Page 9 - DNSG Tuần Số 489 (23-29.5.2018)
P. 9

9


   cao, ñoàng thôøi luoân raø soaùt quy trình
   saûn xuaát, giaûm khaâu trung gian ñeå giaûm
   chi phí. Baèng caùch laøm naøy, Nedspice
   Vieät Nam ñaõ xuaát khaåu nhieàu tieâu sang
   Nhaät Baûn vôùi giaù khaù cao.
    Ñeå tieâu xuaát khaåu cao giaù, tænh Baø Ròa
   - Vuõng Taøu ñaõ hình thaønh vuøng hoà tieâu
   coù chöùng nhaän saûn xuaát theo höôùng beàn
   vöõng vôùi dieän tích 1.338 heùcta vaø ñaêng
   kyù chæ daãn ñòa lyù tieâu ñen.
    Thöù tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt
   trieån noâng thoân - oâng Traàn Thanh Nam
   khaúng ñònh, ñeå phaùt trieån beàn vöõng
   ngaønh tieâu trong boái caûnh caùc nöôùc
   gia taêng baûo hoä vaø nhieàu ñoái thuû caïnh
   tranh gay gaét thì chæ coù caùch doanh
   nghieäp xaây döïng chuoãi lieân keát saûn
   xuaát, kieåm soaùt dieän tích vuøng troàng,
   caét giaûm chi phí saûn xuaát vaø ñaûm baûo
   truy xuaát nguoàn goác.

                                                         Khaùch haøng baên khoaên tröôùc quaù nhieàu loaïi daàu aên - AÛnh: Internet
                        Thò TröôønG daàu aên
                        Nöåi ngoaåi àua tranh                         vôùi daàu nhaäp khaåu chaám döùt keå töø thaùng

