Page 8 - DNSG Tuần Số 487 (9 - 15.5.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên


          Tröông Vaên CaåM
             Toång thö kyù Hieäp hoäi Deät may Vieät Nam Nuát thùæt xuêët khêíu

          öôùc sang naêm 2018, ñôn haøng xuaát
          khaåu haøng deät may töông ñoái khaû
        Bquan, nhieàu doanh nghieäp ñaõ kyù
        ñôn haøng ñeán heát quyù II vaø III. Toång kim  haâng dïåt may
        ngaïch xuaát khaåu haøng deät may Vieät Nam
        quyù I/2018 öôùc ñaït 7,62 tyû USD, taêng
        13,35% so vôùi cuøng kyø naêm 2017, trong ñoù
        xuaát khaåu haøng may maëc ñaït 5,98 tyû USD,  Ngaønh deät may trong caùc quyù coøn laïi cuûa naêm 2018 vaø caùc naêm tieáp theo
        taêng 12,49%. Ngaønh deät may cuûa Vieät Nam  vaãn ñoái dieän vôùi nhöõng thaùch thöùc raát lôùn, do nhu caàu mua saém cuûa ngöôøi tieâu
        vaãn duy trì möùc taêng tröôûng khaù taïi caùc
        thò tröôøng lôùn. Ví duï, taïi thò tröôøng Hoa  duøng khoâng taêng trong khi caïnh tranh trong ngaønh deät may gay gaét hôn
        Kyø trong 2 thaùng ñaàu naêm 2018 taêng gaàn  treân thò tröôøng toaøn caàu.
        15%, thò tröôøng caùc nöôùc khoái CTTPP taêng
        23%, EU taêng 13%.
         Quaù trình hoäi nhaäp ñaõ taïo ra thò tröôøng  5% xuoáng coøn 2,5%.  62% tyû troïng xuaát khaåu cuûa ngaønh deät may,  Vieät Nam. Ñaàu tö FDI vaøo ngaønh deät may
        môùi, deät may laø moät trong nhöõng ngaønh  Hieän nay, EU aùp duïng möùc thueá suaát 0%  trong ñoù xô, sôïi chieám 72% coøn vaûi vaø may  tính ñeán heát naêm 2017 laø 2091 döï aùn, vôùi
        ñöôïc höôûng lôïi nhieàu do haàu heát caùc doøng  cho haøng deät may nhaäp töø caùc nöôùc keùm  maëc chieám 60,6%. Ñaàu tö FDI ñang laøm  toång voán ñaêng kyù vaø taêng theâm laø 15,89 tyû
        thueá cuûa saûn phaåm naøy ñeàu ñöôïc giaûm  phaùt trieån nhö Campuchia, Myanmar, Myõ  thay ñoåi cô caáu, dieän maïo ngaønh deät may  USD. Coù 52 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå ñaàu
        ngay, hoaëc ñöôïc giaûm theo loä trình, veà 0%.  laïi aùp duïng thueá suaát öu ñaõi
        Tuy nhieân, ngaønh deät may trong caùc quyù  0% cho moät soá maët haøng cuûa
        coøn laïi cuûa naêm 2018 vaø caùc naêm tieáp theo  Campuchia, nhöng haøng deät
        vaãn ñoái dieän vôùi nhöõng thaùch thöùc raát lôùn,  may Vieät Nam vaãn phaûi chòu
        do nhu caàu mua saém cuûa ngöôøi tieâu duøng  möùc thueá bình quaân 17,5% vaøo
        khoâng taêng trong khi caïnh tranh trong  thò tröôøng Myõ vaø 9,6% vaøo thò
        ngaønh deät may gay gaét hôn treân thò tröôøng  tröôøng EU.
        toaøn caàu. Nhöõng aùp löïc töø beân ngoaøi gia  ÔÛ trong nöôùc, ngaønh deät
        taêng theâm aùp löïc cho ngaønh deät may Vieät  may phaùt trieån maát caân ñoái,
        Nam vaø caùc FTA phaàn lôùn aùp duïng quy taéc  yeáu keùm nhaát laø khaâu keùo
        xuaát xöù. Chaúng haïn, Hieäp ñònh Ñoái taùc toaøn  sôïi, deät vaûi vaø nhuoäm hoaøn
        dieän vaø tieán boä xuyeân Thaùi Bình Döông  taát. Nhö caàu sôïi treân 1,4 trieäu
        (CPTPP) töø sôïi, Hieäp ñònh Thöông maïi töï  taán/naêm, nhöng 90% laø nhaäp
        do Vieät Nam - EU (EVFTA) töø vaûi, trong khi  khaåu, khoaûng 876 taán töø Trung
        ngaønh deät may Vieät Nam nhaäp khaåu tôùi  Quoác, Haøn Quoác, Ñaøi Loan.
        80% nguyeân phuï lieäu. Moät soá nöôùc cuõng  Caïnh ñoù, nguoàn vaûi may xuaát
        ñaåy maïnh hoã trôï cho ngaønh deät may trong  khaåu cuõng chuû yeáu nhaäp
        nöôùc. Chính phuû Bangladesh ñaõ giaûm thueá  khaåu, chieám tôùi 80%, trong
        thu nhaäp doanh nghieäp töø 35% xuoáng  ñoù Trung Quoác chieám tôùi 50%
        20%, thueá nhaäp khaåu sôïi linen vaø spandex  toång giaù trò, Haøn Quoác 18%,
        töø 10% xuoáng 5%, thueá nhaäp khaåu hoùa  Ñaøi Loan 15%. Ñieàu naøy taïo
        chaát, thuoác nhuoäm giaûm töø 25% xuoáng  ra tình traïng “ngheõn” taïi khaâu
        15%. Pakistan mieãn thueá nguyeân lieäu vaø  deät nhuoäm, khieán tyû leä giaù trò
        naêng löôïng saûn xuaát haøng deät may xuaát  taêng theâm cuûa may xuaát khaåu
        khaåu, mieãn thueá nhaäp khaåu maùy moùc,  chæ ñaït khoaûng 50%.
        thieát bò cho ngaønh naøy. AÁn Ñoä cuõng giaûm  Caùc doanh nghieäp FDI laïi                                    AÛnh: QH
        thueá nhaäp khaåu cho moät soá loaïi xô, sôïi töø  chieám öu theá vöôït troäi, ñeán

