Page 6 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 6

6  Thôøi söï
                                                            Theo Doøng Thôøi söï
        Kyø hoïp thöù 5, Quoác hoäi Khoùa XiV
        Thaão luêån, thöng qua                                           Theo Trung taâm Phaùt trieån nguoàn nhaân
                                                               u 40 nhaân taøi ôû Ñaø Naüng thoâi vieäc.

                                                              löïc chaát löôïng cao (tröïc thuoäc Sôû Noäi vuï
        nhiïìu dûå aán luêåt quan troång                                      TP. Ñaø Naüng), tính ñeán thaùng 5/2018 ñaõ
                                                              coù 93 ngöôøi ruùt khoûi Ñeà aùn Phaùt trieån
                                                              nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao cuûa Ñaø
                                                              Naüng (Ñeà aùn 922). Trong ñoù, duø ñöôïc
                                                              boá trí vieäc laøm, 40 ngöôøi ñaõ xin thoâi vieäc.
           yø hoïp thöù 5, Quoác                                         Nhaân taøi xin thoâi vieäc phaàn lôùn laøm vieäc
           hoäi Khoùa XIV dieãn                                         ôû caùc sôû, ngaønh. Ñeán giöõa thaùng 4/2018,
        Kra töø ngaøy 21/5,                                             Ñaø Naüng ñaõ cöû 647 löôït hoïc vieân ñi hoïc
        döï kieán taäp trung xem xeùt,                                       theo Ñeà aùn 922, trong ñoù coù ñaøo taïo
        thaûo luaän vaø thoâng qua                                         100 thaïc só, tieán só taïi nöôùc ngoaøi. Hieän
        nhieàu döï aùn luaät quan                                          coù 460 löôït hoïc vieân ñaõ toát nghieäp vaø
        troïng.                                                   nhaän coâng taùc. Moät khaûo saùt thöïc hieän
         Kyø hoïp dieãn ra trong                                          naêm 2016 cho thaáy, moät trong nhöõng
        boái caûnh tình hình ñaát                                          nguyeân nhaân khieán caùc nhaân taøi thoâi
        nöôùc tieáp tuïc coù chuyeån                                        vieäc laø do moâi tröôøng laøm vieäc chöa nhö
        bieán maïnh meõ vaø ñaït ñöôïc                                       kyø voïng, möùc löông chöa ñaûm baûo cuoäc
        nhieàu keát quaû tích cöïc. Toác                                      soáng, khoâng coù cô hoäi thaêng tieán.
        ñoä taêng tröôûng kinh teá quyù                                        u Phaùt hieän vaø xöû lyù vi phaïm gaàn
        I/2018 ñaït 7,38% -möùc cao
        nhaát trong 10 naêm gaàn ñaây                                        18.000ha ñaát. Baùo caùo taïi phieân khai
                                                              maïc Kyø hoïp thöù 5, Quoác hoäi Khoùa XIV,
        cho thaáy taêng tröôûng kinh
        teá naêm nay tieáp tuïc ñöôïc                                        Chuû nhieäm UÛy ban Kinh teá Quoác hoäi Vuõ
        caûi thieän. Ñaùng chuù yù laø                                       Hoàng Thanh nhaän ñònh caùc taøi saûn coâng
        noâng nghieäp taêng 4,05%,                                         hieän vaãn chöa ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ,
