Page 1 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 1

SOÁ 489 (23 - 29. 5.2018)       Chñnh saách thuïë


       vaâ sûå bïìn vûäng cuãa

       ngên saách nhaâ nûúác


       5
       OÂNG NGUYEÃN CHIEÁN THAÉNG
       TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH
       SCANCIA PACIFIC:
     “Àöì göî Viïåt Nam

       laâ möåt thûúng hiïåu

       cuãa thïë giúái”       18 -19

       THÒ TRÖÔØNG
       TIEÂU DUØNG NHANH
      AI NHANH
      AI NHANH
      AI NHANH
      AI NHANH
      AI NHANH
      AI NHANH
      HÚN?
      HÚN?
      HÚN?
      HÚN?
      HÚN?
      HÚN?


       10 - 11

   AÛnh: Quùy Hoøa         Khi nhiïìu                 Giaãi phaáp                  Nguy cú      DIEÃN BIEÁN LÔÏI SUAÁT TRAÙI PHIEÁU CHÍNH PHUÛ MYÕ 10 NAÊM TRONG 5 NAÊM QUA  05/18 3.06 3.00 2.50
        “öng lúán”                  cho nhaâ giaá                 khi lúåi suêët               2.00 1.50
         lïn saân... 13               vûâa phaãi  14                traái phiïëu Myä tùng cao      2017 AÛnh: BloombergMarkets 30
                                                                           05/18 0
                                                                            0.000
                                                                           2018
                                                                 2014
                                                                   2015
                                                                      2016
   1   2   3   4   5   6