Page 6 - DNSG Tuần Số 488 (16 - 22.5.2018)
P. 6

6  Thôøi söï
                                                       Theo Doøng Thôøi söï

                                                          u Ngaân saùch nhaø nöôùc vaãn coøn nôï Quyõ Baûo hieåm
                                                        xaõ hoäi 22.090 tyû ñoàng. Chính phuû ñaõ cho pheùp phaùt
                                                        haønh traùi phieáu chính phuû nhaän nôï vôùi Baûo hieåm Xaõ
                                                        hoäi Vieät Nam ñeå chuyeån 22.090 tyû ñoàng nôï töø ngaân
                                                        saùch nhaø nöôùc vaøo Quyõ theo loä trình naêm 2018 laø
                                                        6.000 tyû ñoàng, naêm 2019 laø 7.000 tyû ñoàng, naêm 2020
                                                        laø 9.090 tyû ñoàng. Vôùi vieäc phaùt haønh traùi phieáu chính
                                                        phuû nhaän nôï vôùi Baûo hieåm Xaõ hoäi Vieät Nam, ngaân saùch
                                                        trung öông seõ taêng chi traû nôï laõi trong hai naêm 2019,
                                                        2020 khoaûng 1.100 tyû ñoàng, nôï coâng giai ñoaïn 2018
                                                        - 2020 taêng theâm khoaûng 0,4% GDP. Theo Chính phuû,
                                                        vieäc phaùt haønh naøy khoâng laøm taêng boäi chi ngaân saùch
                                                        nhaø nöôùc naêm 2018 vaø aûnh höôûng khoâng lôùn ñeán caân
        Dên vêîn bûác xuác                           Toå ñaïi bieåu Quoác hoäi TP.HCM tieáp xuùc  ñoái ngaân saùch vaø nôï coâng giai ñoaïn 2018 - 2020.
                                               cöû tri huyeän Bình Chaùnh
                                                          u Phaït ñeán 200 trieäu ñoàng neáu vi phaïm haønh
                                                        chính trong lónh vöïc thöùc aên chaên nuoâi, thuûy saûn.
        vïì àïìn buâ, taái àõnh cû                                    Nghò ñònh 64/2018/NÑ-CP cuûa Chính phuû (coù hieäu
                                                        löïc thi haønh töø 22/6/2018) quy ñònh, moãi haønh vi vi
                                                        phaïm haønh chính trong lónh vöïc gioáng vaät nuoâi, thöùc
                                                        aên chaên nuoâi, thuûy saûn, toå chöùc, caù nhaân phaûi chòu xöû
                                                        phaït caûnh caùo hoaëc phaït tieàn. Möùc phaït tieàn toái ña
          gaøy 14/5, toå ñaïi bieåu Quoác hoäi goàm Bí thö Thaønh  gian ñaàu tö keùo daøi, vieäc boá trí taùi ñònh cö chaäm, thaäm chí  cho moät haønh vi vi phaïm haønh chính veà lónh vöïc gioáng
          uûy TP.HCM Nguyeãn Thieän Nhaân, Giaùm ñoác Hoïc  moät soá döï aùn khoâng boá trí ñöôïc, chi phí vaän haønh cao,  vaät nuoâi ñoái vôùi caù nhaân laø 50 trieäu ñoàng, ñoái vôùi toå
