Page 1 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 1

SOÁ 492 (13 - 19.6.2018)


      CHUÛ TÒCH QUOÁC HOÄI
      NGUYEÃN THÒ KIM NGAÂN:
     “Quöëc höåi luön


      lùæng nghe yá kiïën
      lùæng nghe yá kiïën
      cuãa nhên dên”       6

      XUAÁT KHAÅU TRAÙI CAÂY
      K K Khaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voånghaát voång
                                                            OÂNG NGUYEÃN TIEÁN DUÕNG
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD                                                Nhòn ngùæn haån
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
      10 tyã USD
                                                             TOÅNG GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY CP
                                                                SAØI GOØN TRIEÅN VOÏNG:
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn                                             thò khoá ài àûúâng daâi
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn
      vêîn coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa? coân xa?
       10 - 11                                                              18 - 19
        Thõ trûúâng                  Laåm phaát, tyã giaá                Cêìn Giúâ
        vêån chuyïín                 vaâ khöëi ngoaåi                  xanh rûâng,
                                                                          26
        àua cöng nghïå          8      baán roâng   13                 xanh biïín            26
   1   2   3   4   5   6