Page 9 - DNSG Tuần Số 487 (9 - 15.5.2018)
P. 9

9
   tö vaøo ngaønh deät may Vieät Nam, trong  Thò TröôøNg ñieäN Thoaïi di ñoäNg
   ñoù coù moät soá quoác gia vaø vuøng laõnh thoå
   coù voán ñaêng kyù lôùn nhö Haøn Quoác, Ñaøi  “Àêëu trûúâng” têìm trung
   Loan, Hoàng Koâng.
     Trong khi ñoù, caùc cô cheá, chính saùch
   tuy ñöôïc Chính phuû vaø caùc boä ngaønh raø
   soaùt, thaùo gôõ nhöng vaãn coøn nhieàu raøo
   caûn cho doanh nghieäp deät may. Theo    Thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng ñang laø cuoäc röôït ñuoåi cuûa caùc haõng trong
   quy ñònh cuûa Luaät Thueá xuaát khaåu, thueá  phaân khuùc taàm trung, môùi ñaây coù söï tham gia trôû laïi cuûa thöông hieäu
   nhaäp khaåu thì nguyeân phuï lieäu nhaäp veà
   ñeå saûn xuaát haøng xuaát khaåu thuoäc dieän  noåi tieáng moät thôøi: Nokia.
   mieãn thueá. Ñang coù tình traïng nhieàu
   doanh nghieäp kyù ñöôïc ñôn haøng lôùn
   nhöng cô sôû saûn xuaát khoâng ñuû naêng
   löïc, phaûi ñöa moät phaàn nguyeân phuï lieäu
   ñi gia coâng taïi caùc cô sôû saûn xuaát nhoû ñeå
   kòp tieán ñoä giao haøng nhöng phaàn naøy
   laïi khoâng ñöôïc mieãn thueá.
     Theâm nöõa, ñoái vôùi nguyeân phuï lieäu
   nhaäp veà ñeå saûn xuaát xuaát khaåu hoaëc gia
   coâng xuaát khaåu dö thöøa, pheá phaåm ñöôïc
   pheùp tieâu huûy vaø ñaõ tieâu huûy thì khoâng
   mieãn thueá ñoái vôùi loaïi hình saûn xuaát, xuaát
   khaåu maø chæ mieãn thueá ñoái vôùi loaïi hình
   gia coâng xuaát khaåu. Nhö vaäy, ñaõ coù söï baát
   bình ñaúng, coù lôïi cho khaùch haøng nöôùc
   ngoaøi gia coâng taïi Vieät Nam vaø baát lôïi cho
   doanh nghieäp trong nöôùc.
     Nhöõng giaûi phaùp veà ñaàu tö, thò
   tröôøng, nhaân löïc vaø taøi chính ñeàu ñaõ vaø
   ñang ñöôïc ngaønh deät may thöïc hieän,
   höôùng tôùi muïc tieâu naêm 2018 xuaát khaåu
   ñaït 34 tyû USD, taêng hôn 10% so vôùi naêm
   2017. Nhöng Nhaø nöôùc caàn thoáng nhaát
   quy hoaïch vaø caáp pheùp caùc khu coâng
   nghieäp deät may lôùn taïi ba mieàn Baéc,
   Trung, Nam, ñeå keâu goïi ñaàu tö vaøo lónh
   vöïc deät nhuoäm, traùnh choàng cheùo, caïnh
   tranh tuyeån lao ñoäng, cuõng nhö khoâng
   khuyeán khích ñaàu tö vaøo sôïi, may. Nhaø
   nöôùc caàn coù theâm nhöõng hoã trôï ñaàu tö
   xöû lyù nöôùc thaûi taïi caùc khu coâng nghieäp.                          Söï trôû laïi cuûa Nokia caøng khieán thò tröôøng ñieän thoaïi taàm trung soâi ñoäng - AÛnh: QH
   Caïnh ñoù, raát caàn Boä Taøi chính coù chính   Hoàng nga
   saùch mieãm thueá VAT ñoái vôùi doanh
   nghieäp söû duïng vaûi trong nöôùc saûn xuaát       Nhieàu haøng môùi          tueä nhaân taïo) seõ laø tieâu chí coâng ngheä haøng ñaàu ñeå ngöôøi duøng
   haøng xuaát khaåu.             Trong thaùng 3 vaø 4 vöøa qua, thò tröôøng ñieän thoaïi di ñoäng  quyeát ñònh löïa choïn moät smartphone “hieåu mình nhaát”, nhö laø
