Page 7 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn                                     DÖÏ kieán XaÂY DÖÏnG ÑÖÔØnG SaÉt
                                                      BaÉc - naM tOác ÑOÄ caO
                    Ñaëc khu kinh teá                           Boä Giao thoâng
                    Khöng thïí àïí thûã nghiïåm                     - Vaän taûi döï kieán
                                                      trình
                                                         Chính
                                                            phuû
                                                      xem xeùt, baùo caùo
                                                      Quoác hoäi thoâng
                     * Khung phaùp lyù veà ñaëc khu  * Ñaàu tö vaøo caùc ñaëc khu kinh  qua chuû tröông xaây
                    kinh teá coù theå ñöôïc Quoác hoäi  teá, nhaø ñaàu tö phaûi ñoái dieän  döïng ñöôøng saét
                    Khoùa XIV xem xeùt taïi Kyø hoïp thöù  nhöõng ruûi ro naøo?    Baéc - Nam toác ñoä
                    5 khai maïc ngaøy 21/5. OÂng bình                  cao.Döï kieán loä trình
                                     - Ruûi ro veà uy tín laø lôùn nhaát roài
        Theo oâng Haø      luaän theá naøo veà söï kieän naøy? môùi ñeán chi phí cô hoäi, ruûi ro taøi  xaây döïng goàm ba
                                                      giai ñoaïn. Giai ñoaïn
        Toân Vinh -        - Theo toâi, neáu Döï aùn Luaät Ñôn  chính vaø caùc ruûi ro khaùc. Moät nhaø  1 (töø nay ñeán naêm 2020) taäp trung nghieân cöùu phöông
        Toång giaùm       vò haønh chính kinh teá ñaëc bieät Vaân  ñaàu tö thöôøng kinh doanh ôû nhieàu  aùn xaây döïng tuyeán ñöôøng saét toác ñoä cao, ñöôøng ñoâi khoå
                                    nôi. Neáu ñeå maát uy tín trong quaù
                    Ñoàn, Baéc Vaân Phong vaø Phuù Quoác
                                                      1.435mm, ñoàng thôøi öu tieân xaây döïng nhöõng ñoaïn tuyeán
        ñoác Coâng       ñöôïc Quoác hoäi xem xeùt vaø thoâng  trình ñaàu tö ôû moät ñòa phöông thì seõ  coù nhu caàu vaän taûi lôùn nhö ñoaïn Haø Noäi - Vinh, Nha Trang
        ty Quaûn lyù      qua taïi kyø hoïp naøy seõ laø neàn taûng  raát khoù duy trì kinh doanh ôû nhieàu  - Saøi Goøn. Giai ñoaïn 2 (naêm 2020 - 2030, xaây döïng tuyeán
                                    nôi khaùc.
                    cho söï phaùt trieån caùc ñaëc khu kinh
                                                      ñöôøng coù toác ñoä chaïy taøu töø 160 - 200km/giôø. Giai ñoaïn
        Stellar -        teá, ñoàng thôøi taïo söï yeân taâm cho  Vaãn khoâng ít ngöôøi laøm chính  3 (taàm nhìn ñeán 2050 vaø sau 2050), nhaém ñeán vieäc khai
        moät coâng ty      caùc nhaø ñaàu tö vaø xaõ hoäi.  saùch cho raèng, nhieàu öu ñaõi seõ  thaùc toác ñoä chaïy taøu 350km/giôø. Tr.Ñ
                                    thu huùt ñöôïc ñaàu tö. Toâi khoâng
                     Phaùt trieån ñaëc khu kinh teá phaûi
        tö vaán ñaàu      ñi cuøng theå cheá vaø söï oån ñònh veà  nghó vaäy. Nhaø ñaàu tö seõ khoâng ñoå  ÑieÀu tRa VuÏ GRaB Mua uBeR
        tö vaøo ñaëc      maët toå chöùc. Chaúng haïn, vieäc quy  tieàn vaøo ñaëc khu neáu thieáu cô cheá,  Cuïc Caïnh tranh
                                    chính saùch cuï theå. Toâi bieát ôû Macau
                    ñònh ñaëc khu kinh teá tröïc thuoäc
        khu kinh teá,      tænh, thay vì Chính phuû seõ khoâng  coù nhöõng nhaø ñaàu tö chi tôùi 50 - 60  vaø Baûo veä ngöôøi
        taâm lyù caùc      taïo ñöôïc söï lan toûa cho vuøng. Toâi  tyû USD vaøo ñaëc khu kinh teá. Hoï chòu  tieâu duøng (Boä Coâng
                                                      Thöông) vöøa ban
                                    boû tieàn vì Macau coù cô cheá phuø
                    nghó, vaán ñeà naøy caàn ñöôïc xem xeùt.
