Page 8 - DNSG Tuần Số 488 (16 - 22.5.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên

        Hieäp ñònh Thöông maïi      Cô hoäi töø VKFtA
        töï do Vieät Nam - Haøn
        Quoác (VKFTA) coù hieäu      Cêìn thay àöíi caách tiïëp cêån

        löïc töø 2015 nhöng ñeán
        nay caùc doanh nghieäp         HoAøng Duy
        (DN) Vieät Nam chöa taän                         nhieân, theo caùc chuyeân gia, neáu taän duïng toát  coù xu höôùng baõo hoøa. Theo KOTRA (Cô quan
        duïng toát caùc öu ñaõi do       heo khaûo saùt cuûa Coâng ty Dòch vuï haûi  cô hoäi töø VKFTA, con soá naøy coøn coù theå khaû  Xuùc tieán thöông maïi vaø Ñaàu tö Haøn Quoác) loä
                           quan Shinhan (Haøn Quoác), 72% DN
        VKFTA mang laïi so vôùi      TVieät Nam cho bieát ñaõ taän duïng öu ñaõi  quan hôn. Keát quaû naøy goùp phaàn gia taêng kyø  trình giaûm thueá vaø nhöõng chính saùch öu ñaõi
                                                                chöa ñöôïc khai thaùc heát vôùi nhöõng ngaønh
                                            voïng taêng tröôûng nhanh hôn trong giai ñoaïn
        caùc DN Haøn Quoác. Theo     thueá quan trong caùc hieäp ñònh thöông maïi  tôùi, theo ñoù hai beân ñieàu chænh kim ngaïch  quan troïng nhö naêng löôïng, noâng nghieäp
                         töï do (FTA) Vieät Nam tham gia, nhöng chæ coù
        caùc chuyeân gia taïi Hoäi    24% taän duïng ñöôïc öu ñaõi töø VKFTA. Coøn theo  thöông maïi song phöông leân 100 tyû USD vaøo  chaát löôïng cao, moâi tröôøng, coâng nghieäp
                                            naêm 2020 so vôùi muïc tieâu ñeà ra tröôùc ñaây laø
        thaûo Taän duïng öu ñaõi vaø   nghieân cöùu cuûa Ñaïi hoïc Myongji Haøn Quoác, tyû  70 tyû USD.       cheá taïo...
                         leä taän duïng öu ñaõi VKFTA trong xuaát khaåu töø
                                                                  Chuû ñoäng tieáp caän cô hoäi
        thöïc thi VKFTA hoài tuaàn    Vieät Nam sang Haøn Quoác laø 58,8% naêm 2016,  töø Haøn Quoác 46,8 tyû USD, taêng hôn 45,5%  Duø caùc con soá noùi treân laø khaû quan nhöng
                                              Thoáng keâ naêm 2017, Vieät Nam nhaäp khaåu
        roài taïi TP.HCM, caû caùc    chuû yeáu laø caùc maët haøng deät may, giaáy vaø goã... so vôùi naêm 2016, ñöa Haøn Quoác thaønh thò  caùc ñaïi dieän cuûa Boä Coâng Thöông vaø KOTRA
        cô quan quaûn lyù laãn DN     Kyø voïng thöông maïi 100 tyû USD   tröôøng nhaäp sieâu lôùn nhaát cuûa Vieät Nam vôùi  ñeàu coù chung nhaän ñònh VKFTA chöa ñöôïc
                                                                coäng ñoàng DN khai thaùc toát caùc öu ñaõi laãn
                          Thöông maïi song phöông Vieät Nam - Haøn
        Vieät Nam caàn tieáp caän     Quoác ñaõ taêng tröôûng ngoaïn muïc sau 25 naêm  möùc thaâm huït thöông maïi gaàn 32 tyû USD,  cô hoäi thò tröôøng. Trong khi Chính phuû vaø DN
                                            taêng 54% so vôùi naêm 2016. Thaâm huït thöông
        UKFTA chuû ñoäng hôn.       thieát laäp quan heä ngoaïi giao, töø 500 trieäu  maïi veà phía Vieät Nam tieáp tuïc taêng trong 4  Haøn Quoác ñaõ coù söï chuaån bò vaø cuï theå hoùa caùc
                         USD naêm 1992 leân 64 tyû USD naêm 2017. Tuy
                                                                cô hoäi heát söùc baøi baûn thì phía Vieät Nam coøn
                                            thaùng ñaàu naêm 2018, vôùi kim ngaïch hai chieàu
