Page 10 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
          THÒ TRÖÔØNG TIEÂU DUØNG NHANH
         AI NHANH HÚN?
         AI NHANH HÚN?
           LÖÕ YÙ NHI - PHÖÔÙC DUY
         THÒ TRÖÔØNG TIEÂU DUØNG NHANH (FAST MOVING CONSUMER GOODS
         - FMCG) TAÏI VIEÄT NAM ÑÖÔÏC DÖÏ BAÙO SEÕ TIEÁP TUÏC TAÊNG TRUNG
         BÌNH KHOAÛNG 20%/NAÊM ÑEÁN NAÊM 2025. TUY NHIEÂN, BIEÅU ÑOÀ
         TAÊNG GIAÛM CUÕNG NHÖ ÑÍCH ÑEÁN NHANH HAY CHAÄM CUÛA FMCG

         COØN PHUÏ THUOÄC VAØO LÔÏI THEÁ RIEÂNG CUÕNG NHÖ ÑÒNH HÖÔÙNG
         CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA CAÙC DOANH NGHIEÄP (DN).
        Cuöåc àua phên khuác cao cêëp                                         naêm 2018 ñaït 200 tyû ñoàng vaø ñeán naêm 2020


                                                                ñaït 600 tyû ñoàng töø FMCG. OÂng Ñoaøn Hoàng
                                                                Vieät - Chuû tòch kieâm Toång giaùm ñoác DGW
                                                                noùi: “Vôùi quy moâ 6 tyû USD cuûa ngaønh thöïc
           Vôùi 70% daân soá trong     Theo phaân tích cuûa caùc chuyeân gia  tuïc ñaàu tö 10 trieäu USD ñeå xaây döïng nhaø  phaåm chöùc naêng, ñaây laø moät thò tröôøng
         ñoä tuoåi töø 15 - 64, toång   trong lónh vöïc FMCG, möùc soáng cuûa ngöôøi  maùy saûn xuaát nöôùc xoát vaø gia vò. ñang taêng tröôûng vaø trong lónh vöïc naøy, DN
                                                                naøo ñi ñuùng höôùng, nhanh chaân hôn vaø laøm
                          daân vaø nhaän thöùc cuûa ngöôøi duøng, nhaát
                                              Treân ñaø taêng tröôûng cuûa naêm 2017, nhö
           möùc chi tieâu cuûa ngöôøi   laø giôùi treû veà söùc khoûe ngaøy caøng cao,  maûng thöïc phaåm ñoâng laïnh ñaït 15,7%,  toát hôn seõ chieám ñöôïc phaàn lôùn hôn”.
                                                                 Ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng FMCG, chieán
         Vieät Nam döï kieán ñaït xaáp   coäng vôùi möùc tieâu thuï saûn phaåm FMCG  cao hôn möùc taêng bình quaân cuûa ngaønh  löôïc cuûa DGW laø baét tay vôùi caùc coâng ty coù
                                             laø 14,7% nhôø vaøo xu höôùng tieâu duøng saûn
                          coù thöông hieäu ôû vuøng noâng thoân Vieät
          xæ 173 tyû USD vaøo naêm    Nam ñang gia taêng ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy  phaåm ôû phaân khuùc cao caáp, naêm 2018,  saûn phaåm cao caáp nhöng môùi gia nhaäp thò
          2020. Moät phaàn ba daân     taêng tröôûng thò tröôøng. Ñoù laø lyù do caùc DN  Taäp ñoaøn Kido tieáp tuïc phaùt trieån lôïi theá  tröôøng hoaëc chöa ñöôïc xaây döïng hình aûnh
                                                                thöông hieäu ñuùng tieàm naêng, nhö ñaõ mua
                          ñang chaïy ñua phaùt trieån saûn phaåm cao
                                             nhoùm saûn phaåm thieát yeáu nhö daàu, kem,
          soá thuoäc taàng lôùp trung   caáp. Beân caïnh ñoù, phaân khuùc naøy cuõng  ñoàng thôøi ñaåy maïnh ñaàu tö saûn phaåm môùi  50,3% coå phaàn Coâng ty Lion Corporation
        löu vaøo naêm 2020 vôùi möùc    thöôøng ít caïnh tranh veà giaù, laïi coù bieân lôïi  ñeå caïnh tranh veà FMCG. Cuï theå, Kido seõ  cuûa Nhaät Baûn vaø tröïc tieáp phaân phoái haøng
                                                                FMCG cao caáp cuûa Nhaät nhö kem ñaùnh
           thu nhaäp taêng khoaûng    nhuaän cao hôn, ñaëc bieät khaùch haøng ñaõ  môû roäng sang ngaønh nöôùc uoáng, quay laïi  raêng Kodomo, kem taåy traéng raêng Zact
                          tin töôûng thì trung thaønh neân saûn phaåm
                                             ngaønh mì goùi vaø nöôùc chaám beân caïnh vieäc
          8,8%/naêm, cuøng döï baùo    cao caáp giuùp DN “chaïy nhanh hôn” trong  phaùt trieån caùc ngaønh haøng ñaõ trieån khai  Lion, baøn chaûi ñaùnh raêng Systema, nöôùc
                                                                giaët quaàn aùo Essense, boät giaët Bio Zip, nöôùc
         FMCG taêng khoaûng 20%/      cuoäc ñua giaønh thò phaàn FMCG.   trong naêm qua nhö ñöôøng, xuùc xích, baùnh  röûa cheùn Bubbi King...
