Page 10 - DNSG Tuần Số 487 (9 - 15.5.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ       TAÁI CÚ CÊËU ÀÏÍ
       TAÁI CÚ CÊËU ÀÏÍ
       TAÁI CÚ CÊËU ÀÏÍ
       TAÁI CÚ CÊËU ÀÏÍ
       TAÁI CÚ CÊËU ÀÏÍ
       TAÁI CÚ CÊËU ÀÏÍ


       TÙNG SÛÁC MAÅNH
       TÙNG SÛÁC MAÅNH
       TÙNG SÛÁC MAÅNH          NGUYEÂN BAÛO     TAÙI CÔ CAÁU DANH MUÏC ÑAÀU TÖ, TAØI CHÍNH, CAÙC COÂNG TY CON, COÂNG TY LIEÂN
                     KEÁT NHAÈM TINH GOÏN, HIEÄU QUAÛ LAØ COÂNG VIEÄC MAØ NHIEÀU DOANH NGHIEÄP
                     (DN) XAÂY DÖÏNG, COÂNG TY BAÁT ÑOÄNG SAÛN (BÑS) ÑANG TIEÁN HAØNH.


        Trong chieán löôïc taêng quy moâ                                             Caùc DN BÑS vaø xaây
        hoaït ñoäng cuõng nhö söï hieän       Vûâa múã, vûâa àoáng                             döïng baét ñaàu taùi cô
        dieän cuûa thöông hieäu, caùc DN                                           caáu keå töø khi thò tröôøng

        ñeàu tính ñeán vieäc môû roäng thò tröôøng,      Thuduc House cho bieát, BÑS vaãn laø maûng phaùt trieån chính cuûa  nhaø ôû gaëp khuûng hoaûng.
        quyõ ñaát vaø tham gia vaøo moät soá lónh vöïc     Coâng ty (duy trì doanh thu treân 60%), beân caïnh caùc lónh vöïc kinh  Khoâng chæ taøi chính,
                                   doanh khaùc nhö thöông maïi, xuaát nhaäp khaåu, kinh doanh chôï
        coù tieàm naêng ñem laïi lôïi nhuaän.         ñaàu moái noâng saûn. Naêm nay, Coâng ty seõ môû roäng hoaït ñoäng  caùcDN coøn tieáp tuïc taùi
                                   sang caùc lónh vöïc coù tieàm naêng mang laïi doanh thu vaø lôïi nhuaän
                                   nhö khoaùng saûn (tröôùc maét laø goùp voán khai thaùc moû caùt traéng ôû  cô caáu danh muïc ñaàu tö.
          aïi ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2018 môùi ñaây, oâng  Quaûng Trò), xaây döïng.
          Nguyeãn Xuaân Quang - Chuû tòch HÑQT Coâng ty CP Ñaàu tö  Ñoái vôùi maûng BÑS, TP.HCM vaø Haø Noäi laø hai thò tröôøng troïng
        TNam Long (NLG) cho bieát, beân caïnh maûng nhaø ôû, naêm  ñieåm maø Thuduc House höôùng ñeán, song song ñoù Coâng ty tìm  aïi ñaïi hoäi coå ñoâng 2018 cuûa moät soá
        nay Nam Long seõ khai thaùc toái ña maûng kinh doanh BÑS thöông  kieám cô hoäi khai thaùc quyõ ñaát taïi caùc khu vöïc veä tinh TP.HCM.  coâng ty, khoâng ít coå ñoâng ñaõ chaát
        maïi taïi caùc quyõ ñaát saün coù, laãn caùc quyõ ñaát töông lai trong caùc  Thuduc House cuõng ñang chôø tænh Bình Döông pheâ duyeät döï aùn Tvaán ban laõnh ñaïo veà vieäc thanh lyù
