Page 3 - DNSG Tuần Số 487 (9 - 15.5.2018)
P. 3

3-A
                           KHÔÛI ÑOÄNG THI


                               VOØNG 1


                      Noäi dung: - Kieán thöùc kinh teá, xaõ hoäi

                                   - Tö töôûng laøm giaøu


                                     cuûa danh nhaân Löông Vaên Can

                                   - Khaû naêng Anh ngöõ


                      Thôøi gian:  16/4 - 15/6/2018

                      Hình thöùc: Tröïc tuyeán taïi:

                                   luongvancan.doanhnhansaigon.vn

                                    hoaëc www.doanhnhansaigon.vn

                                      ÑÔN VÒ TAØI TRÔÏ

                             REX HOTEL SAIGON
                             www.rexhotelvietnam.com
                             141 Nguyen Hue Blvd., D.1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
      QUAÛNG CAÙO                                                               Soá 487 BOÄ MÔÙI (737)   9 - 15/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8