Page 8 - DNSG Tuần Số 490 (30.5 - 5.6.2018)
P. 8

8   CHUYEÄN LAØM AÊN


       Löëi ra cho haâng Viïåt


                   Thoâng qua caùc chöông trình keát noái, haøng
                   Vieät Nam töøng böôùc tieáp caän ngöôøi tieâu duøng
                   ôû keânh mua saém hieän ñaïi vaø daàn daàn ñöa saûn
                   phaåm ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi.


          HOÀNG NGA
             Vaøo sieâu thò       thöông maïi, chuùng toâi coá gaéng giôùi thieäu
         Ngaøy 12/5, 16 doanh nghieäp nhoû vaø  nhieàu hôn nöõa saûn phaåm Vieät Nam ñeán  Khoai lang
        vöøa ñaõ tham gia chöông trình Tuaàn leã  ngöôøi tieâu duøng trong vaø ngoaøi nöôùc”.  laø moät trong
        Saûn phaåm doanh nghieäp Vieät taïi Aeon do  Hieän coù khoaûng 1.700 nhaø cung caáp  nhöõng loaïi
                                              noâng saûn
        Trung taâm Xuùc tieán thöông maïi vaø Ñaàu tö  Vieät Nam laø ñoái taùc cuûa heä thoáng Aeon.  cuûa Vieät Nam
        TP.HCM (ITPC) keát hôïp vôùi Coâng ty TNHH  Theo ñaïi dieän cuûa Aeon Vieät Nam, khi ñaõ  ñöôïc khaùch
                                              nöôùc ngoaøi
        Aeon Vieät Nam toå chöùc. Taïi sieâu thò Aeon  trôû thaønh ñoái taùc cuûa ñôn vò naøy, caùc nhaø  ñaùnh giaù cao
        Taân Phuù, caùc doanh nghieäp ñaõ giôùi thieäu  cung caáp khoâng chæ ñöa saûn phaåm vaøo  AÛnh: X.Thaûo
        vôùi ngöôøi tieâu duøng nhöõng saûn phaåm môùi  sieâu thò Aeon ôû Vieät Nam maø coøn coù cô hoäi
        trong caùc lónh vöïc thöïc phaåm, noâng saûn,  baùn haøng trong heä thoáng Aeon vôùi hôn
        rau cuû quaû. Qua hình thöùc naøy, saûn phaåm  14.000 cöûa haøng ôû khu vöïc chaâu AÙ, trong  Môû ñöôøng ra nöôùc ngoaøi khoâng chæ mang laïi nguoàn haøng phong
        cuûa doanh nghieäp Vieät Nam coù cô hoäi vaøo  ñoù coù hôn 11.000 cöûa haøng taïi Nhaät Baûn,  Quyù I/2018, Coâng ty MM Mega Market  phuù, caïnh tranh cho heä thoáng Big C Thaùi
        heä thoáng Aeon - moät thöông hieäu baùn leû  hôn 2.000 cöûa haøng taïi caùc nöôùc ASEAN.  Vieät Nam xuaát khaåu 100 taán noâng saûn  Lan maø coøn hoã trôï noâng daân Vieät Nam
        ñaët tieâu chuaån ñaàu vaøo raát khaéc khe. Taát nhieân, ñeå coù ñöôïc ñieàu naøy, nhaø cung  Vieät goàm khoai lang vaøng, khoai lang tím,  ñöa noâng saûn chaát löôïng cao ra caùc nöôùc
         Cuoái naêm 2017, ITPC ñaõ giôùi thieäu cho  caáp phaûi ñaùp öùng caùc tieâu chí khaéc khe do  thanh long, traùi caây saáy, baùnh traùng sang  trong khu vöïc”.
        Aeon Vieät Nam 23 coâng ty ñaït tieâu chuaån  Aeon ñöa ra.        700 sieâu thò Big C Thaùi Lan. Theo ñaùnh giaù  MM Mega Market Vieät Nam ñang vaän
        haøng hoùa ñöa vaøo heä thoáng sieâu thò naøy.  Ñeå coù nguoàn haøng chaát löôïng cao  cuûa boä phaän mua haøng töø Thaùi Lan, noâng  haønh ba traïm trung chuyeån, goàm traïm
        OÂng Hoà Xuaân Laâm - Phoù giaùm ñoác ITPC  phuïc vuï ngöôøi tieâu duøng, Coâng ty MM  saûn Vieät coù nhöõng lôïi theá rieâng, ñaëc bieät  rau cuû quaû taïi Ñaø Laït, thuûy saûn taïi Caàn
        cho bieát: “Vôùi mong muoán ñaåy maïnh hôïp  Mega Market Vieät Nam ñaõ laøm vieäc vôùi  laø khoai lang vôùi saûn löôïng oån ñònh, ñaït  Thô, thòt heo taïi Ñoàng Nai vaø saép tôùi laø