        coâng nghieäp vaø xaây döïng                                        daãn tôùi moät soá vuï thaát thoaùt lôùn, phaûi xöû
        taêng 9,7% so vôùi cuøng kyø                                        lyù traùch nhieäm hình söï. Theo baùo caùo cuûa
        2017. Laïm phaùt ñöôïc kieåm                 Toaøn caûnh phieân khai maïc Kyø hoïp thöù 5, Quoác hoäi Khoùa XIV - AÛnh: TTXVN Chính phuû trình Quoác hoäi, vieäc giao, cho
        soaùt, chính saùch tieàn teä                                        thueâ ñaát khoâng qua ñaáu giaù coøn dieãn ra,
        ñöôïc ñieàu haønh chuû ñoäng, linh hoaït, hoã trôï kòp thôøi caùc toå chöùc  chuû tröông, ñöôøng loái cuûa Ñaûng, nhaát laø caùc nghò quyeát cuûa  giaùm saùt söû duïng ñaát taïi caùc döï aùn, coâng
        tín duïng gaëp khoù khaên, baûo ñaûm thanh khoaûn vaø an toaøn heä  Hoäi nghò Ban chaáp haønh Trung öông Ñaûng vaø Hieán phaùp naêm  trình coøn loûng leûo. Naêm 2017, coâng taùc
        thoáng. Maët baèng laõi suaát oån ñònh, tín duïng taäp trung cho saûn  2013, nhaèm baûo veä quyeàn con ngöôøi, quyeàn coâng daân, xaây  thanh tra, kieåm tra ñaõ phaùt hieän vaø xöû lyù
        xuaát, kinh doanh vaø caùc lónh vöïc öu tieân vôùi laõi suaát giaûm 0,5 -  döïng vaø hoaøn thieän theå cheá kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng xaõ  vi phaïm 17.586ha ñaát, thu hoài treân 175
        1%. Tyû giaù, thò tröôøng ngoaïi hoái oån ñònh, döï tröõ ngoaïi hoái nhaø  hoäi chuû nghóa, taêng cöôøng tieàm löïc quoác phoøng, an ninh cuûa  tyû ñoàng, chuyeån cô quan ñieàu tra xöû lyù
        nöôùc ñaït 63,5 tyû USD...             ñaát nöôùc, caûi caùch toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc baûo ñaûm tinh  hình söï 28 vuï, 49 ñoái töôïng.
         Song, theo Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Thò Kim Ngaân, tình  goïn, hoaït ñoäng hieäu löïc, hieäu quaû, ñaåy maïnh phoøng, choáng  u Hôn 1.000 tyû ñoàng saém xe coâng.
        hình quoác teá vaø khu vöïc ñöôïc döï baùo seõ coøn nhieàu dieãn bieán  tham nhuõng, laõng phí.      Baùo caùo veà tình hình quaûn lyù, söû duïng taøi
        khoù löôøng, tieàm aån nhieàu ruûi ro vaø phöùc taïp. Vì vaäy, nöôùc ta  Quoác hoäi seõ tieán haønh xem xeùt, thaûo luaän caùc baùo caùo veà  saûn nhaø nöôùc naêm 2017 cho thaáy, toång
        caàn taäp trung phaùt huy toái ña nhöõng tieàm naêng ñaõ coù, duy  ñaùnh giaù boå sung keát quaû thöïc hieän keá hoaïch phaùt trieån kinh teá  soá xe mua vaø tieáp nhaän laø 2.604 chieác,
        trì oån ñònh kinh teá vó moâ, thuùc ñaåy phaùt trieån saûn xuaát, kinh  - xaõ hoäi vaø ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2017, tình hình thöïc hieän  gaàn moät nöûa thuoäc quaûn lyù cuûa caùc cô
        doanh, chuaån bò caùc bieän phaùp ñeå öùng phoù, haïn cheá taùc ñoäng  keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø ngaân saùch nhaø nöôùc  quan trung öông. Naêm tröôùc, soá xe mua
        tieâu cöïc töø caùc bieán ñoäng cuûa theá giôùi, baûo ñaûm neàn kinh teá  nhöõng thaùng ñaàu naêm 2018, pheâ chuaån quyeát toaùn ngaân saùch  laø 1.081 chieác trò giaù 1.030 tyû ñoàng. Hieän,
        phaùt trieån theo höôùng beàn vöõng, tieáp tuïc baûo ñaûm an sinh  nhaø nöôùc naêm 2016.          caû nöôùc coù 39.425 xe coâng, chieám 2,21%
        xaõ hoäi, söû duïng hôïp lyù, coù hieäu quaû taøi nguyeân, baûo veä moâi  Taïi kyø hoïp naøy, Quoác hoäi nghe baùo caùo toång hôïp yù kieán,  toång giaù trò taøi saûn nhaø nöôùc.
