Page 3 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 3

3-A


                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1                    Noäi dung: - Kieán thöùc kinh teá - kinh doanh

                                 - Tö töôûng laøm giaøu


                                   cuûa danh nhaân Löông Vaên Can

                                 - Khaû naêng Anh ngöõ
                  õ


                    Thôøi gian:  15/6/2018 heát haïn nhaän baøi döï thi

                    Hình thöùc: Tröïc tuyeán taïi:

                                 luongvancan.doanhnhansaigon.vn

                                  hoaëc www.doanhnhansaigon.vn
                                      ÑÔN VÒ TAØI TRÔÏ

                        REX HOTEL SAIGON
                        www.rexhotelvietnam.com
                        141 Nguyen Hue Blvd., D.1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
      QUAÛNG CAÙO                                                              Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8