Page 14 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 14

14   Baát Ñoäng saûn       Taïo ra nhöõng chung cö

       coù keát noái giao thoâng
       thuaän lôïi, giaù vöøa phaûi
       (döôùi 2 tyû ñoàng/caên) vaø
       giaûi phaùp taøi chính phuø
       hôïp laø caùch maø baát kyø
       doanh nghieäp naøo muoán
       ñi theo phaân khuùc caên hoä

       ñeàu phaûi laøm nhaèm taêng
       khaû naêng caïnh tranh.


          NGUYEÂN BAÛO - HAÛI AÂU


           Giaûi phaùp taøi chính
         OÂng Ngoâ Quang Phuùc - Toång giaùm
        ñoác Phuù Ñoâng Group chia seû, ñoái töôïng ôû  Giaãi phaáp cho nhaâ giaá vûâa phaãi
        caên hoä chuû yeáu laø ngöôøi treû, coù coâng vieäc
        oån ñònh vaø khaû naêng thaêng tieán trong söï
        nghieäp. Nhöng nuùt thaét trong vieäc tieáp
        caän nhaø ôû cuûa nhoùm khaùch haøng naøy laø
        tieàn tích luõy ban ñaàu coøn haïn cheá. Do ñoù,  Theo quy ñònh, vôùi nhöõng döï aùn coù yeáu  Chuaån bò ñaát yeáu toá cho thaáy vieäc khoáng cheá ñöôïc giaù
        neáu xaùc ñònh ñaây laø khaùch haøng muïc tieâu,  toá nöôùc ngoaøi, chuû ñaàu tö chæ ñöôïc pheùp  Taïi Hoäi thaûo Giaù nhaø ñaát thöïc hay  thaønh caên hoä khoâng phaûi deã daøng.
        caùc nhaø phaùt trieån baát ñoäng saûn (BÑS)  huy ñoäng tröôùc 50% giaù trò hôïp ñoàng, neân  aûo? Giaûi phaùp phaùt trieån baát ñoäng saûn  Lieân quan ñeán vaán ñeà kieåm soaùt giaù
        phaûi ñöa ra giaûi phaùp taøi chính phuø hôïp.  khaùch mua caên hoä cuûa Nam Long coù 12 -  cho nhu caàu thöïc ñöôïc toå chöùc môùi  thaønh caên hoä, oâng Nguyeãn Minh Quang
        Chaúng haïn, vôùi caên hoä Phuù Ñoâng Premier  18 thaùng ñeå hoaøn thieän hoà sô vay ngaân  ñaây taïi TP.HCM, oâng Söû Ngoïc Khöông  chia seû, moät trong nhöõng yeáu toá quan
        (lieàn keà ñaïi loä Phaïm Vaên Ñoàng, TP.HCM),  haøng, hoaëc tích goùp töø caùc nguoàn khaùc  - Giaùm ñoác Boä phaän Ñaàu tö Savills Vieät  troïng ñeå taïo neân caên hoä coù giaù vöøa phaûi
                                                             laø sôû höõu ñöôïc quyõ ñaát saïch, coù keát noái
        vôùi möùc giaù bình quaân 1,35 tyû ñoàng/caên  cho vieäc thanh toaùn soá tieàn coøn laïi sau  Nam baøy toû quan ñieåm, vôùi moät ñoâ thò
        hai phoøng nguû, khaùch haøng coù theå thanh  khi ñaõ ñoùng 50% soá tieàn ñaàu tieân cho beân  nhö TP.HCM, ngöôøi lao ñoäng nhaäp cö,  haï taàng thuaän lôïi vaø quan troïng laø chi
                                                             phí voán phaûi ñöôïc giaûm toái ña. Ñaïi dieän
        toaùn trong 24 thaùng, theo ñoù, chæ caàn  baùn. Vôùi caùch naøy, theo oâng Quang, thôøi  lao ñoäng treû ñang chieám tyû leä lôùn, nhu  Nam Long tieát loä, khaùc vôùi tröôùc ñaây, giai
        thanh toaùn tröôùc 20% toång giaù trò caên hoä,  gian qua soá khaùch vay ngaân haøng khi mua  caàu veà nhaø ôû luoân trong tình traïng vöôït  ñoaïn 2017 - 2018, Coâng ty phaûi laäp nhoùm
        soá coøn laïi tröôùc khi nhaän nhaø ñöôïc chuû  caên hoä cuûa Nam Long ñaõ giaûm ñaùng keå.  cung, nhöng vaán ñeà laø phaûi laøm sao taïo  nghieân cöùu - phaùt trieån ñeå nghieân cöùu veà
        ñaàu tö hoã trôï toaøn boä laõi suaát.  Ñeå khoâng phuï thuoäc nhieàu vaøo  ra saûn phaåm giaù vöøa phaûi. Theo oâng  quy hoaïch, toác ñoä phaùt trieån kinh teá taïi