                                                            5/2017. Ñieàu naøy daãn ñeán haøng ngoaïi
                                                            nhaäp traøn vaøo, gaây söùc eùp caïnh tranh vôùi
                                                            caùc coâng ty trong nöôùc. Chöa heát, maáy
                        Caùc doanh nghieäp trong nöôùc ñang toû ra laán löôùt treân      naêm qua, moät soá doanh nghieäp ngoaïi,
                        thò tröôøng daàu aên, trong ñoù noåi leân moät theá löïc môùi     nhö Taäp ñoaøn Musim Mas (Singapore) -
                                                            moät trong nhöõng nhaø saûn xuaát daàu thöïc
                        laø Coâng ty CP Taäp ñoaøn Kido ñang sôû höõu nhieàu nhaõn       vaät lôùn theá giôùi, ñaõ xaây döïng nhaø maùy saûn
                        haøng trong lónh vöïc naøy, ñuû caïnh tranh soøng phaúng vôùi     xuaát daàu aên taïi Vieät Nam vôùi voán ñaàu tö
                                                            71,5 trieäu USD, coâng suaát thieát keá 1.500
                        caùc doanh nghieäp nöôùc ngoaøi.                    taán/ngaøy. Thoâng qua coâng ty phaân phoái
                                                            ICOF Vietnam, Musim Mas ñaõ ñem ñeán
                                                            cho thò tröôøng Vieät Nam nhöõng loaïi daàu
                          Minh Phöông                            aên cao caáp. Ñaïi dieän Singapore ñaët nieàm
                           Gia taêng söùc maïnh     baát oån trong kinh doanh cuûa Töôøng An.  tin raát lôùn vaøo söï phaùt trieån thöông hieäu
                                                            taïi Vieät Nam, vì thaáy ngöôøi tieâu duøng Vieät
                         Hieän nay, möùc tieâu thuï daàu aên cuûa  Ñoù laø doanh thu lôùn nhöng bieân lôïi nhuaän  Nam ngaøy caøng quan taâm ñeán nhöõng saûn
                                          laïi thaáp, heä thoáng phaân phoái chöa vöôn
                        ngöôøi Vieät chöa ñaày 10kg/naêm, thaáp  ñeán thò tröôøng mieàn Baéc, chöa khai thaùc  phaåm toát cho söùc khoûe.
                        hôn chuaån WHO khuyeán caùo bình quaân  toát phaân khuùc daàu aên cao caáp. Sau moät  OÂng Traàn Leä Nguyeân phaûi thöøa nhaän
                        13,5kg/naêm. Tuy nhieân, döï kieán ñeán naêm  naêm gia nhaäp Kido, Töôøng An ñaõ ñöôïc taùi  thöïc teá, vieäc caïnh tranh giöõa haøng ngoaïi
                        2020 löôïng tieâu thuï daàu aên seõ taêng leân  caáu truùc trieät ñeå, boå sung nguoàn voán ñaàu  nhaäp vaø haøng noäi ñòa trong lónh vöïc daàu
                        16,2 - 17,4kg/ngöôøi/naêm vaø ñeán naêm  tö, ña daïng hoùa saûn phaåm, môû roäng heä  aên vaãn raát gay gaét.
                        2025 seõ laø 18,6 - 19,9kg/ngöôøi/naêm.  thoáng phaân phoái, keát quaû laø ñaõ coù nhöõng  Caûm nhaän roõ söùc eùp caïnh tranh, caùc
                         Theo haõng nghieân cöùu thò tröôøng  thay ñoåi lôùn trong saûn xuaát, kinh doanh;  doanh nghieäp noäi tìm caùch gia taêng naêng
                        Nielsen, quy moâ thò tröôøng daàu aên ôû Vieät  keát thuùc naêm taøi chính 2017, lôïi nhuaän  löïc saûn xuaát, kinh doanh. Vocarimex ñang
                        Nam öôùc ñaït 30.000 tyû ñoàng/naêm, vaø  tröôùc thueá taêng 98,2% so vôùi cuøng kyø, ñaït  môû roäng vuøng nguyeân lieäu ñeå traùnh phuï
                        tieáp tuïc taêng tröôûng moãi naêm. Ñieàu naøy  166 tyû ñoàng, doanh thu 4.338 tyû ñoàng,  thuoäc nhaäp khaåu, chuyeån höôùng sang saûn
                        ñang haáp daãn caùc doanh nghieäp trong vaø  taêng 9% so vôùi naêm 2016. xuaát daàu aên töø daàu laïc, daàu meø, vaø lieân keát
                        ngoaøi nöôùc ñaàu tö maïnh vaøo ngaønh naøy.              vôùi doanh nghieäp caù tra ñeå saûn xuaát daàu caù.
                         Kido môùi ñaây ñaõ thaâu toùm Coâng ty    Söùc eùp         Vôùi Kido, muïc tieâu raát roõ raøng laø chieám
                        Daàu aên Golden Hope Nhaø Beø, lieân doanh  Tuy nhieân, vieäc kieám tieàn töø daàu aên  lónh maûng daàu aên qua nhöõng böôùc chuaån
                        giöõa Toång coâng ty Coâng nghieäp daàu thöïc  khoâng phaûi deã vì quaù nhieàu söùc eùp. bò kyõ löôõng. Kido ñaõ hôïp taùc vôùi Felda
                        vaät Vieät Nam (Vocarimex) vaø Sime Darby  Baèng chöùng laø cuoái naêm 2011, moät  Global Ventures (FGV) vaø Taäp ñoaøn Indo-
  ruûi ro danh tieáng, quaûn lyù con ngöôøi. OÂng  Plantation - moät taäp ñoaøn kinh doanh ña  doanh nghieäp FDI laø Taäp ñoaøn Bunge  Trans Logistics (ITL). FGV cuûa Malaysia laø
