Page 10 - DNSG Tuần Số 490 (30.5 - 5.6.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ

                 SÛÁC HUÁT TÛÂ NGAÂNH DÛÚÅC
                 SÛÁC HUÁT TÛÂ NGAÂNH DÛÚÅC
                 SÛÁC HUÁT TÛÂ NGAÂNH DÛÚÅC
                 SÛÁC HUÁT TÛÂ NGAÂNH DÛÚÅC
                 SÛÁC HUÁT TÛÂ NGAÂNH DÛÚÅC
                 SÛÁC HUÁT TÛÂ NGAÂNH DÛÚÅC
                   MINH PHÖÔNG   NAÊM 2018, NGAØNH DÖÔÏC ÑÖÔÏC DÖÏ BAÙO SEÕ THAY ÑOÅI MAÏNH MEÕ NHÔØ CAÙC
                           NGUOÀN ÑAÀU TÖ LÔÙN TÖØ CAÛ DOANH NGHIEÄP NOÄI LAÃN NGOAÏI. SÖÙC EÙP CAÏNH
                           TRANH TREÂN THÒ TRÖÔØNG DÖÔÏC CUÕNG NGAØY CAØNG GAY GAÉT KHI NHIEÀU
                           DOANH NGHIEÄP COÂNG NGHEÄ, THÖÏC PHAÅM NHÖ VINAMILK, THEÁ GIÔÙI DI

                           ÑOÄNG, FPT RETAIL, DIGIWORLD CUØNG THAM GIA...


          heo ñaùnh giaù cuûa haõng nghieân cöùu  Nöåi, ngoaåi àua tranh
          thò tröôøng BMI, naêm 2017 doanh thu
        Tthò tröôøng döôïc Vieät Nam ñaït 5,2 tyû
        USD, taêng khoaûng 10% so vôùi naêm 2016
        vaø döï baùo thò tröôøng naøy seõ taêng leân 7,7 tyû
        USD vaøo naêm 2021.          Ñöôïc ñaùnh giaù laø thò
           Nhieàu tieàm naêng...     tröôøng coù giaù trò 5,2
         Thoáng keâ cho thaáy chi tieâu bình quaân  tyû USD/naêm, ngaønh
        ñaàu ngöôøi daønh cho thuoác taïi Vieät Nam
        ñaõ taêng töø 9,85 USD trong naêm 2005 leân  döôïc ñang haáp daãn
        22,25 USD naêm 2010 vaø tieáp tuïc taêng gaàn  caû nhaø ñaàu tö noäi
        gaáp ñoâi vaøo naêm 2015, vôùi 37,97 USD. Naêm
        2017, chi tieâu bình quaân cho thuoác cuûa  laãn ngoaïi. Tuy nhieân,
        ngöôøi Vieät khoaûng 56 USD/ngöôøi, vaø duy  trong cuoäc chay ñua
        trì ôû möùc taêng ít nhaát 14%/naêm cho tôùi
        naêm 2025. Chi tieâu daønh cho döôïc phaåm  treân thò tröôøng döôïc,
        theo ñaàu ngöôøi taïi Vieät Nam ñöôïc döï baùo  caùc doanh nghieäp
        taêng gaáp ñoâi, leân 85 USD vaøo naêm 2020 vaø
        163 USD trong naêm 2025.       nöôùc ngoaøi naém raát
         Trieån voïng taêng tröôûng ngaønh döôïc  nhieàu lôïi theá.
        ñöôïc döï baùo raát khaû quan vì taàng lôùp trung
        löu taïi Vieät Nam ngaøy caøng taêng, yù thöùc
        baûo veä söùc khoûe ñöôïc naâng cao. Beân caïnh   Daây chuyeàn saûn xuaát
        ñoù, heä thoáng phaân phoái döôïc phaåm ñang   thuoác ñaït chuaån GMP cuûa
                                      Traphaco
        phaùt trieån maïnh, taêng khaû naêng tieáp caän
        döôïc phaåm cuûa ngöôøi söû duïng.  Bình Döông. Hay taäp ñoaøn döôïc phaåm lôùn  nguyeân lieäu nhaäp khaåu, luoân bò ñoäng veà  khaåu 332 trieäu USD, trong ñoù hôn 56% kim
         Vôùi beä ñôõ toát veà doanh soá laãn kyø voïng  thöù hai Ba Lan laø Adamed Group ñaõ thaâu  nguoàn cung, giaù caû vaø tyû giaù. Theâm vaøo ñoù,  ngaïch ñöôïc nhaäp khaåu töø Trung Quoác.