        nhaø ñaàu tö                      hôïp. Vieät Nam ñi sau, caàn nghieân  haønh Quyeát ñònh soá
        thöôøng khoâng       * Laø nhaø tö vaán, oâng noùi gì  cöùu kinh nghieäm quoác teá, caû kinh  64 chính thöùc ñieàu
                                                      tra vuï Grab mua Uber
                                    nghieäm thaønh coâng vaø thaát baïi, ñeå
        thích nhöõng      veà xu höôùng ñaàu tö vaøo ñaëc khu  cho ra nhöõng moâ hình ñaëc khu kinh  taïi thò tröôøng Vieät
                    kinh teá Vaân Ñoàn, Baéc Vaân Phong
        moâ hình thöû      vaø Phuù Quoác hieän nay?    teá phuø hôïp.           Nam trong 180 ngaøy.
                                                      Caùch nay khoâng laâu,
        nghieäm. Hoï        - Ñang coù nhieàu nhaø ñaàu tö  * Theo oâng, neáu xaây döïng ba  Cuïc Caïnh tranh vaø Baûo veä ngöôøi tieâu duøng ñaõ coâng boá
        caàn chieán löôïc    muoán ñöa nhöõng döï aùn lôùn vaøo caùc  ñaëc khu kinh teá laø Vaân Ñoàn, Baéc  keát quaû ñieàu tra sô boä vuï vieäc Grab mua laïi hoaït ñoäng cuûa
                                                      Uber taïi thò tröôøng Vieät Nam. Cuï theå, thöông vuï mua baùn
        phaùt trieån      ñaëc khu kinh teá cuûa Vieät Nam. Tuy  Vaân Phong vaø Phuù Quoác thì seõ  - saùp nhaäp giöõa Grab vaø Uber taïi thò tröôøng Vieät Nam coù
                    nhieân, Vieät Nam phaûi ñaûm baûo ñöôïc
                                    coù nhieàu hay ít nhaø ñaàu tö tieàm
        ñaëc khu kinh      ba yeáu toá nhaø ñaàu tö môùi chòu boû  naêng?           thò phaàn keát hôïp vöôït ngöôõng 50%, coù daáu hieäu vi phaïm
                                                      quy ñònh veà taäp trung kinh teá theo Luaät Caïnh tranh 2004.
        teá roõ raøng vôùi   voán. Thöù nhaát, khung phaùp lyù phuø  - Taâm lyù caùc nhaø ñaàu tö laø khoâng               Q.A
                    hôïp, ñaûm baûo söï an toaøn veà nguoàn
        loä trình cuï      voán. Thöù hai, caùc chính saùch phaûi raát  thích moâ hình thöû nghieäm. Khoâng  thu hOÀi Ñaát
        theå ñeå ñöa ra     roõ raøng vaø coù loä trình thöïc thi cuï theå.  nhaø ñaàu tö naøo chòu boû ra vaøi traêm  PhaÛi thOÛa thuaÄn VÔÙi DaÂn
                                    trieäu USD chæ ñeå thöû nghieäm. Hoï
                    Thöù ba, cô cheá veà ngöôøi ñöùng ñaàu.
