Page 3 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 3

3-A


                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1                      Noäi dung: - Kieán thöùc kinh teá - kinh doanh

                                   - Tö töôûng laøm giaøu


                                     cuûa danh nhaân Löông Vaên Can

                                   - Khaû naêng Anh ngöõ

                      Thôøi gian:  16/4 - 15/6/2018


                      Hình thöùc: Tröïc tuyeán taïi:

                                   luongvancan.doanhnhansaigon.vn

                                    hoaëc www.doanhnhansaigon.vn

                                      ÑÔN VÒ TAØI TRÔÏ

                         REX HOTEL SAIGON
                         www.rexhotelvietnam.com
                         141 Nguyen Hue Blvd., D.1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
      QUAÛNG CAÙO                                                              Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8