        taùc giöõa caùc nhaø phaân phoái vôùi ñôn vò saûn  caùc nhaø cung caáp coù uy tín trong nöôùc.  quy ñònh an toaøn trong saûn xuaát vaø chaát  traïm trung chuyeån traùi caây taïi Beán Tre.
        xuaát, ñöa saûn phaåm coù xuaát xöù roõ raøng,  Rieâng vôùi haøng noâng saûn, thöïc phaåm, MM  löôïng cao. Do vaäy, ñaây coù theå laø maët haøng  Caùc cô sôû naøy khoâng chæ cung caáp cho 19
        ñaûm baûo an toaøn veä sinh ñeán vôùi ngöôøi  Mega Market Vieät Nam khoâng chæ laøm vieäc  seõ ñöôïc ñaët haøng soá löôïng lôùn vaø daøi haïn  trung taâm phaân phoái trong nöôùc maø coøn
        tieâu duøng, ITPC seõ laøm toát vai troø keát noái  vôùi noâng daân veà tieâu chuaån saûn xuaát, quy  trong thôøi gian tôùi. Ngoaøi caùc ñôn ñaët  hoã trôï nguoàn haøng chaát löôïng cao xuaát
        vaø höôùng daãn doanh nghieäp ñaùp öùng caùc  caùch, chaát löôïng maø coøn kieåm soaùt quaù  haøng oån ñònh treân 100 taán moãi thaùng, MM  khaåu. Naêm 2017, MM Mega Market Vieät
        yeâu caàu cuûa Aeon”.        trình ñoùng goùi, vaän chuyeån nhaèm cung  Mega Market Vieät Nam ñang xuaát khaåu caù  Nam hoã trôï xuaát khaåu thaønh coâng hôn
         OÂng Naohisa Saeki - Phoù toång Khoái  caáp haøng hoùa ñaït chuaån cao nhaát, taïo uy  tra phi leâ ñoâng laïnh vôùi soá löôïng hôn 50  1.200 taán thanh long vaø moät soá maët haøng
        thu mua vaø vaän haønh Coâng ty TNHH Aeon  tín cho saûn phaåm noâng saûn Vieät Nam. taán moãi thaùng.     noâng saûn khaùc.
        Vieät Nam chia seû: “Sau 4 naêm giôùi thieäu  Trong khi ñoù, Big C Vieät Nam ngoaøi ñaët  OÂng Phidsanu Pongwatana - Toång  Cuõng nhö MM Mega Market Vieät Nam,
        haøng hoùa Nhaät Baûn ñeán ngöôøi tieâu duøng  haøng nhaø saûn xuaát theo tieâu chuaån rieâng  giaùm ñoác Coâng ty MM Mega Market Vieät  naêm 2016, Aeon nhaäp 200 trieäu USD
        Vieät Nam, Aeon muoán ñöa haøng Vieät chaát  coøn toå chöùc chöông trình ñoàng haønh cuøng  Nam cho bieát: “Ngay sau khi nhaän ñöôïc  haøng Vieät (chuû yeáu laø haøng may maëc,
        löôïng cao ñeán vôùi ngöôøi tieâu duøng Vieät.  thöông hieäu Vieät vôùi vieäc toå chöùc ñaøo taïo  giaáy pheùp xuaát khaåu, chuùng toâi ñaõ xuùc  thöïc phaåm) ñöa vaøo baùn taïi 14.000 cöûa
        Chuùng toâi nhaän thaáy Vieät Nam saûn xuaát  veà thò tröôøng baùn leû, chia seû thoâng tin thò  tieán tìm hieåu nhu caàu cuûa ñoái taùc taïi Thaùi  haøng cuûa Aeon taïi chaâu AÙ vaø Nhaät Baûn.
        ñöôïc nhieàu saûn phaåm ñuû tieâu chuaån vaø  tröôøng vaø thò hieáu khaùch haøng, xaây döïng  vaø tìm kieám caùc maët haøng trong nöôùc coù  Naêm 2016, Lotte Haøn Quoác ñaõ nhaäp 1.300
        thoâng qua caùc chöông trình xuùc tieán  thöông hieäu cho doanh nghieäp Vieät.  lôïi theá caïnh tranh ñeå cung öùng. Ñieàu naøy  tyû ñoàng haøng hoùa (chuoái, xoaøi, thanh
           Ngöôøi Bæ ñang baùn khoai taây vaø nhöõng saûn phaåm     Ngûúâi Bó baán khoai têy
           töø khoai taây baèng moät caùch raát khaùc. Ñoù cuõng laø
           baøi hoïc cho Vieät Nam trong boái caûnh ñaàu ra vaãn
                      laø nuùt thaét cuûa haøng noâng saûn.        THANH HUYEÀN