         Coâng ty CP Ñaàu tö Nam Long (NLG)  nguoàn voán töø phía ngaân haøng, thôøi gian  Khöông, trong voøng 3 - 5 naêm tôùi khoâng  moät soá khu vöïc nhaèm tìm kieám quyõ ñaát.
        ñöôïc xem laø doanh nghieäp (DN) daãn  qua, khoâng ít DN BÑS ñaõ choïn phöông aùn  deã ñeå cho ra ñôøi caên hoä coù giaù töø 1 - 2 tyû  Vieäc mua ñaát ñöôïc tính toaùn kyõ löôõng,
        ñaàu phaân khuùc nhaø ôû giaù vöøa phaûi, vieäc  baét tay vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi theo  ñoàng duø taïi caùc ñoâ thò lôùn quyõ ñaát vaãn  phaûi hoaïch ñònh tröôùc ba naêm vaø ñaët ra
        hoã trôï ngöôøi mua thoâng qua cung caáp  hình thöùc vöøa vay (laõi suaát öu ñaõi, thaáp  coøn. “Neáu giaûi quyeát ñöôïc chi phí ñaát,  nhieàu caâu hoûi lieân quan ñeán tính khaû thi
        caùc giaûi phaùp taøi chính cuõng ñöôïc aùp  hôn so vôùi vay ngaân haøng trong nöôùc)  ruùt ngaén ñöôïc thôøi gian töø luùc xin chuû  cuûa döï aùn. Coâng ty phaûi kieåm soaùt ñöôïc
        duïng. Neáu tröôùc ñaây moãi khi giôùi thieäu  vöøa ñoàng ñaàu tö xaây döïng. Nhö vaäy seõ  tröông trieån khai xaây döïng döï aùn ñeán khi  giaù thaønh, nhöõng khu nhaø phaûi coù quy
        caên hoä ra thò tröôøng, NLG thöôøng “baét  oån ñònh ñöôïc giaù thaønh caên hoä, ñaëc bieät  ñöa caên hoä ra thò tröôøng vaø giaûi phaùp taøi  moâ toái thieåu 6ha trôû leân ñeå ñaùp öùng ñöôïc
        tay” vôùi ñoái taùc chieán löôïc laø caùc ngaân  laø nhöõng caên hoä coù giaù vöøa phaûi, voán  chính cho ngöôøi vay thì seõ coù saûn phaåm  nhu caàu phaùt trieån töø 2.000 caên hoä thì môùi
        haøng thöông maïi ñeå hoã trôï ngöôøi mua  ñang chòu aùp löïc khoâng nhoû töø giaù ñaát  toát” - oâng Khöông nhaán maïnh. Chi phí  giaûm ñöôïc chi phí quaûn lyù, xaây döïng.
        tieáp caän caùc khoaûn vay thì hieän nay Nam  vaø chi phí voán. Theâm nöõa, moät khi ñaõ chuû  ñaát ñai ñang chieám khoaûng 40% trong  Noùi veà vieäc laøm sao ñeå taïo ra khu caên
        Long döïa vaøo tieàm löïc taøi chính cuûa caùc  ñoäng ñöôïc taøi chính, DN coù theå taïo ra  toång chi phí xaây döïng vaø giaù ñaát khoâng  hoä coù giaù vöøa phaûi, ôû goùc ñoä quaûn lyù nhaø
        nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi.     caùc goùi hoã trôï thanh toaùn linh hoaït cho  coù chieàu höôùng giaûm nhieät, trong khi  nöôùc, ñaïi dieän Sôû Xaây döïng TP.HCM cho
         OÂng Nguyeãn Minh Quang - Giaùm ñoác  khaùch haøng, giuùp taêng tính caïnh tranh  thôøi gian ñeå DN ñöa saûn phaåm ra thò  bieát, Sôû seõ ñeà xuaát vôùi UBND Thaønh phoá
        Khoái Phaùt trieån kinh doanh vaø Tieáp thò  ñoái vôùi saûn phaåm, bôûi hieän nay, laõi suaát  tröôøng maát trung bình 4 - 5 naêm, theâm  chuaån bò quyõ ñaát saïch ôû caùc huyeän vaø
        Nam Long cho bieát, vieäc baét tay vôùi nhaø  vay mua nhaø ñang coù xu höôùng taêng,  vaøo ñoù laø laõi suaát cho vay (cho caû nhaø  quaän vuøng ven ñeå sau naêm 2020 coù theå
        ñaàu tö Nhaät Baûn ñaõ giaûm aùp löïc ñaùng keå  ñieàu naøy ñaõ phaàn naøo taùc ñoäng ñeán taâm  phaùt trieån BÑS laãn ngöôøi mua nhaø) taïi  tieán haønh ñaáu thaàu, choïn DN trieån khai
        cho khaùch haøng trong vieäc thanh toaùn.  lyù cuûa ngöôøi mua.    caùc ngaân haøng khoâng oån ñònh laø nhöõng  xaây döïng nhaø giaù thaáp.


