Page 8 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên

        Môû roäng quaù nhanh
        dieän tích, saûn löôïng       Cuá söëc giaá

        gia taêng ñoät ngoät
        trong khi nguoàn cung
        theá giôùi doài daøo, ngaønh     vúái ngaânh tiïu Viïåt Nam
        tieâu Vieät Nam ñang
        ñoái maët vôùi tình traïng
        ñöôïc muøa rôùt giaù.        giaù xuoáng thaáp, khieán bieân lôïi nhuaän cuûa  vuøng nguyeân lieäu saïch, vì neáu khoâng xuaát  thò tröôøng saün saøng traû giaù cao hôn vôùi
                                             khaåu ñöôïc tieâu chaát löôïng cao thì khoâng
                          doanh nghieäp kinh doanh maët haøng naøy
                                                                tieâu saïch.
                          ngaøy caøng thu heïp. Moät soá thò tröôøng lôùn  theå caïnh tranh ñöôïc giaù baùn vôùi caùc nöôùc  Hay Coâng ty Nedspice Vieät Nam taäp
                          cuûa hoà tieâu Vieät Nam nhö AÁn Ñoä, ñaõ haïn  nhö Brazil, Malaysia, Indonesia.  trung saûn xuaát tieâu truy xuaát nguoàn goác
                          cheá nhaäp khaåu loaïi gia vò raát caàn thieát  Thöïc teá, nhieàu coâng ty xuaát khaåu tieâu  baèng vieäc hôïp taùc vôùi noâng daân Bình
          an Phöông            naøy ñeå baûo veä ngaønh tieâu trong nöôùc.  haøng ñaàu Vieät Nam ñaõ thöïc hieän raát toát  Phöôùc vôùi dieän tích leân ñeán 1.000 heùcta.
                          Neáu nhaäp tieâu, AÁn Ñoä ñaùnh thueá khaù  vuøng troàng tieâu beàn vöõng. Nhö Coâng ty  Ñeå thuyeát phuïc noâng daân tuaân thuû quy
          heo Toång cuïc Haûi quan, naêm 2017,  cao khieán doanh nghieäp kinh doanh tieâu  Traân Chaâu ñaõ hôïp taùc vôùi noâng daân laøm  trình saûn xuaát nghieâm ngaët, Coâng ty
          Vieät Nam xuaát khaåu 215.000 taán hoà  khoâng coøn laõi. Thò tröôøng Myõ vaø nhieàu  ra saûn phaåm ñaùp öùng yeâu caàu ôû nhöõng thò  thöôøng xuyeân thöôûng vaø khuyeán khích
        Ttieâu, kim ngaïch ñaït 1,2 tyû USD. So  nöôùc chaâu AÂu ñaõ ñöa ra nhieàu raøo caûn kyõ  tröôøng khoù tính nhaát. Ñaây cuõng laø nhöõng  noâng daân laøm ra saûn phaåm chaát löôïng
        vôùi naêm 2016, saûn löôïng taêng 20% nhöng  thuaät vôùi tieâu Vieät Nam.
        giaù trò kim ngaïch giaûm ñeán 22,2%.  Ñieàu ñaùng quan taâm nöõa laø caùc ñoái
            Theá giôùi ñang       thuû caïnh tranh ñang noåi leân gaàn ñaây gaây
           “ngaäp trong tieâu”      söùc eùp raát lôùn ñoái vôùi ngaønh tieâu Vieät
         OÂng Nguyeãn Nam Haûi - Chuû tòch Hieäp  Nam, ñaëc bieät laø Brazil. Nguyeân nhaân,
        hoäi Hoà tieâu Vieät Nam (VPA) cho bieát, toång  nöôùc naøy saûn xuaát tieâu coù chaát löôïng raát
        saûn löôïng hoà tieâu theá giôùi naêm 2017 taêng  cao, gaàn nhö ñaït chuaån tieâu höõu cô, giaù
                          baùn raát caïnh tranh, khoaûng töø 2 - 2,5USD/
        hôn 40.000 taán, döï baùo naêm 2018 taêng
        80.000 taán so vôùi naêm 2016. Ñieàu naøy cho  kg. Sôû dó noâng daân Brazil laøm ñöôïc ñieàu
                          naøy vì hoï sôû höõu dieän tích ñaát raát lôùn vaø
        thaáy theá giôùi ñang saûn xuaát dö thöøa hoà
        tieâu so vôùi nhu caàu.       tuaân thuû nghieâm ngaët quy trình saûn xuaát.
