Page 7 - DNSG Tuần Số 490 (30.5 - 5.6.2018)
P. 7

7        ...
       GAËP GÔÕ ÑAÀU TUAÀN                                     QUOÁC HOÄI CHAÁT VAÁN
                                                      BOÁN NHOÙM VAÁN ÑEÀ
        Cêìn giaãm nhanh söë ngûúâi                                nhoùm vaán ñeà
                                                       Seõ coù boán
        hûúãng lûúng tûâ ngên saách nhaâ nûúác                           chaát vaán vaø traû

                                                      lôøi chaát vaán taïi
                                                      Kyø hoïp thöù 5,
                                                      Quoác hoäi Khoùa
                      * OÂng nhaän ñònh theá naøo veà  Vôùi nhöõng tröôøng hôïp naøy, caàn phaûi  XIV. Thöù nhaát laø
                    tình hình thu chi ngaân saùch trong  tinh goïn, thaäm chí phaûi hôïp nhaát.  giaûi phaùp hoaøn
                    baùo caùo kinh teá - xaõ hoäi boán  Beân caïnh ñoù, caàn ñaåy maïnh hôïp  thieän keát caáu
                    thaùng ñaàu naêm nay?      nhaát moät soá sôû, ban coù chöùc naêng  haï taàng giao
                                    töông töï. Chaúng haïn, Boä Taøi chính
                      - Thu, chi ngaân saùch thöôøng  caàn hôïp nhaát cuïc thueá vaø caùc chi  thoâng, baûo ñaûm
                    chaäm trong nhöõng thaùng ñaàu naêm  cuïc thueá.         traät töï an toaøn
                    vaø taêng maïnh vaøo cuoái naêm, cuøng               giao thoâng, nhaát laø taïi caùc thaønh phoá lôùn, giaûi phaùp xöû lyù
                    thôøi ñieåm quyeát toaùn, tính toaùn thu  * OÂng nhaän ñònh theá naøo  nhöõng vaán ñeà toàn taïi ñoái vôùi caùc coâng trình giao thoâng,
                    nhaäp doanh nghieäp, thu nhaäp caù  veà döï toaùn ngaân saùch trong keá  ñaàu tö theo hình thöùc BOT. Traùch nhieäm traû lôøi chaát vaán
                    nhaân. Chi ngaân saùch boán thaùng ñaàu  hoaïch kinh teá - xaõ hoäi naêm 2018? thuoäc Boä tröôûng Boä Giao thoâng - Vaän taûi. Nhoùm vaán ñeà
                                                      thöù hai laø caùc noäi dung veà quaûn lyù ñaát ñai taïi caùc thaønh
        Ngaân saùch naêm    naêm taêng chuû yeáu cho ñaàu tö phaùt  - Toâi khoâng ñoàng thuaän veà muïc  phoá lôùn, caùc ñòa phöông coù nhieàu khieáu naïi, toá caùo, tình
                    trieån. Ñieåm möøng laø chi thöôøng
        2018 döï chi      xuyeân ñaõ khoâng taêng trong thôøi  tieâu boäi chi taêng tôùi 3,7% GDP.  traïng oâ nhieãm moâi tröôøng vaø kieåm soaùt hoaït ñoäng xaû
                                                      thaûi cuûa doanh nghieäp. Boä tröôûng Boä Taøi nguyeân - Moâi
        thöôøng xuyeân leân   gian naøy.           Theo toâi phaûi giaûm coøn 3,5% GDP.  tröôøng seõ traû lôøi chaát vaán. Nhoùm vaán ñeà thöù ba laø thöïc
                      Luaät Ngaân saùch nhaø nöôùc ñöôïc
                                    Trong toång chi ngaân saùch döï toaùn
        tôùi 434.000 tyû    aùp duïng töø naêm 2017 neân vieäc thu  naêm 2018, döï toaùn chi 1.500.000 tyû  traïng vaø giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng giaùo duïc ñaïi
                                                      hoïc, giaùo duïc phoå thoâng, giaûi phaùp khaéc phuïc tình traïng
        ñoàng, taêng 0,2%    chi ngaân saùch toát hôn nhöõng naêm  ñoàng. Nhö vaäy, neáu tieát kieäm 1%  xuoáng caáp veà ñaïo ñöùc, loái soáng cuûa moät boä phaän giaùo
                    tröôùc ñoù. Naêm 2017, laàn ñaàu tieân
                                    theo döï toaùn naøy ñaõ tieát kieäm ñöôïc
        so vôùi naêm 2017.   nöôùc ta giaûm ñöôïc boäi chi ngaân saùch,  15.000 tyû ñoàng.   vieân vaø hoïc sinh trong nhaø tröôøng. Boä tröôûng Boä Giaùo