                                            ñaït 22 tyû USD, taêng 30% so cuøng kyø 2017, tuy  nhieàu luùng tuùng. DN Vieät Nam coù theå hoïc hoûi
                                            nhieân kim ngaïch nhaäp khaåu töø Haøn Quoác ñaït  phía Haøn Quoác ñeå taän duïng ñöôïc nhöõng öu
                                            15,5 tyû USD - taêng 7,6% so vôùi cuøng kyø, trong  ñaõi töø VKFTA ñeå thuùc ñaåy thöông maïi song
                                            khi Vieät Nam xuaát sang Haøn Quoác chæ 5,8 tyû  phöông vaø xuaát khaåu haøng hoaù dòch vuï cuûa
                                            USD, taêng hôn 31%.          Vieät Nam ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan
                                              Theo oâng Leâ An Haûi, Phoù vuï tröôûng Vuï Thò  hôn nöõa töø thò tröôøng Haøn Quoác.
                                            tröôøng chaâu AÙ - chaâu Phi (Boä Coâng Thöông),  Giaùo sö kinh teá Kim Hansung cuûa Ñaïi hoïc
                                            ñeå hieän thöïc hoùa muïc tieâu 100 tyû USD vaøo  Ajou (Haøn Quoác) cho raèng, do chöa coù heä
                                            naêm 2020, Vieät Nam ñang ñöa ra baûn döï  thoáng chöùng nhaän xuaát xöù phuø hôïp neân DN
                                            thaûo keá hoaïch xuaát khaåu vaøo Haøn Quoác vôùi  Vieät Nam khoù taän duïng ñöôïc nhöõng öu ñaõi töø
                                            caùc nhoùm maët haøng Vieät Nam coù theá maïnh.  caùc FTA mang laïi, Vieät Nam caàn xaây döïng cô
                                            Ñònh höôùng ñaåy maïnh keát noái caùc maët haøng  sôû döõ lieäu ñaày ñuû vaø ñaûm baûo veà xuaát xöù haøng
                                            tieâu duøng vaøo caùc chuoãi cung öùng vaø phaân  hoùa laø coâng cuï hoã trôï höõu hieäu cho DN khi
                                            phoái cuûa Haøn Quoác vôùi söï hoã trôï laãn nhau  thöïc thi caùc FTA. Vieäc thieát laäp maïng löôùi keát
                                            theo höôùng caân baèng thöông maïi, giaûm tyû  noái DN ñeå chia seû thoâng tin vaø hoïc hoûi kinh
                                            leä nhaäp sieâu vaø chuù troïng vaøo dòch vuï coâng  nghieäm taän duïng VKFTA trong coäng ñoàng
                                            nghieäp hoã trôï.           DN cuõng raát caàn thieát. Ñoái vôùi DN, caàn chuû
                                              Boä Coâng Thöông Haøn Quoác cho bieát ñaõ  ñoäng tieáp caän thoâng tin, ñaëc bieät thieát laäp
                                            coù nhöõng chuaån bò baøi baûn töø khi kyù VKFTA  boä phaän xaây döïng vaø quaûn lyù cô sôû döõ lieäu
                                            vôùi Vieät Nam, tuy nhieân tyû leä taän duïng öu ñaõi  lieân quan ñeán caùc FTA ñeå hieåu bieát veà cô hoäi
                                            töø VKFTA trong xuaát khaåu haøng hoùa cuûa DN  töø caùc hieäp ñònh naøy cuõng nhö öùng phoù vôùi
                                            Vieät Nam coù xu höôùng chöõng laïi. Nguyeân  nhöõng thay ñoåi veà moâi tröôøng thöông maïi.
                                            nhaân chính laø do taäp trung chuû yeáu ôû moät soá  OÂng Choi Dae Kyoo, chuyeân gia töø Coâng
                                            ngaønh haøng ñöôïc öu ñaõi nhö thuûy saûn, ñoà  ty Dòch vuï haûi quan Shinhan chia seû, coù nhieàu
        Trieån laõm saûn phaåm, dòch vuï vaø thöông hieäu cuûa DN Haøn Quoác taïi moät hoäi chôï quoác teá ôû TP.HCM. AÛnh: Tuyeát AÂn goã, deät may vaø da giaøy trong khi thò tröôøng  yeáu toá daãn ñeán vieäc caùc DN chöa taän duïng


