Page 6 - DNSG Tuần Số 487 (9 - 15.5.2018)
P. 6

6  Thôøi söï                                                             Theo Doøng Thôøi söï
        Hoäi ngHò Trung öông 7, KHoùa Xii                                        u Xuaát khaåu cuûa TP.HCM ñaït gaàn
        Têåp trung xêy dûång àöåi nguä caán böå                                   12 tyû USD. Boán thaùng ñaàu naêm 2018,

                                                              toång kim ngaïch xuaát khaåu haøng hoùa
                                                              cuûa doanh nghieäp öôùc ñaït 11,85 tyû
        àuã phêím chêët, nùng lûåc vaâ uy tñn                                    USD, taêng 9,7% so vôùi cuøng kyø naêm
                                                              tröôùc. Moät soá maët haøng xuaát khaåu
                                                              ñöôïc duy trì vaø coù möùc taêng maïnh
                                                              trong 4 thaùng nhö gaïo (taêng 31,5%),
                                                              rau quaû (taêng 27,5%), maùy moùc, thieát
                                                              bò, duïng cuï vaø phuï tuøng (taêng 17,3%).
                                                              Moät soá thò ruôøng xuaát khaåu coù kim
                                                              ngaïch taêng nhanh nhö Hoàng Koâng
                                                              (taêng 34,5%), Thaùi Lan (taêng 23,1%), UÙc
                                                              (taêng 20,3%), Ñaøi Loan (taêng 79,3%),
                                                              Indonesia (taêng 60,8%). Ngöôïc laïi,
                                                              kim ngaïch nhaäp khaåu haøng hoùa treân
                                                              ñòa baøn thaønh phoá 4 thaùng ñaàu naêm
                                                              öôùc ñaït 14,7 tyû USD, taêng 13,6% so vôùi
                                                              cuøng kyø naêm tröôùc.
                                                                u 6,2 trieäu USD naâng caáp heä
                                                              thoáng thoâng tin quoác gia veà ñaàu tö.
                                                              Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (KH&ÑT) vöøa
                                                              kyù Bieân baûn thoûa thuaän vôùi toå chöùc
                                                              KOICA (Haøn Quoác) Döï aùn Naâng caáp,
                                                              phaùt trieån heä thoáng thoâng tin quoác
                                                              gia veà ñaàu tö. Theo ñoù, toång nguoàn
                                                              voán thöïc hieän döï aùn laø 6,2 trieäu USD,
                                                              trong ñoù, phía Haøn Quoác taøi trôï khoaûn
                                                              voán vieän trôï khoâng hoaøn laïi 5,5 trieäu
                                                              USD, voán ñoái öùng cuûa Vieät Nam laø
                                                              700.000 USD. Döï aùn döï kieán trieån khai
                                                              töø 2018 - 2021. Heä thoáng thoâng tin veà
                                                              ñaàu tö ñöôïc Boä KH&ÑT xaây döïng vaø
