Page 13 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 13

13


     Caùn caân thöông maïi coù theå laø ñieåm saùng  Vieäc nhieàu “oâng lôùn”
   nhaát khi boán thaùng ñaõ xuaát sieâu 3,39 tyû USD,  leân saøn nieâm yeát
   trong khi cuøng kyø nhaäp sieâu 2,73 tyû USD, chuû
   yeáu laø nhôø vaøo xuaát khaåu ñieän thoaïi vaø linh kieän  gaàn ñaây ñaõ laøm thò
   taêng 46% so vôùi cuøng kyø 2017. Nhöng ñaùng löu  tröôøng chöùng khoaùn
   yù laø thaëng dö caùn caân thöông maïi vaãn phuï thuoäc
   chính vaøo nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi khi khu vöïc  thay ñoåi khoâng chæ
   naøy xuaát sieâu ñeán 1,17 tyû USD trong khi khu vöïc  veà maët ñieåm soá, voán
   trong nöôùc vaãn nhaäp sieâu 7,78 tyû USD. Lieäu coù
   bao nhieâu löôïng ngoaïi teä thaëng dö cuûa caùc nhaø  hoùa maø coøn laøm thay
   ñaàu tö nöôùc ngoaøi naèm laïi Vieät Nam ñeå taùi ñaàu  ñoåi doøng voán ñaàu tö
   tö hay phaàn lôùn ñaõ chaûy veà maãu quoác?
     Moät nguoàn cung ngoaïi teä khaù lôùn khaùc laø  cuõng nhö caùch ñaàu
   löôïng kieàu hoái khaû naêng vaãn chòu nhieàu aùp löïc  tö cuûa nhaø ñaàu tö
   tröôùc chính saùch cö truù ngaøy caøng thaét chaët döôùi
   thôøi chính quyeàn Trump, cuõng nhö tröôùc chính  noäi laãn ñaàu tö ngoaïi.  AÛnh: Quyù Hoøa
   saùch taêng laõi suaát nhanh hôn cuûa FED.
        AÅn soá caàu ngoaïi teä?        Khi nhiïìu “öng lúán” lïn saân...
     Cuøng vôùi nguoàn cung ngoaïi teä chòu aùp löïc, thì
   caàu ngoaïi teä coù theå taêng nhanh trôû laïi, gaây maát
   caân ñoái treân thò tröôøng. Thoáng keâ cho thaáy trong
   khi huy ñoäng voán ngoaïi teä ñeán cuoái thaùng 4 tieáp   KHAÙNH PHÖÔNG
   tuïc giaûm 3,1% so vôùi ñaàu naêm thì tín duïng ngoaïi
   teä vaãn taêng ôû möùc cao, ñeán 6,3%. Dieãn bieán naøy  gaøy 17/5, coå phieáu Coâng ty CP Vinhomes (VHM)  ñaõ laøm boä maët cuûa thò tröôøng thay ñoåi ñaùng keå, khoâng chæ
   cho thaáy khaû naêng caùc ngaân haøng ñang trong    ñoùng cöûa phieân giao dòch ñaàu tieân taïi 110.500ñ/ veà maët ñieåm soá, voán hoùa maø coøn laøm thay ñoåi doøng voán
   traïng thaùi ngoaïi hoái aâm khaù lôùn, nhaát laø khi töø  NCP, töông ñöông taêng 20% vaø trôû thaønh coå phieáu  ñaàu tö cuõng nhö caùch ñaàu tö cuûa nhaø ñaàu tö noäi laãn ñaàu tö
   ñaàu naêm ñeán nay nhieàu ngaân haøng lieân tieáp baùn  voán hoùa lôùn thöù hai treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam  ngoaïi. Ñeå chuaån bò ñoùn nhöõng doanh nghieäp lôùn saép nieâm
   ngoaïi teä cho NHNN.               vôùi giaù trò hôn 296.000 tyû ñoàng, töông ñöông 13 tyû USD, chæ  yeát, nhieàu nhaø ñaàu tö caù nhaân laãn toå chöùc gaàn ñaây ñaõ choát
     Chính vì vaäy, ñeå caân ñoái laïi traïng thaùi ngoaïi  sau coâng ty meï laø Vingroup (VIC) laø 342.900 tyû ñoàng, töông  lôøi taïi nhöõng maõ coå phieáu khaùc ñeå daønh tieàn giaûi ngaân cho
   hoái, caùc ngaân haøng buoäc phaûi mua ngoaïi teä,  ñöông gaàn 15 tyû USD.            nhöõng haøng hoùa ñöôïc ñaùnh giaù laø coù chaát löôïng naøy.