        Nvieän Caùn boä TP.HCM Traàn Hoaøng Ngaân, Phoù giaùm  hieäu quaû thaáp, Chaúng haïn, khu taùi ñònh cö Vónh Loäc B muïc  chöùc laø 100 trieäu ñoàng. Möùc phaït tieàn toái ña cho moät
        ñoác Coâng an TP.HCM Ngoâ Minh Chaâu ñaõ coù buoåi tieáp  tieâu laø ñeå phuïc vuï taùi ñònh cö cö daân thuoäc caùc chöông
        xuùc vôùi cöû tri huyeän Bình Chaùnh. Taïi ñaây, khoâng ít cöû tri  trình naâng caáp ñoâ thò quy moâ 531 neàn ñaát vaø 2.240 caên  haønh vi vi phaïm haønh chính veà lónh vöïc thöùc aên chaên
                                                        nuoâi, thuûy saûn ñoái vôùi caù nhaân laø 100 trieäu ñoàng, ñoái
        ñaõ baøy toû böùc xuùc veà döï aùn khu ñoâ thò Sing Vieät. Duø ñaõ  hoä (sau giaûm xuoáng coøn 1.939 caên) treân khu ñaát 30,9ha
        ñöôïc UBND TP.HCM chaáp thuaän chuû tröông quy hoaïch  coù haï taàng ñoàng boä, vôùi toång möùc ñaàu tö 42,68 tyû ñoàng  vôùi toå chöùc laø 200 trieäu ñoàng. Nhöõng haønh vi vi phaïm
                                                        goàm saûn xuaát, gia coâng, mua baùn, nhaäp khaåu thöùc aên
        töø naêm 1997, nhöng ñeán nay, döï aùn naøy vaãn chöa trieån  (sau naâng leân 847,76 tyû ñoàng), döï kieán hoaøn thaønh trong
        khai. Khu ñoâ thò Sing Vieät coù toång voán ñaàu tö treân 300  hai naêm 2004 - 2005, nhöng chaäm tieán ñoä, laøm taêng phaùt  chaên nuoâi, thuûy saûn quaù haïn söû duïng, söû duïng khaùng
                                                        sinh, chaát caám trong saûn xuaát, mua baùn, nhaäp khaåu
        trieäu USD, dieän tích 331ha, aûnh höôûng ñeán 699 hoä daân,  sinh toái thieåu 519 tyû ñoàng, baèng 195,7% toång möùc ñaàu
        trong ñoù 245 hoä bò giaûi toûa traéng vaø hôn 200 hoä coù ñaát  tö ban ñaàu. Ñeán ngaøy 28/11/2017, töùc hôn 7 naêm sau khi  thöùc aên chaên nuoâi, thuûy saûn, söû duïng chaát caám trong
                                                        chaên nuoâi, nuoâi troàng thuûy saûn, vi phaïm caùc quy ñònh
        noâng nghieäp bò aûnh höôûng. Khoaûng 254 hoä ñaõ nhaän boài  hoaøn thaønh, chæ boá trí ñöôïc 479/1.939 caên hoä, ñaït 24,7%.
        thöôøng, coøn 43 hoä kieán nghò vaø khieáu naïi keùo daøi nhieàu  Moät trong nhöõng nguyeân nhaân khieán vieäc boá trí  veà quaûn lyù vaø baûo toàn nguoàn gene vaät nuoâi, khai thaùc
                                                        vaø baûo toàn nguoàn gen vaät nuoâi quyù hieám.
        naêm nay. Caùc cöû tri cho raèng, döï aùn khu ñoâ thò Sing Vieät  taùi ñònh cö ôû khu Vónh Loäc B khoâng ñaït laø vì ngöôøi daân
        keùo daøi 21 naêm, 6 laàn ñöôïc gia haïn, sau nhieàu naêm giaù  khoâng chaáp nhaän phöông aùn chính quyeàn ñöa ra, nhö  u Boä Taøi nguyeân - Moâi tröôøng ñeà xuaát baõi boû,
        ñaát ñaõ taêng lieân tuïc nhöng giaù ñeàn buø laïi aùp thaáp hôn  khu nhaø quaù xa, haï taàng keát noái chöa hoaøn chænh, khoù  söûa ñoåi 104/163 ñieàu kieän ñaàu tö, kinh doanh. Boä
