Page 7 - DNSG Tuần Số 487 (9 - 15.5.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn                                       XÖÛ LYÙ VUÏ CHUYEÅN NHÖÔÏNG ÑAÁT
                                                       TAÏI PHÖÔÙC KIEÅN, NHAØ BEØ
        CHUOãI CUNG ÖÙNG NOÂNG SAÛN                                   Theo keát luaän cuûa
        Taác duång ngûúåc nïëu thiïëu thöng tin                            Ban thöôøng vuï Thaønh uûy
                                                       TP.HCM, Coâng ty TNHH
                                                       MTV Ñaàu tö vaø Xaây döïng
                     * OÂng ñaùnh giaù theá naøo veà  - Ngöôøi daân muoán tham gia thò  Taân Thuaän (Coâng ty Taân
                    hieäu quaû cuûa caùc chuoãi cung öùng  tröôøng, ñaëc bieät laø thò tröôøng noâng  Thuaän) chuyeån nhöôïng
                    noâng saûn?           saûn phaûi tham gia chuoãi giaù trò ñeå  hôn 30ha ñaát ñaõ ñeàn buø
                                    tieâu thuï saûn phaåm. Giôø ñaây, ngöôøi  taïi Phöôùc Kieån, Nhaø Beø
                     - Chuoãi cung öùng noâng saûn laø ñeå  tieâu duøng yeâu caàu nhieàu hôn veà saûn  cho Coâng ty CP Quoác
                    noâng daân tieáp caän ñöôïc thò tröôøng.  phaåm an toaøn vôùi thoâng tin minh  Cöôøng Gia Lai theo hôïp ñoàng ngaøy 5/6/2017 laø khoâng
                    Tuy nhieân, nhieàu naêm nay vaãn xaûy ra  baïch trong toaøn chuoãi cung öùng. Tuy  ñuùng vôùi thaåm quyeàn quy ñònh. Ngaøy 18/4/2018,
                    tình traïng “giaûi cöùu noâng saûn”. Ñieàu  nhieân, vieäc chuyeån taûi thoâng tin laø  Ban Thöôøng vuï Thaønh uûy ñaõ yeâu caàu Coâng ty Taân
        Minh baïch       ñoù cho thaáy caùc hôïp taùc xaõ noâng  khoâng ñôn giaûn bôûi chuoãi giaù trò raát  Thuaän ñaøm phaùn vôùi ñoái taùc ñeå huûy hôïp ñoàng. Ñeán
                                                       nay, hai beân ñaõ hoaøn taát vieäc chaám döùt hôïp ñoàng vaø
                    nghieäp vaø noâng daân ñang luùng tuùng
        thoâng tin ñang    trong vieäc tìm phöông thöùc tieáp caän  phöùc taïp.         khoâng gaây thieät haïi kinh teá cho Coâng ty Taân Thuaän.
                                      Giaù ñaàu tö coâng ngheä baây giôø
        laø thaùch thöùc    thò tröôøng.           ñaõ reû hôn nhieàu so vôùi tröôùc ñaây,  Rieâng oâng Traàn Coâng Thieän, Toång giaùm ñoác Coâng ty
                     Theo thoáng keâ cuûa Boä Noâng
        ñoái vôùi caùc hôïp  nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, coù  caùc hôïp taùc xaõ noâng nghieäp coù theå  Taân Thuaän (100% voán thuoäc Vaên phoøng Thaønh uûy
                                                       TP.HCM) bò ñình chæ coâng taùc ñeå kieåm ñieåm vaø xöû lyù
                                    aùp duïng coâng ngheä ñeå minh baïch
        taùc xaõ noâng     khoaûng 700 chuoãi cung öùng noâng saûn  thoâng tin saûn phaåm. Moät soá hôïp taùc  traùch nhieäm. Ban Thöôøng vuï Thaønh uûy TP.HCM yeâu
