Page 6 - DNSG Tuần Số 490 (30.5 - 5.6.2018)
P. 6

6  Thôøi söï
                                                           Theo Doøng Thôøi söï
        Bcaùc ñaïi bieåu Quoác Àêët cöng, taâi saãn cöng                             u Ñaõ cô baûn xaùc ñònh ñöôïc sai phaïm,
          öôùc sang tuaàn
          laøm vieäc thöù hai,

                                                            nhaø maùy thua loã. Ban chæ ñaïo cuûa Chính phuû
        hoäi tham döï Kyø hoïp thöù                                       traùch nhieäm cuûa caù nhaân, toå chöùc ñoái vôùi 12
        5, Quoác hoäi Khoùa XIV  chûa phaát huy hiïåu quaã                           ñaët muïc tieâu ñeán heát naêm 2018 seõ cô baûn
        tieáp tuïc thaûo luaän nhieàu                                      xöû lyù xong nhöõng vaán ñeà toàn taïi lôùn cuûa 12
        vaán ñeà quan troïng.                                          nhaø maùy thua loã thuoäc quaûn lyù cuûa Boä Coâng
         Ngaøy 28/5, Quoác                                           Thöông, ñoàng thôøi ñeán naêm 2020 seõ giaûi
        hoäi daønh caû ngaøy ñeå                                       quyeát toàn ñoïng cuûa taát caû caùc nhaø maùy naøy.
        thaûo luaän veà Baùo caùo                                        Trong soá 12 nhaø maùy thua loã, coù 6 nhaø maùy
        Keát quaû giaùm saùt vieäc                                       ñaõ döøng saûn xuaát hoaëc saûn xuaát kinh doanh
        thöïc hieän chính saùch,                                        khoâng coù hieäu quaû, sau khi ñöa ra haøng loaït
        phaùp luaät veà quaûn lyù,                                       bieän phaùp thaùo gôõ, 2 trong 6 nhaø maùy naøy ñaõ
        söû duïng voán, taøi saûn                                       hoaït ñoäng trôû laïi vaø coù laõi. Ñeán nay, caû 12 nhaø
        nhaø nöôùc taïi doanh                                          maùy thua loã ñeàu ñaõ cô baûn xaùc ñònh ñöôïc sai
        nghieäp vaø coå phaàn                                          phaïm, traùch nhieäm cuûa caù nhaân, toå chöùc lieân
        hoùa doanh nghieäp nhaø                                         quan.
        nöôùc (DNNN) giai ñoaïn                                          u Coù theå chæ coøn ba taäp ñoaøn kinh teá
        2011- 2016. Ñaùng chuù                                         nhaø nöôùc. Baùo caùo cuûa Chính phuû veà vieäc
        yù trong baùo caùo naøy laø                                       thöïc hieän chính saùch, phaùp luaät veà quaûn
        vieäc nhieàu DNNN ñaõ vi                                        lyù, söû duïng voán, taøi saûn nhaø nöôùc taïi doanh
        phaïm lieân quan ñeán ñaát                                       nghieäp vaø coå phaàn hoùa doanh nghieäp nhaø
        ñai, cuï theå laø vieäc chöa                                      nöôùc (DNNN) giai ñoaïn 2011 - 2016 cho bieát,
        quaûn lyù ñaát chaët cheõ,                                       caû nöôùc hieän coøn hôn 500 DNNN, döï kieán
        nhieàu dieän tích ñaát söû                                       ñeán 2020 chæ coøn khoaûng 150, chuû yeáu laø caùc
        duïng khoâng hieäu quaû,                                       coâng ty xoå soá, coâng ích vaø ba taäp ñoaøn goàm
        khoâng ñuùng muïc ñích,                                         Daàu khí, Ñieän löïc, Viettel. Trong soá hôn 500
        bò laán chieám.                                             DNNN (Nhaø nöôùc naém giöõ 100% voán ñieàu leä),
         Chaúng haïn, caùc ñôn                                         coù 7 taäp ñoaøn kinh teá, 57 toång coâng ty, 441
        vò thaønh vieân cuûa Toång                                       doanh nghieäp ñoäc laäp thuoäc caùc boä, ngaønh,
        coâng ty Ñöôøng saét Vieät             Moät khu ñaát vaøng ôû trung taâm TP.HCM vaãn chöa trieån khai xaây döïng trong nhieàu naêm ñòa phöông.
