Page 9 - DNSG Tuần Số 483 (11-17.4.2018)
P. 9

9


    maát thöông hieäu vaø phaûi kieän môùi laáy laïi
    ñöôïc thöông hieäu töø Trung Quoác. Theo baø  Nöng saãn Viïåt Nam hûúãng lúåi
    Delphine Maria Vivian, ngöôøi tieâu duøng
    Vieät Nam ñaõ quan taâm ñeán nguoàn goác,
    xuaát xöù saûn phaåm nhöng laïi ít thaáy thoâng  lúán tûâ Trung Quöëc
    tin veà CDÑL treân nhaõn nhöõng saûn phaåm
    an toaøn, höõu cô... Ñaây laø ñieàu ñaùng tieác vaø
    laõng phí khi phaûi boû coâng söùc, tieàn baïc ñeå
    ñöôïc chöùng nhaän CDÑL nhöng laïi ít quan  Vieäc Trung Quoác aùp ñaët tieâu chuaån      Heä quaû deã nhaän thaáy nhaát laø noâng saûn Vieät Nam khoâng coù
    taâm, söû duïng.               chaát löôïng ñoái vôùi noâng saûn nhaäp      thöông hieäu, neân khi phía Trung Quoác thay ñoåi chính saùch
     Cuøng vôùi nhaän ñònh naøy, PGS-TS.                             kieåm tra, giaûm saùt nghieâm ngaët chaát löôïng saûn phaåm laø haøng
    Phaïm Xuaân Ñaø - Cuïc tröôûng Cuïc Coâng  khaåu caøng giuùp ñònh hình laïi neàn noâng    hoùa bò öù ñoïng, giaù giaûm saâu, coù khi phaûi ñoå boû, noâng daân rôi
    taùc phía Nam - Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä  nghieäp theo höôùng saûn xuaát theo       vaøo tình trang nôï naàn. Baøi hoïc gaàn nhaát laø thòt heo Vieät Nam
    cho bieát, saûn phaåm coù CDÑL giuùp DN coù                           bò Trung Quoác khoùa ñöôøng tieåu ngaïch khieán caû ngaønh chaên
    ñöôïc lôïi theá caïnh tranh treân thò tröôøng,  chuoãi giaù trò vaø gia taêng uy tín cho    nuoâi heo suïp ñoå, noâng daân, doanh nghieäp ñieâu ñöùng, ñeán
    roäng cöûa ra thò tröôøng theá giôùi. Theá nhöng  saûn phaåm Vieät Nam.            giôø giaù vaãn chöa phuïc hoài nhö caùc naêm tröôùc.
    caùc CDÑL cuûa Vieät Nam chöa coù ñaùnh giaù                            Cuõng theo GS. Voõ Toøng Xuaân, khi Trung Quoác aùp ñaët caùc
    ñaày ñuû veà hieäu quaû. Neáu caùc tænh ñaêng kyù                        tieâu chuaån chaát löôïng ñoái vôùi noâng saûn buoäc doanh nghieäp
    CDÑL xong, giao cho ñòa phöông vaø ñeå                             Vieät Nam phaûi thay ñoåi caùch kinh doanh, nhö xaây döïng vuøng
    ñoù, khoâng ñaàu tö, khai thaùc thì CDÑL gaàn   Minh Phöông                 nguyeân lieäu theo caùc tieâu chuaån VietGAP, GlobalGAP ñeå truy
    nhö khoâng coù giaù trò.                                    xuaát ñöôïc nguoàn goác saûn phaåm. “Trung Quoác laø thò tröôøng
     Veà maët quaûn lyù, hieän vaãn chöa coù söï   aêm 2017, Vieät Nam xuaát khaåu gaïo, cao su sang thò  haáp daãn, vì quy moâ tieâu thuï lôùn, khoaûng caùch vaän chuyeån
    keát noái giöõa caùc cô quan quaûn lyù caáp cao.  tröôøng Trung Quoác ñaït kim ngaïch laàn löôït 1 tyû USD,  gaàn, vaø neáu caûi thieän chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng yeâu caàu
    CDÑL do Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä caáp  N1,5 tyû USD. Cuõng naêm 2017, trong 3,5 tyû USD giaù trò  thò tröôøng naøy thì doanh nghieäp seõ coù lôïi nhuaän toát” - GS. Voõ
    chöùng nhaän, Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån  kim ngaïch xuaát khaåu rau cuû quaû cuûa Vieät Nam thì Trung  Toøng Xuaân khaúng ñònh.