                                                              chính thöùc ñöa vaøo vaän haønh töø ngaøy
                                                              1/7/2015 nhöng do kinh phí vaø nguoàn
                                                              löïc haïn cheá neân heä thoáng naøy môùi ñaùp
                                                              öùng ñöôïc moät soá yeâu caàu cô baûn, coøn
                                                              nhieàu haïn cheá, caàn ñöôïc naâng caáp,
                                                              chænh söûa. Döï aùn naâng caáp naøy seõ taêng
                                                              cöôøng naêng löïc cho Boä KH&ÑT trong
           oäi nghò laàn thöù 7 Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng  laõng phí, tieâu cöïc, lôïi ích nhoùm. Khoâng ít caùn boä quaûn lyù doanh  vieäc thu thaäp, quaûn lyù, phaân tích cô sôû
           Khoaù XII ñaõ khai maïc saùng ngaøy 7/5/2018. Hoäi nghò laàn  nghieäp thieáu yù chí tu döôõng, reøn luyeän, thaäm chí lôïi duïng sô  döõ lieäu quoác gia veà ñaàu tö, cung caáp
        Hnaøy seõ thaûo luaän veà caùc noäi dung: Xaây döïng ñoäi nguõ  hôû, coá yù laøm traùi, truïc lôïi, laøm thaát thoaùt voán, taøi saûn nhaø nöôùc,  dòch vuï coâng tröïc tuyeán cho nhaø ñaàu
        caùn boä caùc caáp, nhaát laø caáp chieán löôïc ñuû phaåm chaát, naêng löïc  gaây haäu quaû nghieâm troïng. Tình traïng chaïy chöùc, chaïy quyeàn,  tö vaø laø coâng cuï hoã trôï caùc ñòa phöông
        vaø uy tín, caûi caùch chính saùch tieàn löông ñoái vôùi caùn boä, coâng  chaïy tuoåi, chaïy quy hoaïch, chaïy luaân chuyeån, chaïy baèng caáp,  trong vieäc caáp giaáy chöùng nhaän ñaàu
        chöùc, vieân chöùc, löïc löôïng vuõ trang vaø ngöôøi lao ñoäng trong  chaïy toäi... chaäm ñöôïc ngaên chaën vaø ñaåy luøi. tö cuõng nhö quaûn lyù döï aùn trong quaù
        doanh nghieäp, caûi caùch chính saùch baûo hieåm xaõ hoäi vaø moät soá  Toång Bí thö khaúng ñònh, söï tröôûng thaønh, phaùt trieån cuûa ñoäi  trình hoaït ñoäng.
        vaán ñeà quan troïng khaùc.             nguõ caùn boä vaø nhöõng öu ñieåm trong coâng taùc caùn boä laø nhaân
         Veà xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä caùc caáp, phaùt bieåu khai maïc  toá quyeát ñònh laøm neân nhöõng thaønh töïu to lôùn, coù yù nghóa lòch  u Boä Giao thoâng - Vaän taûi (Boä) caét
        Hoäi nghò, Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng nhaán maïnh, caùn boä vaø  söû trong coâng cuoäc ñoåi môùi ñaát nöôùc. Song nhöõng yeáu keùm,  giaûm 69/134 saûn phaåm phaûi kieåm tra
        coâng taùc caùn boä laø vaán ñeà ñaëc bieät quan troïng trong coâng taùc  khuyeát ñieåm cuûa moät boä phaän caùn boä vaø nhöõng haïn cheá, baát  chuyeân ngaønh. Hieän nay Boä quaûn lyù,
        xaây döïng Ñaûng, xaây döïng heä thoáng chính trò, coù yù nghóa quyeát  caäp trong coâng taùc caùn boä cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân  kieåm tra chuyeân ngaønh tröôùc thoâng
        ñònh söï thaønh baïi cuûa caùch maïng. Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ  nhaân laøm cho ñaát nöôùc phaùt trieån chöa töông xöùng vôùi tieàm  quan ñoái vôùi 134 saûn phaåm, haøng hoùa
        töøng nhaán maïnh: "Caùn boä laø caùi goác cuûa moïi coâng vieäc", "Muoân  naêng, theá maïnh vaø laøm suy giaûm nieàm tin cuûa nhaân daân ñoái vôùi  thuoäc nhoùm xe cô giôùi, xe maùy chuyeân
        vieäc thaønh coâng hoaëc thaát baïi ñeàu do caùn boä toát hoaëc keùm". Ñaûng vaø Nhaø nöôùc.        duøng, lónh vöïc taøu bieån vaø ñöôøng saét.
