Page 10 - DNSG Tuần Số 488 (16 - 22.5.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ
               NGÛÚÂI THAÁI
               NGÛÚÂI THAÁI
               NGÛÚÂI THAÁI

               LÊËN THÕ TRÛÚÂNG VIÏÅT
               LÊËN THÕ TRÛÚÂNG VIÏÅT
               LÊËN THÕ TRÛÚÂNG VIÏÅT


                 HOÀNG NGA
                   AÛnh: X.THAÛO

                ÑÖÙNG THÖÙ 10 TRONG CAÙC QUOÁC GIA VAØ VUØNG LAÕNH THOÅ ÑAÀU TÖ VAØO VIEÄT NAM,
                NHÖNG CAÙC “ÑAÏI GIA” THAÙI LAN ÑAÕ CHIEÁM GIÖÕ NHIEÀU LÓNH VÖÏC QUAN TROÏNG NHÖ HOÙA DAÀU,
                THÖÏC PHAÅM VAØ THÖÙC UOÁNG (F&B), BAÙN LEÛ. THOÂNG QUA CAÙC THÖÔNG VUÏ M&A CUØNG XUÙC TIEÁN
                THÖÔNG MAÏI, LAØN SOÙNG ÑAÀU TÖ TÖØ THAÙI LAN KHOÂNG NGÖØNG GIA TAÊNG, VAØ CUØNG VÔÙI ÑOÙ,
                HAØNG HOÙA THAÙI VAØO THÒ TRÖÔØNG VIEÄT NAM NGAØY CAØNG NHIEÀU.


       Nhûäng thûúng vuå “khuãng”                                              Vôùi moät loaït thöông hieäu