        tröôøng vaø chuû ñoäng öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu, taêng cöôøng  kieán nghò cuûa cöû tri vaø nhaân daân, nghe baùo caùo keát quaû giaùm  u Baéc Ninh daãn ñaàu veà xuaát khaåu.
        quoác phoøng, an ninh, ñoái ngoaïi, giöõ vöõng chuû quyeàn quoác gia,  saùt vieäc giaûi quyeát kieán nghò cuûa cöû tri göûi ñeán Kyø hoïp thöù 4,  Ñeán heát thaùng 4/2018, toång giaù giaù kim
        ñaåy maïnh coâng taùc phoøng, choáng tham nhuõng, thöïc haønh tieát  Quoác hoäi Khoùa XIV, tieán haønh chaát vaán vaø traû lôøi chaát vaán, ñoàng  ngaïch xuaát khaåu cuûa tænh Baéc Ninh ñaït
        kieäm, choáng laõng phí, noã löïc vöôït qua thaùch thöùc, hoaøn thaønh  thôøi thaûo luaän vieäc giaùm saùt thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät veà  11,624 tyû USD, taêng gaàn 54% so cuøng
        keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi naêm 2018, taïo ñaø cho caû  quaûn lyù, söû duïng voán, taøi saûn nhaø nöôùc taïi doanh nghieäp vaø coå  kyø 2017, chieám 15,73% toång giaù trò kim
        giai ñoaïn 2016 - 2020.               phaàn hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc giai ñoaïn 2011 - 2016, xem  ngaïch xuaát khaåu cuûa caû nöôùc. Söï taêng
         Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Thò Kim Ngaân nhaán maïnh, naêm  xeùt, thoâng qua caùc nghò quyeát veà chöông trình giaùm saùt vaø vieäc  tröôûng naøy giuùp Baéc Ninh vöôït qua
        2018 laø naêm thöù ba cuûa nhieäm kyø Quoác hoäi Khoùa XIV vôùi raát  thaønh laäp Ñoaøn Giaùm saùt chuyeân ñeà cuûa Quoác hoäi naêm 2019.  TP.HCM trôû thaønh ñòa phöông daãn ñaàu
        nhieàu nhieäm vuï quan troïng. Taïi kyø hôïp naøy, coâng taùc xaây  Trong 20 ngaøy laøm vieäc, caùc ñaïi bieåu seõ thaûo luaän vaø thoâng  veà xuaát khaåu. Cuøng thôøi ñieåm treân, kim
        döïng phaùp luaät tieáp tuïc laø noäi dung troïng taâm, chieám gaàn  qua caùc döï aùn luaät quan troïng nhö Luaät Ñôn vò haønh chính kinh  ngaïch xuaát khaåu cuûa TP.HCM ñaït 11,345
        2/3 thôøi gian döï kieán cuûa kyø hoïp vôùi vieäc xem xeùt, thoâng qua  teá ñaëc bieät Vaân Ñoàn, Baéc Vaân Phong, Phuù Quoác, Luaät Ño ñaïc  tyû USD. Ngoaøi Baéc Ninh vaø TP.HCM, heát
        8 döï aùn luaät, caùc döï thaûo nghò quyeát vaø thaûo luaän veà 8 döï aùn  vaø baûn ñoà, Luaät Caïnh tranh (söûa ñoåi), boå sung moät soá ñieàu lieân  thaùng 4, caû nöôùc coøn 10 ñòa phöông
        luaät khaùc. Ñaây laø nhöõng döï aùn, döï thaûo luaät voâ cuøng quan  quan ñeán Luaät Quy hoaïch.     khaùc ñaït kim ngaïch xuaát khaåu töø 1 tyû
        troïng, ñöôïc ñoâng ñaûo cöû tri quan taâm ñeå tieáp tuïc theå cheá hoùa         NGUYEÂN BAÛO   USD trôû leân.