        giaù thò tröôøng gaáp nhieàu laàn neân caàn coù hieäp thöông vôùi  kieám vieäc laøm.      Taøi nguyeân - Moâi tröôøng (Boä) ñeà xuaát baõi boû, söûa ñoåi
        ngöôøi daân bò aûnh höôûng ñeå coù tieáng noùi chung.  Tröôøng hôïp “troáng vaéng” taïi caùc khu nhaø taùi ñònh  104/163 ñieàu kieän ñaàu tö kinh doanh (chieám 63,8%),
         Coù theå thaáy, trong ñôït tieáp xuùc cöû tri laàn naøy cuûa toå ñaïi  cö treân ñòa baøn Thaønh phoá khoâng chæ dieãn ra ôû Vónh Loäc  trong ñoù baõi boû 80 ñieàu kieän vaø söûa ñoåi 24 ñieàu kieän
        bieåu Quoác hoäi TP.HCM, noåi coäm hôn heát laø vaán ñeà lieân quan  B maø Thuû Thieâm cuõng laø moät ví duï ñieån hình. Soá löôïng  thuoäc phaïm vi quaûn lyù nhaø nöôùc cuûa Boä. Caùc ñieàu
        ñeán ñeàn buø, giaûi toûa taïi nhöõng döï aùn quy moâ lôùn, cuõng nhö  caên hoä boá trí taùi ñònh cö ñeå xaây döïng khu ñoâ thò môùi Thuû  kieän ñöôïc baõi boû, söûa ñoåi phaàn lôùn thuoäc lónh vöïc moâi
        vieäc boá trí taùi ñònh cö cho ngöôøi daân trong vuøng döï aùn.  Thieâm chæ baèng 14,1% so vôùi chuû tröông xaây döïng 12.500  tröôøng vaø taøi nguyeân nöôùc. Song song ñoù, Boä cuõng
         Tröôùc ñoù, taïi buoåi tieáp xuùc cöû tri quaän 2 cuûa toå ñaïi  caên ban ñaàu vaø baèng 26,2% so vôùi soá löôïng caên hoä Thaønh  ñeà xuaát baõi boû 10 thuû tuïc haønh chính gaén lieàn vôùi caùc
        bieåu Quoác hoäi TP.HCM goàm baø Nguyeãn Thò Quyeát Taâm -  phoá ñaõ mua laïi. Nguyeân nhaân laø caùc khu taùi ñònh cö trieån  ñieàu kieän ñaàu tö kinh doanh ñöôïc ñeà xuaát.
        Phoù Bí thö Thaønh uûy, Chuû tòch HÑND, oâng Phan Nguyeãn  khai chaäm, hoaëc ngöôøi daân nghi ngaïi veà tính thuaän tieän  u Doanh nghieäp nhaø nöôùc sai phaïm gaàn
        Nhö Khueâ - Phoù tröôûng ñoaøn chuyeân traùch Ñoaøn Ñaïi bieåu  cuõng nhö chaát löôïng neân choïn caùch nhaän tieàn ñeàn buø. 350.000 tyû ñoàng. Thanh tra Chính phuû ñaõ ban haønh
        Quoác hoäi TP.HCM vaø baø Trònh Ngoïc Thuùy - Phoù chaùnh aùn  Qua phaûn aùnh cuûa cöû tri veà chaát löôïng cuûa caùc khu  keát luaän 19 cuoäc thanh tra taïi caùc taäp ñoaøn, toång
        TAND TP.HCM cuõng ñaõ nghe nhöõng phaûn aùnh cuûa ngöôøi  taùi ñònh cö, Bí thö Thaønh uûy Nguyeãn Thieän Nhaân cho  coâng ty nhaø nöôùc giai ñoaïn 2011 - 2016. Qua ñoù phaùt
        daân bò aûnh höôûng bôûi döï aùn khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm.  bieát, ngaøy 13/5, Thaønh uûy ñaõ hoïp baøn veà chöông trình  hieän soá tieàn sai phaïm gaàn 346.000 tyû ñoàng. Caùc sai
         Beân caïnh giaù ñeàn buø, vieäc taùi ñònh cö cho ngöôøi daân  xaây döïng Thuû Thieâm, trong ñoù coù vaán ñeà taùi ñònh cö vaø  phaïm chuû yeáu lieân quan tôùi thuû tuïc ñaàu tö, mua saém
        bò aûnh höôûng bôûi nhöõng döï aùn lôùn, nhöõng coâng trình  ñaõ thoáng nhaát laäp toå coâng taùc lieân ngaønh khaûo saùt ñôøi  taøi saûn khoâng ñuùng quy ñònh. Söï haïn cheá trong coâng
        haï taàng ñoâ thò cuõng khieán cöû tri böùc xuùc. Taïi huyeän Bình  soáng cuûa ngöôøi daân khoâng chæ ôû caùc khu taùi ñònh cö  taùc kieåm tra, giaùm saùt cuûa caùc cô quan chuû quaûn