        Nam ñaõ töï yù cho nhieàu                                         Doanh nghieäp do Nhaø nöôùc naém giöõ
        ngöôøi beân ngoaøi thueâ ñaát, maët baèng ñeå kinh doanh nhöõng  cho ngaân saùch, thay vì duyeät giaù trò quyeàn söû duïng ñaát vaø giaù  100% voán ñieàu leä hieän chæ coøn ôû 11 lónh vöïc.
        lónh vöïc khoâng lieân quan ñeán ngaønh ñöôøng saét. Caùc ñôn vò  trò coâng trình treân khu ñaát laø hôn 621 tyû ñoàng (vôùi ñôn giaù
        naøy ñaõ phaân, giao, cho möôïn ñaát khoâng ñuùng thaåm quyeàn  thueâ ñaát hôn 2,5 trieäu ñoàng/m ) nhö ñeà xuaát cuûa Sôû Taøi chính  u Dö nôï vay nöôùc ngoaøi ngaén haïn cuûa
                                             2
        daãn ñeán tình traïng khoâng quaûn lyù ñöôïc trong khi tieàn söû  TP.HCM. Khu ñaát soá 8 -12 Leâ Duaån ñaõ ñöôïc UBND TP.HCM xaùc  caùc doanh nghieäp vaø toå chöùc tín duïng taêng
        duïng ñaát vaãn phaûi noäp thay hoaëc nhaän nôï vôùi Nhaø nöôùc.  laäp sôû höõu nhaø nöôùc töø naêm 1994. Coâng ty TNHH MTV Quaûn  73%. Tính ñeán cuoái naêm 2017, dö nôï vay
        Toång coâng ty Löông thöïc Mieàn Nam vaø caùc ñôn vò thaønh  lyù, Kinh doanh nhaø TP.HCM ñöôïc giao nhieäm vuï quaûn lyù, ñaõ  nöôùc ngoaøi ngaén haïn cuûa caùc doanh nghieäp
        vieân ñaõ vi phaïm quy ñònh trong quaûn lyù, söû duïng ñaát, söû  cho boán coâng ty thuoäc Boä Coâng Thöông thueâ ñeå laøm truï sôû.  vaø toå chöùc tín duïng theo hình thöùc töï vay töï
        duïng ñaát khoâng hieäu quaû, ñeå ñaát troáng, moät soá nhaø ñaát  TP.HCM laø ñoâ thò coù löôïng lôùn ñaát coâng, nhieàu khu ñaát trong  traû taêng ñoät bieán, ôû möùc 21,9 tyû USD, taêng
        cho thueâ, söû duïng khoâng ñuùng muïc ñích vôùi toång dieän tích  soá ñoù chöa khai thaùc ñuùng vôùi giaù trò thöïc. Thaønh phoá coù gaàn  73% so vôùi naêm 2016. Vieäc taêng ñoät bieán
        hôn 195.788m .                  13.000 ñòa chæ nhaø ñaát coâng, vôùi gaàn 11.000 ñòa chæ do thaønh  dö nôï vay ngaén haïn nöôùc ngoaøi cuûa doanh
             2
         Tình traïng laõng phí ñaát coâng khoâng chæ ôû caùc DNNN  phoá quaûn lyù vaø 2.000 ñòa chæ do trung öông quaûn lyù. Vieäc phaùt  nghieäp vaø toå chöùc tín duïng khieán chæ tieâu nôï
        maø coøn dieãn ra taïi caùc ñôn vò söï nghieäp ôû caùc thaønh phoá  hieän haøng loaït vaán ñeà lieân quan ñeán nhaø, ñaát coâng sau khi  nöôùc ngoaøi quoác gia so vôùi GDP laø 49% GDP,
        lôùn, nhieàu khu nhaø ñaát aùn ngöõ vò trí “vaøng” khoâng phaùt huy  thanh tra, kieåm tra thöïc teá laø noäi dung chính ñöôïc caùc ñaïi  tieäm caän ngöôõng nôï nöôùc ngoaøi quoác gia
        ñöôïc hieäu quaû kinh teá. Ñieàu naøy chaúng nhöõng gaây böùc xuùc  bieåu HÑND TP.HCM neâu ra trong buoåi giaùm saùt veà quaûn lyù  ñöôïc Quoác hoäi pheâ duyeät (50% GDP).