   cuøng vôùi löïc caàu töø doanh nghieäp coù theå taêng  Vieäc VHM leân saøn ñaõ laøm thöù töï caùc maõ coù voán hoùa lôùn  Ñieàu aáy tröôùc maét ñaõ gaây aùp löïc giaûm giaù leân thò tröôøng
   maïnh trong nhöõng thaùng cuoái naêm ñeå taát toaùn  thay ñoåi ñaùng keå: Vinamilk töø vò trí thöù hai tuït moät baäc trong  noùi chung vaø nhöõng coå phieáu bò choát lôøi noùi rieâng vaø thöïc
   caùc khoaûn vay ngoaïi teä khi maø cuoái naêm nay  khi caû ba coå phieáu lieân quan ñeán Vingroup ñeàu naèm trong  teá laø caùc chæ soá chöùng khoaùn ñaõ chòu aùp löïc ñieàu chænh raát
   cuõng laø thôøi ñieåm xuaát khaåu khoâng coøn ñöôïc  top 10 doanh nghieäp voán hoùa lôùn nhaát treân thò tröôøng, goàm  maïnh keå töø giöõa thaùng 4 ñeán nay. Dieãn bieán giao dòch cuûa
   pheùp vay ngoaïi teä theo quy ñònh cuûa NHNN.  Vingroup chieám 10,4%, VinHomes 9,5% vaø Vincom Retail  khoái ngoaïi laø moät ví duï. Trong thaùng 3, nhaø ñaàu tö nöôùc
     Trong khi ñoù, vôùi vieäc döï tröõ ngoaïi hoái caäp  (VRE) 2,8%. Cuõng theo thoáng keâ cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn  ngoaøi ñaõ baùn roøng hôn 500 tyû ñoàng taïi caùc maõ coå phieáu khaùc
   nhaät gaàn nhaát cho thaáy ñaõ taêng leân möùc 63 tyû  thì toång voán hoùa cuûa VIC, VHM vaø VRE ñaõ ñaït gaàn 719.500 tyû  nhöng ngaøy 26/3 mua roøng ñeán 569 tyû ñoàng taïi maõ coå phieáu
   USD, töùc taêng theâm 11 tyû USD trong gaàn 5 thaùng  ñoàng, chieám 22,7% toång voán hoùa saøn HoSE, vöôït qua nhoùm  Taäp ñoaøn Deät may Vieät Nam (VGT); ñeán thaùng 4 khoái ngoaïi
   sau khi ñaõ taêng 13 tyû USD trong naêm 2017, thì coù  ngaân haøng vôùi 9 coå phieáu chieám 20,6% voán hoùa. tieáp tuïc baùn roøng hôn 1.800 tyû ñoàng nhöng laïi mua roøng gaàn
   theå thaáy moät löôïng ngoaïi teä ñaùng keå ñaõ bò ruùt ra  Vôùi vieäc chieám tyû troïng lôùn nhaát treân saøn HoSE thì  3.400 tyû ñoàng coå phieáu NVL chæ rieâng trong phieân ngaøy 20/4.
   khoûi thò tröôøng.                bieán ñoäng cuûa ba coå phieáu naøy coù taùc ñoäng raát lôùn ñoái  Vaø dieãn bieán töông töï cuõng ñaõ xaûy ra trong thaùng 5 khi khoái
     Maëc duø keå töø khi traàn laõi suaát USD veà 0% thì  vôùi VN-Index, hay coù theå noùi nhoùm coå phieáu lieân quan ñeán  ngoaïi sau khi lieân tieáp baùn roøng taïi caùc maõ coå phieáu khaùc thì
   ngöôøi daân coù xu höôùng chuyeån dòch tieàn göûi  Vingroup ñaõ trôû thaønh nhoùm coù taùc ñoäng lôùn nhaát ñeán  ngaøy 18/5 ñaõ mua ñeán 28.500 tyû ñoàng chæ rieâng taïi maõ VHM.
