Page 9 - DNSG Tuần Số 488 (16 - 22.5.2018)
P. 9

9
                           Vôùi möùc                          Caùc cöûa haøng myõ phaåm vaãn thöôøng xuyeân ñoâng khaùch - AÛnh: X.Thaûo
                        taêng tröôûng
                          bình quaân
                         30%/naêm,

  ñöôïc VKFTA nhö kyø voïng. Chaúng haïn ñeå ñöôïc  thò tröôøng
  aùp duïng thueá suaát öu ñaõi theo hieäp ñònh, caùc  myõ phaåm
  maët haøng xuaát khaåu vaøo Haøn Quoác phaûi ñöôïc
  chöùng minh laø haøng Vieät Nam, töông töï khi  Vieät Nam
  nhaäp khaåu saûn phaåm töø Haøn Quoác cuõng phaûi  ngaøy caøng
  coù chöùng nhaän xuaát xöù. Tuy nhieân nhieàu DN
  vaãn coøn luùng tuùng ngay ôû böôùc tieáp caän naøy.  thu huùt
  Tieáp ñeán laø do thieáu hieåu bieát veà phöông  nhieàu doanh
  phaùp quaûn lyù xuaát xöù, phaân loaïi danh muïc
  nguyeân lieäu nguoàn hay cheá ñoä coâng nhaän  nghieäp nöôùc
  laãn nhau veà chöùng nhaän xuaát xöù.      ngoaøi môû
    Ñeå giaûi quyeát nhöõng haïn cheá naøy, oâng
  Choi nhaán maïnh, DN caàn trang bò kieán thöùc  cöûa haøng
  cho nhaân vieân chuyeân traùch, ñaëc bieät laø boä  kinh doanh.
  phaän nghieân cöùu phaùt trieån kinh doanh ñeå
  hoï tieáp caän cô sôû döõ lieäu veà caùc FTA. Vieäc thieát
  laäp maïng löôùi keát noái DN ñeå chia seû thoâng
  tin vaø hoïc hoûi kinh nghieäm taän duïng VKFTA
  trong coäng ñoàng DN cuõng raát caàn thieát.
    KOTRA cuõng löu yù caùc DN Vieät Nam, Haøn
  Quoác ñaõ thaønh laäp cô quan chuyeân traùch ñeå
  kieåm tra nguoàn goác xuaát xöù haøng hoùa cuõng  Hêëp lûåc tûâ thõ trûúâng myä phêím
  nhö xeùt chöùng nhaän öu ñaõi thueá quan cho
  haøng hoùa nhaäp khaåu töø Vieät Nam. Moät trang
  web thoâng tin veà nhöõng chính saùch öu ñaõi   Thanh ngaân
  nhaäp khaåu haøng hoùa ñeán töø Vieät Nam, trong ñoù
  bao goàm heä thoáng thoâng tin tröïc tuyeán ñaêng  ieäc khai tröông cöûa haøng thöù  voucher. Tröôùc ñoù, thaùng 12/2017, cöûa  cao caáp vaãn khoâng ngöøng ra maét caùc saûn
  kyù chöùng minh nguoàn goác xuaát xöù haøng hoùa.  3 trong chuoãi cöûa haøng kinh  haøng Hasaki thöù 2 (ñöôøng 3/2, quaän 10)  phaåm môùi song song vôùi caùc chöông
    Phía Vieät Nam, theo oâng Haûi, Boä Coâng  Vdoanh myõ phaåm, saûn phaåm meï  cuõng ñaõ taïo “côn soát” khi coù hôn 3.000  trình “o beá” khaùch haøng. Haèng naêm, caùc
  Thöông hai quoác gia ñang coù nhöõng nghieân  vaø beù cuøng spa chaêm soùc saéc ñeïp Hasaki  löôït khaùch mua saém vaø laøm ñeïp.  thöông hieäu naøy ñeàu daønh nguoàn kinh
  cöùu chung ñeå ñaùnh giaù veà hieäu quaû töø VKFTA  cuûa Coâng ty TNHH Hasaki Beauty & Spa  Vì sao caùc cöûa haøng Hasaki laïi huùt  phí khaù lôùn keát hôïp vôùi caùc sieâu thò giaûm
  ñeå ñöa ra moät cô cheá, khung hôïp taùc, cung  (Hasaki) taïi TP.HCM ngaøy 6/5 ñaõ taïo söï  khaùch ñeán theá? Lyù do ñaàu tieân laø caùc cöûa  giaù saûn phaåm keøm theo ñoù laø caùc chöông