        khu ñoâ thò quy moâ lôùn. Vieäc gia taêng giaù trò cho caùc BÑS seõ ñem  quy moâ hôn 60ha ôû thaønh phoá Thuû Daàu Moät. Veà cô caáu saûn phaåm,  moät soá döï aùn trong ñieàu kieän thò tröôøng
        laïi nguoàn doanh thu vaø lôïi nhuaän oån ñònh cho söï phaùt trieån  Thuduc House taäp trung phaùt trieån doøng saûn phaåm nhaø ôû thaáp  BÑS ñaõ hoài phuïc. Ñieån hình, vôùi Coâng ty CP
        beàn vöõng cuûa Nam Long. Theo oâng Quang, ñeå ñaåy maïnh BÑS  taàng, caên hoä trung bình, doøng caên hoä S-Home ôû caùc quaän ven  Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc (Thuduc House),
        thöông maïi, Nam Long coù söï ñoàng haønh cuûa caùc ñoái taùc nhö  trung taâm thaønh phoá, trong khi khu trung taâm thuoäc nhöõng ñoâ  coå ñoâng chaát vaán vì sao baùn döï aùn caên hoä
        Vingroup (sieâu thò Vincom+ seõ coù maët taïi caùc döï aùn do Nam  thò lôùn nhö Haø Noäi, TP.HCM, Thuduc House seõ phaùt trieån caên hoä  ôû khu daân cö Bình Chieåu (quaän Thuû Ñöùc,
        Long phaùt trieån), hay hai ñoái taùc ñeán töø Nhaät Baûn laø Hankyu  dòch vuï vaø BÑS cho thueâ. Ñöôïc bieát, naêm 2018 naøy, Coâng ty seõ  TP.HCM) thay vì töï phaùt trieån, bôûi caên hoä
        Hanshin Properties Corp. vaø Nishi Nippon Railroad voán coù kinh  trieån khai xaây döïng vaên phoøng cho thueâ ôû ñöôøng Phuøng Khaéc  vaãn laø xu höôùng löïa choïn cuûa nhieàu ngöôøi
        nghieäm ôû lónh vöïc phaùt trieån BÑS baùn leû.    Khoan, quaän 1, TP.HCM.                  coù nhu caàu an cö. OÂng Nguyeãn Vuõ Baûo
         Cuøng vôùi vieäc laán saâu hôn vaøo BÑS thöông maïi, Nam Long seõ  OÂng Nguyeãn Vuõ Baûo Hoaøng - Toång giaùm ñoác Thuduc House  Hoaøng - Toång giaùm ñoác Thuduc House
        môû roäng ñòa baøn ñaàu tö ra Haø Noäi vaø Haûi Phoøng. Theo keá hoaïch giai  tieát loä, ñeå boå sung nguoàn löïc ñaát ñai cho phaùt trieån daøi haïn, Coâng  nhaán maïnh, veà maët chieán löôïc, Coâng
        ñoaïn 2018 - 2022, NLG seõ phaùt trieån nhöõng khu nhaø ôû quy moâ töø  ty ñang trong tieán trình ñaøm phaùn mua laïi moät soá döï aùn ôû quaän  ty vaãn phaùt trieån BÑS, nhöng coù nhöõng
        20 - 50ha (doøng Flora, Ehome vaø Valora) ôû thò tröôøng phía Baéc vaø thò  2, 12 vaø döï aùn 36ha ôû Hoùc Moân. Öôùc tính, naêm 2018, nguoàn voán  döï aùn khoâng lôïi nhuaän nhö kyø voïng neân
        tröôøng TP.HCM. Laõnh ñaïo Nam Long cho bieát theâm, töø 2018 - 2020,  phuïc vuï cho muïc tieâu môû roäng quyõ ñaát, hôïp taùc ñaàu tö dao ñoäng  ban laõnh ñaïo phaûi caân nhaéc, trong khi coù
