Page 1 - DNSG Tuần Số 490 (30.5 - 5.6.2018)
P. 1

SOÁ 490 (30.5 - 5.6.2018)      Cêìn giaãm nhanh


      söë ngûúâi hûúãng lûúng

      tûâ ngên saách nhaâ nûúác


       7 7

      OÂNG NGOÂ QUANG PHUÙC
      TOÅNG GIAÙM ÑOÁC PHUÙ ÑOÂNG GROUP:
      Muöën laâm


      thûúng hiïåu tûâ

      chêët lûúång saãn phêím
      chêët lûúång saãn phêím

       18 - 19

      THÒ TRÖÔØNG
      TIEÂU DUØNG NHANH
      SÛÁC HUÁT TÛÂ
      SÛÁC HUÁT TÛÂ
      SÛÁC HUÁT TÛÂ
      SÛÁC HUÁT TÛÂ
      SÛÁC HUÁT TÛÂ
      SÛÁC HUÁT TÛÂ
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
      NGAÂNH DÛÚÅC
       1 1 1 1 1
       10 - 110 - 110 - 110 - 110 - 110 - 11
         XUAÁT XÖÙ                    Thúâi àiïím
         NGUYEÂN LIEÄU                                         Haå nhiïåt
         Nuát thùæt                    cuãa doâng tiïìn               cho thõ trûúâng

         theáp Viïåt vaâo Myä        9       àêìu cú            12       bêët àöång saãn          14
   1   2   3   4   5   6