                                                                 Big C, MM Mega Market,
                                                                    Robins, Nguyeãn Kim,
          ính ñeán ñaàu thaùng 5/2018, ñaõ coù  tuïc chi 2.330 tyû ñoàng ñeå naâng tyû leä coå  ngoù” sang caû lónh vöïc F&N (thöïc phaåm vaø
          gaàn 10 doanh nghieäp (DN) Vieät  phaàn töø 29,52% leân 50,9% taïi Coâng ty  ñoà uoáng) vôùi caùc thöông hieäu daãn ñaàu  B’mart, Lan Chi Mart,
        TNam bò ba DN Thaùi thaâu toùm.   CP Nhöïa Bình Minh - coâng ty saûn xuaát  Vieät Nam laø Sabeco, Vinamilk... Trong ñoù,  C-Epress..., caùc nhaø ñaàu
        Trong ñoù, Siam Cement Group (SCG) do  140.000 taán ñoà nhöïa/naêm, laõi roøng 500  söï kieän Vietnam Beverage (thuoäc Thaùi
        oâng Roongrote Rangsiyopash laøm chuû  tyû/naêm.            Bev) ñaõ chi ra 110.000 tyû ñoàng ñeå sôû höõu  tö Thaùi naém haàu heát caùc
        tòch kieâm giaùm ñoác ñieàu haønh ñaõ mua  Taïi Vieät Nam, SCG ñaõ thöïc hieän hôn  53,59% coå phaàn taïi Toång coâng ty Bia -  ngaønh baùn leû khi coù ñaày ñuû
        ñeán ba thöông hieäu lôùn cuûa Vieät Nam  20 thöông vuï M&A ôû nhieàu lónh vöïc, coù  Röôïu - Nöôùc giaûi khaùt Saøi Goøn (Sabeco).
        laø Nhöïa Bình Minh, Nhöïa Tín Thaønh vaø  ñeán 23 coâng ty con ñang hoaït ñoäng taïi  Baèng vieäc mua tyû leä coå phaàn chi phoái taïi  nhöõng loaïi hình töø trung
        Coâng ty Prime.           Vieät Nam vôùi khoaûng 8.300 nhaân vieän.  Sabeco, ñaïi gia Thaùi naøy ñaõ chieám ñöôïc  taâm thöông maïi, sieâu thò
         Trong lónh vöïc coâng nghieäp, SCG -  Naêm 2016, tyû phuù Charoen thò tröôøng bia Vieät Nam khi Sabeco chieám
        moät taäp ñoaøn ña ngaønh vôùi nhöõng maûng  Siravadhanabhakdi - chuû sôû höõu TCC  ñeán 41% thò phaàn bia caû nöôùc vôùi möùc laõi  toång hôïp, trung taâm ñieän
        coát loõi nhö giaáy, xi maêng, vaät lieäu xaây  Group ñaõ thöïc hieän moät thöông vuï lôùn  roøng 5.000 tyû ñoàng moãi naêm. Thoâng qua  maùy, cöûa haøng tieän lôïi.
        döïng coù maët ôû Vieät Nam töø naêm 1992.  trong ngaønh baùn leû Vieät Nam. Ñeå sôû höõu  hai phaùp nhaân laø F&N Bev Manufacturing
        Cuoái naêm 2012, SCG ñaõ chi 5.000 tyû ñoàng  19 trung taâm phaân phoái cuûa Metro Cash  vaø F&N Dairy Investments, ñôn vò naøy sôû
        ñeå sôû höõu 85% coå phaàn Coâng ty Prime,  & Carry Vieät Nam, Berli Jucker (BJC) thuoäc  höõu 19,06% coå phaàn taïi Vinamilk. Vôùi giaù  entral Group Vieät Nam (CGV) laø moät
        moät DN lôùn nhaát Vieät Nam trong lónh vöïc  TCC Group ñaõ chi 655 trieäu Euro (töông  thò tröôøng hieän taïi, soá coå phaàn naøy coù trò  trong nhöõng doanh nghieäp nöôùc
        saûn xuaát gaïch laùt, goám (chieám 30% thò  ñöông 879 trieäu USD). Naêm 2012, BJC  giaù hôn 52.000 tyû ñoàng.  Cngoaøi khieán nhieàu ñoái thuû e deø.
        phaàn caû nöôùc). Hieän taïi, thöông hieäu naøy  cuõng ñaõ sôû höõu 65% coå phaàn Taäp ñoaøn  Trong lónh vöïc noâng nghieäp, CP  Naêm 2015, sau hôn boán naêm thaønh laäp,
        ñaõ hoaøn toaøn thuoäc veà SCG khi môùi ñaây  Phuù Thaùi, trong ñoù coù heä thoáng cöûa haøng  Group cuûa tyû phuù Dhani Chearavanont  CGV ñaõ mua 49% coå phaàn taïi Nguyeãn Kim.
        ñaõ chi theâm 1.400 tyû ñoàng ñeå sôû höõu soá  tieän lôïi B’mart. Taïi Vieät Nam, Phuù Thaùi laø  coù maët taïi Vieät Nam töø naêm 1990 vôùi  Naêm 2016, CGV lieân tieáp sôû höõu hai thöông
        coå phaàn coøn laïi. Tröôùc Prime, naêm 2008,  moät DN lôùn trong lónh vöïc phaân phoái taïi  thöông hieäu CP Vieät Nam. Coâng ty ñaõ  hieäu khaùc laø Big C Vieät Nam vaø Lan Chi
        SCG cuõng ñaõ ñaàu tö vaøo Toå hôïp hoùa daàu  khu vöïc phía Baéc vôùi haøng chuïc coâng ty  lieân tuïc môû roäng quy moâ ñaàu tö, vaø ñeán  Mart. Thoâng qua caùc thöông vuï M&A ñeå
        Long Sôn do Taäp ñoaøn Daàu khí Vieät Nam  thaønh vieân.        nay ñaõ coù 9 nhaø maùy saûn xuaát thöùc aên  thaâu toùm caùc thöông hieäu baùn leû, Central
        vaø Taäp ñoaøn Hoùa chaát Vieät Nam thaønh  Central Group do Tos Chirathivat  chaên nuoâi vaø thuûy saûn ôû caùc tænh. Beân  Group Vieät Nam coøn ñöa caùc thöông hieäu
        laäp. Töø soá voán ban ñaàu 3,7 tyû USD, ñeán  laøm toång giaùm ñoác ñieàu haønh ñaõ lieân  caïnh ñoù, CP Vieät Nam coøn tham gia thò  töø Thaùi vaø caùc nöôùc khaùc vaøo Vieät Nam.
        nay voán ñaàu tö vaøo Long Sôn ñaõ leân 5,4  tuïc thaâu toùm thöông hieäu Big C Vieät  tröôøng vôùi tröùng, thòt gia caàm.  Tính ñeán nay, Central Group Vieät Nam
        tyû USD, trong ñoù SCG chieám 71%, Taäp  Nam vaø Nguyeãn Kim. Taïi Nguyeãn Kim,  Thaùng 3/2018, Hemaraj Group ñaõ  ñaõ xaây döïng ñöôïc maïng löôùi baùn leû roäng
        ñoaøn Daàu khí Vieät Nam chieám 29%.  Central Group ñaõ chi 200 trieäu USD ñeå sôû  khôûi coâng xaây döïng KCN WHA Hemaraj  lôùn khi coù ñeán 230 trung taâm thöông maïi,
         Naêm 2015, SCG chi khoaûng 1.000 tyû  höõu 49% taïi Coâng ty Ñaàu tö phaùt trieån  Ngheä An vôùi toång voán ñaàu tö 1 tyû USD,  sieâu thò, cöûa haøng. Nhaø ñaàu tö naøy taäp trung
        ñoàng ñeå sôû höõu 80% coå phaàn Coâng ty  coâng ngheä vaø Giaûi phaùp môùi NKT - ñôn  döï kieán hoaøn thaønh vaøo naêm 2030. Ñaây  vaøo baùn leû ña ngaønh vaø ña keânh, goàm ñaïi
        Bao bì nhöïa Tín Thaønh (Batico). Ñaây laø  vò sôû höõu heä thoáng trung taâm mua saém  laø nhaø phaùt trieån haï taàng KCN haøng ñaàu  sieâu thò vaø sieâu thò Big C, heä thoáng cöûa haøng
        moät trong 5 DN lôùn nhaát Vieät Nam trong  Nguyeãn Kim.        vôùi hôn 30 naêm kinh nghieäm vaø ñaõ phaùt  tieän lôïi C-Express, sieâu thò ñieän maùy vaø
        lónh vöïc bao bì vôùi coâng suaát ñaït 230  Tieàm naêng cuûa thò tröôøng gaàn 100  trieån 7.400ha ñaát coâng nghieäp taïi Thaùi  trang thöông maïi ñieän töû Nguyeãn Kim, heä
        trieäu m /naêm. Thaùng 3/2018, SCG tieáp  trieäu daân khieán nhaø ñaàu tö Thaùi “nhoøm  Lan vôùi voán ñaàu tö leân ñeán 30 tyû USD.  thoáng sieâu thò Lan Chi Mart, trung taâm mua
           2
        Soá 488 BOÄ MÔÙI (738)   16 - 22/5/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15