              Song Anh ghi    (ÑTDÑ) raát “noùng” khi caùc haõng ra maét saûn phaåm taàm trung cuøng  ngöôøi trôï lyù thoâng minh. Coù theå ngöôøi duøng seõ khoâng hieåu roõ
                                                   töø AI nhöng hoï raát nhaïy beùn khi ñaùnh giaù moät chieác ñieän thoaïi
                        nhöõng chính saùch baùn haøng haáp daãn. Trong ñoù, Oppo coù Oppo  coù khaû naêng taét nhöõng öùng duïng khoâng söû duïng giuùp maùy giöõ
                        F7 series vôùi giaù 8 - 10 trieäu ñoàng, trong ngaøy môû baùn ñaàu tieân ñaõ  pin laâu hôn, hay camera coù theå naém baét thoùi quen cuûa chuû nhaân,
   tieáp caän ñaàu tö, xaây döïng ñöôøng höôùng phaùt  baùn ñöôïc gaàn 19.000 maùy. Sau 8 ngaøy thöïc hieän chöông trình ñaët
   trieån doanh nghieäp raát khaùc.     haøng tröôùc, ñaõ coù ñeán 32.000 chieác Oppo F7 series ñöôïc ñaët haøng  giuùp caùc böùc hình selfie ñeïp hôn”.
    Trôû laïi vôùi Petrolimex ñeå thaáy khoâng  vaø tyû leä baùn ra ñaït 75%. Vaøo cuoái thaùng 4, Xiaomi ñaõ laäp ñöôïc kyû  Nokia trôû laïi
   theå phuû nhaän nhieàu öu ñaõi töø Nhaø nöôùc ñeå  luïc cuûa chính mình khi trong ngaøy môû baùn ñaõ ñaït 20.000 ñieän  Ra maét laàn naøy, Nokia khoâng chæ giôùi thieäu veà chieác ñieän thoaïi
   xaùc laäp vò theá maïnh treân thò tröôøng, nhöng  thoaïi Redmi 5 Plus. Ngaøy 7/4, ñieän thoaïi Nova 3e coù giaù 7 trieäu  môùi maø coøn kyù keát hôïp taùc chieán löôïc vôùi TGDÑ, Google, Qual-
   theo oâng Baûo, chính cô caáu ña sôû höõu buoäc  ñoàng cuûa Huawei tieâu thuï ñöôïc 5.000 maùy trong ngaøy ñaàu tieân  comm vaø Home Credit ñeå ñöa Nokia 6 vaø Nokia 7 plus - ñieän thoaïi
   Petrolimex chuyeån mình ñeå thích öùng vôùi  môû baùn. Haõng naøy ñaët muïc tieâu baùn ñöôïc khoaûng 20.000 - 30.000  ñöôïc laøm ra döïa treân neàn taûng coâng ngheä toái öu nhaát ñeán tay ngöôøi
   nhöõng thay ñoåi nhanh cuûa thò tröôøng xaêng  Nova 3e moãi thaùng, töø nay cho ñeán thaùng 8.  tieâu duøng Vieät Nam. Theo ñoù, hai saûn phaåm cuûa Nokia coù maët taïi
   daàu. Trong cô caáu sôû höõu cuûa Petrolimex coù  Cuõng trong thaùng 4/2018, HMD Global - ñôn vò ñaõ mua laïi  1.800 cöûa haøng cuûa TGDÑ cuøng nhöõng öu ñaõi haáp daãn nhö quaø
   8% voán cuûa moät coå ñoâng chieán löôïc Nhaät  thöông hieäu ñieän thoaïi Nokia ñaõ ñöa ra thò tröôøng Nokia 6 vaø  taëng, mua traû goùp laõi suaát 0%, taëng theâm moät naêm baûo haønh, ruùt
   Baûn laø JX Nippon Oil and Energy (taäp ñoaøn  Nokia 7 plus vôùi möùc giaù 7 vaø 9 trieäu ñoàng. Trang bò nhieàu coâng  thaêm truùng thöôûng xe Vespa LX 125 moãi tuaàn, hy voïng trong naêm
   chieám 50% thò phaàn xaêng daàu Nhaät Baûn).  ngheä môùi nhö heä ñieàu haønh Android Oreo, hoã trôï bôûi neàn taûng di  2018 seõ baùn ñöôïc 500.000 chieác vì coù ñoái taùc chieán löôïc laø TGDÑ.