         Trong nhöõng nhieäm kyø gaàn ñaây, Ñaûng luoân quan taâm xaây  Hieän nay, tình hình, boái caûnh trong nöôùc, quoác teá coù nhieàu  Boä thöïc hieän 9 thuû tuïc haønh chính veà
        döïng ñoäi nguõ caùn boä ñaùp öùng yeâu caàu, nhieäm vuï cuûa töøng  thay ñoåi, dieãn bieán nhanh choùng, phöùc taïp, khoù löôøng döôùi taùc  kieåm tra chuyeân ngaønh tröôùc thoâng
        thôøi kyø caùch maïng. Nhôø ñoù, ñoäi nguõ caùn boä caùc caáp ñaõ coù  ñoäng cuûa kinh teá thò tröôøng, hoäi nhaäp quoác teá, döôùi taùc ñoäng  quan. Trong 134 saûn phaåm phaûi kieåm
        böôùc tröôûng thaønh, phaùt trieån veà nhieàu maët, chaát löôïng ngaøy  cuûa cuoäc caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù 4 vaø nhieàu yeáu toá, xu  tra chuyeân ngaønh, ñeán nay, Boä ñaõ caét
        caøng ñöôïc naâng leân, cô caáu ñoä tuoåi, giôùi tính, daân toäc, ngaønh  höôùng chính trò - kinh teá - xaõ hoäi khaùc. Söï choáng phaù cuûa caùc  giaûm 69/134 (chieám 51,5%) soá löôïng
        ngheà, lónh vöïc coâng taùc coù söï caân ñoái, hôïp lyù hôn. Nhìn chung,  theá löïc thuø ñòch, phaûn ñoäng ngaøy caøng tinh vi, nguy hieåm hôn  saûn phaåm phaûi kieåm tra chuyeân ngaønh
        ñoäi nguõ caùn boä coù laäp tröôøng tö töôûng vöõng vaøng, kieân ñònh  trong ñieàu kieän phaùt trieån buøng noå cuûa heä thoáng thoâng tin,  tröôùc khi thoâng quan. Ñoái vôùi thuû tuïc
        muïc tieâu, lyù töôûng ñoäc laäp daân toäc vaø chuû nghóa xaõ hoäi, coù ñaïo  truyeàn thoâng toaøn caàu, chieán tranh maïng. Chính vì vaäy, Nghò  haønh chính veà kieåm tra chuyeân ngaønh,
        ñöùc, loái soáng giaûn dò, göông maãu, coù yù thöùc toå chöùc kyû luaät,  quyeát Ñaïi hoäi XII cuûa Ñaûng ñaõ yeâu caàu taäp trung xaây döïng ñoäi  Boä ñaõ ñôn giaûn hoùa theo höôùng giaûm
        luoân reøn luyeän, phaán ñaáu, hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao.  nguõ caùn boä, nhaát laø caùn boä caáp chieán löôïc ñuû phaåm chaát, naêng  thôøi gian giaûi quyeát thuû tuïc haønh
        Ña soá caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù caùc caáp coù trình ñoä, naêng löïc,  löïc vaø uy tín, ngang taàm nhieäm vuï theo ñuùng tinh thaàn "thôøi kyø  chính ñoái vôùi 7/9 thuû tuïc haønh chính
        phaåm chaát, uy tín; caùn boä caáp chieán löôïc coù baûn lónh chính trò,  naøo, phong traøo naøo thì caùn boä ñoù". lieân quan ñeán kieåm tra chuyeân ngaønh
        kieân ñònh chuû nghóa Maùc-Leânin, tö töôûng Hoà Chí Minh, coù tö  Hoäi nghò laàn naøy phaûi traû lôøi ñöôïc caâu hoûi vì sao 20 naêm qua,  (chieám 77,78%).
