Page 5 - DNSG Tuần Số 488 (16 - 22.5.2018)
P. 5

TroNG MaéT NHaø KiNH doaNH       5          ÑÒA PHÖôNG HOÙA DÖÕ lIEäU
          Chi phñ lúán hún lúåi ñch thu àûúåc


            NguyeãN QuaNg ÑoàNg -
               Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu
               Chính saùch vaø Phaùt trieån truyeàn thoâng

            uaät An ninh maïng seõ ñöôïc Quoác hoäi thaûo luaän  laïi ñeán ngöôøi duøng cuõng nhö doanh nghieäp Vieät Nam.
            vaø coù theå ñöôïc thoâng qua taïi Kyø hoïp thöù 5,  Ngöôøi duøng, doanh nghieäp Vieät Nam seõ phaûi chaáp
          LQuoác hoäi Khoùa XIV döï kieán khai maïc ngaøy 21/5  nhaän möùc giaù cao hôn ñeå söû duïng dòch vuï maïng do
          tôùi taïi Haø Noäi. Döï thaûo Luaät An ninh maïng coù theå ñieàu  doanh nghieäp nöôùc ngoaøi cung caáp, ñieàu naøy seõ aûnh
          chænh tröïc tieáp vaø taùc ñoäng ñeán quyeàn vaø lôïi ích cuûa  höôûng tröïc tieáp tôùi nguoàn thu kinh doanh.
          ba nhoùm doanh nghieäp: nhoùm saûn xuaát vaø kinh doanh  Thöù hai, caùc doanh nghieäp cung caáp dòch vuï maïng
          caùc thieát bò, giaûi phaùp kyõ thuaät veà an ninh maïng, nhoùm  khoâng theå coù khaû naêng ñaàu tö rieâng töøng heä thoáng löu
          doanh nghieäp kinh doanh dòch vuï coâng ngheä taøi chính  tröõ döõ lieäu cho töøng quoác gia, seõ choïn quoác gia cho
          (Fintech) vaø nhoùm doanh nghieäp cung caáp giaûi phaùp,  pheùp söû duïng heä thoáng maùy chuû toaøn caàu ñeå ñaûm baûo
          dòch vuï noäi dung soá, giaûi phaùp coâng ngheä noùi chung. tính oån ñònh vaø khaû naêng kieåm soaùt döõ lieäu. Heä quaû laø
           Ñieàu 28 vaø Ñieàu 42 cuûa Döï thaûo Luaät An ninh maïng  moät raøo caûn ñaàu tö xuaát hieän vaø buoäc caùc doanh nghieäp
          quy ñònh veà vieäc baûo ñaûm an ninh thoâng tin treân  phaûi löïa choïn, trong khi thò tröôøng Vieät Nam vaãn chöa
          khoâng gian maïng. Theo ñoù, doanh nghieäp trong vaø  phaûi laø thò tröôøng öu tieân.
          ngoaøi nöôùc cung caáp dòch vuï vieãn thoâng, internet taïi  Thöù ba, neáu quy ñònh veà ñòa phöông hoùa döõ lieäu
          Vieät Nam phaûi ñòa phöông hoùa döõ lieäu, töùc laø löu tröõ  ñöôïc thöïc thi thì vieäc quaûn lyù vaø kieåm soaùt döõ lieäu vôùi
          caùc loaïi döõ lieäu ñöôïc yeâu caàu trong phaïm vi laõnh thoå  heä thoáng chung toaøn caàu coù theå gaëp khoù khaên do chòu
          Vieät Nam.                   söï quaûn lyù cuûa cô quan quaûn lyù trong nöôùc. Ñieàu naøy
           Tuy nhieân, quy ñònh naøy coù theå gaây taùc ñoäng tieâu  coù theå vi phaïm quyeàn rieâng tö cuûa doanh nghieäp, bôûi
          cöïc ñeán quaù trình trao ñoåi döõ lieäu giöõa doanh nghieäp  tröôùc ñoù heä thoáng döõ lieäu vaø thoâng tin ngöôøi duøng maø
          nöôùc ngoaøi vaø doanh nghieäp trong nöôùc, cuõng nhö khaû  doanh nghieäp ñang sôû höõu, vaän haønh chòu söï quaûn
          naêng tieáp caän cuûa caùc doanh nghieäp ñaàu tö töø nöôùc  lyù cuûa heä thoáng quoác teá hoaëc quoác gia maø doanh
          ngoaøi. Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp trong nöôùc, ñaëc bieät  nghieäp ñaêng kyù.
          laø nhoùm doanh nghieäp khôûi nghieäp, neáu aùp duïng quy  Theo tính toaùn cuûa nhoùm taùc giaû Bauer M., Lee-
          ñònh ñòa phöông hoùa döõ lieäu moät caùch nghieâm ngaët thì  Makiyama H., Marel E.V.D., Verschelde B., neáu quy ñònh
          coù theå taïo ra theâm caùc chi phí kinh doanh khaùc ngoaøi  veà ñòa phöông hoùa döõ lieäu trong döï thaûo Luaät An ninh