                                                       Boä tröôûng Boä
        keá hoaïch ñaàu                     caàn chieán löôïc phaùt trieån roõ raøng  Taøi nguyeân vaø Moâi
                     * Theo quan saùt cuûa oâng, caùc
        tö phuø hôïp.      nhaø ñaàu tö seõ ñoå voán vaøo nhöõng  vôùi loä trình cuï theå, ñeå ñöa ra keá  tröôøng vöøa coù baùo
                                    hoaïch ñaàu tö phuø hôïp.
                    lónh vöïc naøo?          Vieät Nam coù boán lyù do ñeå thaønh  caùo traû lôøi kieán nghò
                                                      cöû tri göûi ñeán Kyø hoïp
                                    laäp ñaëc khu kinh teá, ñoù laø taïo ra vieäc
                     - Baát ñoäng saûn chuû yeáu laø caùc  laøm, thuùc ñaåy xuaát khaåu, phaùt trieån  thöù 5 Quoác hoäi (QH)
                    nhaø ñaàu tö Vieät Nam. Caùc nhaø ñaàu tö  caùc ngaønh ñaëc thuø vaø nhaän chuyeån  Khoùa XIV, trong ñoù
                    nöôùc ngoaøi khoâng haún chæ nghó ñeán  giao coâng ngheä. Tuy nhieân, raát khoù  ñaùng chuù yù laø lónh
                    baát ñoäng saûn maø nghó nhieàu tôùi ñaàu  ñeå cuøng luùc ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu  vöïc ñaát ñai. Boä naøy
                    tö caùc khu phöùc hôïp hay casino, bôûi  naøy. Phaûi xaùc ñònh ñöôïc nhaân toá  ñeà xuaát, vôùi caùc tröôøng hôïp thu hoài ñaát ñeå phaùt trieån kinh
                    nhö vaäy môùi coù laõi laâu daøi. Nhöng  quan troïng nhaát khi thieát laäp moät  teá, xaõ hoäi vì lôïi ích quoác gia, lôïi ích coâng coäng maø vieäc
                    höôùng ñaàu tö naøy khoâng môùi. Moät  ñaëc khu kinh teá. Muoán vaäy, chieán  giao ñaát, cho thueâ ñaát khoâng thoâng qua ñaáu giaù quyeàn
                    soá nöôùc ñaõ thay ñoåi moâ hình, khu  löôïc phaùt trieån phaûi ñöôïc xaùc ñònh  söû duïng ñaát thì thöïc hieän theo cô cheá töï thoûa thuaän vôùi
                    phöùc hôïp, giaûi trí ñeàu ôû caùc trung  roõ raøng. Chaúng haïn, ñaëc khu A ñaët  ngöôøi söû duïng ñaát. Boä cuõng ñeà xuaát söûa ñoåi, boå sung quy
                    taâm thaønh phoá.        muïc tieâu vaøo caùc taäp ñoaøn ña quoác  ñònh veà cô cheá xöû lyù ñoái vôùi tröôøng hôïp nhaø ñaàu tö khoâng
                                    gia hay doanh nghieäp trong nöôùc,  thoûa thuaän ñöôïc vôùi chuû söû duïng ñaát ñeå nhaän chuyeån
           Döï kieán toång möùc ñaàu tö ñaëc khu kinh teá Vaân  ñaëc khu B seõ taäp trung vaøo vieäc cheá  nhöôïng, thueâ, nhaän goùp voán quyeàn söû duïng ñaát ñeå thöïc
          Ñoàn khoaûng 270.000 tyû ñoàng giai ñoaïn 2018 -  taïo hay dòch vuï... Keá ñeán, chính saùch  hieän döï aùn saûn xuaát, kinh doanh.