        nghieäp, duø ñaây   treân toaøn quoác. Theá nhöng caàn phaûi  xaõ hoaëc doanh nghieäp ñaõ tích cöïc  caàu UÛy ban Kieåm tra Thaønh uûy tieáp tuïc kieåm tra daáu
                    ñaùnh giaù xem hieäu quaû löu thoâng
                                                       hieäu vi phaïm cuûa laõnh ñaïo Vaên phoøng Thaønh uûy vaø
                                    tham gia vaøo vieäc thuùc ñaåy truy xuaát
        laø phöông thöùc    noâng saûn cho baø con noâng daân cuûa  nguoàn goác saûn phaåm, maõ QR code  caùc caù nhaân lieân quan, xöû lyù traùch nhieäm theo quy
        ñeå noâng daân     caùc chuoãi naøy.        thoâng qua ñieän thoaïi thoâng minh.  ñònh cuûa Ñaûng vaø phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, baùo caùo
                                                       Ban Thöôøng vuï Thaønh uûy trong thaùng 6/2018. Ban
                                    Ñoäng thaùi naøy ñöôïc ngöôøi tieâu duøng
        cam keát saûn       * Töùc laø chöa coù söï töông ñoàng  ñoùn nhaän raát toát.     Thöôøng vuï Thaønh uûy TP.HCM yeâu caàu Phoù bí thö
                                      Tuy nhieân, ñaàu tö coâng ngheä, veà
        xuaát saûn phaåm    giöõa con soá vaø chaát löôïng töø caùc  baûn chaát chæ laø phöông tieän giaûm chi  Thöôøng tröïc Thaønh uûy Taát Thaønh Cang kieåm ñieåm
                                                       traùch nhieäm trong vuï vieäc chuyeån nhöôïng ñaát ñaõ
                    chuoãi cung öùng noâng saûn?
        an toaøn - TS.                     phí giao dòch, thay vì goïi ñieän thoaïi  ñeàn buø cuûa Coâng ty Taân Thuaän vaø baùo caùo caáp thaåm
                     - Khoái baùn leû ñang phaùt trieån
        Ñaøo Theá Anh -    nhanh hôn saûn xuaát. Theo Toång cuïc  kieåm tra saûn phaåm nhö moät soá chuoãi  quyeàn xem xeùt.      H.A
                                    hieän nay vaãn ñang laøm. Quaûn lyù vaø
        Phoù giaùm ñoác    Thoáng keâ vaø Coâng ty Nghieân cöùu thò  caäp nhaät thoâng tin veà saûn phaåm an  COÅ PHIEÁU CUÛA VINHOMES DÖÏ KIEÁN
        Vieän Khoa hoïc    tröôøng Nielsen, thò tröôøng baùn leû thöïc  toaøn ñeå ñöa vaøo trang website hay cô  LEÂN SAØN TRONG THAÙNG 5
                    phaåm taïi Vieät Nam coù khoaûng 800 sieâu
                                    sôû döõ lieäu ñang laø vaán ñeà khoù nhaát
        noâng nghieäp     thò, 150 trung taâm thöông maïi, 9.000  ñoái vôùi caùc ñòa phöông vaø hôïp taùc xaõ.  Môùi ñaây, Trung taâm
        Vieät Nam,       chôï truyeàn thoáng, 2.000 cöûa haøng tieän  Seõ gaây taùc duïng ngöôïc vaø maát loøng  Löu kyù chöùng khoaùn Vieät
                                                       Nam thoâng baùo ñaõ baét
                    ích vaø sieâu thò mini, 1,3 trieäu cöûa haøng
                                    tin, neáu aùp duïng truy suaát nguoàn goác
        nhaän ñònh.      nhoû leû. Heä thoáng naøy caàn hôïp taùc vôùi  maø thoâng tin ngheøo naøn.  ñaàu nhaän löu kyù gaàn 2,68
                    hôïp taùc xaõ noâng nghieäp ñeå cung öùng  Chuoãi cung öùng noâng saûn khaû thi  tyû coå phieáu cuûa Coâng ty