         Haân Quöëc cuãng cöë võ thïë àêìu tû vaâo Viïåt Nam

          Haøn Quoác tieáp tuïc gia taêng vò theá daãn                                 tö ñaêng kyù ñaït 321 tyû USD, trong ñoù voán
          ñaàu ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi vaøo                                  thöïc hieän luõy keá 177,5 tyû USD, baèng 55,2%
                                                                 toång voán ñaêng kyù coøn hieäu löïc. Trong 126
          Vieät Nam vaø Haøn Quoác ñaõ thaønh ñoái                                   quoác gia vaø vuøng laõnh thoå ñaàu tö taïi Vieät
          taùc thöông maïi lôùn thöù hai cuûa Vieät                                   Nam, Haøn Quoác laø ñoái taùc lôùn nhaát vôùi hôn
                                                                 6.760 döï aùn coøn hieäu löïc coù toång voán 59,2
          Nam. Xu theá gia taêng söï hieän dieän                                    tyû USD (chieám 18,4% toång voán FDI). Trong
          trong caùc lónh vöïc taøi chính - ngaân                                    4 thaùng ñaàu 2018, Haøn Quoác tieáp tuïc daãn
                                                                 ñaàu FDI vôùi 2,32 tyû USD, chieám 28,7% toång
          haøng - baûo hieåm cuõng khaúng ñònh vò                                    voán FDI vaøo Vieät Nam.
                                                                  Theo oâng JunDong Kim - Chuû tòch Hieäp
          theá maïnh meõ cuûa doøng ñaàu tö töø                                     hoäi Caùc nhaø ñaàu tö Haøn Quoác, Vieät Nam
          Haøn Quoác vaøo Vieät Nam.                                          laø ñoái taùc quan troïng trong chieán löôïc gia
                                                                 taêng ñaàu tö vaø giao thöông giöõa Haøn Quoác
                                            Coâng nhaân laøm vieäc taïi nhaø maùy Samsung ôû Baéc Ninh - AÛnh: Tuyeát AÂn vôùi ASEAN. Cuøng vôùi nguoàn voán ñaàu tö,
            TuyeáT AÂn                                                Haøn Quoác ñaõ trôû thaønh ñoái taùc thöông maïi
                            Daãn ñaàu ñaàu tö vaø thöông maïi  phoái. Caùc taäp ñoaøn khaùc nhö LG coù maët  lôùn thöù 2 cuûa Vieät Nam vaø Vieät Nam laø ñoái
             aêm 2008, Samsung khôûi coâng  Samsung laø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi lôùn,  töø naêm 1995 ñeán nay nguoàn voán ñaàu tö  taùc thöông maïi lôùn thöù 4 cuûa Haøn Quoác vôùi
             nhaø maùy saûn xuaát ñieän thoaïi di  tuy nhieân doøng voán ñaàu tö töø Haøn Quoác  ñaõ taêng hôn 2,5 tyû USD taïi Vieät Nam. Taäp  kim ngaïch song phöông ñaït 64 tyû USD naêm
          Nñoäng Samsung Electronics Vieät  coøn coù nhieàu taäp ñoaøn lôùn khaùc ñang roùt  ñoaøn Hyosung coù maët töø 2007 ñeán nay  2017, taêng ñeán 128 laàn so vôùi thôøi ñieåm
          Nam (SEV) taïi Baéc Ninh vôùi voán ñaàu  haøng tyû ñoâla Myõ vaøo Vieät Nam, coù theå  cuõng ñaõ ñaàu tö vaøo Vieät Nam khoaûng 3 tyû  thieát laäp quan heä ngoaïi giao naêm 1992.
          tö 670 trieäu USD. Hieän nay hoï ñaõ trôû  keå nhö LG, Lotte, CJ, Hyosung, Doosan,  USD trong keá hoaïch ñaàu tö ñeán 6 tyû USD  Ñaàu tö thöông maïi cuõng keùo theo giao
          thaønh nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi lôùn nhaát  Posco, Hyundai, Hanwha... Khôûi ñaàu cuûa  vaøo caùc lónh vöïc nhö naêng löôïng, coâng  thöông du lòch dòch vuï. Vieät Nam ñaõ trôû
          Vieät Nam vôùi toång voán 17,3 tyû USD.  caùc doanh nghieäp (DN) Haøn Quoác chuû yeáu  ngheä thoâng tin, hoùa chaát.  thaønh ñieåm ñeán lôùn nhaát cuûa du khaùch
          Naêm 2017, kim ngaïch xuaát khaåu cuûa  laø gia coâng coâng nghieäp nheï, thöông maïi  Theo soá lieäu cuûa Cuïc Ñaàu tö nöôùc  Haøn Quoác taïi khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Naêm
          Samsung Vieät Nam hôn 54 tyû USD, ñoùng  dòch vuï thì ñeán nay chieám theá maïnh trong  ngoaøi, tính luõy keá ñeán thaùng 4/2018, caû  2017, Haøn Quoác thaønh ñoái taùc du lòch lôùn
          goùp hôn 25% vaøo toång kim ngaïch xuaát  caùc lónh vöïc coâng nghieäp cheá taïo, baát  nöôùc coù 25.524 döï aùn ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc  thöù 2 cuûa Vieät Nam vôùi hôn 2,4 trieäu löôït
          khaåu cuûa Vieät Nam.        ñoäng saûn, xaây döïng, naêng löôïng, phaân  ngoaøi (FDI) coøn hieäu löïc vôùi toång voán ñaàu  khaùch, taêng hôn 56% so vôùi naêm tröôùc.


        Soá 488 BOÄ MÔÙI (738)   16 - 22/5/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13