    noâng thoân höôùng daãn, khuyeán khích vieäc  Quoác ñaõ chieám 76% giaù trò.           TS. Nguyeãn Ñöùc Thaønh - Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu
    canh taùc vaø xaây döïng chuoãi, coøn Boä Coâng  Vuï Thò tröôøng Chaâu AÙ - Chaâu Phi Boä Coâng Thöông cho  kinh teá vaø chính saùch (VEPR) ñaùnh giaù, vieäc thò tröôøng Trung
    Thöông xuùc tieán thöông maïi. Theá nhöng  bieát, baét ñaàu trong thaùng 4 naøy, rau cuû quaû xuaát khaåu töø Vieät  Quoác ñaët ra yeâu caàu cao hôn baèng bieän phaùp taêng raøo caûn kyõ
    chöa coù söï lieân keát giöõa ba boä naøy trong  Nam sang Trung Quoác phaûi truy xuaát ñöôïc nguoàn goác. thuaät ñoái vôùi noâng saûn cuûa Vieät Nam seõ buoäc doanh nghieäp
    vieäc phaùt trieån caùc loaïi caây, traùi ñaëc bieät      Taêng giaù trò          Vieät Nam töø boû thoùi laøm aên “khoâng laønh maïnh” ñeå ñaûm baûo
    ñeå laøm thaønh nhöõng chuoãi saûn phaåm ñaït                          nhöõng ñieàu kieän cuûa nhaø nhaäp khaåu. Vaø moät khi chaát löôïng
    ñuùng giaù trò cao.               Theo ñoù, khi doanh nghieäp laøm thuû tuïc thoâng quan traùi  saûn phaåm ñaùp öùng caùc yeâu caàu thò tröôøng Trung Quoác, Vieät
     Ñeå khai thaùc toái ña hieäu quaû cuûa CDÑL,  caây töø Vieät Nam sang Trung Quoác phaûi cung caáp theâm hình  Nam seõ coù cô hoäi raát lôùn ñeå caûi thieän tình traïng nhaäp sieâu.
    theo baø Delphine Marie Vivien, caàn phaûi  aûnh chuïp bao bì chöùa thoâng tin: teân saûn phaåm, nguoàn goác  Lôïi ích daøi haïn
    naâng cao nhaän thöùc cho ngöôøi daân vaø  xuaát xöù, teân hoaëc maõ soá nhaø xöôûng ñoùng goùi baèng tieáng
    ngöôøi troàng, saûn xuaát, kinh doanh veà lôïi  Hoa hoaëc tieáng Anh ñeû truy xuaát nguoàn goác, chaát löôïng  Nhaän thöùc taàm quan troïng cuûa thò tröôøng Trung Quoác, töø
    ích, taàm quan troïng cuûa CDÑL beân caïnh  saûn phaåm. Doanh nghieäp coøn coù theå daùn theâm nhaõn ñeå boå  laâu nhieàu doanh nghieäp Vieät Nam ñaõ xaây döïng chuoãi giaù trò
    vieäc quaûn lyù vuøng troàng, saûn xuaát saûn  sung caùc thoâng tin maõ vaïch, maõ QR code hoaëc tem choáng  trong lónh vöïc noâng thuûy saûn ñeå ñaùp öùng caùc ñieàu kieän khaét
    phaåm hôïp lyù. Caùc ñòa phöông neân chuù  haøng giaû.                     khe cuûa thò tröôøng naøy.
    troïng vieäc ñaêng kyù CDÑL cho caùc saûn    Theo chuyeân gia noâng nghieäp - GS. Voõ Toøng Xuaân, nhieàu  Vina T&T Group nhieàu naêm lieàn xuaát khaåu traùi caây khoâng chæ
    phaåm ñaõ qua cheá bieán cuõng nhö vieäc truy  naêm qua Vieät Nam thöôøng xuaát khaåu noâng saûn qua Trung  vaøo thò tröôøng khoù tính nhö Myõ, chaâu AÂu maø coøn caû thò tröôøng
    xuaát nguoàn goác saûn phaåm khi ñöa ra thò  Quoác baèng ñöôøng tieåu ngaïch neân khoâng chuù yù ñeán vieäc truy  Trung Quoác. “Chaát löôïng quyeát ñònh söï thaønh baïi ñeå vaøo ñöôïc
    tröôøng. Quan troïng hôn, “Vieät Nam neân ñeå  xuaát nguoàn goác. Thöông laùi cöù mua gom ñuû loaïi noâng saûn  thò tröôøng khoù tính vaø ñaàu vaøo seõ quyeát ñònh chaát löôïng saûn
    caùc hieäp hoäi ngaønh ngheà tham gia ngay töø  troâi noåi, khoâng caàn quan taâm ñeán chaát löôïng, kích côõ, dö  phaåm. Vì theá Vina T&T phaûi quy hoaïch vuøng troàng caùc loaïi traùi
    ñaàu khi ñaêng kyù baûo hoä CDÑL vì hoï hieåu  löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät, mieãn sao ñuû soá löôïng vaø thaáy  caây xuaát khaåu theo tieâu chuaån GlobalGAP vaø truy xuaát ñöôïc