         Minh baåch thuác àêíy tùng trûúãng                                       naêm doanh thu ñaõ ñöùng thöù 5 trong ngaønh

                                                                xaây döïng, lôïi nhuaän ñöùng thöù 2 chæ sau
                                                                Coteccons” - oâng Quyønh cho bieát.
                                                                  OÂng Ñoã Troïng Quyønh vaãn coøn nhôù
         Tìm höôùng phaùt trieån doanh nghieäp, taêng naêng löïc caïnh      vaø thöïc teá cuõng khoâng tieát kieäm ñöôïc nhieàu  giai ñoaïn Nhaø maùy Xi maêng Caåm Phaû do
         tranh treân thò tröôøng nhieàu khi chæ caàn nhöõng giaûi phaùp     laém nhöng chuùng toâi muoán truyeàn taûi thoâng  Vinaconex ñaàu tö rôi vaøo tình traïng ngaáp
                                                                ngheù phaù saûn. Xaây döïng xong, chæ kinh
         ñôn giaûn nhö tieát kieäm chi phí, minh baïch trong kinh        ñieäp tieát kieäm maø töø ban laõnh ñaïo cho ñeán  doanh toát trong thôøi gian ngaén thì thò tröôøng
                                             töøng nhaân vieân phaûi luoân tuaân thuû. Bôûi vì
         doanh, choïn ñuùng ñoái taùc chieán löôïc...              vôùi Vietjet, chæ caàn giaûm moät ñoàng chi phí laø  ñaûo chieàu, giaù xi maêng rôùt, coäng vôùi tyû giaù
                                                                taêng maïnh, trong khi caùc khoaûn ñaàu tö xaây
                                             ñuû taïo söï khaùc bieät trong caïnh tranh” - oâng
                                             Khaùnh noùi.             döïng nhaø maùy ñeàu baèng tieàn vay ngaân haøng.
           Minh Phöông                                 Lôïi ích töø ña sôû höõu   “Coù nhöõng naêm, Nhaø maùy Xi maêng Caåm Phaû
                                                                loã ñeán 670 tyû ñoàng, khoâng nhöõng coù nguy
          Ñònh höôùng tieát kieäm chi phí   Vieäc ñaàu tieân caàn phaûi laøm, vaãn theo  Theo nhieàu doanh nhaân giaøu kinh  cô maát heát voán maø coøn aûnh höôûng nghieâm
          Maëc duø ñi sau nhöng hieän Vietjet laø  oâng Löu Ñöùc Khaùnh, laø thueâ moät coâng ty  nghieäm thöông tröôøng, söï phaùt trieån vöôït  troïng ñeán kinh doanh cuûa Vinaconex. May
         haõng bay giaù reû coù ñuû naêng löïc caïnh tranh  tö vaán nöôùc ngoaøi toát nhaát hoã trôï Vietjet  baäc cuûa khaù nhieàu doanh nghieäp nhaø nöôùc  maén laø luùc aáy Vinaconex coù hai coå ñoâng laø
         song phaúng vôùi caùc haõng bay noäi ñòa vaø  ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh so vôùi caùc  laø do chuyeån qua ña sôû höõu, Nhaø nöôùc giaûm  SCIC vaø Viettel cuøng ñoå theâm voán cho nhaø
         quoác teá. Tuy nhieân ít ai bieát raèng boái caûnh  haõng haøng khoâng khaùc, ñeå töø ñoù xaây döïng  naém quyeàn chi phoái, töùc sau coå phaàn hoùa. maùy, giuùp kinh doanh daàn hoài phuïc, roài