          nhöõng chi phí ban ñaàu veà voán, nhaân löïc vaø kyõ thuaät.  maïng ñöôïc thöïc hieän moät caùch nghieâm ngaët ôû Vieät
          Caùc doanh nghieäp khôûi nghieäp luoân mong muoán ñöôïc  Nam thì toång saûn phaåm noäi ñòa (GDP) seõ giaûm 1,7%, giaù
          tieáp caän nguoàn thoâng tin roäng coù lieân quan ñeán khôûi  trò ñaàu tö giaûm 3,1%, giaù trò xuaát khaåu haøng hoùa maát
          nghieäp thoâng qua caùc dòch vuï nhö ñieän toaùn ñaùm maây,  0,6%, phuùc lôïi xaõ hoäi thaâm huït 1,5 tyû USD . Ñaây ñeàu laø
          neân vieäc yeâu caàu löu tröõ döõ lieäu trong phaïm vi laõnh thoå  nhöõng taùc ñoäng ñaùng keå ñeán kinh teá vaø khieán Vieät Nam
          coù theå taêng theâm chi phí tieáp caän döõ lieäu. Theâm vaøo  trôû thaønh moät trong nhoùm quoác gia bò ñaùnh giaù raèng coù
          ñoù, vieäc yeâu caàu phaûi löu tröõ döõ lieäu trong nöôùc cuõng  möùc ñoä ñòa phöông hoùa döõ lieäu cao nhaát, cuøng vôùi Nga
          seõ khieán doanh nghieäp toán theâm chi phí ñeå xaây döïng  vaø Trung Quoác.
          heä thoáng löu tröõ ñuû tieâu chuaån veà an ninh do ñaây laø heä  Taïi Indonesia, vieäc soá hoùa vaø trao ñoåi döõ lieäu xuyeân
          thoáng thoâng tin do doanh nghieäp sôû höõu, vaø theo quy  bieân giôùi ñaõ giuùp quoác gia naøy phaùt trieån saûn xuaát,
          ñònh cuûa Döï thaûo Luaät An ninh maïng, heä thoáng thoâng  baùn leû, ñoùng goùp laàn löôït laø 34,4 vaø 24,5 tyû USD cho
          tin naøy seõ bò kieåm tra, ñaùnh giaù an ninh. GDP . Vieän Nghieân cöùu Chính saùch vaø Phaùt trieån truyeàn
           Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi, neáu Döï thaûo  thoâng ñaõ hôn moät laàn ñöa ra caùc kieán nghò veà quy ñònh
          Luaät An ninh maïng ñöôïc thoâng qua vaø caùc doanh  ñòa phöông hoùa döõ lieäu tôùi caùc boä, ngaønh lieân quan,
          nghieäp tuaân thuû chaët cheõ, coù theå coù hai taùc ñoäng. Thöù  nhaèm khuyeán caùo Vieät Nam khoâng neân ñöa ra caùc quy
          nhaát, doanh nghieäp nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam  ñònh theo höôùng naøy. Treân thöïc teá, chi phí thöïc thi ñòa
          vaø doanh nghieäp coù yù ñònh ñaàu tö vaøo Vieät Nam phaûi  phöông hoùa döõ lieäu laø lôùn hôn lôïi ích thu ñöôïc. Vaán
          chi traû nhieàu hôn ñeå truy caäp döõ lieäu cuûa ngöôøi duøng  ñeà baûo veä döõ lieäu ngöôøi duøng coù theå ñöôïc ñaûm baûo
          Vieät Nam. Ví duï nhö Facebook, Google, YouTube seõ laäp  thoâng qua caùc quy ñònh phaùp lyù raøng buoäc cuï theå ñieàu
          heä thoáng löu tröõ döõ lieäu môùi vôùi rieâng ngöôøi duøng Vieät  kieän söû duïng.
          Nam vaø nhöõng chi phí cho vieäc naøy seõ phaân boå ngöôïc           Song Anh ghi                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
       l Toång bieân taäp:   l Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN l Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG l Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
       l Phoù toång bieân taäp:  l Kyõ thuaät vaø daøn trang:  l Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG      l Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                  l Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH      l Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 488 BOÄ MÔÙI (738)   16 - 22/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10