    roõ saûn phaåm, quy trình saûn xuaát vaø seõ baûo  coù lôøi laø baùn sang Trung Quoác. Vì cöù nghó thò tröôøng Trung  nguoàn goác. Ñeå saûn xuaát traùi caây ôû quy moâ thöông maïi, Vina T&T
    veä taøi saûn voâ hình naøy veà sau”, baø Delphine  Quoác deã tính neân noâng daân troàng troït khoâng theo quy trình  phaûi coù dieän tích ñaát ñuû lôùn. Baèng caùch lieân keát vôùi noâng daân,
    Marie Vivien tö vaán.            saûn xuaát, laïm duïng thuoác baûo veä thöïc vaät vaø phaân hoùa hoïc.  hieän Vina T&T coù treân 100ha caây aên quaû. Nhìn chung, doanh
                                                    nghieäp phaûi coù ñuû nguoàn löïc taøi chính ñeå xaây döïng vuøng troàng,
                                                    vì cöù moãi hai naêm phaûi toán 2.000 USD ñeå ñöôïc caáp tieâu chuaån
                                                    GlobalGAP. Chöa keå, ngay ñaàu vuï phaûi ñaët coïc cho noâng daân 50
                          laø döõ lieäu ñaàu vaøo cho thieát keá, ñoàng thôøi thieát keá ñöôïc  trieäu ñoàng/ha ñeå hoï mua nguyeân vaät lieäu” - oâng Nguyeãn Ñình
                          cuõng coá bôûi marketing nhaèm ñònh höôùng nhu caàu, taïo  Tuøng, Toång giaùm ñoác Coâng ty T&T Vina chia seû.
                          xu theá thôøi trang cho thò tröôøng ñeå tieâu thuï saûn phaåm  Ñaàu tö maïnh ngay töø luùc troàng ñeå cho ra ñöôïc loaïi traùi caây
                          ñöôïc thieát keá. Muoán laøm ñöôïc nhö vaäy, ñoøi hoûi doanh  ñuùng quy chuaån xuaát khaåu. Tuy nhieân ñaây chæ laø moät phaàn
                          nghieäp phaûi ñaàu tö nhaân löïc chaát löôïng cao vaø laøm toát  trong caùc ñieàu kieän caàn, doanh nghieäp coøn phaûi xaây döïng
                          marketing. Ñaây laø trôû ngaïi lôùn cho nhöõng doanh nghieäp  quy trình thu hoaïch, ñoùng goùi, vaän chuyeån, ñaëc bieät laø sôû höõu
                          Vieät Nam muoán laøm chuû khaâu thieát keá.     ñöôïc coâng ngheä baûo quaûn môùi giöõ ñöôïc chaát löôïng traùi caây
                            Thieát keá khoâng ñôn thuaàn chæ laø caùc baûn veõ saûn  toát cho ñeán khi ñeán tay ngöôøi tieâu duøng.
                          phaåm, cuõng khoâng ñôn giaûn chæ laø vieäc taïo ra yù töôûng  Theo oâng Tuøng, moät khi saûn xuaát traùi caây ñuùng quy trình
                          cho nhöõng saûn phaåm ñoäc ñaùo. Thaønh coâng cuûa thieát  thì vieäc khai thaùc caùc lôïi ích töø thò tröôøng Trung Quoác trôû
                          keá laø saûn phaåm taïo ra coù khaû naêng ñònh höôùng traøo löu  neân ñôn giaûn.
                          tieâu duøng, thu huùt ñöôïc khaùch haøng tìm mua saûn phaåm.  OÂng Tröông Ñình Hoøe - Toång thö kyù Hieäp hoäi Cheá bieán
                          Theo ñoù, ñi keøm vôùi thieát keá laø thoâng tin veà xu höôùng tieâu  vaø Xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam (VASEP) cho bieát, naêm 2017,
                          duøng, chieán dòch marketing vaø heä thoáng phaân phoái.  Trung Quoác laø thò tröôøng cuûa caù tra Vieät Nam vôùi giaù trò kim
                            Ñeå naém baét ñöôïc nhu caàu, xu höôùng tieâu duøng caàn  ngaïch hôn 1 tyû USD. Thôøi gian tôùi, Trung Quoác seõ laø thò tröôøng
                          coù ñoäi nguõ nghieân cöùu thò tröôøng naêng ñoäng, thöôøng  thuûy haûi saûn quan troïng cuûa Vieät Nam, giaù trò khoâng thua keùm
                          xuyeân coù nhöõng ñaùnh giaù vaø döï baùo nhu caàu. Ñoäi nguõ  thò tröôøng Myõ vaø chaâu AÂu.