         thaønh laäp Vietjet khoâng heà deã daøng vì thò  heä thoáng quaûn trò chuaån möïc, tieân tieán. OÂng Ñoã Troïng Quyønh - Toång giaùm ñoác  phaùt trieån. Roõ raøng choïn ñuùng “baïn chôi” thì
         tröôøng haøng khoâng caïnh tranh raát quyeát  Tieàn boû ra cho coâng ty tö vaán khoâng  Toång coâng ty CP Xuaát nhaäp khaåu vaø Xaây  doanh nghieäp nhaø nöôùc coù beä ñôõ ñeå phaùt
         lieät, chöa keå nhöõng ngöôøi saùng laäp khoâng  heà nhoû, nhöng ñoåi laïi, baát kyø luùc naøo  döïng Vieät Nam (Vinaconex) chia seû, laõnh  trieån maïnh” - oâng Quyønh chia seû.
         ai coù kinh nghieäm trong lónh vöïc naøy.  Vietjet cuõng bieát ñöôïc chi phí treân moät  ñaïo doanh nghieäp nhaø nöôùc voán bò raøng  OÂng Buøi Ngoïc Baûo, Chuû tòch HÑQT Taäp
          Ban laõnh ñaïo Vietjet hieåu nhöõng ruûi  ñôn vò gheá ngoài theo töøng tuaàn, töøng  buoäc bôûi nhieàu cô cheá neân khoâng theå saûn  ñoaøn Xaêng daàu Vieät Nam (Petrolimex) khaúng
         ro tieàm aån khi kinh doanh haøng khoâng  thaùng ñeå töø ñoù ñöa ra caùc giaûi phaùp, ñònh  xuaát, kinh doanh hoaøn toaøn theo thò tröôøng.  ñònh, coå phaàn hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc
         giaù reû. Söùc eùp ñeán raát ñôn giaûn, maø theo  höôùng kinh doanh.  Nhöng cuõng doanh nghieäp nhaø nöôùc ñoù khi  môùi coù theå hoäi nhaäp vôùi giôùi kinh doanh
         oâng Löu Ñöùc Khaùnh - Giaùm ñoác Ñieàu  Tieát kieäm chi phí laø ñònh höôùng hoaït  coù söï thay ñoåi cô caáu sôû höõu, coù chuû môùi ñöa  quoác teá. OÂng Baûo daãn chöùng, coù nhieàu
         haønh Vietjet, kieåm soaùt ñöôïc chi phí  ñoäng cuûa Vietjet. Ñieàu naøy coù theå thaáy qua  caùch quaûn trò tieân tieán vaøo aùp duïng laïi phaùt  doanh nghieäp tö nhaân thaønh coâng hieän nay
         trong haøng khoâng giaù reû laø voâ cuøng quan  moät vieäc tuy nhoû nhöng theå hieän ñuùng  trieån toát.  ñang ñöôïc ñieàu haønh bôûi nhöõng con ngöôøi
         troïng. Nhöng treân thöïc teá, Vietjet chæ  caùch hoaït ñoäng cuûa haõng haøng khoâng giaù  “Vinaconex laø moät trong nhöõng toång  ñaõ töøng laøm vieäc laâu daøi ôû doanh nghieäp
         naém quyeàn kieåm soaùt 25% chi phí, 75%  reû. OÂng Khaùnh keå, Vietjet khoâng coù ly uoáng  coâng ty 91 (teân goïi chung cho nhoùm doanh  nhaø nöôùc, nhöng khi böôùc ra khoûi cô cheá
         coøn laïi phaûi tuaân theo quy luaät thò tröôøng  nöôùc coù theå tích lôùn. Nguyeân nhaân, haønh  nghieäp nhaø nöôùc thaønh laäp theo Quyeát ñònh  nhaø nöôùc voán bò troùi buoäc baèng nhieàu quy
         ñeán töø giaù xaêng daàu, giaù thueâ maùy bay,  khaùch haàu nhö khoâng uoáng heát ly nöôùc lôùn.  soá 91/TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû, naêm  ñònh gaây khoù cho vieäc hoaïch ñònh keá hoaïch
         caùc dòch vuï caûng haøng khoâng.   “Maëc duø caùch laøm naøy coù veû cöïc ñoan  1994) ñöôïc coå phaàn hoùa raát sôùm, sau 10  kinh doanh, hoï nhö con ngöôøi khaùc, coù caùch


        Soá 487 BOÄ MÔÙI (737)   9 - 15/5/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13