                                                      duïc vaø Ñaøo taïo chòu traùch nhieäm traû lôøi. Nhoùm vaán ñeà thöù
        Theo ñaïi bieåu     soá tuyeät ñoái laø 4.000 tyû ñoàng vaø soá            tö laø thöïc traïng thò tröôøng lao ñoäng, giaûi quyeát vieäc laøm
                    töông ñoái laø döôùi 3,48% GDP. Nhöng
                                      * Lieân quan ñeán thu chi ngaân
        Quoác hoäi Traàn    vaãn coøn nhieàu lo laéng veà taøi chính, veà  saùch, oâng coù kieán nghò naøo  vaø ñöa lao ñoäng Vieät Nam ra nöôùc ngoaøi laøm vieäc theo
                                                      hôïp ñoàng. Traùch nhieäm traû lôøi veà nhoùm chaát vaán naøy laø
        Hoaøng Ngaân,      ngaân saùch quoác gia, bôûi chi thöôøng  khoâng?         Boä tröôûng Boä Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi. Döï kieán,
                    xuyeân vaãn chieám tyû troïng lôùn trong
        nöôùc ta caàn giaûm   toång chi, khoaûng 64% (caùch ñaây 10  - Quan ngaïi nhaát laø moät soá  phieân chaát vaán vaø traû lôøi chaát vaán dieãn ra trong caùc ngaøy
        nhanh boä phaän     naêm khoaûng 50 - 55% trong toång  nguoàn thu ñang coù xu höôùng giaûm.  4, 5 vaø 6/6, ñöôïc phaùt thanh, truyeàn hình tröïc tieáp. H.N
                    chi). Nhö vaäy, chi thöôøng xuyeân vaãn
        höôûng löông töø    quaù cao duø Hoäi nghò Trung öông 7  Ví nhö nguoàn thu töø coå phaàn hoùa  DÖÏ BAÙO GIAÙ TOÂM PHUÏC HOÀI
                                    doanh nghieäp nhaø nöôùc, thu lôïi töùc
        ngaân saùch nhaø    vöøa qua ñaõ ñöa ra vaán ñeà ñoåi môùi,  coå phaàn töø doanh nghieäp nhaø nöôùc  TRONG QUYÙ III
                    saép xeáp, tinh giaûn boä maùy nhaø nöôùc,
                                                           toâm
                                                       Giaù
        nöôùc, chæ nhö vaäy   thoâng qua ñoù, giaûm maïnh soá ngöôøi  ngaøy caøng giaûm. Ñaëc bieät, trong xu  thöông phaåm
                                    theá hoäi nhaäp, nöôùc ta kyù raát nhieàu
        môùi chaën ñöôïc    laøm vieäc khoâng hieäu quaû, höôûng  hieäp ñònh thöông maïi töï do neân  taïi Ñoàng baèng
                    löông töø ngaân saùch.
        ñaø taêng chi                      nguoàn thu thueá töø haøng hoùa nhaäp  soâng Cöûu Long
                                    khaåu cuõng seõ tieáp tuïc giaûm.
        ngaân saùch.        * Trong baùo caùo naêm 2017,  Thu ngaân saùch vaãn khoù khaên,  (ÑBSCL) ñang
                                                      giaûm maïnh. Giaù
                    Kieåm toaùn Nhaø nöôùc ñaõ coâng boá  nhieàu boä luaät ñöôïc söûa ñoåi, ban  toâm chaân traéng
                    soá dö hôn 57.000 bieân cheá. Theo  haønh ñeå kieåm soaùt chi tieâu cuûa Nhaø  taïi ñaàm quyù I
                    oâng thì con soá naøy coù quaù cao? nöôùc. Keá hoaïch taøi chính 5 naêm  naêm nay giaûm
                                    cuõng ñang ñöôïc thöïc hieän theo  15% so vôùi quyù
                      - Daân soá taêng thì dòch vuï coâng  xu höôùng giaûm daàn boäi chi ngaân
                    phaûi taêng. Tuy nhieân, khi quan  saùch. Cuõng vì ñieàu naøy maø thôøi gian  IV/2017 vaø giaûm
                                                      10% so vôùi cuøng
                    saùt ôû moät vaøi khu vöïc, vaãn coù tình  qua, Quoác hoäi ñaõ daønh nhieàu phieân  kyø naêm 2016. Töø
                    traïng daân soá khoâng ñoâng nhöng  hoïp ñeå xem xeùt toå chöùc boä maùy, heä  ñaàu thaùng 5 ñeán
                    boä maùy caáp xaõ, phöôøng vaãn ñoâng.  thoáng chính trò vaø quaûn lyù nhaø nöôùc  nay, giaù toâm chaân traéng vaø toâm suù khu vöïc ÑBSCL giaûm
                                    sao cho tinh goïn vaø hieäu quaû. Khoâng  daàn vaø hieän ôû möùc thaáp nhaát trong voøng hai naêm qua.