                            Taïi ñaïi hoäi coå ñoâng naêm 2018, Coâng
                                             bao, ñoà hoäp, khoai taây chieân. Vôùi ngaønh
          naêm laø haáp löïc ñeå nhieàu  ty CP Haøng tieâu duøng Masan (Masan  thöïc phaåm laïnh ñaït giaù trò khoaûng 29.100
         DN taäp trung phaùt trieån    Consumer Corp) ñaõ coâng boá khôûi ñaàu naêm  tyû ñoàng, trong ñoù thò tröôøng kem, söõa chua
                          2018 thuaän lôïi vôùi doanh thu thuaàn taêng
                                             vôùi giaù trò thò tröôøng khoaûng 18.000 tyû ñoàng,
        ngaønh haøng, trong ñoù phaân    78,3% so vôùi quyù I/2017 nhôø söï ñieàu chænh  Kido tieáp tuïc gia taêng caùc doøng saûn phaåm  Cú höåi tùng trûúãng
          khuùc saûn phaåm cao caáp    chieán löôïc kinh doanh sang phaân khuùc cao  laïnh cao caáp. Ñôn cöû môùi ñaây laø cho ra maét
                                             kem Taiyaki döôùi thöông hieäu Celano.
                          caáp. Masan döï kieán doanh thu naêm 2018
         ñöôïc xem laø löïc ñaåy trong   cho ngaønh haøng gia vò ñaït 6.000 ñeán 6.500  Rieâng ngaønh daàu aên moãi naêm taêng 6%,
               cuoäc ñua giaønh   tyû ñoàng, ngaønh haøng thöïc phaåm tieän lôïi  öôùc tính ñaït giaù trò 29.000 tyû ñoàng (taêng gaàn
                          taêng 15 ñeán 20% vôùi 1/3 saûn phaåm ñeán töø
                                             4,8% so vôùi naêm 2016), trong ñoù phaân khuùc
                   thò phaàn.   saûn phaåm môùi. OÂng Tröông Coâng Thaéng  daàu aên cao caáp chieát xuaát töø caùc loaïi haït  Söï taêng tröôûng cuûa
                          - Chuû tòch HÑQT Masan Consumer Corp  vaãn chieám vò trí lôùn nhaát vôùi 90%, chieán löôïc  ngaønh haøng tieâu duøng
                          cho bieát: “Naêm 2017 ngaønh haøng caø pheâ  naêm 2018 cuûa Kido laø hôïp taùc vôùi caùc nhaø
                          cuûa Masan ñaõ giaûm doanh thu 19% so vôùi  saûn xuaát phuï tuøng goác (Original Equipment  nhanh (FMCG) ñaõ
          heo haõng nghieân cöùu thò tröôøng  naêm 2016, vì vaäy, naêm 2018, Masan ñaõ laáy  Manufacturer - OEM), mua laïi 51% voán taïi  trôû thaønh moät trong
          Euromonitor, möùc chi tieâu ñaàu  laïi nhaõn hieäu Wake-Up töø phaân khuùc bình  Coâng ty Daàu aên Golden Hope Nhaø Beø. OÂng  nhöõng öu tieân haøng ñaàu
        Tngöôøi Vieät Nam cho saûn phaåm   daân ñöôïc yeâu thích thaønh thöông hieäu coù  Traàn Leä Nguyeân - Toång giaùm ñoác Taäp ñoaøn
        FMCG vaãn coøn thaáp so vôùi caùc thò tröôøng  theå tham gia phaân khuùc giaù töø phoå thoâng  Kido cho bieát: “Maëc duø Golden Hope laøm  cuûa caùc nhaø saûn xuaát
        môùi noåi khaùc neân tieàm naêng phaùt trieån  ñeán cao caáp. Töông töï, trong maûng thòt gia  aên khoâng hieäu quaû, nguyeân nhaân laø do  trong chieán löôïc phaùt
        vaãn coøn raát lôùn. Ñôn cöû, giaù trò thò tröôøng  suùc, gia caàm, Masan ñaët kyø voïng doanh thu  quaûn trò chöa toát, nhöng moãi naêm Goden
        ngaønh gaïo, mì YÙ vaø mì cuûa Vieät Nam  naêm 2018 ñaït 29 - 40% (trong ñoù 1/3 doanh  Hope coù doanh thu 1.600 tyû ñoàng. Cuõng  trieån kinh doanh.
