Page 9 - DNSG Tuần Số 490 (30.5 - 5.6.2018)
P. 9

9
                         Xuaát Xöù nguyeân lieäu
                         Nuát thùæt theáp Viïåt vaâo Myä                         Doanh nghieäp theùp Vieät
                         Nam ñang ñoái maët vôùi
                         hai ruûi ro: chính saùch
                         thöông maïi cuûa Myõ

                         vaø tình traïng dö thöøa
                         theùp ôû Trung Quoác.
                          NguyeãN HoaøNg

                           uaàn tröôùc, Boä Thöông maïi Hoa Kyø
                           quyeát ñònh aùp möùc thueá quan raát
   long...) töø Vieät Nam. Naêm 2017, giaù trò  Tnaëng leân caùc loaïi theùp nhaäp khaåu
   haøng Vieät Nam nhaäp khaåu vaøo heä thoáng  töø Vieät Nam nhöng ñöôïc cho laø coù xuaát
   phaân phoái cuûa Lotte döï kieán ñaït 2.000  xöù töø Trung Quoác ñeå traùnh thueá choáng
   tyû ñoàng.                baùn phaù giaù vaø choáng trôï caáp. Hoa Kyø
     Theo ñaùnh giaù cuûa giôùi quan saùt,  cuõng seõ ñaùnh thueá choáng baùn phaù giaù
   kim ngaïch xuaát khaåu haøng Vieät qua  vaø thueá choáng trôï caáp töông töï ñoái vôùi
   keânh sieâu thò nöôùc ngoaøi seõ coøn taêng  theùp choáng gæ vaø theùp cuoän caùn nguoäi töø
   maïnh trong nhöõng naêm tôùi. Nhaän ñònh  Vieät Nam coù nguoàn goác laø theùp cuoän caùn
   naøy caøng ñöôïc cuûng coá khi môùi ñaây  noùng do Trung Quoác saûn xuaát.
   Chính phuû ñaõ thoâng qua ñeà aùn thuùc ñaåy  Khoâng ngaïc nhieân veà laàn aùp thueá
   doanh nghieäp Vieät Nam tröïc tieáp tham  naøy cuûa Hoa Kyø, LS.Leâ Syõ Giaûng - chuyeân
   gia caùc maïng phaân phoái nöôùc ngoaøi.  gia veà caïnh tranh thöông maïi cho ñaây laø
   Theo ñeà aùn naøy, ñeán naêm 2020, haøng  haønh ñoäng keá tieáp cuûa “chính saùch töông
   hoùa Vieät Nam seõ xuaát khaåu tröïc tieáp vaøo  ñoái nhaát quaùn” töø khi oâng Donald Trump
   caùc heä thoáng phaân phoái lôùn taïi chaâu AÂu,  ñaéc cöû Toång thoáng Myõ ñeán nay. Theo LS.
   Baéc Myõ, Ñoâng Nam AÙ vaø Ñoâng Baéc AÙ vaø  Giaûng, Vieät Nam khoâng phaûi laø muïc tieâu
   caùc quoác gia kyù hieäp ñònh thöông maïi  chính cuûa Hoa Kyø trong laàn ñaùnh thueá
   töï do vôùi Vieät Nam. Tyû troïng kim ngaïch  naøy. Muïc tieâu chính cuûa Hoa Kyø laø caùc
   xuaát khaåu tröïc tieáp cuûa caùc ngaønh haøng  nöôùc khaùc, trong ñoù coù Trung Quoác. Vieäc
   Vieät Nam coù lôïi theá nhö deät may, giaøy  ñaùnh thueá nhoâm vaø theùp gaàn ñaây phaûn
   deùp, noâng saûn, caø pheâ, cheø, thuûy saûn seõ  aùnh raát roõ veà chính saùch thöông maïi cuûa  Cuoái thaùng 10/2017, Cuïc Quaûn lyù  khaåu theùp cuûa Vieät Nam vaøo Myõ laø nhoû,
   taêng theâm 10 - 15%. Vieäc naøy seõ giuùp  chính quyeàn Hoa Kyø muoán giaûm thaâm  caïnh tranh (VCA) thuoäc Boä Coâng Thöông  nhöng neáu Vieät Nam coù ñöôïc söï hoã trôï
   haøng Vieät ngaøy caøng vöôn xa hôn treân  huït thöông maïi vôùi 16 nöôùc khaùc, trong  ñaõ cho bieát Boä Thöông maïi Hoa Kyø (DOC)  cuûa caùc toå chöùc quoác teá chuyeân ngaønh
   thò tröôøng theá giôùi.          ñoù ñoái töôïng chính vaãn laø Trung Quoác.  ban haønh keát luaän ñieàu tra choáng baùn  ñeå ñöôïc ñöa ra khoûi dieän aùp thueá, cô hoäi
                                          phaù giaù, choáng trôï caáp ñoái vôùi theùp cuoän  cho ngaønh theùp Vieät Nam laø raát lôùn.