                          naøy ñöôïc keát noái chaët cheõ vôùi ñoäi nguõ thieát keá ñeå phaùt  Theo oâng Hoøe, khoâng phaûi deã daøng thaâm nhaäp vaøo thò
                          trieån saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu khaùch haøng. Saûn  tröôøng Trung Quoác neáu nhö tröôùc ñoù doanh nghieäp khoâng
                          phaåm ñöôïc thieát keá chæ taïo hieäu öùng khi ñi keøm vôùi mar- noã löïc ñaùp öùng caùc tieâu chuaån chaát löôïng saûn phaåm khaét khe
                          keting ñeå phaùt ñi tín hieäu saûn phaåm môùi ñeán vôùi khaùch  cuûa thò tröôøng Myõ, chaâu AÂu hay Nhaät Baûn.
   phoái, trong khi ñoù, saûn xuaát taäp trung taïi Trung Quoác, AÁn  haøng tieàm naêng. Khi khaùch haøng bieát ñöôïc thoâng tin tìm  “Vieäc Trung Quoác ñaët nhieàu raøo caûn kyõ thuaät seõ giuùp giaûm
   Ñoä vaø caùc quoác gia ñang phaùt trieån nhö Bangladesh, Vieät  mua saûn phaåm thì phaûi coù heä thoáng phaân phoái saûn phaåm. thieåu vieäc xuaát khaåu tieåu ngaïch, voán bò aûnh höôûng bôûi vieäc
   Nam, Pakistan, Indonesia,... Heä thoáng caùc nhaø buoân laø taïi  Saûn phaåm ñöôïc thieát vaø phaân phoái thaønh coâng laø  thöông laùi thu gom saûn phaåm töø con caù tra chaát löôïng thaáp,
   Hoàng Koâng, Haøn Quoác, Ñaøi Loan keát noái caùc coâng ty saûn  moät minh chöùng ñeå thuyeát phuïc caùc ñoái taùc thöông  baùn giaù reû sang Trung Quoác khieán thöông hieäu coù theå bò ñe
   xuaát vôùi ngöôøi tieâu duøng cuoái. Caùc doanh nghieäp Vieät  hieäu, nhaø phaân phoái ñaët haøng saûn xuaát. Khi ñoù, xuaát khaåu  doïa”, oâng Hoøe noùi.
   Nam khoù loøng thay ñoåi söï phaân coâng trong chuoãi giaù trò  theo phöông thöùc baùn goùi thieát keá, nguyeân lieäu vaø caét  Theo TS. Nguyeãn Ñöùc Thaønh, ñeå thaâm nhaäp vaø ñöùng vöõng
   toaøn caàu cuûa ngaønh may maëc.        may cuõng deã daøng thöïc hieän. Thuyeát phuïc ñöôïc khaùch  treân thò tröôøng Trung Quoác, noâng saûn Vieät Nam phaûi ñöôïc
    Maëc khaùc, vieäc laøm chuû khaâu thieát keá ñoøi hoûi doanh  haøng söû duïng ñöôïc thieát keá cuûa coâng ty seõ deã daøng chuû  saûn xuaát töø neàn noâng nghieäp saïch, an toaøn vaø beàn vöõng, phaûi
   nghieäp phaûi ñaàu tö xaây döïng thöông hieäu vaø heä thoáng  ñoäng löïa choïn nhaø cung caáp nguyeân lieäu phuø hôïp. Vaø  xaây döïng caùc vuøng chuyeân canh quy moâ lôùn gaén lieàn vôùi
   phaân phoái. Heä thoáng phaân phoái khoâng chæ laø nôi baùn  nhö vaäy cuõng coù ñöôïc vò theá ñaøm phaùn vôùi caùc nhaø cung  coâng ngheä cheá bieán vaø baûo quaûn sau thu hoaïch hieän ñaïi. Vieät
   haøng maø coøn laø moät keânh traûi nghieäm thò tröôøng ñeå naém  caáp nguyeân vaät lieäu, mua ñöôïc nguyeân lieäu vôùi giaù thaáp  Nam caàn xaây döïng heä thoáng tieâu chuaån quoác gia cho noâng
   baét nhu caàu cuûa khaùch haøng. Thoâng tin töø khaùch haøng  hôn, hieäu quaû kinh doanh cuõng cao hôn.  saûn xuaát khaåu, thaønh laäp caùc cô quan chuyeân traùch ñeå kieåm
                                                    tra, giaùm saùt chaát löôïng.

                                                              Soá 483 BOÄ MÔÙI (733)   11 - 17/4/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14