Page 5 - DNSG Tuần Số 490 (30.5 - 5.6.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5
              Giaám saát chùåt viïåc thûåc thi                Nghõ quyïët 19 nùm 2018                                      www.TBSgroup.vn

          TS. ÑAÄU ANH TUAÁN - Tröôûng Ban Phaùp cheá VCCI

          ghò quyeát 19 naêm 2018 Veà tieáp tuïc thöïc hieän nhöõng  Caùch thöùc thöïc hieän chöông trình raø soaùt caùc ñieàu kieän kinh
          nhieäm vuï, giaûi phaùp chuû yeáu caûi thieän moâi tröôøng kinh  doanh cuõng raát quan troïng, khoâng chæ laø caét giaûm soá löôïng
        Ndoanh, naâng cao naêng löïc caïnh tranh quoác gia naêm  50% ñieàu kieän kinh doanh theo yeâu caàu cuûa Chính phuû. Thöïc
        2018 vaø nhöõng naêm tieáp theo (sau ñaây vieát taét laø NQ 19/2018)  teá cho thaáy, caùc cô quan ñang coù quyeàn caáp pheùp seõ khoâng coù
        ñöôïc Chính phuû ban haønh giöõa thaùng 5/2018, muoän hôn  ñoäng löïc ñeå caûi caùch trong lónh vöïc caáp pheùp. Caét giaûm ñieàu
        Nghò quyeát 19 cuûa caùc naêm tröôùc. Töø goùc nhìn doanh nghieäp,  kieän kinh doanh trong lónh vöïc thöïc phaåm seõ raát khoù khaên, neáu
        coù boán ñieåm lieân quan ñeán phaàn thöïc hieän NQ 19/2018. Boä Y teá giao Cuïc An toaøn thöïc phaåm trieån khai. Do ñoù, vieäc caùc
         Thöù nhaát, caûi caùch vieäc gia nhaäp thò tröôøng. Hieän nay, tyû  boä giao cho caùc cuïc, vuï tieán haønh caùc chöông trình caûi caùch
        leä doanh nghieäp treân bình quaân ñaàu ngöôøi cuûa Vieät Nam so  haønh chính khoâng mang laïi hieäu quaû, trong khi moät ñôn vò ñoäc
        vôùi caùc nöôùc laø raát thaáp. Muïc tieâu cuûa Chính phuû laø Vieät Nam  laäp nhö vuï phaùp cheá cuûa caùc boä seõ laøm toát hôn vieäc tröïc tieáp
        coù 1 trieäu doanh nghieäp vaøo naêm 2020 vaø 1,5 trieäu doanh  söûa vaø ñeà xuaát caùc phöông aùn caét giaûm ñieàu kieän kinh doanh.
        nghieäp vaøo naêm 2025. Nhöng chæ soá khôûi söï kinh doanh cuûa  Thöù ba, giaùm saùt chaët vieäc thöïc thi NQ 19/2018 ôû caáp boä
        Vieät Nam ñang raát thaáp, trong xeáp haïng Doing Business, Vieät  vaø caáp tænh. Hieän nay, nhieàu boä cho raèng, ñöa ra moät phöông
        Nam ñöùng thöù 123 treân theá giôùi.       aùn caét giaûm ñieàu kieän kinh doanh vaø ban haønh chöông trình
         Chæ soá khôûi söï kinh doanh khoâng chæ coù thuû tuïc thaønh laäp  haønh ñoäng laø xong nhieäm vuï. Caïnh ñoù, nhieàu tænh cuõng ñaùnh
        doanh nghieäp maø coøn nhieàu thuû tuïc khaùc, nhö con daáu, môû taøi  giaù möùc ñoä thuaän lôïi cuûa moâi tröôøng kinh doanh baèng ban
        khoaûn ngaân haøng, mua hoùa ñôn, noäp thueá, noäp baûo hieåm xaõ  haønh caùc nghò quyeát. Noäi dung cuûa caùc vaên baûn naøy, veà caâu
        hoäi. Singapore ñang caûi caùch raát nhanh, coâng khai taát caû thuû  chöõ ñeàu raát hay, ñeàu theo höôùng chæ ñaïo cuûa Chính phuû, theo
        tuïc xin giaáy pheùp kinh doanh. Ngöôøi daân laøm thuû tuïc xin giaáy  tinh thaàn caûi caùch maïnh meõ nhaát, nhöng doanh nghieäp vaø
        pheùp kinh doanh qua maïng, vöøa minh baïch, vöøa giaûm chi phí.  ngöôøi daân caàn keát quaû thöïc hieän töø chính caùc vaên baûn naøy.
         Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö coù theå haøi loøng veà keát quaû caûi caùch  Nhöõng ñaùnh giaù hình thöùc nhö tyû leä haøi loøng 80 - 90% khoâng
        thuû tuïc ñaêng kyù thaønh laäp doanh nghieäp, nhöng caûi caùch veà  coù nhieàu yù nghóa.
        maõ soá thueá, con daáu vaø nhieàu lónh vöïc khaùc coøn haïn cheá, thaäm  Naêm 2018, laàn ñaàu tieân Nghò quyeát 19 giao cho caùc tænh
        chí caûi caùch thuû tuïc haønh chính ñieän töû môùi chæ ôû möùc ñoä 4.  xaây döïng, ñaùnh giaù keát quaû ñieàu haønh sôû, ban, ngaønh, caùc
        Trong ñaêng kyù thaønh laäp doanh nghieäp, nhieàu doanh nghieäp  uûy ban nhaân daân. Roõ raøng, Chính phuû ñaõ nhaän ra vaán ñeà: caáp
