Page 7 - DNSG Tuần Số 488 (16 - 22.5.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                                                      THANH TRA THUÛY SAÛN XUAÁT KHAÅU
                   Tranh chêëp thûúng maåi

                   coá yïëu töë nûúác ngoaâi tùng cao                    * OÂng nhaän xeùt theá naøo veà  Khi ñaàu tö kinh doanh, tranh
                   tình traïng tranh chaáp thöông  chaáp laø ñieàu khoâng ai mong muoán,
                   maïi treân thò tröôøng noäi ñòa hieän  nhöng nhaø ñaàu tö chuyeân nghieäp
                   nay?              phaûi löôøng tröôùc khaû naêng naøy.
       Hieän coù treân      - Moät trong nhöõng ñoùng goùp  Song vaán ñeà ñaët ra laø phaûi coù khaû

       70% tranh       quan troïng vaøo taêng tröôûng kinh  naêng phoøng ngöøa vaø coù bieän phaùp
                                   caàn thieát ñeå haïn cheá toái ña ruûi ro coù
       chaáp thöông      teá Vieät Nam nhöõng naêm gaàn ñaây  theå phaùt sinh.       Töø ngaøy 16 - 22/5, ñoaøn kieåm tra cuûa UÛy ban Chaâu
       maïi taïi Vieät    laø khu vöïc ñaàu tö nöôùc ngoaøi (FDI).  * Nhö oâng noùi, troïng taøi coù theå  AÂu (EC) seõ sang Vieät Nam kieåm tra vieäc nuoâi troàng, xuaát
                   Tính ñeán thaùng 12/2017, caû nöôùc coù
                                                      khaåu thuûy saûn ñeå ñaùnh giaù laïi keát quaû maø Vieät Nam ñaõ
       Nam coù yeáu      24.748 döï aùn FDI vôùi toång voán ñaêng  xöû lyù tranh chaáp moät caùch hieäu  laøm ñeå khaéc phuïc "theû vaøng". Vaøo thaùng 10/2017, EC ñaõ
       toá nöôùc ngoaøi.   kyù 318,72 tyû USD, trong ñoù voán thöïc  quaû, tieát kieäm thôøi gian vaø chi  ruùt "theû vaøng" ñoái vôùi thuyû saûn khai thaùc cuûa Vieät Nam
                   hieän 172,35 tyû USD.
                                                      vaø ñöa ra 9 khuyeán nghò maø Vieät Nam caàn khaéc phuïc
       Trung Quoác,       Ngaøy caøng nhieàu nhaø ñaàu tö  phí cho caùc beân. Nhöng ñaït ñöôïc  trong 6 thaùng (ñeán ngaøy 23/4/2018). Sau thôøi haïn naøy,
                                   ñieàu naøy laø khoâng deã?
       Myõ, Singa-      xuyeân bieân giôùi quan taâm ñeán  - Moät trong nhöõng nguyeân taéc  EC seõ kieåm tra, ñaùnh giaù vieäc khaéc phuïc 9 khuyeán nghò
                   an toaøn phaùp lyù, baûo toaøn voán vaø
       pore laø nhöõng    doanh thu cuõng nhö lôïi ích cuûa quoác  cuûa Trung taâm Troïng taøi Quoác teá  vaø xem xeùt gôõ "theû vaøng" cho thuyû saûn Vieät Nam. Cuõng
                                                      trong thaùng 5 (töø ngaøy 14 - 25/5), Cô quan Thanh tra An
       quoác gia coù soá   gia khi ñaàu tö vaøo Vieät Nam. Chính  Vieät Nam laø toân troïng toái ña quyeàn  toaøn thöïc phaåm Myõ thanh tra vieäc nuoâi vaø sô cheá caù da
                   phuû ñaõ cam keát ñaûm baûo quyeàn lôïi
                                   töï do cuûa caùc beân tranh chaáp. Caùc
       doanh nghieäp     hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp kinh  beân töï do löïa choïn vaø thoûa thuaän  trôn cuûa Vieät Nam. Cuïc Quaûn lyù chaát löôïng noâng laâm
                                                      saûn vaø thuûy saûn ñeà nghò caùc doanh nghieäp cheá bieán caù
       tham gia giaûi     doanh, saûn xuaát taïi Vieät Nam baèng  vieäc söû duïng ngoân ngöõ khi ñöa  boä Siluriformes xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Myõ tuaân thuû
                   caùch ñöa ra haønh lang phaùp lyù, maø
       quyeát tranh      Luaät Ñaàu tö laø moät ví duï.  ra troïng taøi giaûi quyeát tranh chaáp  ñuùng caùc quy ñònh cuûa Myõ. Ñoàng thôøi, doanh nghieäp
                                   thöông maïi. Caùc beân coù theå choïn
