Page 1 - DNSG Tuần Số 488 (16 - 22.5.2018)
P. 1

SOÁ 488 (16 - 22. 5.2018)

                                                                  OÂNG LEÂ HÖÕU NGHÓA
                                                                      TOÅNG GIAÙM ÑOÁC
                                                               COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI -
                                                                   XAÂY DÖÏNG LEÂ THAØNH:
                                                             Ngûúâi laänh àaåo
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI                                                 phaãi biïët taåo ra
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      NGÛÚÂI THAÁI
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG                                                         cú höåi
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
      LÊËN THÕ TRÛÚÂNG
                                                                           18 -19
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT                                                      caách tiïëp cêån
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
      VIÏÅT
                                                                     CÔ HOÄI TÖØ VKFTA
                                                                Cêìn thay àöíi
       10 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 11
       1 1 1 1 1 1 1 1                                                               8
         Doâng vöën                  Cêìm vaâng                   Nhêåt, Trung, Haân
         liïåu coá súám                maâ àïí vaâng rúi...             “àöìng baân”
         àaão chiïìu?          12               14               nhûng dõ möång      31
   1   2   3   4   5   6