  caáp thoâng tin ña daïng hôn ñeå DN hai nöôùc  thích thuù cho giôùi kinh doanh. Coù haøng  haøng Hasaki kinh doanh treân 5.000 loaïi  trình höôùng daãn chaêm soùc da, söû duïng
  taän duïng caùc cô hoäi thò tröôøng. Caùc chöông  traêm baïn treû chôø töø 3 giôø saùng ñeå coù soá  myõ phaåm vaø saûn phaåm daønh cho meï vaø  saûn phaåm ñuùng caùch... Chaúng haïn nhö taïi
  trình xuùc tieán thöông maïi thôøi gian tôùi nhaém  thöù töï öu tieân vaøo cöûa haøng mua myõ phaåm  beù cuûa hôn 200 thöông hieäu cuûa nhöõng  sieâu thò Co.opmart, Big C..., moãi naêm ñeàu
  ñeán hoã trôï DN thoâng qua keát noái vôùi heä  môùi thaáy haáp löïc cuûa thò tröôøng naøy. Vaø  haõng uy tín nhö Banana Boat, Vichy, Ce- coù caùc “leã hoäi laøm ñeïp” maø ngoaøi giaûm giaù
  thoáng phaân phoái Haøn Quoác; minh baïch tieâu  chæ trong ngaøy khai tröông, cöûa haøng  taphill, Chanel, Clnique... Thöù hai laø Hasaki  saûn phaåm, khaùch haøng coøn ñöôïc tö vaán,
  chuaån chaát löôïng laøm cô sôû hoã trôï DN caûi tieán  Hasaki (ñöôøng Phan Ñaêng Löu, quaän Phuù  vôùi kinh nghieäm 10 naêm kinh doanh taïi  chaêm soùc da, ñöôïc taëng quaø vaø tham gia
  saûn xuaát, ñaùp öùng tieâu chuaån tham gia chuoãi  Nhuaän) vôùi dieän tích hôn 600m maø ñoùn  Myõ, laøm vieäc tröïc tieáp vôùi nhaø saûn xuaát  nhieàu chöông trình hoaït naùo do caùc nhaõn
                                     2
  cung öùng haøng hoùa vôùi Haøn Quoác noùi rieâng  ñeán gaàn 4.000 khaùch ñeán mua saém. Rieâng  neân coù ñöôïc nhöõng saûn phaåm chaát löôïng  hieäu myõ phaåm thöïc hieän.
  vaø xuaát khaåu noùi chung.        dòch vuï spa, Hasaki cuõng baùn ra treân 6.000  cao maø giaù hôïp lyù. Beân caïnh ñoù, nhu caàu  Chia seû veà thò tröôøng, oâng Leâ Anh
                                          laøm ñeïp cuûa ngöôøi tieâu duøng ñang ngaøy  Vuõ - Giaùm ñoác Ñieàu haønh Coâng ty Hasaki
                                          caøng taêng.            Beauty & Spa cho bieát, Hasaki leân keá hoaïch
                                           Theo soá lieäu cuûa ngaønh myõ phaåm Vieät  môû cöûa haøng ôû taát caû caùc quaän huyeän
   Trong 4 thaùng ñaàu naêm 2018, löôïng khaùch  Haøng loaït thöông vuï hôïp taùc toaøn dieän ñaõ  Nam, myõ phaåm vaø caùc saûn phaåm, dòch vuï  treân ñòa baøn TP.HCM vaø seõ phaùt trieån ñeán
   Haøn Quoác vaøo Vieät Nam tieáp tuïc taêng vôùi  ñöôïc kyù keát nhö Ngaân haøng Phaùt trieån Haøn  laøm ñeïp phaùt trieån toát khi coù ñeán 60% daân  caùc tænh. Cuøng vôùi ñoù, Coâng ty phaùt trieån
   67% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc, ñaït gaàn 1,2  Quoác (KDB) vôùi BIDV, Agribank vôùi Nong- soá laø ngöôøi treû quan taâm ñeán söùc khoûe vaø  baùn haøng online cuøng dòch vuï giao haøng
   trieäu löôït.            hyup, Daegu Bank vôùi OCB...       saéc ñeïp. Moãi naêm, ngaønh myõ phaåm coù toác  120 phuùt trong noäi thaønh TP.HCM.