                                                      phaûi thoâng baùo khoù khaên, vöôùng maéc khi xuaát khaåu
                    Tuy nhieân, nhöõng vöôùng maéc
       chaáp nhieàu      trong quaù trình kinh doanh ñaõ naûy  luaät Vieät Nam, luaät Hoa Kyø, Phaùp,  caù boä Siluriformes vaøo Myõ ñeå kòp thôøi xöû lyù. Hieän, Vieät
       nhaát baèng cô     sinh nhieàu vaán ñeà giöõa caùc beân boû  hay luaät cuûa baát kyø quoác gia naøo  Nam coù 57 cô sôû ñöôïc pheùp xuaát khaåu caù da trôn vaøo
                                   ñeå giaûi quyeát tranh chaáp. Ñieàu naøy
                                                      thò tröôøng Myõ.
       cheá troïng taøi    voán, khieán tyû leä tranh chaáp thöông  giuùp caùc beân ñaûm baûo ñöôïc tính                 Q.A
                   maïi coù xu höôùng taêng cao, trong
       - oâng Vuõ AÙnh    ñoù tranh chaáp coù yeáu toá nöôùc ngoaøi  trung laäp.        FE CREDIT SEÕ BÒ THANH TRA
       Döông, Toång      chieám tôùi 40,07%.        * OÂng coù theå cho bieát Trung
       thö kyù Trung       * Theo oâng thì vì sao caùc doanh  taâm Troïng taøi Quoác teá Vieät Nam
                                   coù thieát cheá gì ñaëc bieät?
       taâm Troïng taøi    nghieäp thöôøng söû duïng troïng taøi
                                    - Khi tranh chaáp ñöa ra giaûi quyeát
       Quoác teá Vieät    ñeå xöû lyù tranh chaáp thöông maïi? taïi Trung taâm Troïng taøi Quoác teá Vieät
       Nam (VIAC)        - Xu höôùng söû duïng troïng taøi ñeå  Nam yeáu toá quoác teá raát cao ñöôïc giaûi
       cho bieát.       xöû lyù tranh chaáp thöông maïi ngaøy  quyeát bôûi caùc troïng taøi vieân laø ngöôøi
                   caøng taêng. Naêm 2014, coù 72 vuï
                                   nöôùc ngoaøi, aùp duïng ngoân ngöõ nöôùc
                   vöôùng maéc ñaõ ñöôïc Boä keá hoaïch vaø  ngoaøi, aùp duïng luaät nöôùc ngoaøi.
                   Ñaàu tö xöû lyù. Hieän nay, moãi tuaàn caùc  Thaäm chí, coù nhöõng vuï vieäc ñöôïc giaûi
                   cô quan trung öông tieáp nhaän trung  quyeát ngoaøi laõnh thoå Vieät Nam, trong
                   bình moät vuï tranh chaáp thöông maïi.  tröôøng hôïp naøy vai troø cuûa VIAC laø
                   Nhöõng vöôùng maéc vaø tranh chaáp  taïo ra moät thieát cheá ñeå caùc beân ñöôïc  Trong vaên baûn phaûn hoài yù kieán cuûa Cuïc Caïnh tranh
                   thöông maïi chuû yeáu giöõa nhaø ñaàu  töï do löïa choïn nhöõng cô cheá phuø  vaø Baûo veä ngöôøi tieâu duøng (Boä Coâng Thöông) môùi ñaây,
                   tö vaø cô quan nhaø nöôùc coù thaåm  hôïp nhaát giaûi quyeát vuï tranh chaáp ñeå  Cô quan Thanh tra Giaùm saùt Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho
                   quyeàn taïi Vieät Nam. Troïng taøi laø nôi  ñaûm baûo ñöôïc hieäu quaû.  bieát döï kieán thanh tra hoaït ñoäng cuûa FE Credit trong
                   giaûi quyeát caùc tranh chaáp thöông                 naêm nay. Ngaân haøng Nhaø nöôùc cuõng seõ xem xeùt caùc noäi
                   maïi hieäu quaû, ñaëc bieät vôùi nhöõng  * Caûm ôn oâng!       dung ngöôøi tieâu duøng phaûn aùnh veà vieäc khoâng vay cuõng
                   tranh chaáp vöôït khoûi phaïm vi moät                 bò FE Credit ñoøi nôï. Tröôùc ñoù, Cuïc Caïnh tranh vaø Baûo veä
                   quoác gia.               Thanh huyeàn thöïc hieän   ngöôøi tieâu duøng cho bieát lieân tuïc nhaän ñöôïc phaûn aùnh
                                                      cuûa ngöôøi tieâu duøng lieân quan tôùi FE Credit - coâng ty
                                                      taøi chính tieâu duøng 100% voán cuûa Ngaân haøng Vieät Nam
                                                      Thònh Vöôïng (VPBank).