          Ngaân saùch naêm 2018 döï tính chi khoaûng 1,52 trieäu tyû  theå khoâng giaûm maïnh chi thöôøng  Giaù toâm giaûm maïnh laø do mang tính thôøi vuï vaø theo xu
        ñoàng, trong ñoù phaàn lôùn laø chi thöôøng xuyeân laø 434.000 tyû  xuyeân, trong ñoù giaûm nhanh hôn  höôùng giaûm cuûa theá giôùi, moät phaàn do nguoàn cung khaù
        ñoàng. Nhö vaäy, neáu boäi chi ngaân saùch naêm 2017 döï tính 3,5%  boä phaän höôûng löông töø ngaân saùch  cao. Hieäp hoäi Cheá bieán vaø Xuaát khaåu thuûy saûn Vieät Nam
        GDP, trong muïc tieâu Quoác hoäi cho pheùp, naêm 2018 con soá  nhaø nöôùc. Chæ khi chi thöôøng xuyeân  khuyeán caùo, khi saûn löôïng toâm cuûa caùc nöôùc ñoàng loaït
                                    giaûm môùi giaûm ñöôïc chi ngaân saùch.
        naøy seõ taêng theâm 0,2%, leân möùc 3,7% GDP.                       taêng, nhaø nhaäp khaåu muoán eùp giaù vaø chôø giaù giaûm. Ñeå
          (Nguoàn: Baùo caùo tình hình döï toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc,  * Caûm ôn oâng!    giöõ vöõng nguoàn cung vaø thích öùng vôùi thò tröôøng, ngöôøi
        phöông aùn phaân boå ngaân saùch trung öông naêm 2018 vaø keá               nuoâi toâm khoâng neân boû ao, neân thaû nuoâi vôùi maät ñoä
        hoaïch taøi chính - ngaân saùch nhaø nöôùc ba naêm 2018 - 2020)  THANH HUYEÀN thöïc hieän thöa hôn, keùo daøi thôøi gian nuoâi, chôø ñeán khi giaù toâm hoài
                                                      phuïc, döï baùo ñeán quyù III tôùi.
                                                                           P.L

      8 TYÛ USD ÑEÅ LAÁN BIEÅN ÑAØ NAÜNG                     VIETTEL KHAI TRÖÔNG MAÏNG DI ÑOÄNG TAÏI MYANMAR
        Taäp ñoaøn Pavillion (Malaysia), Bamboo Capital vaø Coâng ty CP Löông thöïc Ñaø Naüng vöøa  Taäp ñoaøn Coâng nghieäp
      ñeà xuaát thöïc hieän döï aùn laán vònh Ñaø Naüng, cuï theå laø taïi ñaûo Hoa Sen vôùi toång voán ñaàu tö  vieãn thoâng Quaân ñoäi (Viettel)
      khoaûng 8 tyû USD. Muïc tieâu ban ñaàu cuûa döï aùn naøy laø xaây döïng khu daân cö, casino, trung  cho bieát, maïng di ñoäng taïi
      taâm taøi chính, thöông maïi, khu ñua xe coâng thöùc 1, khu baùn leû mieãn thueá, saân golf... Döï aùn  Myanmar seõ khai tröông
      naèm caùch bôø bieån gaàn 1km vaø noái vôùi ñaát lieàn baèng caàu. Laõnh ñaïo TP. Ñaø Naüng giao caùc sôû,  ngaøy 9/6 tôùi döôùi thöông
      ngaønh, caùc quaän Haûi Chaâu, Lieân Chieåu, Thanh Kheâ phoái hôïp vôùi ban xuùc tieán vaø hoã trôï ñaàu  hieäu Mytel. Mytel trôû thaønh
      tö cung caáp thoâng tin ñeå nhaø ñaàu tö hoaøn thieän keá hoaïch ñeà xuaát ñaàu tö. P.K maïng di ñoäng ñaàu tieân phuû
                                            soùng 4G treân toaøn laõnh thoå
                                            Myanmar ngay khi khai
                                            tröông vôùi hôn 7.000 traïm
                                            thu phaùt soùng baêng roäng di
                                            ñoäng (4G) vaø hôn 30.000km
                                            caùp quang. Ñaây laø maïng di ñoäng thöù 4 taïi Myanmar beân caïnh MPT cuûa nhaø nöôùc
                                            Myanmar (42% thò phaàn), Telenor, Na Uy (35% thò phaàn), Ooredoo, Qatar (23% thò
                                            phaàn). Lieân doanh Mytel ñöôïc Viettel Global ñaàu tö cuøng hai ñoái taùc ñòa phöông
                                            laø Star High Public vaø Myanmar National Telecom vôùi toång voán 1,5 tyû USD. Ñaây laø
                                            maïng quoác teá thöù 10 do Viettel ñaàu tö vaø laø thò tröôøng nöôùc ngoaøi coù quy moâ daân
                                            soá lôùn nhaát cuûa Viettel vôùi gaàn 53 trieäu ngöôøi; naêm 2018 nhaém ñeán muïc tieâu ñaït
                                            khoaûng 2 - 3 trieäu khaùch haøng. Hieän Myanmar coù khoaûng 16 trieäu thueâ bao döõ lieäu.
                                                                           T.A
                                                              Soá 490 BOÄ MÔÙI (740)   30/5 - 5/6/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12