                                                 æ laø quoác gia xuaát khaåu khoai taây  tieát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán khoai taây
                                                 ñoâng laïnh lôùn nhaát theá giôùi. Sau  cuûa Vieät Nam. OÂng Romain Cools, Toång
                                              Bkhi nghieân cöùu veà nhu caàu khoai  thö kyù Belagpom cho bieát, taïi Vieät Nam
                                              taây ôû chaâu AÙ, Bæ ñaõ môû roäng thò tröôøng  chæ khoaûng 21.000ha ñöôïc söû duïng ñeå
                                              khoai taây chieân taïi Indonesia, Malaysia,  troàng khoai taây, vôùi saûn löôïng thaáp, chæ
                                              Thaùi Lan, Singapore vaø Vieät Nam, vôùi söï  khoaûng 14taán/ha/naêm. Naêm 2017, löôïng
                                              trôï giuùp cuûa VLAM (Ban Tieáp thò Noâng  khoai taây Bæ xuaát khaåu sang Vieät Nam taêng
                                              nghieäp vuøng Flanders) vaø Belgapom  50%, nhöng Trung Quoác vaãn laø thò tröôøng
                                              (Hieäp hoäi Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán  nhaäp khaåu khoai taây chính cuûa Vieät Nam,
                                              vaø saûn xuaát khoai taây Bæ).    ñaëc bieät laø khoai taây töôi. Nhu caàu khoai
                                               Ngöôøi Bæ coù caùch xuùc tieán thöông maïi  taây taïi Vieät Nam hieän nay khoaûng 4kg/
                                              veà khoai taây raát khaùc ñöôïc trieån khai taïi  ngöôøi/naêm, trong khi taïi Bæ laø 70 - 75kg/
                                              Vieät Nam. Ñaàu tieân laø oâng Geert Bourgeois  ngöôøi/naêm. Nhöng nhu caàu khoai taây seõ
                                              - Boä tröôûng, Thuû hieán vuøng Flanders daãn  tieáp tuïc taêng nhanh song song toác ñoä
                                              ñoaøn 5 doanh nghieäp xuaát khaåu khoai taây  taêng daân soá, khoaûng 1% moãi naêm, seõ ñaït
                                              lôùn nhaát cuûa Bæ ñeán Vieät Nam tìm kieám  130 trieäu ngöôøi vaøo naêm 2050.
                                              cô hoäi taêng thò phaàn khoai taây vaø caùc saûn  Gaàn nhö khoâng coù raøo caûn naøo vôùi
                                              phaåm töø khoai taây, cuõng nhö naâng cao  khoai taây cuûa Bæ taïi Vieät Nam, ñaëc bieät vôùi
                                              hieåu bieát cuûa ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam  khoai taây chieân. Trong khi ñoù, khoai taây
                                              veà khoai taây Bæ.          chieân cuûa Bæ laø moùn aên coù lòch söû laâu ñôøi
                                               Phaàn “thaêm doø thò tröôøng” bò boû qua,  vaø ñaõ trôû thaønh moät phaàn di saûn cuûa quoác
                                              thay vaøo ñoù laø moät baûn nghieân cöùu chi  gia, naêm 2004 ñöôïc UNESCO coâng nhaän laø        Soá 490 BOÄ MÔÙI (740)   30/5 - 5/6/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13