        Nhieàu raøo caûn khi xuaát khaåu


        haøng hoùa vaøo Hoa Kyø
          aïi Dieãn ñaøn Thöông maïi Vieät Nam - Hoa Kyø môùi  luaät cuûa Hoa Kyø ñaët ra nhieàu quy ñònh chaët
          ñaây, Thöù tröôûng Boä Coâng Thöông Ñoã Thaéng Haûi  cheõ ñoái vôùi haøng nhaäp khaåu. Ngoaøi luaät
        Tcho bieát, kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu giöõa Vieät  lieân bang, moãi tieåu bang cuûa Hoa Kyø laïi coù
        Nam vaø Hoa Kyø taêng töø 220 trieäu USD naêm 1994 leân  nhöõng luaät ñònh, quy ñònh rieâng. Doanh
        1,4 tyû USD naêm 2001 vaø ñeán cuoái naêm 2017 ñaït 50,81  nghieäp Vieät Nam muoán ñöa haøng vaøo
        tyû USD. Naêm 2017, Vieät Nam ñaõ xuaát haøng hoùa sang  tieåu bang naøo phaûi tìm hieåu luaät, nhöõng
        Hoa Kyø trò giaù 41,6 tyû USD, chieám hôn 20% tyû troïng xuaát  quy ñònh taïi tieåu bang ñoù, cuõng nhö luaät
        khaåu cuûa Vieät Nam ra nöôùc ngoaøi. Vieät Nam hieän ñöùng  lieân bang coù lieân quan. Xu höôùng baûo hoä
        thöù 12 veà xuaát khaåu haøng hoùa sang Hoa Kyø, chuû yeáu laø  thoâng qua vieäc ban haønh caùc quy ñònh,
        haøng deät may, da giaøy, ñoà goã, thuûy saûn, haøng ñieän töû,  tieâu chuaån môùi veà chaát löôïng, an toaøn  Thuûy saûn laø ngaønh haøng Vieät Nam xuaát khaåu nhieàu vaøo thò tröôøng Hoa Kyø.
        saét theùp, thöïc phaåm cheá bieán.      thöïc phaåm, nguoàn goác saûn phaåm, ñaëc
         Trong khi ñoù, caùc saûn phaåm coù haøm löôïng giaù trò  bieät laø ñoái vôùi saûn phaåm noâng, laâm, thuûy saûn ngaøy caøng  Trong quan heä giao thöông vôùi Hoa Kyø, beân caïnh xuaát
        gia taêng cao hay caùc saûn phaåm tieâu duøng cao caáp, lieân  ñöôïc Hoa Kyø taêng cöôøng aùp duïng. Khoâng chæ vaäy, khoù  khaåu, Vieät Nam coù nhu caàu nhaäp khaåu lôùn ñoái vôùi nhieàu loaïi
        quan tröïc tieáp tôùi söùc khoûe con ngöôøi vaãn chieám tyû troïng  khaên trong vieäc lieân keát vôùi caùc nhaø phaân phoái lôùn (sieâu  maùy moùc, thieát bò coâng ngheä cao, thieát bò haøng khoâng, vieãn
        khoâng ñaùng keå trong cô caáu xuaát khaåu cuûa Vieät Nam vaøo  thò, ñaïi sieâu thò) cuõng laø raøo caûn khieán haøng hoùa Vieät Nam  thoâng, caùc saûn phaåm noâng nghieäp cuûa nöôùc naøy.
        thò tröôøng Hoa Kyø. Nguyeân nhaân laø do heä thoáng phaùp  khoù thaâm nhaäp thò tröôøng naøy.                     Y.N

        Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11