        taêng tröôûng, thò tröôøng döôïc phaåm chöùng  toùm 70% coå phaàn cuûa Coâng ty Döôïc Ñaït Vi  doanh nghieäp Vieät Nam chæ ñuû khaû naêng  Theo baø Vuõ Thò Thuaän, Chuû tòch HÑQT
        kieán söï ñaàu tö maïnh meõ cuûa caùc doanh  Phuù (Davipharm) vôùi toång giaù trò thöông vuï  saûn xuaát thuoác generic (thuoác baøo cheá  Coâng ty CP Traphaco, caàn trung bình 1 tyû
        nghieäp noäi laãn ngoaïi. Caùc doanh nghieäp  leân tôùi 50 trieäu USD.  theo coâng thöùc ñaõ heát thôøi haïn baûo hoä), vì  USD ñeå phaùt trieån hoaït chaát môùi. Roõ raøng
        ngoaïi lieân tieáp coù caùc thöông vuï mua laïi  ÔÛ phía ngöôïc laïi, caùc coâng ty trong  naêng löïc nghieân cöùu vaø phaùt trieån caùc loaïi  ñieàu naøy vöôït quaù tieàm löïc taøi chính cuûa
        coå phaàn caùc coâng ty döôïc phaåm Vieät Nam.  nöôùc ñang taän höôûng nhöõng keát quaû kinh  thuoác coù haïn. doanh nghieäp Vieät Nam. Chöa keå, saûn xuaát
        Taäp ñoaøn Abbott (Myõ) sôû höõu 51,69%  doanh raát toát töø thò tröôøng döôïc luoân taêng  Luaät Döôïc (söûa ñoåi) coù hieäu löïc töø ngaøy  thuoác generic ñoøi hoûi coâng ngheä cao ñeå
        coå phaàn taïi Coâng ty Xuaát nhaäp khaåu y teá  tröôûng ôû möùc hai con soá moãi naêm. Keát thuùc  1/1/2017 ñaõ hoã trôï caùc doanh nghieäp Vieät  ñöa ra saûn phaåm ñaûm baûo vieäc chöõa khoûi
        Domesco ñeå naém quyeàn chi phoái. Abbott  naêm 2017, Coâng ty CP Döôïc Haäu Giang ñaït  Nam trong ñaáu thaàu ETC (ñaáu thaàu thuoác  beänh ngay. Neáu baùm saùt yeáu toá naøy, khaû
        cuõng mua laïi Coâng ty TNHH Döôïc phaåm  doanh thu vaø laõi roøng laàn löôït laø 4.062 tyû  taïi caùc beänh vieän), öu tieân nguoàn nguyeân  naêng caïnh tranh giaù vôùi thuoác ngoaïi cuøng
        Glomed cuûa Vieät Nam. Thoâng qua thöông  vaø 642 tyû ñoàng. Coâng ty CP Traphaco cuõng  lieäu trong nöôùc cuõng nhö taïo ñieàu kieän  loaïi cuõng khoâng phaûi deã. Nhieàu doanh
        vuï naøy, Abbott sôû höõu ngay hai nhaø  khoâng keùm khi keát thuùc naêm taøi chính vôùi  thuaän lôïi cho vieäc ñaêng kyù saûn xuaát thuoác  nghieäp choïn caùch giaûm giaù baèng caét bôùt
        maùy16.000m , trò giaù 18 trieäu USD chuyeân  doanh thu ngaøn tyû ñoàng vaø lôïi nhuaän sau  generic, ñaõ phaàn naøo giuùp doanh nghieäp  hoaït chaát khieán thuoác coù coâng hieäu thaáp
             2
        saûn xuaát taân döôïc thuoäc nhoùm Non - Beta  thueá leân ñeán haøng traêm tyû ñoàng.  ngaønh döôïc choáng laïi söï caïnh tranh gay  vaø voâ tình laïi ñaåy khaùch haøng höôùng veà söû
        lactam vaø nhoùm Beta lactam (Cephalo- Söï thaønh coâng cuûa hai coâng ty naøy  gaét cuûa thuoác nhaäp khaåu giaù reû töø AÁn Ñoä,  duïng thuoác ngoaïi.