   ngoaïi teä sang VND ñeå höôûng laõi suaát cao hôn,  VN-Index. Saøn HoSE hieän coù 354 coå phieáu ñang nieâm yeát  Sau VHM, moät doanh nghieäp lôùn khaùc laø Techcombank
   nhöng neáu laïm phaùt chòu aùp löïc taêng trôû laïi  nhöng phaàn lôùn voán hoùa thò tröôøng taäp trung vaøo soá ít caùc  döï kieán seõ leân saøn HoSE vaøo ngaøy 4/6 tôùi vôùi maõ TCB vaø
   tröôùc trieån voïng giaù daàu taêng maïnh cuøng vôùi xu  coå phieáu lôùn nhaát, cuï theå chæ 30 coå phieáu voán hoùa lôùn nhaát  seõ tieáp tuïc laøm VN-Index noùi chung cuõng nhö thöù töï caùc
   höôùng ñieàu chænh giaù haøng hoùa, dòch vuï coâng vaø  ñaõ chieám ñeán 84% voán hoùa toaøn thò tröôøng, trong ñoù 10  doanh nghieäp coù voán hoùa lôùn nhaát thay ñoåi ñaùng keå. Gaàn
   thueá, phí taêng trong thôøi gian tôùi, vaø neáu laõi suaát  maõ lôùn nhaát chieám tyû troïng ñeán 60%. Do ñoù, chæ caàn caùc  ñaây ngaân haøng naøy lieân tieáp coâng boá caùc thöông vuï baùn coå
   VND khoâng theå duy trì ôû möùc haáp daãn so vôùi laïm  nhaø taïo laäp thò tröôøng hoaëc khoái ngoaïi taäp trung mua baùn  phieáu quyõ thaønh coâng vôùi giaù trò cao vaø ñaåy möùc voán hoùa
   phaùt, thì coù theå khuyeán khích ngöôøi daân chuyeån  taïi nhoùm 10 maõ coå phieáu naøy noùi chung vaø nhoùm ba coå  taêng maïnh chæ trong thôøi gian ngaén.
   sang naém giöõ USD trôû laïi ñeå baûo veä ñoàng tieàn  phieáu Vingroup noùi rieâng cuõng ñaõ taùc ñoäng ñeán thaønh baïi  Cuï theå, töø ngaøy 27/4 ñeán 7/5, Techcombank ñaõ baùn hôn
   khoûi bò “xoùi moøn” do laïm phaùt.       cuûa thò tröôøng vaø veõ “chart” cho VN-Index.  64,4 trieäu coå phieáu quyõ ñôït 2, töông ñöông 5,85% voán ñieàu leä
                             Do chieám tyû troïng quaù lôùn trong VN-Index neân VHM  vôùi möùc giao dòch bình quaân 128.000ñ/CP, thu veà hôn 8.243
                            chaéc chaén seõ ñöôïc caùc quyõ ñaàu tö mua vaøo vaø coù theå giuùp  tyû ñoàng. Tröôùc ñoù vaøo cuoái thaùng 3, ngaân haøng naøy cuõng ñaõ
                            giaù coå phieáu naøy seõ dieãn bieán tích cöïc trong thôøi gian tôùi, töø  baùn gaàn 14,7 trieäu coå phieáu quyõ (töông ñöông 1,48% voán)
   cao”, khi maø giaù nhöõng coå phieáu naøy quaù thaáp vaø  ñoù taùc ñoäng toát ñeán ñieåm soá cuûa VN-Index voán ñang chòu  cho ngöôøi lao ñoäng, vôùi giaù 10.000ñ/CP vaø baùn 93,2 trieäu
   cho raèng khoù coù theå giaûm saâu hôn ñöôïc nöõa. Ñaëc  nhieàu aùp löïc ñieàu chænh. Quaù khöù cuõng cho thaáy caùc doanh  coå phieáu (töông ñöông 9,39% voán) cho nhaø ñaàu tö vôùi giaù
   bieät laø chæ caàn löôïng voán ít cuõng coù theå mua vaøo vôùi  nghieäp voán hoùa lôùn nhö Vietjet Air (VJC), Novaland (NVL),  giao dòch bình quaân 91.000ñ/CP. Ñeán cuoái thaùng 4 vöøa