        Chaùnh, nhieàu cöû tri ñaõ phaûn aùnh chaát löôïng keùm cuûa khu  cho khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm maø seõ kieán nghò HÑND  cuõng laø nguyeân nhaân daãn ñeán sai phaïm trong quaûn
        taùi ñònh cö Vónh Loäc B.           Thaønh phoá toå chöùc ñoaøn giaùm saùt ñôøi soáng ngöôøi daân  lyù voán nhaø nöôùc taïi doanh nghieäp. Cô quan thanh
         Thaùng 3 vöøa roài, baùo caùo cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc cho  ôû nhöõng khu taùi ñònh cö ñeå kyø hoïp sau baùo caùo veà noäi  tra kieán nghò thu hoài 1.038 tyû ñoàng veà ngaân saùch vaø
        thaáy, haøng nghìn caên hoä taùi ñònh cö taïi TP.HCM khoâng coù  dung naøy.           ñeà nghò cô quan coù thaåm quyeàn xem xeùt xöû lyù treân
        ngöôøi ôû, gaây laõng phí lôùn. Theo ñoù, moät soá döï aùn coù thôøi       KHAÙNH ÑINH   344.830 tyû ñoàng.        SÔÛ GIAO DÒCH HAØNG HOÙA VIEÄT NAM       NHAÄP SIEÂU TÖØ TRUNG QUOÁC GIAÛM        TP.HCM TIEÁN HAØNH THU PHÍ ÑAÄU XE
        SAÉP HOAÏT ÑOÄNG                 Heát thaùng 4, Vieät Nam xuaát khaåu haøng hoùa sang  TAÊNG THEO GIÔØ
         Theo Sôû Giao dòch haøng hoùa Vieät Nam (Sôû GDHH Vieät  Trung Quoác ñaït 10,979 tyû USD, taêng gaàn 2,7 tyû USD so vôùi  Töø ngaøy 1/6/2018, Sôû Giao thoâng - Vaän taûi TP.HCM seõ
        Nam), Nghò ñònh 51/2018/NÑ-CP söûa ñoåi, boå sung moät  cuøng kyø 2017. Vieäc taêng tröôûng xuaát khaåu ñaõ giuùp Vieät  thu phí ñaäu oâ toâ taêng theo giôø taïi 35 tuyeán ñöôøng. Theo
        soá ñieàu cuûa Nghò ñònh 158/2006/NÑ-CP coù hieäu löïc ñaàu  Nam thu heïp khoaûng caùch nhaäp sieâu vôùi Trung Quoác.  ñoù, möùc thu seõ dao ñoäng töø 20.000 - 30.000 ñoàng/xe cho
        thaùng 6 naøy seõ laø tieàn ñeà quan troïng cho vieäc mua baùn  Neáu cuøng kyø 2017, Vieät Nam nhaäp sieâu ñeán 8,773 tyû USD  giôø ñaàu tieân. Vôùi nhöõng xe ñaäu tôùi 5 giôø, möùc phí 170.000
        haøng hoùa qua saøn. Cuï theå laø cho pheùp Sôû GDHH Vieät Nam  haøng hoùa Trung Quoác thì 4 thaùng ñaàu naêm 2018 giaûm  ñoàng/xe. Möùc phí tính taêng luõy tieán theo giôø chöù khoâng
        ñöôïc lieân thoâng vôùi caùc sôû giao dòch haøng hoùa treân theá  coøn gaàn 7,7 tyû USD. Ñeán heát thaùng 4, coù hai nhoùm haøng  theo löôït nhö hieän nay vaø aùp duïng cho oâ toâ ñeán 9 choã, xe
        giôùi vaø ñöôïc nieâm yeát caùc maët haøng maø Nhaø nöôùc khoâng  xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Trung Quoác ñaït giaù trò kim  taûi döôùi 1,5 taán vaø oâtoâ töø 10 choã, xe taûi treân 1,5 taán ñeán
        caám cuõng nhö caùc maët haøng kinh doanh coù ñieàu kieän.  ngaïch töø 1 tyû USD trôû leân, goàm maùy vi tính, saûn phaåm  döôùi 2,5 taán. Öôùc tính, vieäc thu phí ñaäu xe treân 35 tuyeán
        Sôû GDHH Vieät Nam döï kieán hoaït ñoäng töø thaùng 7/2018. ñieän töû - linh kieän vaø ñieän thoaïi - linh kieän. ñöôøng laø 31 tyû ñoàng/thaùng
                             P.L                      D.K                       H.N
        Soá 488 BOÄ MÔÙI (738)   16 - 22/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11