        sporin) cuûa Glomed. Ñaïi dieän Abbott cho  nhôø vaøo caùc böôùc ñi khaùc bieät. Ñoù laø “ñaùnh  Trung Quoác. Thöïc teá, caùc doanh nghieäp  Ñeå duy trì naêng löïc caïnh tranh treân thò
        bieát: “Vieäc mua laïi Glomed laø moät böôùc  chieám” thò tröôøng OTC (thuoác khoâng caàn  ngoaïi ñang naém giöõ vò theá treân keânh naøy,  tröôøng döôïc, nhieàu doanh nghieäp noäi ñaõ
        tieán trong chieán löôïc taäp trung kinh doanh  toa cuûa baùc só), phaùt trieån maïnh keânh baùn  tieâu bieåu laø caùc thöông hieäu Sanofi, GSK,  tìm höôùng ñi môùi. Taïi Coâng ty CP Döôïc
        döôïc phaåm cuûa chuùng toâi taïi caùc neàn kinh  leû, taäp trung saûn xuaát thuoác döïa treân döôïc  Astrazeneca. Haäu Giang ñaõ xuaát hieän coå ñoâng lôùn laø
        teá môùi noåi vaø coù toác ñoä taêng tröôûng cao  lieäu coù saün trong nöôùc vaø ñoù cuõng laø chieán  Söï “huït hôi” cuûa doanh nghieäp noäi  taäp ñoaøn döôïc phaåm haøng ñaàu cuûa Nhaät
        nhö Vieät Nam”.           löôïc caïnh tranh coát loõi.     trong vieäc caïnh tranh vôùi thuoác ngoaïi  Baûn laø Taiso Pharmaceuticals. Keát hôïp
         Taäp ñoaøn Sanofi (Phaùp) ñaõ kyù thoûa                 theå hieän raát roõ qua soá lieäu naêm 2017 cuûa  vôùi heä thoáng phaân phoái maïnh cuûa Döôïc
        thuaän môû roäng hôïp taùc chieán löôïc vôùi  ... Nhöng khoâng “deã aên” Toång cuïc Haûi quan: Toång giaù trò nhaäp khaåu  Haäu Giang vaø söï hoã trôï kyõ thuaät cuõng
        Toång coâng ty Döôïc Vieät Nam (Vinapharm),  Trong chuoãi giaù trò ngaønh döôïc, caùc  döôïc phaåm taêng nhanh, ñaït 2,54 tyû USD,  nhö nguoàn voán, kinh nghieäm saûn xuaát
        bao goàm saûn xuaát vaø tieáp thò döôïc phaåm  coâng ty cuûa Vieät Nam khoù “xoâng xeânh”  taêng 8,5% so vôùi cuøng kyø 2016, chuû yeáu  caùc doøng thuoác môùi töø Taisho, Döôïc Haäu
        cuûa Sanofi, cuõng nhö döôïc phaåm xuaát  trong caïnh tranh, ñaëc bieät ôû lónh vöïc  ñeán töø AÁn Ñoä, Ñöùc, Phaùp... Veà nguyeân phuï  Giang ñuû naêng löïc caïnh tranh vôùi baát kyø
        khaåu sang thò tröôøng khu vöïc Chaâu AÙ - Thaùi  taân döôïc, do phaûi phuï thuoäc vaøo nguoàn  lieäu döôïc phaåm chính, Vieät Nam ñaõ nhaäp  ñoái thuû lôùn naøo.


        Soá 490 BOÄ MÔÙI (740)   30/5 - 5/6/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15