Page 10 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ


          XUAÁT KHAÅU TRAÙI CAÂY
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          KHAÁT VOÅNG 10 TYÃ USD
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
          VÊÎN COÂN XA?
            MINH PHÖÔNG
          NAÊM 2017, XUAÁT KHAÅU ÑAÏT HÔN 3 TYÛ USD VAØ HÖÔÙNG ÑEÁN
          COÄT MOÁC TREÂN 4 TYÛ USD NAÊM 2018, TRAÙI CAÂY VIEÄT NAM ÑAÕ COÙ
          CHOÃ ÑÖÙNG TAÏI CAÙC THÒ TRÖÔØNG KHOÙ TÍNH NHÖ UÙC, MYÕ, NEW
          ZEALAND, NHAÄT, HAØN QUOÁC. KEÁT QUAÛ NAØY COÄNG VÔÙI CHUÛ
          TRÖÔNG TAÙI CÔ CAÁU NGAØNH NOÂNG NGHIEÄP ÑAÕ NHEN NHOÙM HY
          VOÏNG KIM NGAÏCH XUAÁT KHAÅU TRAÙI CAÂY CUÛA VIEÄT NAM SEÕ ÑAÏT
          10 TYÛ USD VAØO MOÄT NGAØY KHOÂNG XA. TUY NHIEÂN, NGAØNH TRAÙI
          CAÂY VIEÄT NAM VAÃN ÑANG BOÛ LÔÕ NHIEÀU CÔ HOÄI, CHÖA KHAI THAÙC
          HEÁT TIEÀM NAÊNG, LÔÏI THEÁ VAØ CAÙC DOANH NGHIEÄP LUOÂN GAËP KHOÙ            Neáu canh taùc ñuùng tieâu chuaån, choâm choâm Ñoàng Nai
          VEÀ COÂNG NGHEÄ BAÛO QUAÛN.                               laø maët haøng xuaát khaåu coù giaù trò cao
        Mang chuöng ài àaánh xûá ngûúâi                                       ñeå vaøo ñöôïc thò tröôøng khoù tính” - oâng
                                                               “Chaát löôïng quyeát ñònh söï thaønh baïi

                                                              ty T&T Vina khaúng ñònh. T&T Vina xuaát
        Nhôø vaøo caùch laøm baøi baûn, ñaùp öùng toát                               Nguyeãn Ñình Tuøng, Toång giaùm ñoác Coâng
                                                              khaåu gaàn 1.000 container/naêm thanh
        caùc quy ñònh veà an toaøn thöïc phaåm, traùi caây                             long, nhaõn, choâm choâm vaøo thò tröôøng
        Vieät Nam ñaõ töøng böôùc thaâm nhaäp vaøo thò                               Myõ. Ñaït ñöôïc keát quaû aáy, T&T Vina phaûi
                                                              quy hoaïch vuøng troàng traùi caây xuaát khaåu
        tröôøng theá giôùi vaø ngaøy caøng taêng tröôûng                              theo tieâu chuaån GlobalGAP vaø truy xuaát
        maïnh. Caùc doanh nghieäp Vieät ñaõ bieát                                  ñöôïc nguoàn goác. Ñeå saûn xuaát traùi caây ôû

        caùch laøm ra traùi caây coù chaát löôïng cao,                               quy moâ thöông maïi, T&T Vina phaûi lieân keát
                                                              vôùi noâng daân ñeå coù dieän tích ñaát ñuû lôùn, ít
        an toaøn, ñuû naêng löïc caïnh tranh                                    nhaát laø 100 heùcta.
                                                               Theo oâng Tuøng, thuyeát phuïc noâng daân
        vôùi caùc ñoái thuû.                                            hôïp taùc vôùi doanh nghieäp vaø troàng ñuùng
                                        Ñoùng goùi ñuùng quy caùch laø moät trong nhöõng tieâu chuaån xuaát khaåu traùi caây theo quy chuaån ñaët ra voán raát khaét khe vaø
                                                              toán nhieàu coâng söùc thì phaûi taïo nieàm tin
        Noã löïc chinh phuïc thò tröôøng  quoác gia naøy môùi môû cöûa cho Vieät Nam  coâng trong vieäc troàng chuoái xuaát khaåu  cho hoï. Nieàm tin ñoù ñöôïc xaây döïng baèng
              khoù tính        xuaát khaåu traùi vuù söõa.     sang thò tröôøng Nhaät chia seû, ñeå vaøo ñöôïc  uy tín trong thanh toaùn, mua haøng oån ñònh,
         Theo Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån  “Ñeå vaøo ñöôïc caùc thò tröôøng khoù tính,  thò tröôøng Nhaät Baûn phaûi ñaùp öùng raát  luoân coù lôïi nhuaän toát so vôùi troàng thoâng
        noâng thoân, sau nhieàu naêm ñaøm phaùn, Vieät  Vieät Nam phaûi giaûi quyeát caùc vaán ñeà goàm  nhieàu tieâu chuaån khaét khe, töø thoå nhöôõng  thöôøng vaø baùn cho thöông laùi.