          2030, toång möùc ñaàu tö ñaëc khu kinh teá Baéc Vaân  veà thueá, haûi quan vaø lao ñoäng phaûi                  D.K
          Phong giai ñoaïn 2019 - 2025 khoaûng 400.000 tyû  thaät roõ raøng, cuï theå.     ÑieÀu chÆnh Ñaáu GiaÙ nÔÏ
          ñoàng, toång möùc ñaàu tö vaøo ñaëc khu kinh teá Phuù  * Caûm ôn oâng!         cuÛa thuaÄn thaÛO naM SaØi GOØn
          Quoác öôùc tính hôn 40 tyû USD.                              Ngaân haøng Ñaàu
                                       NguyeãN HoaøNg thöïc hieän tö vaø Phaùt trieån Vieät
                                                      Nam (BIDV) vöøa coù
                                                      vaên baûn ñeà nghò
      MOÄt SOá ÑieÅM chÖa hÔÏP LYÙ tROnG keá hOaÏch GiaO VOán                    Coâng ty TNHH MTV
                                                      Quaûn lyù taøi saûn cuûa
        Baùo caùo Kieåm toaùn quyeát toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc nieân ñoä 2016          caùc toå chöùc tín duïng
      cuûa Kieåm toaùn Nhaø nöôùc göûi Quoác hoäi lieân quan ñeán giao keá hoaïch          Vieät Nam (VAMC)
      voán taïi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö chæ ra moät soá vaán ñeà chöa hôïp lyù.          ñieàu chænh thoâng tin
      Chaúng haïn, Boä ñaõ giao 3.866 tyû ñoàng cho 4 döï aùn ñöôøng cao toác cuûa          baùn ñaáu giaù khoaûn
      Toång coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån ñöôøng cao toác Vieät Nam (VEC) ñeå          nôï cuûa Coâng ty CP
      chuyeån ñoåi voán vay ODA töø hình thöùc nhaø nöôùc cho vay laïi sang hình           Thuaän Thaûo Nam Saøi Goøn vaø 95 khaùch haøng lieân quan.
      thöùc nhaø nöôùc ñaàu tö tröïc tieáp maø chöa coù nghò quyeát chaáp thuaän           Theo ñoù, BIDV ñeà nghò ñieàu chænh taêng giaù khôûi ñieåm töø
      cuûa Quoác hoäi vaø UÛy ban Thöôøng vuï Quoác hoäi. Cuõng theo Kieåm toaùn           845 tyû ñoàng leân 1.208 tyû ñoàng vaø keùo daøi thôøi haïn löïa
      Nhaø nöôùc, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñaõ giao keá hoaïch voán phaàn ngaân          choïn toå chöùc ñaáu giaù ñeán cuoái thaùng 5/2018. Khoaûn nôï
      saùch trung öông chöa ñuùng ñoái töôïng hoaëc vöôït tyû leä quy ñònh taïi           cuûa Thuaän Thaûo Nam Saøi Goøn vôùi BIDV coù toång dö nôï
      moät soá döï aùn. Giao keá hoaïch voán ñoái öùng ODA 100 tyû ñoàng cho moät döï aùn khi chöa coù quyeát ñònh ñaàu tö. Kieåm toaùn  goác vaø laõi vay tính ñeán cuoái naêm 2017 laø 2.278 tyû ñoàng,
      Nhaø nöôùc cuõng xaùc ñònh cô caáu nguoàn voán ngaân saùch trung öông trong thöông maïi ñieän töû cuûa 12 döï aùn vöôït tyû leä hoã  ñöôïc ñaûm baûo baèng truï sôû doanh nghieäp taïi quaän 1,
      trôï quy ñònh 543,35 tyû ñoàng. Moät soá döï aùn ñöôïc giao voán chöa coù thoâng tin ñaày ñuû hoaëc sai leäch. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu  hai khu ñaát 22ha vaø 5,2 trieäu coå phieáu cuûa Coâng ty CP
      tö coøn vi phaïm haïn möùc voán 300.000 tyû ñoàng giai ñoaïn 2016 - 2020 ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua. Thuaän Thaûo.
                                                  A.M                       N.T

                                                              Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12