        thò tröôøng coù nhieàu yeáu toá tích cöïc cho thaáy nhu caàu veà nhaø ôû phaùt  töø 1.000 - 1.500 tyû ñoàng.  nhöõng döï aùn hôïp lyù hôn maø nhaø phaùt trieån
        trieån neân Coâng ty ñaët keá hoaïch taêng tröôûng vôùi muïc tieâu doanh  Theo chia seû töø Ñaát Xanh Group (DXG), quyù I/2018, caùc maûng  BÑS khaùc baùn, Coâng ty seõ thanh lyù döï aùn
        thu hôn 13.350 tyû ñoàng vaø lôïi nhuaän treân 1.100 tyû ñoàng vaøo naêm  hoaït ñoäng cuûa DXG ñeàu dieãn ra khaù tích cöïc, vôùi vieäc baøn giao  lôïi nhuaän khoâng nhieàu, söû duïng nguoàn
        2020, gaáp 4 laàn vaø 2 laàn so vôùi keát quaû thöïc hieän naêm 2017. Veà nhu  gaàn 100% saûn phaåm taïi döï aùn Opal Riverside (TP.HCM), trieån  tieàn naøy mua döï aùn ñöôïc ñaùnh giaù coù lôïi
        caàu voán phaùt trieån, baø Nguyeãn Thanh Höông - Giaùm ñoác ñaàu tö  khai baùn haøng thaønh coâng caùc khu nhaø DXG ñaàu tö thöù caáp, nhö  nhuaän kyø voïng toát hôn.
        Nam Long cho bieát, naêm nay Coâng ty coù keá hoaïch phaùt haønh theâm  Dragon City (Ñaø Naüng), Helios (TP.HCM), Long Chaâu (Ñoàng Nai),  Vieäc taïo ra nguoàn voán taùi ñaàu tö cuõng
        40 trieäu coå phieáu, döï kieán thu veà töø ñôït phaùt haønh naøy 890 - 1.100  Hateco vaø Haûi Phaùt ôû mieàn Baéc. Ñaùng chuù yù, DN naøy cuõng ñaõ môû  ñöôïc Coâng ty CP Taäp ñoaøn Xaây döïng Hoøa
        tyû ñoàng ñeå ñaàu tö vaøo döï aùn hieän höõu, môû roäng quyõ ñaát taïi TP.HCM,  roäng theâm quyõ ñaát thoâng qua vieäc mua theâm moät döï aùn coù quy  Bình (HBC) caân nhaéc. OÂng Leâ Vieát Haûi -Chuû
        Haø Noäi, khu vöïc laân caän vaø phaùt trieån BÑS thöông maïi. moâ 20.680m2 taïi phöôøng Linh Xuaân, quaän Thuû Ñöùc, TP.HCM.  tòch HÑQT chia seû, Hoøa Bình khoâng chuû
         Cuøng vôùi Nam Long, moät DN BÑS thuoäc phaân khuùc nhaø phuø  Thoâng tin cuûa DXG cho bieát, ñeán ngaøy 31/3/2018, soá dö tieàn maët  tröông kinh doanh BÑS raàm roä, khoâng tröïc
        hôïp tuùi tieàn khaùc laø Coâng ty CP Phaùt trieån nhaø Thuû Ñöùc (Thuduc  vaø caùc khoaûn töông ñöông cuûa DXG ñaït 1.273 tyû ñoàng, chieám  tieáp laáy thöông hieäu Hoøa Bình ñeå trieån
        House) cho thaáy nhöõng muïc tieâu khaù tham voïng. Taïi ñaïi hoäi coå  11,8% toång taøi saûn, ñuû giuùp Coâng ty thöïc hieän theâm töø vaøi ba döï  khai döï aùn. HBC laø coâng ty xaây döïng, khaùch
        ñoâng thöôøng nieân naêm 2018, oâng Leâ Chí Hieáu - Chuû tòch HÑQT  aùn coù quy moâ töø 5ha trôû leân trong naêm 2018.  haøng laø caùc coâng ty BÑS, neáu phaùt trieån

        Soá 487 BOÄ MÔÙI (737)   9 - 15/5/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15