                                          cacbon (CWP) nhaäp khaåu töø Vieät Nam.  Doanh nghieäp Vieät Nam xuaát khaåu
   di saûn vaên hoùa theá giôùi. Khi ñeán Vieät Nam,  tieáp môû cöûa haøng, thay vaøo ñoù seõ hoã trôï  Nhö vaäy, keát luaän cuoái cuøng DOC ñöa ra  theùp vaãn phaûi phuï thuoäc vaøo Chính phuû
                                                            trong vieäc tham vaán vôùi Chính phuû vaø Boä
                                          ñaõ taêng bieân ñoä phaù giaù ñoái vôùi ba doanh
   ngöôøi Bæ khen ngôïi söï tinh teá trong vieäc  cho doanh nghieäp Vieät Nam taïo ra chuoãi
   löïa choïn moùn aên cuûa ngöôøi Vieät vaø ñöa ra  cöûa haøng, töø ñoù töøng böôùc phaùt trieån thò  nghieäp coù hôïp taùc ñieàu tra töø möùc 0-,38%  Thöông maïi Myõ ñeå ñöôïc mieãn thueá. Tuy
                                          leân 0-6,27%, trong khi vaãn giöõ nguyeân
                                                            nhieân, khaû naêng Hoa Kyø seõ huûy boû leänh
   moùn khoai taây chieân vaøng ruoäm veà hình  phaàn khoai taây Bæ ôû Vieät Nam.
   thöùc, höông vò cuõng voâ cuøng haáp daãn,  Vieät Nam ñang taùi cô caáu neàn noâng  bieân ñoä phaù giaù caùo buoäc leân ñeán 113,8%  aùp thueá laø raát nhoû, thaäm chí khoâng xaûy
                                          cho caùc doanh nghieäp xuaát khaåu khaùc.
                                                            ra trong ngaén haïn. Bôûi vì, vieäc caùc doanh
   trong meàm ngoaøi gioøn, coù theå aên keøm vôùi  nghieäp, cô caáu caây troàng coù nhieàu thay
   Beefsteak (boø bít teát), hoaëc duøng nhö moät  ñoåi. Theo oâng Romain Cools, Vieät Nam  Möùc thueá naøy khaùc xa so vôùi keát luaän sô  nghieäp theùp cuûa Vieät Nam chöùng minh
                                          boä ban haønh hoài thaùng 6/2016.
                                                            ñöôïc saûn phaåm xuaát khaåu ñöôïc saûn xuaát
   moùn khai vò chaám cuøng soát mayonnaise.   caàn troàng nhieàu khoai taây hôn luùa gaïo,
    Duø vaäy, vieäc baùn khoai taây töôi hay  caàn aùp duïng coâng ngheä vaø kyõ thuaät môùi  Möùc thueá quan môùi naøy taùc ñoäng  töø nguyeân lieäu khoâng coù xuaát xöù töø Trung
   caùc saûn phaåm töø khoai taây cuûa Bæ vaøo Vieät  ñeå taêng saûn löôïng. Chæ khi saûn löôïng  ngay laäp töùc ñoái vôùi doanh nghieäp theùp  Quoác laø heát söùc khoù khaên. OÂng Nguyeãn
   Nam vaãn coù nhöõng khoù khaên nhaát ñònh.  khoai taây taêng leân, Vieät Nam môùi ít bò phuï  Vieät Nam. Nhaát laø vôùi nhöõng saûn phaåm  Vaên Söa - Phoù chuû tòch Hieäp hoäi Theùp Vieät
                                          trong dieän baùo caùo maø Haûi quan Hoa Kyø
                                                            Nam cho bieát, caùc doanh nghieäp xuaát
   Khoâng tính löôïng khoai vaøo Vieät Nam  thuoäc maët haøng naøy cuûa Trung Quoác .
   theo ñöôøng tieåu ngaïch, theo öôùc tính cuûa  Töø nhieàu naêm nay, ñaàu ra vaãn laø nuùt  seõ thu thueá choáng baùn phaù giaù 199,76%  khaåu theùp vaøo Hoa Kyø ñang gaëp raát nhieàu
                                                            khoù khaên.