                          Vì theá maø tröôùc ñaây, moãi naêm CHLB Ñöùc
         Giaù hoà tieâu theá giôùi taêng cao suoát 10
        naêm ñaõ kích thích noâng daân Vieät Nam môû  nhaäp ñeán 30.000 taán tieâu cuûa Vieät Nam,
                          nay chuû yeáu laø nhaäp tieâu Brazil, chieám
        roäng dieän tích, neân ñeán naêm 2017, dieän tích
        hoà tieâu caû nöôùc ñaõ leân ñeán 152.000 heùcta,  ñeán 38% löôïng tieâu nhaäp khaåu.
                            Campuchia cuõng laø nöôùc ñang phaùt
        saûn löôïng 240.000 taán, chieám gaàn 48% saûn
        löôïng tieâu cuûa theá giôùi, goùp phaàn quan  trieån maïnh caây tieâu, döï baùo trong vaøi ba
                          naêm tôùi seõ trôû thaønh nhaø xuaát khaåu tieâu
        troïng laøm giaûm giaù haït tieâu, nhö naêm 2017,
        giaù haït tieâu töø 11,33USD/kg rôùt xuoáng coøn  lôùn thöù 3 hoaëc thöù 4 treân theá giôùi.
        4,78USD/kg, maát ñeán 55% giaù trò.
         Theo ñaïi dieän Hieäp hoäi Hoà tieâu Baø Ròa -  Tìm loái ra
        Vuõng Taøu, hieän dieän tích troàng hoà tieâu cuûa  Raát khoù döï baùo khi naøo giaù tieâu phuïc
        tænh laø hôn 13.000 heùcta, vöôït xa so vôùi con  hoài trôû laïi vì löôïng xuaát khaåu taêng 20%/
        soá maø chính quyeàn döï ñònh quy hoaïch ñeán  naêm, trong luùc nhu caàu theá giôùi chæ taêng
        naêm 2030 laø 8.500 heùcta. Do dieän tích taêng  5%/naêm. Nhö vaäy löôïng tieâu toàn kho khoù
        maïnh, cung vöôït caàu ñaõ aûnh höôûng ñeán  maø tieâu thuï heát trong thôøi gian ngaén.
        giaù baùn khieán noâng daân khoâng coøn quan  Theo oâng Nguyeãn Nam Haûi, ñeå ngaønh
        taâm chaêm soùc caây tieâu neân caùc loaïi beänh  hoà tieâu phaùt trieån beàn vöõng trong thôøi
        taán coâng, naêng suaát giaûm haún. ñieåm giaù thò tröôøng thaáp, caàn phaûi taùi
         Ñoù cuõng laø tình traïng chung cuûa caùc  cô caáu laïi vuøng troàng, khoâng taêng theâm
        tænh troàng nhieàu tieâu.      dieän tích, chính quyeàn caùc ñòa phöông
         OÂng Willem Van Walt Meijer - Toång  khuyeán khích ngöôøi daân chuyeån ñoåi caây
        giaùm ñoác Ñieàu haønh Coâng ty Nedspice  troàng nhöõng dieän tích troàng tieâu khoâng
        Vieät Nam chia seû, hieän nay vieäc xuaát khaåu  hieäu quaû, naêng suaát thaáp, nhieàu saâu beänh.
        tieâu khoâng coøn hanh thoâng nhö tröôùc.  Ñoàng thôøi, caùc doanh nghieäp caàn taêng
        Treân theá giôùi, tieâu toàn quaù nhieàu ñaõ keùo  cöôøng lieân keát vôùi noâng daân taïo ra caùc  Quaûng Trò laø moät trong nhöõng tænh phaùt trieån caây tieâu vöôït quy hoaïch - AÛnh: Traïng Vónh Hoaøng


          Thïm thûã nghiïåm                            Vuï Thanh toaùn Ngaân haøng Nhaø nöôùc, söï  phaùp lyù hieän haønh môùi chæ ñaùp öùng ñöôïc
                                               Theo oâng Phaïm Tieán Duõng - Vuï tröôûng
                                                                cho lónh vöïc thanh toaùn, caùc lónh vöïc khaùc
          cho Fintech                               xuaát hieän cuûa Fintech ñem laïi hieäu öùng tích  hieän chöa coù khung phaùp lyù ñaày ñuû, ñoàng
                                                                boä ñeå ñieàu chænh hoaït ñoäng.
