Page 2 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 2

THEÅ LEÄ CUOÄC THI           I- TEÂN CUOÄC THI
           Giaûi thöôûng Taøi naêng Löông Vaên Can 2018            1 giaûi Chieán löôïc marketing aán töôïng nhaát:
           II- ÑÔN VÒ TOÅ CHÖÙC                        Hoïc boång 10 trieäu ñoàng + Hoïc boång khoùa hoïc Interactive English
                                             cuûa VUS (trò giaù 10.350.000 ñoàng) + Hoïc boång khoùa hoïc Quaûn trò -
           Baùo Doanh Nhaân Saøi Goøn                     Marketing cuûa BMG (trò giaù 10 trieäu ñoàng)

           III- ÑOÁI TÖÔÏNG DÖÏ THI                      1 giaûi Laøm vieäc nhoùm khoa hoïc nhaát:
           Sinh vieân caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng treân caû nöôùc,    Hoïc boång 10 trieäu ñoàng + Hoïc boång khoùa hoïc Interactive English
                                             cuûa VUS (trò giaù 10.350.000 ñoàng) + Hoïc boång khoùa hoïc Quaûn trò -
           trong ñoä tuoåi töø 19-26                      Marketing cuûa BMG (trò giaù 10 trieäu ñoàng)
           IV- QUY TRÌNH THI                          1 giaûi Thuyeát trình aán töôïng nhaát:
           Thí sinh ñaêng kyù thi taïi website: www.doanhnhansaigon.vn hoaëc  Hoïc boång 10 trieäu ñoàng + Hoïc boång khoùa hoïc Interactive English
           http://luongvancan.doanhnhansaigon.vn                cuûa VUS (trò giaù 10.350.000 ñoàng) + Hoïc boång khoùa hoïc Quaûn trò -
           Voøng 1: Kieán thöùc kinh teá - kinh doanh, tö töôûng laøm giaøu  Marketing cuûa BMG (trò giaù 10 trieäu ñoàng)
           cuûa danh nhaân Löông Vaên Can vaø khaû naêng Anh ngöõ       1 giaûi Pitching toát nhaát: Hoïc boång 10 trieäu ñoàng + Hoïc boång khoùa hoïc
              - Thôøi gian thi: Töø ngaøy 16/4 – 15/6/2018         Interactive English cuûa VUS (trò giaù 10.350.000 ñoàng) + Hoïc boång khoùa
              - Hình thöùc thi: Laøm baøi tröïc tuyeán           hoïc Quaûn trò - Marketing cuûa BMG (trò giaù 10 trieäu ñoàng)
           Voøng 2: Phaùt trieån yù töôûng                   1 giaûi YÙ töôûng ñoäc ñaùo nhaát: Hoïc boång 10 trieäu ñoàng + Hoïc boång khoùa
              - Thôøi gian: Töø ngaøy 20/6 - 31/7/2018           hoïc Interactive English cuûa VUS (trò giaù 10.350.000 ñoàng) + Hoïc boång
              - Hình thöùc thi: Vieát ñeà aùn kinh doanh          khoùa hoïc Quaûn trò - Marketing cuûa BMG (trò giaù 10 trieäu ñoàng).
           Voøng 3: Baûo veä ñeà aùn                      “Hoïc kyø doanh nghieäp”: 2 ngaøy traûi nghieäm hoaït ñoäng cuûa Rex Hotel
              - Thôøi gian thi: Töø ngaøy 27 - 29/9/2018          daønh cho taát caû thí sinh döï thi Voøng 3.
              - Hình thöùc thi: Thuyeát trình.
           Voøng Chung keát: Tranh giaûi Nhaát - Nhì - Ba          VI- MOÄT SOÁ LÖU YÙ
              - Thôøi gian: Ngaøy 25/10/2018               1/ Thí sinh laøm ñeà aùn theo nhoùm:
              - Hình thöùc thi: Thuyeát trình                - Soá löôïng thaønh vieân: Toái ña 3 thí sinh/ñeà aùn
           V- CÔ CAÁU GIAÛI THÖÔÛNG                       - Moãi thaønh vieân ñeàu thi Voøng 1 vaø ñöôïc vaøo Voøng 2
            1 giaûi nhaát: Hoïc boång 100.000.000 ñoàng + Hoïc boång khoùa hoïc 2/ Caùc ñeà aùn ñaõ ñoaït Giaûi thöôûng Taøi naêng Löông Vaên Can caùc muøa giaûi
            Quaûn trò- Marketing cuûa BMG (trò giaù 15 trieäu ñoàng) + Hoïc boång  tröôùc khoâng ñöôïc tham döï laïi trong taát caû caùc muøa giaûi sau.
            khoùa hoïc Interactive English cuûa VUS            3/ Ñeà aùn döï thi phaûi khoâng tham gia baát kyø cuoäc thi naøo tröôùc
            (trò giaù 10.350.000 ñoàng).                   vaø trong thôøi gian dieãn ra Giaûi thöôûng Taøi naêng Löông Vaên Can 2018.
            1 giaûi nhì: Hoïc boång 50.000.000 ñoàng + Hoïc boång khoùa hoïc     Trong quaù trình chaám giaûi vaø sau khi coù keát quaû, neáu phaùt hieän ñeà aùn
            Quaûn trò - Marketing cuûa BMG (trò giaù 15 trieäu ñoàng) +    döï thi hay ñoaït giaûi vi phaïm ñieàu naøy, Ban Toå chöùc seõ loaïi ñeà aùn
            Hoïc boång khoùa hoïc Interactive English cuûa VUS        khoûi cuoäc thi, huûy keát quaû.
            (trò giaù 10.350.000 ñoàng).                  4/ Thí sinh coù theå ñeà nghò baûo löu keát quaû ñeå tham gia muøa thi sau
            1 giaûi ba: Hoïc boång 30.000.000 ñoàng + Hoïc boång khoùa hoïc Quaûn  trong tröôøng hôïp ñeà aùn ñaõ ñöôïc vaøo Voøng 3 nhöng vì lyù do khaùch quan
            trò - Marketing cuûa BMG (trò giaù 15 trieäu ñoàng) + Hoïc boång khoùa hoïc khoâng theå döï thi. Ñôn ñeà nghò baûo löu do Ban Toå chöùc duyeät.
            Interactive English cuûa VUS (trò giaù 10.350.000 ñoàng).                                                                           BAN TOÅ CHÖÙC
                                       ÑÔN VÒ TAØI TRÔÏ
                         REX HOTEL SAIGON
                         www.rexhotelvietnam.com
                         141 Nguyen Hue Blvd., D.1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
                                                                              QUAÛNG CAÙO
                                                              So
        Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018                                  Soá 430 BOÄ MÔÙI (680)   15 - 21/3/2017á 430 BOÄ MÔÙI (680)   15 - 21/3/2017
   1   2   3   4   5   6   7