                    saûn phaåm an toaøn cho thò tröôøng.  trong ñieàu kieän coù nhieàu hoä noâng  CP Vinhomes (taùch ra töø
                     Ñaõ coù nhieàu moâ hình veà chuoãi giaù  daân hôïp taùc vôùi hôïp taùc xaõ hoaëc caùc  maûng baát ñoäng saûn cuûa
                    trò thaønh coâng ôû caùc vuøng nhöng gaëp  toå hôïp taùc. Hy voïng Nhaø nöôùc seõ ñaåy  Vingroup), vôùi maõ chöùng
                    nhieàu khoù khaên veà minh baïch thoâng  nhanh chöông trình xaây döïng 15.000  khoaùn VHM. Soá coå phieáu
                    tin haøng hoùa noâng saûn. Nhöng caïnh  hôïp taùc xaõ noâng nghieäp, goùp phaàn  naøy seõ ñöôïc ñaêng kyù
                    ñoù, cuõng coù nhöõng ñòa phöông laøm  thuùc ñaåy vieäc taêng cöôøng naêng löïc  nieâm yeát treân Sôû Giao dòch chöùng khoaùn TP.HCM
                    toát coâng vieäc naøy. Tình hình tieâu thuï  cho caùc ñôn vò saûn xuaát coù nhu caàu  trong thôøi gian tôùi. Tröôùc khi nieâm yeát, Quyõ Ñaàu tö
                    noâng saûn cuûa Ñaø Laït hieän ñaõ thay ñoåi  tham gia chuoãi giaù trò ñeå oån ñònh thò  Government of Singapore (GIC) cuûa Chính phuû Sin-
                    so vôùi maáy naêm tröôùc ñaây. Caùc hôïp taùc  tröôøng. Duø vaäy, caùc ñòa phöông caàn  gapore ñaõ mua 153.850.000 coå phieáu cuûa Vinhomes,
                    xaõ coù uy tín khoâng ñuû saûn phaåm baùn,  chuû ñoäng toå chöùc ñaøo taïo phöông  töông öùng tyû leä sôû höõu 5,74% vaø trôû thaønh coå ñoâng
                    caùc sieâu thò caïnh tranh ñeå kyù ñöôïc hôïp  thöùc quaûn trò chuoãi giaù trò vaø ñaàu tieân  lôùn cuûa Vinhomes keå töø ngaøy 20/4/2018. Nhöõng
                    ñoàng. Ñoù laø xu höôùng toát veà saûn phaåm  laø thuùc ñaåy ñaøo taïo naêng löïc quaûn trò  khoaûn ñaàu tö chính cuûa GIC taïi Vieät Nam goàm coù
                    an toaøn, chaát löôïng saûn phaåm taêng  cho laõnh ñaïo toå hôïp taùc, hôïp taùc xaõ.  ñaàu tö vaøo Masan Group (töông ñöông 5% coå phaàn),
                    nhanh, trôû thaønh ñoäng löïc cho noâng  Doanh nghieäp neáu hôïp taùc vôùi chuoãi  Vietjet Air (5%), Vinamilk (0,7%), FPT (3,5%), PAN
                    nghieäp saïch phaùt trieån. Vaán ñeà quan  giaù trò noâng saûn cuõng caàn ñöôïc ñaøo  Group, Vinasun... Trong khi Vinhomes laø nhaø phaùt
                    troïng laø söï töï nguyeän tham gia chuoãi  taïo, tö vaán ñeå hôïp taùc vôùi noâng daân  trieån baát ñoäng saûn daãn ñaàu taïi Vieät Nam vôùi thò phaàn
                    cuûa noâng daân.         moät caùch hieäu quaû.        khoaûng 15%. Tính ñeán ngaøy 31/3/2018, toång taøi saûn
                                                       cuûa Vinhomes ñaït gaàn 94.693 tyû ñoàng, voán chuû sôû
                     * Theo oâng, minh baïch thoâng  * Caûm ôn oâng!          höõu ñaït 38.248 tyû ñoàng. Quyù I/2018, doanh thu cuûa
                    tin caùc chuoãi noâng saûn, khoù khaên                 Vinhomes ñaït gaàn 10.534 tyû ñoàng, lôïi nhuaän sau
                    nhaát ôû khaâu naøo?          Thanh huyeàn Thöïc hieän    thueá hôn 3.986 tyû ñoàng.
