Page 5 - DNSG Tuần Số 487 (9 - 15.5.2018)
P. 5

TroNG MaéT NHaø KiNH doaNH       5


           Giaãm chi àïí traã núå cöng


              NguyeãN Leâ ÑìNh Quyù

               eá hoaïch vay, traû nôï cuûa Chính phuû vaø caùc  naêm gaàn ñaây ñang coù xu höôùng taêng nhanh, ñaëc
               haïn möùc vay nôï naêm 2018 vöøa ñöôïc kyù pheâ  bieät keå töø naêm 2011. Cuï theå, chæ trong voøng 5 naêm, töø
           Kduyeät. Theo ñoù,Chính phuû döï kieán daønh  naêm 2011 ñeán naêm 2015, tæ leä nôï coâng/GDP ñaõ taêng
           256.769 tyû ñoàng (gaàn 11,3 tyû USD) ñeå traû nôï, goàm traû  khoaûng 12,2 ñieåm phaàn traêm, töø 50% leân ñeán 62,2%.
           tröïc tieáp 256.769 tyû, traû nôï vay laïi 18.561 tyû ñoàng. So  Tôùi cuoái naêm 2016, nôï coâng ñaõ leân tôùi 63,7% GDP.
           vôùi 2016, soá nôï chính phuû döï kieán traû naêm 2018 giaûm  Vôùi toác ñoä taêng lieân tuïc khoaûng 5% moãi naêm nhö
           16.531 tyû ñoàng, nhöng laïi taêng hôn 18.760 tyû ñoàng so  trong giai ñoaïn 2011 - 2016, möùc traàn nôï coâng 65%
           vôùi naêm 2017.                GDP do Quoác hoäi ñaët ra coù theå seõ bò phaù vôõ trong thôøi
             Ñeå thöïc hieän keá hoaïch naøy, Chính phuû döï kieán  gian tôùi.
           vay 384.000 tyû ñoàng (khoaûng 16,8 tyû USD) ñeå traû nôï,  Ñeå giaûi quyeát ñöôïc vieäc vay nôï nhieàu hôn traû nôï
           trong ñoù vay trong nöôùc 275.970 tyû vaø nöôùc ngoaøi  laø vaán ñeà raát quan troïng. Trong boái caûnh hieän nay,
           108.030 tyû ñoàng.              vieäc thöïc hieän ñoàng boä taêng thu vaø tieát kieäm chi tieâu
             Vay nôï laø moät coâng cuï caàn thieát ñeå ñaùp öùng nhu  song haønh laø moät bieän phaùp. Khoâng quaù khoù ñeå hieåu
           caàu ñaàu tö vaø khuyeán khích phaùt trieån saûn xuaát trong  raèng, Chính phuû buoäc phaûi taêng caùc khoaûn thu noäi
           giai ñoaïn neàn kinh teá coøn coù möùc tích luõy thaáp. Tuy  ñòa ñeå buø ñaép, caân baèng ngaân saùch cho nguoàn thu
           nhieân, neáu laïm duïng vieäc vay nôï vaø söû duïng thieáu  töø xuaát nhaäp khaåu ngaøy caøng suy giaûm do Vieät Nam
           thaän troïng nguoàn taøi chính naøy thì caùc khoaûn nôï seõ  thöïc hieän hieäp ñònh thöông maïi töï do song phöông,
           thaønh moät gaùnh naëng cho ñaát nöôùc, khieán söï phaùt  ña phöông ñaõ kyù keát, vieäc thu töø lôïi töùc trong caùc
           trieån beàn vöõng cuûa neàn kinh teá bò ñe doïa. Bôûi neáu so  doanh nghieäp daàn daàn bò co heïp laïi do phaûi thoaùi
           vôùi döï toaùn ngaân saùch 2018 Quoác hoäi thoâng qua cuoái  voán nhaø nöôùc khi coå phaàn. Caûi caùch theå cheá, caûi thieän
           thaùng 11/2017, soá vay ñeå Chính phuû traû nôï taêng hôn  moâi tröôøng kinh doanh thì luùc naøo Chính phuû cuõng
           20.710 tyû ñoàng. Trong ñoù, khoaûn vay ñeå caân ñoái ngaân  phaûi caàn thöïc hieän nhöng ñeå coù ñöôïc ngay nguoàn
           saùch laø 341.770 tyû ñoàng, vay buø ñaép boäi chi laø 195.000  thu buø ñaép ngaân saùch trong ngaén haïn thì khoù coù caùch
           tyû ñoàng, coøn laïi laø traû nôï goác vaø vay veà cho vay laïi  naøo khaùc laø caùc nguoàn thu töø thueá. Tuy nhieân, vieäc gia
           khoaûng 190.000 tyû ñoàng.          taêng caùc möùc thueá phaûi nghieân cöùu kyõ, chuaån bò caùc
             “Thuûng traàn” nôï coâng vaø boäi chi ngaân saùch seõ aûnh  phöông aùn vaø giaûi ñaùp roõ raøng söû duïng nguoàn thu
           höôûng ñeán caân ñoái thu chi trong daøi haïn. Thöïc teá cho  nhö theá naøo khi taêng thueá.
           thaáy, tyû leä nôï coâng treân GDP cuûa Vieät Nam nhöõng  Ngoaøi tieát kieäm chi tieâu, ñaåy nhanh quaù trình
                                  saép xeáp laïi boä maùy nhaø nöôùc moät caùch hieäu quaû,
                                  tinh goïn, qua ñoù giaûm chi thöôøng xuyeân. Chính
                                  phuû cuõng sôùm thaét chaët ñoái vôùi quaûn lyù ruûi ro baûo
                                  laõnh, vì tyû troïng nôï nöôùc ngoaøi ñöôïc Chính phuû
                                  baûo laõnh laïi coù xu höôùng taêng nhanh töø möùc 40,5%
                                      trong naêm 2011 leân möùc 54,4% vaøo naêm
                                       2015. Ñeå thöïc hieän ñöôïc vieäc naøy caàn
                                        sôùm coù cô cheá theo doõi vaø haïn cheá
                                         toái ña ngaân saùch nhaø nöôùc phaûi
                                          traû nôï thay hoaëc baûo laõnh nôï
                                            cho caùc khoaûn doanh nghieäp
                                             nhaø nöôùc töï vay töï traû khi
                                              caùc doanh nghieäp naøy
                                               phaù saûn, vaø phaûi thöïc
                                               hieän caùc bieän phaùp
                                                sieát baûo laõnh nôï
                                                vaø taêng tính coâng
                                                  khai, minh
                                                  baïch trong
                                                   vieäc baûo
                                                   laõnh nôï.


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
       l Toång bieân taäp:   l Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN l Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG l Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
       l Phoù toång bieân taäp:  l Kyõ thuaät vaø daøn trang:  l Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG      l Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                  l Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
       l Thö kyù toøa soaïn:    NGOÏC QUYØNH      l Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
          NGUYEÃN VAÊN NGÖÕ    TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                               Soá 487 BOÄ MÔÙI (737)   9 - 15/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10