                                              cöïc ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng vaø ngaønh dòch
                                                                  Baø Nguyeãn Thuøy Döông - Phoù toång
                                              vuï taøi chính. Tuy nhieân, söï buøng noå cuûa caùc
                                              thöùc khoâng nhoû cho caùc nhaø hoaïch ñònh
                                                                maët, soá löôïng lieân keát giöõa ngaân haøng
          Fintech ñang laøm thay ñoåi caùch vaän haønh heä thoáng         coâng ty Fintech cuõng ñaët ra nhöõng thaùch  Giaùm ñoác EY Vieät Nam cho bieát, moät
                                              chính saùch vaø caùc cô quan quaûn lyù treân
                                                                vaø Fintech laø chöa nhieàu, duø caùc coâng ty
          taøi chính trong nöôùc. Söï buøng noå coøn tieáp dieãn khi loaïi    theá giôùi trong vieäc vöøa khuyeán khích ñoåi  Fintech ñang coá gaéng tieáp caän caùc ngaân
          hình naøy coù theâm cô cheá, chính saùch ñeå phaùt trieån.       môùi saùng taïo Fintech trong khi vaãn ñaûm  haøng. Quy trình vaän haønh cuûa nhieàu ngaân
                                                                haøng vaãn ñöôïc laøm thuû coâng, töï soá hoùa heä
                                              baûo quyeàn lôïi ngöôøi tieâu duøng, ñaûm baûo
                                              Fintech phaùt trieån trong taàm kieåm soaùt,  thoáng, chæ moät soá ngaân haøng hôïp taùc vôùi
           Thanh huyeàn                             khoâng aûnh höôûng ñeán söï hoaït ñoäng oån  caùc coâng ty Fintech ñeå soá hoùa heä thoáng.
                                              ñònh, laønh maïnh cuûa thò tröôøng taøi chính.  Nhöng maët khaùc, haàu heát ngaân haøng vaãn e
            ónh vöïc coâng ngheä taøi chính  trôï thöông maïi, blockchain,... trong ñoù  Theo baùo caùo Fintech toaøn caàu naêm  ngaïi hôïp taùc vôùi caùc Fintech, nhaát laø nhöõng
            (Fintech) taïi Vieät Nam phaùt trieån  phaàn lôùn Fintech hoaït ñoäng trong lónh vöïc  2017 cuûa PwC, 82% caùc toå chöùc taøi chính  Fintech startup, do nhaân löïc haàu heát laø
         Lkhaù nhanh, thu huùt ñöôïc nguoàn voán  thanh toaùn, chieám khoaûng 60%.  truyeàn thoáng mong muoán gia taêng söï hôïp  ngöôøi treû, coù söùc saùng taïo nhöng haïn cheá
         cuûa caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nöôùc  Vieät Nam laø quoác gia coù soá löôïng caùc  taùc vôùi caùc coâng ty Fintech trong 3 ñeán 5  moät soá maët trong kinh doanh, nhaát laø kinh
         ngoaøi, cuõng nhö nhaän ñöôïc söï quan taâm  chöông trình Incubator, Accelerator vaø caùc  naêm tôùi. Vieät Nam môùi phaùt trieån Fintech  nghieäm quaûn trò ruûi ro.
         ñaëc bieät cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø  chöông trình töông töï nhieàu thöù hai trong  ôû giai ñoaïn ñaàu do heä sinh thaùi chöa coù söï  Khaûo saùt toaøn caûnh heä thoáng ngaân
         cô quan quaûn lyù. Theo thoáng keâ, ñeán nay  khu vöïc, chæ sau Singapore, vôùi 90% khoaûn  lieân keát chaët cheõ giöõa caùc chuû theå (cô quan  haøng naêm 2018 cuûa Ernst & Young (EY)
         coù khoaûng 80 doanh nghieäp Fintech hoaït  thanh toaùn ñöôïc thöïc hieän baèng tieàn maët.  quaûn lyù, ngaân haøng vaø caùc coâng ty Fintech),  cho thaáy, naêm 2018, ñaàu tö coâng ngheä trôû
         ñoäng taïi Vieät Nam trong caùc lónh vöïc thanh  Ñaëc bieät tyû leä ngöôøi daân tröôûng thaønh coù  cuõng nhö chöa coù haønh lang phaùp lyù ñaày  thaønh öu tieân haøng ñaàu cuûa caùc ngaân haøng,
         toaùn, huy ñoäng vaø cho vay ngaân haøng, taøi  taøi khoaûn ngaân haøng chöa cao.  ñuû vaø ñoàng boä. Treân thöïc teá, caùc quy ñònh  thay vì öu tieân cho quaûn lyù ruûi ro, quaûn lyù        Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13