        trong dö luaän maø coøn laøm thaát thu ngaân saùch nhaø nöôùc.  nhaø, ñaát coâng taïi Sôû Taøi chính TP.HCM môùi ñaây. Caùc ñaïi bieåu  u Vaän haønh caàu daây vaêng thöù ba baéc qua
        Môùi ñaây, trong quaù trình thanh tra veà coâng taùc quaûn lyù nhaø  cho raèng, Sôû Taøi chính môùi chæ ñaùnh giaù soá löôïng, chöa ñaùnh  soâng Tieàn. Sau 4 naêm thi coâng, caàu Cao Laõnh
        nöôùc veà ñaát ñai, moâi tröôøng vaø ñaàu tö xaây döïng cô baûn  giaù hieäu quaû söû duïng khoái taøi saûn coâng raát lôùn treân ñòa baøn.  (Ñoàng Thaùp) vaø tuyeán ñöôøng noái vöøa ñöa
        treân ñòa baøn tænh Baø Ròa - Vuõng Taøu thôøi kyø 2011 - 2016,  Trong khi ñoù, theo moät baùo caùo cuûa Thanh tra TP.HCM, qua  vaøo khai thaùc. Caàu Cao Laõnh caùch beán phaø
        Thanh tra Chính phuû keát luaän, ñòa phöông naøy ñaõ sai phaïm  vieäc thanh tra moät soá ñôn vò trong hai naêm 2016 - 2017, 103  Cao Laõnh khoaûng1km veà phía haï löu vaø caùch
        trong vieäc giao khu ñaát hôn 10.400m cho Coâng ty Lotte  cô sôû nhaø ñaát coâng saûn coù sai phaïm ñaõ bò phaùt hieän. Theo  caàu Myõ Thuaän khoaûng 35km veà phía thöôïng
                       2
        Vieät Nam thueâ khi chöa thoâng qua ñaáu giaù, gaây thaát thoaùt  ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia kinh teá, ñaát coâng, nhaø coâng saûn  löu, ñöôïc thieát keá theo kieåu daây vaêng, goàm 4
        ngaân saùch nhaø nöôùc.              neáu muoán khai thaùc ñuùng giaù trò thöïc vaø boå sung ñaùng keå  laøn xe cô giôùi vaø hai laøn xe thoâ sô. Toång voán
         “Khu ñaát vaøng” soá 8 - 12 Leâ Duaån (quaän 1, TP.HCM) cuõng  vaøo nguoàn thu ngaân saùch, caàn thieát phaûi coù tö vaán ñoäc laäp  ñaàu tö cuûa coâng trình naøy khoaûng 3.000 tyû
        ñaõ bò Thanh tra Chính phuû kieán nghò thu hoài. Theo Thanh tra  ñònh giaù, ñoàng thôøi toå chöùc ñaáu giaù coâng khai, minh baïch ñeå  ñoàng, töø nguoàn vieän trôï khoâng hoaøn laïi cuûa
        Chính phuû, vôùi giaù thò tröôøng hieän nay, neáu ñaáu giaù khu ñaát  taát caû doanh nghieäp ñeàu coù theå tham gia.  Chính phuû UÙc, voán vay cuûa Ngaân haøng Phaùt
        naøy seõ thu veà treân 2.000 tyû ñoàng (khoaûng 400 trieäu ñoàng/m )           THIEÂN YEÁT  trieån chaâu AÙ vaø voán ñoái öùng cuûa Vieät Nam.