                                                                           Tr.Ñ


      VIETTEL ÑAÏT DOANH THU HÔN 38.000 TYÛ ÑOÀNG              LÔÏI NHUAÄN CUÛA HOA SEN GIAÛM
      TÖØ THÒ TRÖÔØNG NÖÔÙC NGOAØI                                             Coâng ty CP Taäp ñoaøn Hoa
                         Taäp ñoaøn Coâng nghieäp - Vieãn thoâng                    Sen vöøa coâng boá keát quaû kinh
                       Quaân ñoäi (Viettel) vöøa cho bieát doanh thu                  doanh quyù I/2018 (ñaây laø quyù II
                       naêm 2017 töø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuûa Taäp ñoaøn                theo nieân ñoä taøi chính cuûa Hoa
                       ñaït hôn 38.000 tyû ñoàng (gaàn 1,7 tyû USD) taêng                Sen, do taäp ñoaøn naøy baét ñaàu
                       hôn 38% so vôùi naêm 2016. Caùc thò tröôøng                   naêm kinh doanh töø thaùng 10 vaø
                       môùi cuûa Viettel taïi chaâu Phi vaø chaâu Myõ tieáp               keát thuùc vaøo thaùng 9 naêm sau),
                       tuïc coù söùc taêng tröôûng maïnh meõ, nhö Viettel                theo ñoù, doanh thu ñaït 7.663
                       Cameroon taêng 103%, Viettel Mozambique                     tyû ñoàng, taêng 23% so vôùi cuøng
                       taêng 79,03%, Viettel Peru taêng 37%. Viettel                  kyø naêm tröôùc. Tuy doanh thu
                       hieän laø coâng ty Vieät Nam duy nhaát coù doanh                 taêng nhöng kinh doanh chính
                       thu töø nöôùc ngoaøi vöôït ngöôõng 1 tyû USD.                  cuûa Hoa Sen chæ ñaït lôïi nhuaän
                       Toång soá khaùch haøng söû duïng vieãn thoâng taïi                thuaàn 115 tyû ñoàng, baèng 1/5
                       nöôùc ngoaøi cuûa Viettel ñeán cuoái naêm 2017                  so vôùi cuøng kyø 2017. Nguyeân
      ñaït hôn 43 trieäu, taêng 15% so vôùi naêm tröôùc ñoù. Keå töø khi ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeán heát naêm  nhaân ñöôïc xaùc ñònh do chi phí cuûa Hoa Sen ñoàng loaït taêng. Trong ñoù, chi phí laõi vay
      2017, toång soá tieàn luõy keá chuyeån veà Vieät Nam töø caùc thò tröôøng cuûa Viettel laø 1,3 tyû USD.  taêng tôùi 70% khi Hoa Sen ñang nôï ngaén haïn 12.646 tyû ñoàng, chi phí baùn haøng taêng 35%,
      Naêm 2018, Viettel ñaët muïc tieâu duy trì lôïi nhuaän döông vaø taêng tröôûng 32% so vôùi thöïc  chi phí quaûn lyù taêng gaàn 90% so vôùi cuøng kyø 2017. Keát quaû naøy khieán Hoa Sen chæ laõi 87
      hieän naêm 2017, taêng tröôûng khaùch haøng 16% so vôùi naêm 2017, ñöa toång soá löôïng khaùch  tyû ñoàng trong quyù I/2018. Treân thò tröôøng toân maï, thò phaàn cuûa Hoa Sen cuõng khoâng oån
      haøng ôû nöôùc ngoaøi ñaït 50 trieäu. Taäp ñoaøn Viettel ñaõ kinh doanh taïi 11 quoác gia treân theá  ñònh, töø möùc 40,9% naêm 2012 xuoáng chæ coøn 33,1% naêm 2016 vaø hoài phuïc leân 34,3%
      giôùi. Quyù II/2018, Viettel seõ cung caáp dòch vuï taïi thò tröôøng Myanmar.  trong naêm 2017 nhôø giaûm giaù baùn saûn phaåm.
                                       N.L                                  N.B

                                                               Soá 487 BOÄ MÔÙI (737)   9 - 15/5/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12