        duy ñoåi môùi, coù khaû naêng hoaïch ñònh ñöôøng loái vaø laõnh ñaïo,  ñaëc bieät nhöõng naêm gaàn ñaây, maëc duø Ñaûng ñaõ coù raát nhieàu chuû  u Taêng tröôûng xuaát khaåu cao nhaát
        chæ ñaïo toå chöùc thöïc hieän.           tröông, chính saùch veà coâng taùc caùn boä ñöôïc caùn boä, ñaûng vieân  5 naêm gaàn ñaây. Tính ñeán 15/4, toång trò
         Theo Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng, gaàn ñaây, vieäc xöû lyù  vaø nhaân daân ñoàng tình uûng hoä, nhöng trong thöïc hieän vaãn coøn  giaù kim ngaïch xuaát khaåu caû nöôùc ñaït
        kòp thôøi, nghieâm minh moät soá toå chöùc, caù nhaân vi phaïm ñaõ  nhieàu baát caäp, hieäu quaû coøn thaáp. Nguyeân nhaân töø ñaâu, ôû khaâu  64,41 tyû USD, taêng 22,8% (töông öùng
        goùp phaàn caûnh tænh, caûnh baùo, raên ñe, ngaên chaën tieâu cöïc, laøm  naøo, caáp naøo? Ñoàng thôøi, phaân tích, döï baùo tình hình trong  taêng 11,98 tyû USD) so vôùi cuøng kyø naêm
        trong saïch ñoäi nguõ caùn boä, töøng böôùc cuûng coá nieàm tin cuûa  nöôùc, quoác teá trong thôøi gian tôùi, xaùc ñònh roõ yeâu caàu, nhieäm  2017, cao nhaát trong 5 naêm gaàn ñaây.
        caùn boä, ñaûng vieân vaø nhaân daân ñoái vôùi Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Tuy  vuï môùi, xaùc ñònh nhöõng yeáu toá taùc ñoäng, caû tích cöïc laãn tieâu  Theo döõ lieäu thoáng keâ cuûa Toång cuïc
        nhieân, ñoäi nguõ caùn boä vaø coâng taùc caùn boä coøn boäc loä khoâng  cöïc ñeán caùn boä vaø coâng taùc caùn boä. Töø ñoù, ñi saâu thaûo luaän, laøm  Haûi quan, töø 2014 ñeán 15/4/2018, coù
        ít haïn cheá, yeáu keùm. Ñoäi nguõ caùn boä trong heä thoáng chính trò  roõ, taïo söï thoáng nhaát cao veà quan ñieåm, tö töôûng chæ ñaïo, muïc  ba naêm taêng tröôûng xuaát khaåu ñaït
        ñoâng nhöng chöa maïnh, tình traïng vöøa thöøa, vöøa thieáu caùn boä  tieâu tröôùc maét cuõng nhö laâu daøi vaø nhöõng nhieäm vuï, giaûi phaùp  hai con soá laø 2014 (taêng 16,1% so vôùi
        xaûy ra ôû nhieàu nôi. Cô caáu giöõa caùc ngaønh, ngheà, lónh vöïc chöa  coù tính ñoät phaù ñeå sôùm khaéc phuïc trieät ñeå nhöõng haïn cheá ñaõ  naêm 2013), naêm 2017 (taêng 13,9% so
        thaät söï hôïp lyù, thieáu söï lieân thoâng giöõa caùc caáp, caùc ngaønh,  neâu, laøm toát hôn nöõa coâng taùc caùn boä, xaây döïng cho ñöôïc ñoäi  vôùi naêm 2016) vaø naêm 2018 (aêng tôùi
        thieáu nhöõng caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù gioûi, nhaø khoa hoïc vaø  nguõ caùn boä caùc caáp, nhaát laø caáp chieán löôïc ñuû phaåm chaát, naêng  22,8% so vôùi cuøng kyø naêm 2017). Hai
        chuyeân gia ñaàu ngaønh. Moät soá caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù, trong  löïc vaø uy tín, ngang taàm nhieäm vuï.  naêm coù möùc taêng tröôûng xuaát khaåu
        ñoù coù caû caùn boä caáp chieán löôïc uy tín thaáp, naêng löïc, phaåm  Hoäi nghò döï kieán seõ laøm vieäc ñeán ngaøy 12/5/2018.  thaáp nhaát laø naêm 2016 (chæ taêng 7,7%
        chaát chöa ngang taàm nhieäm vuï, thieáu göông maãu, chöa thaät              NGUYEÂN BAÛO   so vôùi 2015) vaø naêm 2015 (chæ taêng 9%
        söï gaén boù maät thieát vôùi nhaân daân, vöôùng vaøo tham nhuõng,                      so vôùi naêm 2014).

        Soá 487 BOÄ MÔÙI (737)   9 - 15/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11