                       Thöông vuï ñaùng keå ñeå gia taêng söï hieän
                                                             Theo baø Lyù Nguyeãn Lan Phöông -
     Gia taêng ñaàu tö taøi chính   dieän taïi thò tröôøng Vieät Nam coù theå thaáy ôû  ñoä taêng tröôûng bình quaân leân ñeán 30%. Toång giaùm ñoác Coâng ty CP Myõ phaåm
                                           Moät nghieân cöùu cuûa Asia Plus ñöôïc
    Laøn soùng ñaàu tö cuûa DN Haøn Quoác vaøi  Taäp ñoaøn Taøi chính Shinhan. Ngay sau khi  coâng boá hoài thaùng 9/2016 cuõng cho  Saøi Goøn, thò tröôøng myõ phaåm Vieät Nam
   naêm gaàn ñaây gia taêng maïnh trong lónh vöïc  hoaøn taát thaâu toùm maûng baùn leû cuûa ANZ  thaáy, möùc chi tieâu cuûa ngöôøi Vieät daønh  ñöôïc ñaùnh giaù laø raát tieàm naêng vôùi toång
   taøi chính - ngaân haøng vôùi haøng loaït giaáy  taïi Vieät Nam, Shinhan tieáp tuïc chi 151 trieäu  cho myõ phaåm raát lôùn. Coù ñeán 44% soá  doanh thu naêm 2015 laø 26.000 tyû ñoàng,
   pheùp ñaàu tö, mua baùn saùp nhaäp, naém coå  USD mua ñöùt Coâng ty Taøi chính tieâu duøng  ngöôøi ñöôïc khaûo saùt cho bieát, moãi thaùng  vaø möùc taêng tröôûng 2 con soá trong
   phaàn chi phoái taïi caùc ngaân haøng, coâng ty  Prudential Finance (PVFC) coù hôn 300.000  ñaõ chi khoaûng 200.000 ñoàng cho myõ  nhieàu naêm lieân tuïc. Taàng lôùp trung löu
   taøi chính, baûo hieåm. Beân caïnh caùc ngaân  khaùch haøng Vieät Nam. Taäp ñoaøn Lotte hoài  phaåm. Trong khi 80% phuï nöõ döôùi 29 tuoåi  laø nhöõng ñoái töôïng coù nhu caàu laøm ñeïp
   haøng 100% voán Haøn Quoác taïi Vieät Nam nhö  thaùng 3 ñaõ hoaøn taát mua Coâng ty Taøi chính  thöôøng chi khoaûng 300.000 ñoàng cho myõ  cao ñang phaùt trieån maïnh meõ vaø döï kieán
   Shinhan Bank vaø Woori Bank, haàu heát caùc  Techcombank trong tham voïng thuùc ñaåy  phaåm moãi thaùng thì coù tôùi 40% phuï nöõ  seõ taêng gaáp ñoâi, leân ñeán 33 trieäu ngöôøi
   ngaân haøng lôùn khaùc cuûa nöôùc naøy ñaõ hieän  maûng taøi chính tieâu duøng taïi Vieät Nam.  treân 30 tuoåi chi nhieàu hôn con soá naøy. Ñaây  vaøo naêm 2020. Thò tröôøng myõ phaåm Vieät
   dieän taïi Vieät Nam nhö Nonghyup, Industrial  Tröôùc ñoù Coâng ty Baûo hieåm nhaân thoï Mirae  chính laø nhöõng nguyeân nhaân khieán cho  Nam soâi ñoäng hôn bao giôø heát, ñaëc bieät
   Bank of Korea, Kookmin, Busan, KEB Hana...  Asset ñaõ mua 50% coå phaàn cuûa Preùvoir Vieät  thò tröôøng myõ phaåm caøng trôû neân haáp  laø khi Vieät Nam tham gia haøng loaït hieäp
   cuøng nhieàu DN baûo hieåm, coâng ty quaûn lyù  Nam, Samsung Fire & Marine naém giöõ 20%  daãn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp ngoaïi.  ñònh thöông maïi töï do, khieán cho möùc
   quyõ. Rieâng lónh vöïc chöùng khoaùn, coù ñeán  baûo hieåm PJICO.        Sau söï thaâm nhaâp thò tröôøng cuûa caùc  thueá nhaäp khaåu loaïi haøng hoùa naøy ñöôïc
   5 coâng ty do Haøn Quoác sôû höõu 100% voán.  Vôùi naêng löïc coâng ngheä vaø laøn soùng  thöông hieäu myõ phaåm ñeán töø caùc nöôùc  keùo xuoáng möùc töø 0 - 5%.