        ñaït 28.000 tyû ñoàng vaø döï baùo tyû leä taêng  thu seõ ñeán töø saûn phaåm môùi), lôïi nhuaän sau  nhö Coâng ty CP Daàu thöïc vaät Töôøng An, khi
        tröôûng trong 5 naêm tôùi laø 3%. Ngaønh haøng  thueá taêng 45 - 59%.   Kido môùi mua laïi, Töôøng An chæ coù lôïi nhuaän
        gia vò, nöôùc xoát ñaït 23.700 tyû ñoàng naêm  Cô sôû ñeå Masan ñaët kyø voïng naøy xuaát  khoaûng 60 tyû ñoàng nhöng ñeán naêm 2017  Ñoät phaù thöùc aên nheï
        2017 vaø taêng 4%/naêm ñeán 2020, ngaønh  phaùt töø nhu caàu thöïc phaåm hieän khoâng chæ  ñaõ taêng gaáp ba”.   Theo Nielsen, ngaønh haøng thöùc aên
        haøng ñoà uoáng ñoùng chai coù giaù trò thò  tieän lôïi maø coøn toát cho söùc khoûe coøn raát lôùn,  Neáu nhö chieán löôïc saûn phaåm môùi cuûa  nheï ñaït 3,4 tyû USD doanh thu toaøn caàu
        tröôøng 92.000 tyû ñoàng naêm 2017, döï kieán  hôn nöõa söùc tieâu thuï ngaønh haøng thòt cheá  Masan trong voøng 5 naêm tôùi vôùi söõa, döôïc  trong naêm 2017. Taïi Vieät Nam, thöïc
        taêng tröôûng töø naêm 2017 - 2020 laø 13%.  bieán môùi chæ chieám 1% taïi Vieät Nam. Ñôn  phaåm, saûn phaåm chaêm soùc gia ñình vaø caù  phaåm laø moät trong ba nhoùm ngaønh
         Tuy thò tröôøng tieàm naêng vaø saûn phaåm  cöû, mì ly cao caáp Omachi vôùi thòt duø coù giaù  nhaân thì Coâng ty CP Theá Giôùi Soá (Digiworld  haøng taêng tröôûng nhanh nhaát trong
        ngaønh haøng FMCG ñöôïc tieâu thuï nhieàu,  cao hôn 1,5 ñeán 3 laàn so vôùi saûn phaåm trung  - DGW) ñaõ nhanh chaân hôn khi naêm 2017  naêm qua. Döõ lieäu ño löôøng baùn leû cuûa
        quay voøng nhanh nhöng lôïi nhuaän treân  caáp nhöng doanh thu raát khaû quan. Rieâng  “laán saân” sang lónh vöïc naøy. Duø nguoàn thu töø  Nielsen taïi hai keânh truyeàn thoáng vaø
        töøng saûn phaåm töông ñoái thaáp. Vì vaäy, caùc  nöôùc taêng löïc Wake-Up 247 ñaït doanh thu  phaân phoái FMCG naêm 2017 chöa ñaùng keå,  hieän ñaïi treân toaøn quoác cho thaáy, naêm
        DN FMCG höôùng ñeán caùc saûn phaåm thuoäc  1.500 - 1.800 tyû ñoàng cuøng vôùi vieäc taêng  chæ ñaït 50 tyû ñoàng, chieám 1,3% toång doanh  2017, doanh soá cuûa ngaønh haøng thöïc
        phaân khuùc saûn phaåm cao caáp nhaèm caûi  ñieåm baùn leân 150.000. Trong maûng gia vò,  thu nhöng trong kyø ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng
        thieän bieân lôïi nhuaän.      do nhu caàu thò tröôøng taêng neân Masan tieáp  nieân vöøa qua, DGW töï tin ñöa ra doanh thu

        Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15