                                          vaø thueá choáng trôï caáp ôû möùc 256,44%
   Cuïc tröôûng Cuïc Baûo veä thöïc vaät (Boä Noâng  thaét ñoái vôùi noâng saûn cuûa Vieät Nam. Hieän,
                                                             Ngaønh theùp Vieät Nam ñang chòu
   nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân), haèng  xu höôùng “ñöôïc muøa, maát giaù” hay “giaûi  ñoái vôùi theùp cuoän caùn nguoäi (cold-rolled  nhieàu aùp löïc töø baûo hoä thöông maïi ñang
                                          steel) saûn xuaát taïi Vieät Nam baèng theùp
   naêm Vieät Nam vaãn phaûi nhaäp khoaûng  cöùu noâng saûn” ôû nöôùc ta vaãn tieáp dieãn, baát
   30.000 taán khoai taây töø Trung Quoác. Nhö  chaáp nhöõng noã löïc cuûa Boä Coâng Thöông veà  chaát neàn (substrate) coù xuaát xöù töø Trung  dieãn ra taïi Myõ vaø caùc thò tröôøng khaùc. “Töï
                                                            cöùu mình” seõ laø giaûi phaùp toát nhaát cho
                                          Quoác. Nhö vaäy, seõ taùc ñoäng lôùn vaø gaây
   vaäy, khoai taây cuûa Bæ seõ phaûi caïnh tranh  xuùc tieán thöông maïi. Naêm 2017, Boä Coâng
   vôùi khoai taây cuûa Trung Quoác ñeå môû roäng  Thöông ñaõ pheâ duyeät 33 ñeà aùn thuoäc nhoùm  khoù khaên cho doanh nghieäp xuaát khaåu  doanh nghieäp theùp vaãn muoán laøm aên
                                                            vôùi thò tröôøng Hoa Kyø. Theo baø Nguyeãn
                                          theùp bôûi tyû leä aùp thueá naøy laø raát lôùn.
   thò phaàn taïi Vieät Nam.      ngaønh noâng saûn vôùi toång kinh phí hoã trôï 31
    Theo Toång thö kyù Belagpom, khoai  tyû ñoàng, chieám 34,76% toång kinh phí hoã trôï  Hoa Kyø laø thò tröôøng nhaäp khaåu theùp  Thò Thu Trang - Giaùm ñoác Trung taâm
   taây cuûa Bæ seõ vaøo Vieät Nam nhö moät “thò  chöông trình xuùc tieán thöông maïi. Nhöng  lôùn thöù hai cuûa Vieät Nam, chieám 11,28%  WTO (VCCI), bieän phaùp choáng baùn phaù
   tröôøng ngaùch”, khoâng caïnh tranh tröïc tieáp  toång giaù trò hôïp ñoàng vaø giao dòch tröïc tieáp  nhöng khoâng ñaùng keå so vôùi thò tröôøng  giaù laø coâng cuï hôïp phaùp ñöôïc WTO cho
                                                            pheùp thaønh vieân söû duïng nhaèm baûo veä
                                          ASEAN, voán chieám hôn 67%, neân moät soá
   vôùi caùc saûn phaåm laøm töø khoai taây ñeán  töø caùc söï kieän xuùc tieán thöông maïi naêm
   töø Trung Quoác, Myõ hay Canada. Veà keânh  2017 chæ ñaït 569 trieäu USD vaø 324 tyû ñoàng.  ngöôøi vaãn cho raèng Hoa Kyø aùp thueá seõ  saûn xuaát trong nöôùc. Laøm aên trong moâi
                                          khoâng taùc ñoäng nhieàu tôùi ngaønh theùp
                                                            tröôøng toaøn caàu, Giaùm ñoác Trung taâm
   phaân phoái khoai taây ñaõ qua cheá bieán, caùc  Caùch thöùc xuùc tieán thöông maïi cho saûn
   doanh nghieäp Bæ ñaõ nghó ñeán chieàu höôùng  phaåm töø khoai taây cuûa ngöôøi Bæ laø baøi hoïc  Vieät Nam. Nhöng theo LS.Giaûng, khoâng  WTO khuyeán caùo doanh nghieäp Vieät Nam
                                                            caàn hoïc caùch söû duïng coâng cuï phoøng veä
                                          neân nhìn theo caùch naøy, bôûi coù hai vaán
   môùi, nhö vieäc môû cöûa haøng baùn khoai taây  höõu ích cho Vieät Nam trong vieäc tìm kieám
   chieân. Nhöng doanh nghieäp Bæ khoâng tröïc  ñaàu ra cho noâng saûn.     ñeà. Thöù nhaát, baây giôø tyû leä xuaát khaåu theùp  thöông maïi, ñoàng thôøi chuaån bò toát nhaát
                                          cuûa Vieät Nam laø nhoû nhöng coù theå khoâng  veà nhaân löïc, cuõng nhö löïa choïn ñôn vò tö
                                          nhoû trong töông lai. Thöù hai, baây giôø xuaát  vaán ñeå coù keát quaû toát nhaát.
                                                              Soá 490 BOÄ MÔÙI (740)   30/5 - 5/6/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14