaûi thoûa maõn caùc ñieàu kieän veà xuaát xöù noäi  nguyeân lieäu, phaûi söû duïng nguoàn nguyeân lieäu cuûa ñoái
          coù ngaønh deät may phaùt trieån khoâng coøn thöïc hieän caùc  khoái, cam keát veà lao ñoäng, moâi tröôøng, laø caùc ñieàu kieän maø  taùc hoaëc mua theo chæ ñònh cuûa ñoái taùc neân thöôøng coù
          coâng ñoaïn naøy, maø hôïp ñoàng gia coâng cho caùc quoác gia  doanh nghieäp deät may Vieät Nam khoù ñaùp öùng. Hôn nöõa,  giaù cao.
          coù nguoàn lao ñoäng giaù reû vaø vieäc saûn xuaát nguyeân phuï  phaàn öu ñaõi veà giaûm thueá coù khi laø caùi côù ñeå caùc ñaïi dieän  Toàn taïi naøy coù phaàn nguyeân nhaân khaùch quan do
          lieäu ñaàu vaøo chöa phaùt trieån nhö Bangladesh, Vieät Nam,  thöông maïi eùp giaùxuaát khaåu.  phaân coâng lao ñoäng trong chuoãi giaù trò ngaønh may ñaõ
          Pakistan.                     Hoaït ñoäng chuû yeáu laø khaâu caét may neân caùc doanh  ñöôïc ñònh hình töø sôùm. Theo ñoù, caùc quoác gia ñi tröôùc nhö
           Deät may laø ngaønh coù kim ngaïch xuaát khaåu ñöùng thöù  nghieäp thöôøng caïnh tranh veà giaù gia coâng. Caùc ñaïi dieän  Hoa Kyø, EU, Nhaät Baûn chuû yeáu taäp trung vaøo khaâu mang
          2 cuûa Vieät Nam (chieám 16% kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû  thöông maïi nöôùc ngoaøi ôû Vieät Nam thöôøng xuyeân eùp giaù  laïi giaù trò gia taêng cao nhaát: thieát keá, marketing vaø phaân


        Soá 483 BOÄ MÔÙI (733)   11 - 17/4/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13