  Jan Bellens - Phoù chuû tòch Toaøn caàu Dòch vuï  ngaønh cuûa Malaysia, trong ño kinh doanh  cuûa Myõ ñöa nhaø maùy daàu ñaäu naønh vôùi  moät trong nhöõng taäp ñoaøn troàng vaø saûn
  ngaân haøng vaø thò tröôøng voán (EY) cho bieát,  nhieàu nhaát laø daàu coï - nguyeân lieäu chính  voán ñaàu tö leân ñeán 130 trieäu USD vaøo saûn  xuaát daàu coï lôùn treân theá giôùi, seõ hoã trôï coâng
  coù 59% ngaân haøng ñöôïc khaûo saùt döï baùo  ñeå saûn xuaát daàu aên. Teân tuoåi cuûa Golden  xuaát, chöa thu ñöôïc ñoàng laõi naøo vaø chöa  ty lieân doanh môùi ñaûm baûo ñöôïc nguoàn
  ngaân saùch ñaàu tö vaøo coâng ngheä seõ taêng  Hope Nhaø Beø gaén vôùi thöông hieäu daàu  kòp khaáu hao voán ñaàu tö ñaõ phaûi ñoái dieän  cung daàu coï nguyeân lieäu. ITL seõ ñoùng goùp
  hôn 10% vaøo naêm 2018 nhaèm taêng cöôøng  aên Marvela. Tröôùc ñoù, Kido ñaõ giöõ vai troø  vôùi thueá suaát nhaäp khaåu daàu aên veà 0%.  cho lieân doanh thoâng qua dòch vuï logistic,
  vò trí caïnh tranh.            chi phoái taïi Vocarimex vaø Coâng ty CP Daàu  Sau 4 naêm chòu ñöïng, ñaàu thaùng 7/2016,  maïng löôùi vaän taûi roäng khaép. Nhö vaäy, Kido
    Coâng ngheä ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä  thöïc vaät Töôøng An.     Bunge ñaõ phaûi baùn 45% coå phaàn cho Taäp  seõ vöøa coù nguoàn nguyeân lieäu oån ñònh, vöøa
  cao vaø khoù hình dung veà söï phaùt trieån cuûa  Nhö vaäy, vôùi vieäc naém giöõ caùc coâng ty  ñoaøn Wilmar cuûa Singapore.  coù chi phí vaän chuyeån hôïp lyù.
  noù trong 3 hay 5 naêm tôùi. Ñaëc bieät, söï phaùt  lôùn, Kido ñang noåi leân laø moät theá löïc môùi  Hay nhö Coâng ty Acecook Vieät Nam  Theo oâng Nguyeân, ngaønh daàu aên Vieät
  trieån cuûa trí tueä nhaân taïo seõ ñaåy nhanh hôn  treân thò tröôøng daàu aên. Vôùi kinh nghieäm  ñaõ döøng böôùc ôû maûng daàu aên vôùi thöông  Nam hieän coù hôn 450.000 ñieåm phaân phoái
  toác ñoä töï ñoäng hoùa cuûa caùc ngaân haøng vaø  kinh doanh cuûa ban ñieàu haønh Kido,  hieäu Ñeä Nhaát. Nguyeân nhaân, caïnh tranh  neân caùc ñoái thuû nöôùc ngoaøi muoán ñöa
  ñònh cheá taøi chính. Taïi Dieãn ñaøn Toaøn caûnh  Töôøng An vaø Vocarimex ñaõ coù nhöõng thay  ôû maûng daàu aên ngaøy caøng gay gaét, thò  haøng vaøo Vieät Nam buoäc phaûi döïa vaøo ñaây,
  ngaân haøng, tuaàn tröôùc ôû Haø Noäi, Phoù thoáng  ñoåi ñaùng keå veà chieán löôïc kinh doanh  tröôøng quaù nhieàu chuûng loaïi daàu vôùi tính  do ñoù khoù caïnh tranh vôùi nhöõng doanh
  ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Nguyeãn Kim  cuõng nhö doanh thu vaø lôïi nhuaän. naêng, kieåu daùng khoâng maáy khaùc bieät,  nghieäp ñaõ coù maët töø laâu ôû thò tröôøng.
  Anh cho bieát, Ngaân haøng Nhaø nöôùc ñang  Kido ñaõ giuùp Vocarimex xaùc ñònh  khieán phaûi toán ra quaù nhieàu chi phí tieáp  Baø Nguyeãn Thò Haïnh - Chuû tòch HÑQT
  xem xeùt ñeå sôùm ban haønh khung phaùp lyù  laïi chieán löôïc kinh doanh. Vì tröôùc ñoù,  thò, baùn haøng ñeå giaønh thò phaàn, trong khi  Coâng ty CP Daàu thöïc vaät Töôøng An chi seû,
  thöû nghieäm, trong ñoù cho pheùp caùc coâng  caùc coâng ty con vaø caùc loaïi daàu aên cuûa  bieân lôïi nhuaän moûng, ruûi ro laïi cao. vôùi xu höôùng ngöôøi tieâu duøng höôùng ñeán
  ty Fintech thí ñieåm caùc saûn phaåm, dòch vuï  Vocarimex töï saûn xuaát cuøng caïnh tranh thò  Boä Coâng Thöông ñaõ töøng noã löïc giuùp  saûn phaåm an toaøn cho söùc khoûe, Töôøng An
  Fintech döôùi söï theo doõi, giaùm saùt chaët cheõ  phaàn laãn nhau, daãn ñeán töï trieät tieâu caùc lôïi  doanh nghieäp daàu aên Vieät Nam traùnh  taäp trung vaøo phaùt trieån phaân khuùc daàu
  bôûi caùc cô quan chöùc naêng nhaèm goùp phaàn  theá, laøm giaûm lôïi nhuaän, ñeå cho caùc ñoái thuû  caïnh tranh tröïc tieáp vôùi caùc doanh nghieäp  aên cao caáp. Ñoàng thôøi ñeå môû roäng theâm
  hoaøn thieän khung phaùp lyù cho kinh doanh,  caïnh tranh beân ngoaøi höôûng lôïi.  cuøng ngaønh cuûa nöôùc ngoaøi baèng caùch  bieân lôïi nhuaän, Töôøng An phaùt trieån maûng
  saùng taïo cuûa caùc coâng ty Fintech vaø haïn cheá  OÂng Traàn Leä Nguyeân - Toång giaùm ñoác  taêng thueá nhaäp khaåu daàu aên nhaèm ñeå  thöïc phaåm ñoùng goùi goàm nöôùc xoát, nöôùc
  ruûi ro coù theå xaûy ra cho khaùch haøng.  Coâng ty CP Taäp ñoaøn Kido chia seû, tröôùc  doanh nghieäp Vieät Nam coù thôøi gian tích  chaám, gia vò, bôûi giaù trò thò tröôøng cuûa lónh
                        ñoù, nhieàu ngöôøi nhaän thaáy nhöõng ñieåm  luõy nguoàn löïc, nhöng möùc thueá töï veä ñoái  vöïc naøy leân ñeán 200.000 tyû ñoàng.

                                                              Soá 489 BOÄ MÔÙI (739)   23 - 29/5/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14