   soá löôïng lôùn vaø do ñoù tyû suaát sinh lôøi thöôøng ñaït ôû  VPBank (VPB) hay HDBank (HDB) sau khi leân saøn ñeàu nhaän  qua, Techcombank tieáp tuïc baùn hôn 164 trieäu coå phieáu phoå
   möùc cao hôn raát nhieàu khi coå phieáu phuïc hoài neáu so  ñöôïc söï quan taâm raát lôùn cuûa caùc quyõ ñaàu tö. VHM trong  thoâng cho caùc nhaø ñaàu tö toå chöùc nöôùc ngoaøi. Vôùi giaù baùn
   vôùi ñaàu tö vaøo nhöõng coå phieáu giaù ñaõ quaù cao. töông lai cuõng coù theå ñöôïc ñöa vaøo roå VN 30 neáu thoûa maõn  choát ôû möùc 128.000ñ/CP, ñôït chaøo baùn ñaõ giuùp ngaân haøng
    Tuy nhieân, chi phí cô hoäi laø ñieàu maø moät boä phaän  caùc tieâu chí khaùc, chaúng haïn nhö tieâu chí thanh khoaûn.  huy ñoäng ñöôïc khoaûng 21.000 tyû ñoàng, töông ñöông gaàn
   nhaø ñaàu tö khoâng bieát hoaëc ñaõ queân. Vieäc nguoàn voán  Coù theå noùi, vieäc nhieàu “ng lôùn” leân saøn nieâm yeát gaàn ñaây  922 trieäu USD vaø naâng möùc voán hoùa leân 6.5 tyû USD.
   roùt vaøo nhöõng doanh nghieäp keùm hieäu quaû vaø chôø  TOP 10 COÅ PHIEÁU VOÁN HOÙA LÔÙN NHAÁT TREÂN HOSE TÍNH ÑEÁN 18/5
   ñôïi phuïc hoài voâ tình khieán nhaø ñaàu tö boû qua nhöõng
   cô hoäi ñaàu tö vaøo nhöõng doanh nghieäp tieàm naêng  STT COÅ PHIEÁU SOÁ LÖÔÏNG CP ÑANG LÖU HAØNH  VOÁN HOÙA (TYÛ ÑOÀNG) VOÁN HOÙA (TRIEÄU USD)
   khaùc, maø lôïi nhuaän vaãn taêng tröôûng ñoàng haønh vôùi
   dieãn bieán giaù coå phieáu tích cöïc.        1    VIC         2.637.707.954          324.438      14.299
    Thaäm chí coù nhöõng ngöôøi chaáp nhaän baùn nhöõng  2  VHM         2.679.611.550          296.097      12.874
   coå phieáu ñang taêng vaø sinh lôøi toát ñeå duy trì danh
   muïc ñang bò thua loã. Nhöng hoï khoâng hieåu raèng  3   VNM         1.451.246.749          248.308      10.944
   “thôøi gian laø baïn cuûa doanh nghieäp toát vaø laø keû thuø  4 GAS      1.913.950.000          220.104      9.700
   cuûa nhöõng doanh nghieäp toài”.
    Kieân trì luoân laø ñöùc tính toát trong ñaàu tö chöùng  5 VCB        3.597.768.575          203.274      8.959
   khoaùn, nhöng kieân trì ñaët khoâng ñuùng nôi seõ daãn  6  SAB           641.281.186         161.859      7.134
   ñeán thieät haïi cho nhaø ñaàu tö, laõng phí cô hoäi vaø aûnh  7 BID      3.418.715.334          112.647      4.965
   höôûng ñeán taâm lyù khi luùc naøo cuõng trong taâm traïng
   lo laéng, hy voïng vaø roài thaát voïng, ñeå roài töø ñoù caøng  8 CTG     3.723.404.556          109.654      4.833
   deã coù nhöõng quyeát ñònh sai laàm. Duø vaäy, vôùi nhieàu  9 MSN        1.047.474.042           96.891      4.270
   ngöôøi chæ höùng thuù khi coå phieáu giaûm vaø loã.
                             10    VRE         1.901.078.733           88.780      3.860

                                                              Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18