Page 5 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 5

TroNG MaéT NHaø KiNH doaNH       5
            Chñnh saách thuïë vaâ sûå bïìn vûäng            cuãa ngên saách nhaâ nûúác

              TS. Phan höõu nghò
                 Vieän Ngaân haøng - Taøi chính Ñaïi hoïc Kinh teá quoác daân

               ö luaän ñang phaûn öùng maïnh vôùi caùc ñeà aùn  Taêng thueá laø keát quaû cuûa taêng chi tieâu NSNN. So
               vaø döï thaûo söûa ñoåi 6 luaät thueá laø Luaät Thueá  vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi, chi tieâu NSNN cuûa Vieät
            DGiaù trò gia taêng, Luaät Thueá Thu nhaäp doanh  Nam taêng nhanh hôn 10%/naêm, coù giai ñoaïn leân tôùi
            nghieäp, Luaät Thueá Thu nhaäp caù nhaân, Luaät Thueá  20%, toác ñoä taêng chi tieâu ngaân saùch nhanh hôn haún
            Tieâu thuï ñaëc bieät, Luaät Thueá Taøi nguyeân, Luaät Thueá  toác ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá (6 - 7%), töø ñoù
            Xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu maø Boä Taøi chính ñöa  taïo ra söùc eùp nguoàn thu NSNN laáy töø ñaâu ñeå taøi trôï
            ra vôùi tinh thaàn taêng thu cho ngaân saùch nhaø nöôùc  cho chi tieâu.
            (NSNN), phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá.  Neáu xem xeùt moät caùch khaùch quan thì NSNN töø
              Vaán ñeà ñaët ra laø nhöõng noäi dung gì caàn öu tieân  laâu nay ñaõ thieáu beàn vöõng, neân khi kinh teá gaëp khoù
            xem xeùt ñeå söûa ñoåi caùc saéc thueá neâu treân. khaên, soá thu bò suy giaûm nhöõng haïn cheá seõ ñöôïc
              Thöïc teá cho thaáy, toác ñoä taêng chi tieâu NSNN  boäc loä roõ hôn. Cuï theå, nguyeân taéc cô baûn trong ñieàu
            nhanh hôn haún toác ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá.  haønh laø thu thöôøng xuyeân NSNN phaûi lôùn hôn chi
            Nhöõng naêm qua, chi thöôøng xuyeân gaàn baèng thu  thöôøng xuyeân, töø ñoù ñeå daønh moät phaàn cho chi
            thöôøng xuyeân, neáu coäng theâm khoaûn chi döï phoøng  ñaàu tö phaùt trieån. Nhöng töø nhieàu naêm nay, neáu
            haèng naêm baét buoäc thì toång thu thöôøng xuyeân NSNN  giaûm tröø thu töø daàu thoâ, thueá taøi nguyeân hay thu
            coù nhöõng naêm nhoû hôn toång chi thöôøng xuyeân. Ñieàu  hoài voán cuûa doanh nghieäp nhaø nöôùc thì thu thöôøng
            naøy ñoàng nghóa Chính phuû seõ phaûi vay moät phaàn cho  xuyeân khoâng ñuû chi thöôøng xuyeân, töùc laø Nhaø nöôùc
            chi thöôøng xuyeân, coøn chi ñaàu tö phaùt trieån baét buoäc  phaûi ñi vay ñeå chi thöôøng xuyeân.
            phaûi vay 100%, nhö hai naêm 2015 - 2016.   Nghieân cöùu soá lieäu NSNN qua caùc naêm, cuøng
              Vôùi döï toaùn NSNN 2018, toång soá thu cuûa 16  vôùi khoù khaên trong tìm kieám nguoàn thu cho NSNN
            tænh coù ñoùng goùp cho ngaân saùch trung öông öôùc  tröôùc söùc eùp taêng chi tieâu, giaûi phaùp ngaén haïn laø
            khoaûng 1.050.000 tyû ñoàng, trong ñoù rieâng 4 tænh  vay nôï vaø tieán tôùi baét buoäc phaûi taêng thueá giaùn thu
            Ñoàng baèng soâng Cöûu Long chieám 541.000 tyû, Haø  nhö thueá giaù trò gia taêng, thueá tieâu thuï ñaëc bieät vaø
            Noäi vaø TP.HCM ñem laïi khoaûng 611.000 tyû ñoàng.  thueá moâi tröôøng, laø nhöõng loaïi thueá chieám 50%
              Giai ñoaïn 2011 - 2016, caû nöôùc coù 13/63 tænh,  nguoàn thu NSNN hieän nay. Trong khi ñoù thueá tröïc
            thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông coù khaû naêng  thu vaø thueá xuaát nhaäp khaåu seõ khoù coù khaû naêng
            töï chuû taøi chính, naêm 2017 taêng leân 16. Döï toaùn  taêng tröôùc xu höôùng chung laø caïnh traïnh thueá giöõa
            toång thu NSNN cuûa 16 tænh naøy chieám 80% toång  caùc nöôùc vaø thöïc thi caùc FTA ñaõ kyù keát. Ví duï möùc
            thu NSNN. Theá nhöng, xeùt cô caáu giöõa thu thöôøng  thueá suaát thueá giaù trò gia taêng phoå thoâng coù theå seõ
            xuyeân vôùi chi thöôøng xuyeân coù theå thaáy NSNN thieáu  khoâng coøn laø 10% nöõa, thueá tieâu thuï ñaëc bieät seõ
            tính beàn vöõng.              taêng ôû moät soá maët haøng coù soá thu lôùn, thueá moâi
              Theâm nöõa, tyû leä thaát thu thueá cuûa Vieät Nam  tröôøng vôùi xaêng daàu seõ taêng vaø tìm theâm nguoàn
            ñöôïc Quyõ Tieàn teä Quoác teá (IMF) ñaùnh giaù quaù cao  thu môùi, nhö thueá taøi saûn.
            so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. Nguyeân nhaân laø do  Caàn coù thay ñoåi cô baûn trong ñieàu haønh ñeå
            khoâng quaûn lyù ñöôïc doøng tieàn vaø ñieåm ñeán cuûa  höôùng tôùi söï caân ñoái beàn vöõng cho caû ngaân saùch
            caùc doøng tieàn naøy. Coâng ngheä ngaønh thueá coøn  trung öông laãn ngaân saùch ñòa phöông, ñoàng
            laïc haäu, khoâng theo kòp coâng ngheä lónh vöïc ngaân  thôøi thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån maïnh. Ñaëc
            haøng vaø vieãn thoâng. Heä thoáng döõ lieäu baùn haøng  bieät, ñeå NSNN beàn vöõng, caàn xem xeùt cô caáu thu
            cuoái ngaøy cuûa ñoái töôïng chòu thueá khoâng ñöôïc  thöôøng xuyeân vaø chi thöôøng xuyeân, taêng cöôøng
            chuyeån veà maùy chuû cô quan thueá taïi caùc caáp quaûn  giaùm saùt vaø ñieàu chænh ñoái vôùi nhoùm thueá giaùn
            lyù trong khi heä thoáng thoâng tin quaûn lyù ngaân saùch  thu vaø taäp trung taïi 16 tænh coù ñoùng goùp ngaân
            vaø kho baïc môùi chæ giuùp quaûn lyù moät phaàn cô baûn  saùch cho trung öông.
            veà chi NSNN.                               Song Anh ghi
                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
       l Toång bieân taäp:   l Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN l Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG l Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
       l Phoù toång bieân taäp:  l Kyõ thuaät vaø daøn trang:  l Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG      l Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                  l Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH      l Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10