        Nam ñaõ dôõ boû ñöôïc haøng raøo kyõ thuaät  kieåm dòch, an toaøn (khoâng ñöôïc dö löôïng  ñeán quy trình choïn gioáng, chaêm boùn ñeán  “Nhìn chung, doanh nghieäp phaûi coù
        ñeå traùi caây vaøo ñöôïc caùc thò tröôøng khoù  thuoác baûo veä thöïc vaät) traùi caây. Ñeán nay,  thu hoaïch, kích côõ, bao bì, veä sinh, caùch  ñuû nguoàn löïc taøi chính ñeå xaây döïng ñöôïc
        tính nhö UÙc, Myõ, New Zealand, Nhaät, Haøn  Cuïc Baûo veä thöïc vaät ñaõ caáp ñöôïc gaàn 6.000  xeáp chuoái trong container. Söï phöùc taïp  vuøng troàng, vì cöù moãi hai naêm toán 2.000
        Quoác... Tính ñeán nay, traùi caây Vieät Nam ñaõ  maõ soá vuøng troàng ñoái vôùi thanh long, xoaøi,  trong vieäc troàng chuoái xuaát khaåu laø phaûi  USD ñeå ñöôïc caáp tieâu chuaån GlobalGAP.
        thaâm nhaäp thò tröôøng cuûa 60 quoác gia vaø  nhaõn, choâm choâm, vaûi, vaø ñang phoái hôïp  chaêm soùc cho töøng traùi treân naûi nhaèm ñaûm  Chöa keå, ngay ñaàu vuï phaûi ñaët coïc cho
        vuøng laõnh thoå. Soá lieäu cuûa Toång cuïc Haûi  vôùi caùc ñòa phöông caáp theâm maõ soá cho  baûo ñöôïc söï ñoàng ñeàu veà kích côõ vaø chaát  noâng daân soá tieàn 50 trieäu ñoàng/heùc ta ñeå
        quan cho thaáy, tính ñeán thaùng 4/2018, traùi  nhöõng vuøng nguyeân lieäu traùi caây phuïc vuï  löôïng. Chaúng haïn, chuoái coù nhieàu naûi,  mua nguyeân vaät lieäu” - oâng Tuøng chia seû.
        caây xuaát khaåu ñaõ ñaït hôn 1,3 tyû USD, taêng  xuaát khaåu. Ñoàng thôøi, Boä Noâng nghieäp  nhöng chæ cho troå khoaûng 10 naûi ñeå coù  Ñaàu tö maïnh ngay töø luùc troàng môùi
        gaàn 30% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Theo  vaø Phaùt trieån noâng thoân phoái hôïp vôùi caùc  traùi to vaø ñeïp, vaø treân moät naûi cuõng khoâng  cho ra ñöôïc loaïi traùi caây ñuùng quy chuaån
        Hieäp hoäi Rau quaû Vieät Nam (Vinafruit), naêm  doanh nghieäp tieáp tuïc xaây döïng 7 nhaø maùy  ñöôc ñeå quaù nhieàu traùi. xuaát khaåu. Thoâng thöôøng, trong 10 taán
        2017 traùi caây xuaát khaåu ñaït 3,5 tyû USD, taêng  cheá bieán vôùi quy moâ vuøng vaø khu vöïc” - oâng  Cuõng theo oâng Huy, tröôùc khi kyù hôïp  saûn phaåm thì chæ löïa ñöôïc vaøi ba taán haøng
        gaàn gaáp ñoâi so vôùi naêm 2016 (1,7 tyû USD).  Hoaøng Trung cho bieát. ñoàng mua chuoái, phía Nhaät cöû ngöôøi ñeán  ñaùp öùng thò tröôøng Myõ. Tuy nhieân, ñaây chæ
        Döï baùo naêm 2018 seõ ñaït giaù trò kim ngaïch             laáy maãu chuoái, maãu ñaát, maãu nöôùc, maãu  moät phaàn trong caùc ñieàu kieän caàn, doanh
        töø 4,3 - 4,5 tyû USD.          Chaát löôïng quyeát ñònh    khoâng khí veà Nhaät Baûn ñeå kieåm tra ñeán  nghieäp coøn phaûi xaây döïng quy trình thu
         Söï taêng tröôûng xuaát khaåu traùi caây cho  thaønh baïi      230 chæ tieâu sinh lyù - hoùa sinh nhaèm ñaûm  hoaïch, ñoùng goùi, vaän chuyeån, ñaëc bieät laø
        thaáy chaát löôïng saûn phaåm raát cao, ñoàng  Ñöa traùi caây vaøo thò tröôøng khoù tính  baûo traùi chuoái ñaït tieâu chuaån “saïch - ñeïp -  sôû höõu ñöôïc coâng ngheä baûo quaûn môùi giöõ
        nghóa vôùi vieäc saûn xuaát noâng nghieäp ñaõ  ñoøi hoûi doanh nghieäp xuaát khaåu phaûi ñaàu  ngon”, töùc khoâng coù kim loaïi naëng, khoâng  ñöôïc chaát löôïng traùi caây toát cho ñeán khi
        ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chuaån nghieâm  tö raát nhieàu nguoàn löïc, töø vieäc vöôït qua  coù vi khuaån gaây haïi, khoâng dö löôïng thuoác  ñeán tay ngöôøi tieâu duøng.