                               2        DÖÏ BAÙO TAÊNG TRÖÔÛNG GDP NAÊM 2018      HAØ NOÄI SEÕ COÙ CAÀU VÖÔÏT SOÂNG HOÀNG     BOÛ TRAÀN KHUYEÁN MAÕI 50%
        LAØ 7,02%                   4.900 TYÛ ÑOÀNG                  Nghò ñònh 81/2018/NÑ-CP quy ñònh chi tieát Luaät
         Taêng tröôûng GDP naêm nay coù theå ñaït 7,02%. Ñoäng löïc  Thuû töôùng Chính phuû vöøa coù vaên baûn ñoàng yù vôùi ñeà  Thöông maïi veà xuùc tieán thöông maïi quy ñònh, neáu toå
        taêng tröôûng ñeán töø noã löïc cuûa Chính phuû trong vieäc thaùo  xuaát cuûa UBND TP. Haø Noäi veà vieäc xaây döïng caàu Meã Sôû  chöùc caùc chöông trình khuyeán maõi taäp trung, caùc ñôn vò
        gôõ khoù khaên cho neàn kinh teá, thuùc ñaåy taêng tröôûng khu  vöôït soâng Hoàng vaø ñöôøng daãn hai ñaàu caàu theo hình  kinh doanh ñöôïc pheùp khuyeán maõi, giaûm giaù 100% giaù
        vöïc kinh teá tö nhaân. Theâm nöõa, saûn xuaát, kinh doanh cuûa  thöùc BOT. Coâng trình coù toång möùc ñaàu tö gaàn 4.900 tyû  trò haøng hoùa, dòch vuï. Haïn möùc naøy cuõng ñöôïc aùp duïng
        doanh nghieäp (DN) nhieàu khaû naêng ñöôïc caûi thieän vôùi xu  ñoàng vôùi thôøi gian hoaøn voán khoaûng 22 naêm 11 thaùng.  trong chöông trình, xuùc tieán thöông maïi do Thuû töôùng
        höôùng taäp trung vaøo lónh vöïc kinh doanh coát loõi ñeå thích  Ñieåm ñaàu caàu laø nuùt giao quoác loä 1A vôùi ñöôøng Vaønh ñai  quyeát ñònh. Tröôùc ñaây, döï thaûo ñeà xuaát caùc chöông trình
        öùng vôùi möùc ñoä caïnh tranh ngaøy caøng taêng. Vieäc coå phaàn  4, ñieåm cuoái laø nuùt giao cao toác Haø Noäi - Haûi Phoøng vôùi  khuyeán maõi taäp trung, thöông nhaân coù theå giaûm giaù toái
        hoùa doanh nghieäp nhaø nöôùc ñöôïc ñaåy maïnh vaø moät soá DN  ñöôøng Vaønh ñai 4. Ñòa ñieåm traïm thu phí taïi phía ñoâng  ña 70% giaù trò haøng hoùa, dòch vuï, caùc tröôøng hôïp khuyeán
        FDI nhö Samsung ñöôïc döï baùo coù taêng tröôûng cao. caàu Meã Sôû thuoäc tænh Höng Yeân.   maõi khaùc haïn möùc toái ña 50%.
                            M.A                       H.V                       D.K

        Soá 490 BOÄ MÔÙI (740)   30/5 - 5/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11