                  Phaûi “giaûm nhieät” töùc thì                      Chöùng khoaùn cuõng laø keânh ñaàu tö sinh lôøi nhöng chæ
                                                       daønh cho nhöõng ai am hieåu. Do vaäy, baát ñoäng saûn,
                                                       maø cuï theå laø ñaát neàn trôû thaønh löïa choïn khaù tin caäy
                                                       vaø phuø hôïp vôùi taâm lyù cuûa ñaïi boä phaän ngöôøi Vieät.
                    au nhieàu laàn taêng giaù baát  Thuû Thieâm taêng gaàn 35%, phöôøng An Lôïi Ñoâng coù  Caàu nhieàu, cung haïn cheá ñaõ daãn ñeán tình traïng soát
                    thöôøng, ñeán nay caû ba  möùc taêng xaáp xæ 23%. Tính ñeán cuoái thaùng 4, giaù moãi  aûo ñaát neàn.
                  Stænh döï kieán thaønh laäp  meùt vuoâng ñaát ôû phöôøng An Lôïi Ñoâng khoaûng 255  Nhö bao laàn tröôùc ñoù, côn soát ñaát chæ laéng dòu khi
                  ñaëc khu kinh teá (ÑKKT) laø Khaùnh  trieäu ñoàng.            coù söï can thieäp baèng chính saùch cuûa cô quan quaûn lyù
          Hoøa (Baéc Vaân Phong), Quaûng Ninh (Vaân Ñoàn), Kieân  Phaûi chaêng giôùi ñaàu naäu ñoùng vai troø chuû choát  nhaø nöôùc. Chaúng haïn, vôùi Vaân Ñoàn, Baéc Vaân Phong,
          Giang (Phuù Quoác) ñeàu ñaõ ñöa ra yeâu caàu taïm döøng  trong vieäc ñaåy giaù ñaát cao ngaát ngöôõng?  Phuù Quoác, tröôùc tình hình “maïnh ai naáy phaân loâ”, xeû
          chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát, taùch thöûa, chuyeån  Vôùi caùc ÑKKT töông lai, tình traïng giaù ñaát bieán ñoäng  nhoû quy hoaïch ñeå ñoùn soùng ñaàu cô, caùc ñôn vò quaûn
          quyeàn söû duïng ñaát.           lieân tuïc chæ trong thôøi gian ngaén cho thaáy ña phaàn  lyù ôû ñòa phöông phaûi sieát vieäc töï yù phaân loâ, taùch thöûa.
           Keå töø ñaàu naêm ñeán nay, giaù ñaát ôû caùc khu vöïc döï  ngöôøi tham gia thò tröôøng laø ñeå ñaàu cô vaø giôùi coø ñaát,  Ñieàu naøy cuõng ñoàng thôøi dieãn ra ôû caùc khu vöïc veä
          ñònh xaây döïng ÑKKT lieân tuïc taêng, coù nôi giaù taêng  bôûi noùi nhö moät chuyeân gia baát ñoäng saûn taïi TP.HCM,  tinh TP.HCM. Ñieån hình, môùi ñaây, tænh Ñoàng Nai ñaõ