       QUAËNG VAØ KHOAÙNG SAÛN XUAÁT SANG                                                   Tr.Ñ
      TRUNG QUOÁC CHIEÁM 80%
        Löôïng quaëng vaø caùc loaïi khoaùng saûn xuaát khaåu 4 thaùng ñaàu naêm 2018 cuûa caû  RÖÔÏU KINH DOANH PHAÛI DAÙN TEM
      nöôùc ñaït 1,5 trieäu taán, kim ngaïch hôn 65,5 trieäu USD. Bình quaân, giaù quaëng xuaát  Boä Taøi chính ñang döï thaûo Thoâng tö Höôùng daãn vieäc in, phaùt haønh, quaûn lyù vaø söû duïng
      khaåu ñaït 988.000 ñoàng/taán. Trong ñoù, löôïng quaëng vaø khoaùng saûn xuaát sang thò  tem ñoái vôùi röôïu nhaäp khaåu vaø röôïu saûn xuaát trong nöôùc. Theo döï thaûo, tem röôïu nhaäp
      tröôøng Trung Quoác chieám 80% toång löôïng xuaát khaåu, ñaït gaàn 1,2 trieäu taán, kim  khaåu vaø tem röôïu saûn xuaát trong nöôùc chæ ñöôïc baùn cho caùc toå chöùc, caù nhaân coù giaáy pheùp
      ngaïch hôn 29 trieäu USD nhöng giaù xuaát khaåu trung bình chæ ñaït 560.000 ñoàng/ saûn xuaát, kinh doanh röôïu. Röôïu nhaäp khaåu vaø röôïu saûn xuaát trong nöôùc phaûi ñöôïc ñoùng
      taán. Soá coøn laïi hôn 333.000 taán quaëng, khoaùng saûn ñöôïc xuaát sang caùc thò tröôøng  thaønh chai, moãi chai ñöôïc daùn moät con tem. Ñoái vôùi röôïu ñoùng chai nhaäp khaåu qua caùc cöûa
      khaùc coù giaù khaù cao, ñaït gaàn 2,5 trieäu ñoàng/taán.      khaåu, doanh nghieäp daùn tem taïi nôi kieåm tra haøng hoùa döôùi söï giaùm saùt cuûa coâng chöùc haûi
                                     K.T   quan. Ñoái vôùi röôïu nhaäp khaåu veà ñoùng chai, doanh nghieäp töï chòu traùch nhieäm vieäc daùn
                                         tem taïi cô sôû ñoùng chai. Toång cuïc Haûi quan in, phaùt haønh tem röôïu nhaäp khaåu. Toång cuïc
                                         Thueá in, phaùt haønh
                                         tem röôïu saûn xuaát
                                         trong nöôùc. Toå
                                         chöùc, caù nhaân saûn
                                         xuaát röôïu phaûi göûi
                                         keá hoaïch soá löôïng
                                         tem röôïu caàn mua
                                         göûi ñeán cô quan
                                         thueá quaûn lyù tröïc
                                         tieáp chaäm nhaát laø
                                         ngaøy 30/11 cuûa
                                         naêm lieàn tröôùc
                                         naêm keá hoaïch.
                                               H.N


                                                              Soá 488 BOÄ MÔÙI (738)   16 - 22/5/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12