        phaûn aùnh caûi caùch chaäm. Chaúng haïn, doanh nghieäp ñang bò  trung gian thöïc hieän môùi laø ñieåm soá quan troïng quyeát ñònh
        caûn trôû bôûi quy ñònh töï keâ khai maõ ngaønh kinh doanh. Trong  ñeán thaønh coâng cuûa chöông trình caûi caùch haønh chính. Thôøi
        caùc cuoäc ñoái thoaïi vôùi doanh nghieäp gaàn ñaây cuûa VCCI, doanh  gian tôùi, caáp tænh neân chuyeån ñoäng theo höôùng naøy.
        nghieäp ñaõ ñeà caäp noäi dung naøy. Roõ raøng quaù trình chuyeån  Thöù tö, tình traïng thanh tra, kieåm tra traøn lan. NQ 19/2018
        ñoäng naøy cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu  chöa noùi roõ tình traïng thanh tra, kieåm tra traøn lan ôû nhieàu ñòa
        caàu caûi caùch thuû tuïc haønh chính. Nhöng moät ñieàu ngaïc nhieân  phöông. Khoâng ít doanh nghieäp laøm aên nghieâm tuùc vaãn phaûi
        laø NQ 19/2018 khoâng coù chöông trình caûi caùch caùc ñieàu kieän  tieáp ñeán maáy ñoaøn thanh tra, kieåm tra trong moät thaùng. Thaäm
        kinh doanh cuûa Boä keá hoaïch vaø Ñaàu tö, duø ñaây laø ñaàu moái cuûa  chí coù xu höôùng caùc ñoaøn thanh tra, kieåm tra thöôøng choïn
        Chính phuû trong vieäc caét giaûm ñieàu kieän kinh doanh.  nhöõng doanh nghieäp lôùn, nhaõn haøng coù danh tieáng ñeå thanh
         Thöù hai, caûi caùch thöïc chaát ñieàu kieän kinh doanh. Ñang  tra, kieåm tra. Trong khi ñoù, vaãn toàn taïi tình traïng buoâng loûng
        coù tình traïng boû nhöõng ñieàu kieän kinh doanh haàu nhö khoâng  quaûn lyù ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp kinh doanh khoâng ñaùp
        thöïc hieän trong thöïc teá, hay goäp nhieàu ñieàu kieän kinh doanh  öùng ñieàu kieän kinh doanh. VCCI ñaõ hôn moät laàn ñeà xuaát vieäc raø
        thaønh moät. Hoaëc chuyeån ñieàu kieän kinh doanh theo hình thöùc  soaùt phaùp luaät veà thanh tra, kieåm tra hieän nay ñeå xaây döïng cô
        quaûn lyù khaùc, nhö quy chuaån kyõ thuaät hay laùch moät quy ñònh  cheá thanh tra, kieåm tra theo höôùng hieän ñaïi, giaûm gaùnh naëng
        môùi ñeå giöõ nguyeân tinh thaàn xin pheùp môùi ñöôïc caáp pheùp. thuû tuïc haønh chính, giaûm thanh tra, kieåm tra nhöõng doanh
         Gaàn nhö taát caû caùc ngaønh ñeàu coù chöông trình raø soaùt,  nghieäp laøm aên nghieâm tuùc. Ñoàng thôøi sieát chaët vieäc thanh
        caét giaûm caùc ñieàu kieän kinh doanh. Nhöõng chöông trình caûi  tra, kieåm tra caùc doanh nghieäp coù nguy cô vi phaïm phaùp luaät,
        caùch maø caùc boä, ngaønh ñöa ra caàn traùnh tình traïng ñoái phoù,  khoâng ñaùp öùng caùc ñieàu kieän kinh doanh.
        chaïy theo nhöõng con soá khoâng thöïc chaát. Quan troïng hôn,  Ñaây laø naêm thöù 5 Chính phuû ban haønh Nghò ñònh 19. Quan
        caùc ñôn vò ñöôïc giao chuû trì thöïc hieän NQ 19/2018, nhö Vieän  troïng hôn caû laø thöïc thi nghò quyeát phaûi thöïc chaát. Ñeå NQ
        Nghieân cöùu quaûn lyù kinh teá Trung öông vaø caùc cô quan cuûa  19/2018 thöïc söï ñi vaøo cuoäc soáng, phaûi phaùt huy vai troø giaùm
        Chính phuû caàn coù chöông trình giaùm saùt, theo doõi vaø caét giaûm  saùt cuûa caùc hieäp hoäi doanh nghieäp, caùc cô quan ñoäc laäp.
        ñieàu kieän kinh doanh moät caùch thöïc chaát.                    SONG ANH ghi


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
        Toång bieân taäp:    Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN  Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
        Phoù toång bieân taäp:   Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG       Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH       Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 490 BOÄ MÔÙI (740)   30/5 - 5/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10