    Theo UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc,  ñaàu tö raàm roä cuûa caùc DN lôùn ñang keùo  chaâu AÂu nhö Phaùp, YÙ vaø caùc nöôùc chaâu  OÂng Dominic OH - Giaùm ñoác cuûa
   hieän coù khoaûng 5.000 taøi khoaûn cuûa Haøn  theo ñoâng ñaûo caùc DN nhoû vaø vöøa laøm nhaø  AÙ nhö Nhaät Baûn, Haøn Quoác..., vaøi naêm  INTEX, moät doanh nghieäp chuyeân toå chöùc
   Quoác hoaït ñoäng treân saøn chöùng khoaùn Vieät  cung öùng, caùc nhaø ñaàu tö taøi chính Haøn  trôû laïi ñaây, saûn phaåm Haøn Quoác lieân tieáp  caùc trieån laõm veà myõ phaåm vaø laøm ñeïp
   Nam vaø xu theá seõ taêng nhanh trong thôøi  Quoác laø ñoái thuû ñaùng gôøm treân thò tröôøng  ñoå boä vaøo Vieät Nam. Nhieàu thöông hieäu  ñeán töø Haøn Quoác cho raèng, Vieät Nam laø
   gian tôùi. Nhieàu vuï M&A vôùi caùc coâng ty Haøn  taøi chính Vieät Nam.   myõ phaåm ñeán töø nöôùc naøy nhö The Face  thò tröôøng môùi noåi vaø seõ phaùt trieån maïnh
   Quoác gaàn ñaây nhö Coâng ty Chöùng khoaùn  Hieäp hoäi Ñaàu tö nöôùc ngoaøi Vieät Nam döï  Shop, Ohui, Laneige... ñaõ phaùt trieån cöûa  trong thôøi gian tôùi. Coù nhieàu lyù do giuùp thò
   ngaân haøng Vieät Nam do Ngaân haøng Invest- baùo doanh soá M&A naêm 2018 coù theå ñaït 10  haøng ôû nhieàu tænh - thaønh. Khaùch haøng  tröôøng phaùt trieån nhöng quan troïng nhaát
   ment & Securities naém giöõ 100% voán thoâng  tyû USD. Vieäc caáp pheùp thaønh laäp caùc ngaân  treû ñaëc bieät yeâu thích caùc thöông hieäu  laø GDP cuûa Vieät Nam taêng tröôûng oån ñònh
   qua thöông vuï mua laïi töø Coâng ty Chöùng  haøng, coâng ty taøi chính seõ chaët cheõ hôn, neân  myõ phaåm Haøn Quoác. Bôûi vôùi hoï, myõ phaåm  ôû möùc treân 6%/naêm vaø xu höôùng laøm ñeïp
   khoaùn Woori. Ngaân haøng KEB Hana ñang kyø  caùc DN seõ thoâng qua phöông thöùc M&A ñeå  Haøn coù chaát löôïng, giaù caû laïi phuø hôïp vôùi  phaùt trieån khoâng ngöøng. Ñoù cuõng chính
   voïng naém giöõ 15% coå phaàn taïi BIDV - moät  môû thò tröôøng, caùc nhaø ñaàu tö Haøn Quoác  tuùi tieàn. Trong khi ñoù, caùc thöông hieäu  laø lyù do ñeå INTEX quyeát ñònh toå chöùc trieån
   trong nhöõng ngaân haøng lôùn nhaát Vieät Nam.  ñang taän duïng cô hoäi töø xu theá naøy.  ñeán töø chaâu AÂu nhö Vichy, Lancome,  laõm quoác teá veà myõ phaåm vaø laøm ñeïp
                                          Loreal... ñaõ coù choã ñöùng trong phaân khuùc  Mekong Beauty Show vaøo thaùng 6 tôùi.

                                                              Soá 488 BOÄ MÔÙI (738)   16 - 22/5/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14