   Theá nhöng tieáng noùi cuûa coå ñoâng naøy raát  ñoäng Qualcomm Snapdragon 660, coù thieát keá tinh teá cuøng möùc  Phöông thöùc “chaøo saân”, xaùc ñònh ñoái taùc chieán löôïc cuõng nhö
   coù giaù trò, giuùp Petrolimex raát nhieàu trong  giaù hôïp lyù, hai doøng naøy ñaõ taïo söï quan taâm cuûa khaùch haøng.  caùch thaâm nhaäp thò tröôøng cho thaáy quyeát taâm chinh phuïc ngöôøi
   vieäc xaây döïng chieán löôïc kinh doanh, coâng  Nokia ñaët muïc tieâu baùn ñöôïc 500.000 saûn phaåm trong naêm nay.  tieâu duøng Vieät Nam sau thôøi gian vaéng boùng cuûa Nokia. Thaät ra,
   ngheä, ñaøo taïo nhaân söï theo tieâu chuaån  Nhöõng ÑTDÑ taàm trung coù tính naêng nhö caûm bieán vaân tay,  Nokia ñaõ quay laïi Vieät Nam hoài cuoái naêm 2017 baèng vieäc ra maét
   quoác teá, cuõng nhö nguoàn löïc taøi chính ñeå  camera keùp, maøn hình Always-on (theå hieän caùc thoâng tin höõu  nhöõng saûn phaåm taàm thaáp. Theá nhöng, chæ ñeán khi Nokia 6 vaø
   ñaàu tö môû roäng caây xaêng, qua ñoù giuùp  ích nhö ngaøy giôø, cuoäc goïi nhôõ, dung löôïng pin khi maøn hình ñaõ  Nokia 7 plus xuaát hieän trong phaân khuùc taàm trung môùi khaúng ñònh
   Petrolimex gia taêng naêng löïc caïnh tranh vaø  taét) cuøng thieát keá ñeïp, caáu hình cao vaø nhieàu tính naêng haáp daãn  vöõng chaéc söï trôû laïi cuûa thöông hieäu naøy. Hieän nay, caùc saûn phaåm
   tieáp tuïc duy trì ngoâi vò ñaàu treân thò tröôøng  ñang trôû thaønh taâm ñieåm cuûa thò tröôøng hieän nay. Theo thoáng  taàm trung cuûa Nokia raát phuø hôïp vôùi ña soá ngöôøi tieâu duøng Vieät
   xaêng daàu Vieät Nam.           keâ cuûa Haõng Nghieân cöùu thò tröôøng GfK, phaân khuùc ÑTDÑ giaù töø  Nam, vì Nokia vaãn laø saûn phaåm ñöôïc ñaùnh giaù coù chaát löôïng cao.