        ngaët veà truy xuaát nguoàn goác. Song song  caùc raøo caûn kyõ thuaät cuûa nöôùc nhaäp khaåu  tröø saâu beänh, khoâng chaát kích thích taêng  Cuõng theo oâng Tuøng, vì xuaát khaåu traùi
        ñoù laø tính hieäu quaû veà xuùc tieán thöông  cho ñeán caïnh tranh vôùi saûn phaåm cuøng  tröôûng, ñeàu kích côõ, khi chín maøu vaøng  caây töôi neân caùc doanh nghieäp coù khuynh
        maïi, tuyeân truyeàn, quaûng baù, xaây döïng  loaïi cuûa caùc nöôùc khaùc. Theo oâng Hoaøng  öôm, buøi, deûo, ngoït. Coâng ty Huy Long An  höôùng vaän chuyeån baèng maùy bay, chi phí
        thöông hieäu cho traùi caây Vieät Nam cuõng  Trung, muoán xuaát khaåu traùi caây sang Myõ  cuõng laø doanh nghieäp ñaàu tieân cuûa Vieät  raát ñaét, hieän coù giaù khoaûng 3.000USD/taán
        nhö söï keát noái, lieân keát saûn xuaát giöõa noâng  phaûi ñaùp öùng ñöôïc ba tieâu chuaån chính,  Nam ñöa ñöôïc chuoái coù thöông hieäu Fohla  haøng. T&T Vina ñaõ taïo ra ñöôïc coâng ngheä
        daân vôùi doanh nghieäp xuaát khaåu vaø vôùi  goàm vuøng troàng ñaït tieâu chuaån vaø ñöôïc  vaøo heä thoáng sieâu thò Don Kihote, Daiei,  baûo quaûn traùi caây giöõ ñoä töôi laâu nhöng
        chuoãi tieâu thuï cuûa caùc nöôùc. Theo oâng  phía Myõ uûy quyeàn cho Boä Noâng nghieäp  Aeon ôû Nhaät Baûn töø thaùng 4/2016, khoâng  khoâng laïm duïng chaát baûo quaûn, khoâng dö
        Hoaøng Trung, Cuïc tröôûng Cuïc Baûo veä thöïc  vaø Phaùt trieån noâng thoân caáp maõ soá vuøng  chæ ôû Tokyo maø coøn ôû caùc tænh Niigata,  löôïng thuoác neân vaän chuyeån theo ñöôøng
        vaät (Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng  troàng, nhaø maùy ñoùng goùi phaûi ñöôïc  Chiba, vôùi giaù 11USD/thuøng 13,5kg. Hieän  bieån vôùi chi phí khoaûng 2.500USD/con-
        thoân), maát 7 naêm noäp hoà sô vaø ñaùp öùng  chuyeân gia phía Myõ caáp maõ soá, saûn phaåm  taïi, moãi tuaàn doanh nghieäp naøy xuaát töø  tainer, moät container chöùa ñöôïc hôn 10
        caùc ñieàu kieän ñaët ra cuûa nöôùc sôû taïi, choâm  phaûi ñöôïc chieáu xaï taïi nhaø maùy ñöôïc caáp  2 - 3 container chuoái töôi sang Nhaät Baûn  taán haøng. Söï cheânh leäch chi phí giöõa vaän
        choâm Vieät Nam môùi ñöôïc caáp pheùp nhaäp  maõ soá ñaït chuaån.   baèng ñöôøng bieån. Ngoaøi Nhaät, chuoái cuûa  chuyeån haøng khoâng vaø ñöôøng bieån giuùp
        khaåu vaøo thò tröôøng New Zealand. Ñoái vôùi  OÂng Voõ Quan Huy, Giaùm ñoác Coâng ty  Coâng ty coøn xuaát sang Singapore, Trung  T&T Vina ñöa ra giaù thaønh traùi caây raát caïnh
        thò tröôøng Myõ, maát ñeán 10 naêm ñaøm phaùn,  Huy Long An - moät doanh nghieäp thaønh  Ñoâng, Haøn Quoác. tranh treân thò tröôøng Myõ.

        Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15