          ñeán haøng chuïc trieäu ñoàng treân moãi meùt vuoâng. Tình  caùc nhaø ñaàu tö vaø nhöõng ngöôøi coù nhu caàu an cö khoâng  cho raø soaùt laïi toaøn boä thò tröôøng, ñaëc bieät ôû nhöõng
          traïng soát ñaát dieãn ra baát chaáp Döï thaûo Luaät Ñôn  deã gì rôi vaøo caûnh “ñieân loaïn trong côn soát ñaát”.  khu vöïc coù hieän töôïng giaù ñaát taêng noùng thôøi gian
          vò haønh chính - kinh teá ñaëc bieät Vaân Ñoàn, Baéc Vaân  Song, ngoaøi söï taùc ñoäng coù “kòch baûn” cuûa giôùi  qua nhö TP. Bieân Hoøa, Nhôn Traïch, Long Thaønh.
          Phong, Phuù Quoác chöa ñöôïc Quoác hoäi xem xeùt, thaäm  ñaàu cô, côn soát ñaát vöøa qua, ñaëc bieät ôû nhöõng khu  Trong khi ñoù, tænh Long An cuõng tieán haønh thanh
          chí nhö ôû Khaùnh Hoøa, quy hoaïch chi tieát khu vöïc xaây  vöïc coù keát noái giao thoâng thuaän lôïi vôùi TP.HCM cuõng  kieåm tra tình hình trieån khai döï aùn cuûa moät soá doanh
          döïng ÑKKT Baéc Vaân Phong chöa ñöôïc cô quan nhaø  phaàn naøo xuaát phaùt töø taâm lyù ngöôøi mua. Vieäc tieàn  nghieäp coù theá maïnh veà ñaát neàn treân ñòa baøn.
          nöôùc coù thaåm quyeàn pheâ duyeät.     göûi cuûa ngöôøi daân lieân tieáp gaëp söï coá taïi moät soá ngaân  Ñeå thò tröôøng baát ñoäng saûn phaùt trieån beàn vöõng,
           Khoâng rieâng gì ba ÑKKT trong töông lai, thôøi gian  haøng vaø haïn möùc chi traû baûo hieåm tieàn göûi khaù thaáp  caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc caàn taêng cöôøng giaùm
          qua caùc tænh ven TP.HCM cho ñeán quaän gaàn trung  (75 trieäu ñoàng cho taát caû caùc haïn möùc göûi tieàn) ñöôïc  saùt vaø maïnh tay xöû lyù nhöõng tröôøng hôïp tung tin
          taâm thaønh phoá, giaù nhaø ñaát ñeàu taêng cao. Chaúng  xem laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân khaùch haøng  ñoàn, thoâng tin sai söï thaät ñeå truïc lôïi.
          haïn, taïi khu ñoâ thò môùi Thuû Thieâm, giaù ñaát ôû phöôøng  tìm nôi “truù nguï” an toaøn hôn cho khoaûn tieàn cuûa hoï.  NGUYEÂN BAÛO


        Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19