    Söï coù maët cuûa ñoái taùc chieán löôïc taïi  5 - 10 trieäu ñoàng chieám ñeán 34% thò tröôøng smartphone.  Chia seû veà chieán löôïc trôû laïi thò tröôøng, oâng James Rutherfoord -
   Petrolimex laø do nieàm tin vaøo söï phaùt trieån  Chia seû taïi heä thoáng phaân phoái cuûa Theá Giôùi Di Ñoäng (TGDÑ),  Phoù chuû tòch APAC HMD Global cho bieát: “Khi môû roäng danh muïc
   beàn vöõng cuûa doanh nghieäp. Ñeå coù nieàm tin  oâng Ñaëng Thanh Phong - Tröôûng boä phaän truyeàn thoâng TGDÑ  saûn phaåm, chuùng toâi luoân giöõ vöõng taàm nhìn: cung caáp nhöõng
   naøy phaûi xuaát phaùt töø söï minh baïch trong  cho bieát, ñieän thoaïi coù giaù töø 5 - 6 ñeán döôùi 10 trieäu ñoàng laø phaân  chieác ñieän thoaïi Nokia ñaùp öùng ñöôïc nhöõng giaù trò maø ngöôøi tieâu
   kinh doanh. Theo oâng Baûo, chính söùc eùp raát  khuùc baùn chaïy nhaát hieän nay. Haàu heát caùc haõng ñeàu nhaém tôùi  duøng mong ñôïi. Qua söï hôïp taùc laàn naøy, chuùng toâi mong muoán
   lôùn töø caùc coå ñoâng buoäc ngöôøi ñöùng ñaàu  phaân khuùc naøy vaø lieân tuïc cho ra maét caùc doøng saûn phaåm môùi  ñöôïc tieáp tuïc mang nhöõng chieác ñieän thoaïi ñaùng tin caäy ñoàng
   phaûi noã löïc laøm vieäc, taâm huyeát vôùi muïc tieâu  höôùng ñeán giôùi treû, daân vaên phoøng. Trong ñoù, Samsung coù J7+,  haønh vôùi ngöôøi duøng yeâu meán Nokia”.
   lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp chöù khoâng vì lôïi  J7 Pro, Apple coù iPhone 6, Oppo coù tôùi 6 ñaïi dieän trong phaân khuùc  Theo baùo caùo cuûa Coâng ty Nghieân cöùu thò tröôøng Nielsen,
   ích caù nhaân. Nguyeân nhaân, baát kyø coå ñoâng  naøy, chöa keå caùc haõng khaùc nhö Sony, HTC, Vivo, Huawei, Nokia.  ngöôøi duøng seõ saün saøng chi khoaûng 8 - 8,5 trieäu ñoàng cho moät
   naøo, keå caû nhoùm coå ñoâng nhoû hieän nay ñeàu  Caùc doanh nghieäp phaân phoái cho raèng, vieäc nhaø saûn xuaát  smartphone. Söï trôû laïi cuûa Nokia chaén chaén seõ khieán thò tröôøng
   coù theå vaän duïng luaät ñeå loaïi ngöôøi coù nhöõng  ñua nhau tung haøng môùi vaøo thôøi ñieåm naøy laø raát caàn ñeå kích  di ñoäng taàm trung - phaân khuùc voán ñöôïc khai phaù thaønh coâng
   quyeát ñònh gaây toån haïi cho doanh nghieäp.  thích söùc mua treân ñaø suït giaûm.      bôûi Oppo caùch nay 4 naêm seõ phaùt trieån maïnh hôn vaø caïnh tranh
                         OÂng Ñoã Quang Kha, CEO Oppo Vieät Nam khaúng ñònh: “AI (trí  döõ doäi hôn nöõa töø nay ñeán cuoái naêm.

                                                               Soá 487 BOÄ MÔÙI (737)   9 - 15/5/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14