Page 5 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5

             Chi phñ vaâ hiïåu quaã
               sûã duång lao àöång                                         www.TBSgroup.vn

             TS. PHAÏM THÒ THU HAÈNG
                Vieän tröôûng Vieän Phaùt trieån doanh nghieäp

              öï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp Vieät Nam nhöõng  laâm nghieäp vaø thuûy saûn chieám 40,3%, khu vöïc coâng
              naêm qua ñöôïc ñaùnh giaù maïnh nhöng cuõng boäc  nghieäp vaø xaây döïng chieám 25,7%, khu vöïc dòch vuï
           Sloä nhieàu baát oån, khi doanh nghieäp taêng tröôûng  chieám 34%. Lao ñoäng töø 15 tuoåi trôû leân ñang laøm vieäc
           vaãn thieân veà nguoàn voán, khoâng taän duïng ñöôïc löïc  ôû khu vöïc thaønh thò chieám 31,9%, khu vöïc noâng thoân
           löôïng lao ñoäng ñöôïc xem laø lôïi theá cuûa Vieät Nam.  chieám 68,1%. Tyû leä lao ñoäng trong ñoä tuoåi ñaõ qua ñaøo
             Chi phí lao ñoäng vaø naêng suaát lao ñoäng ôû Vieät Nam  taïo naêm 2017 öôùc tính ñaït 21,5%, cao hôn möùc 20,6%
           ñang ngaøy caøng aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán caùc doanh  cuûa naêm tröôùc. Nhö vaäy, lao ñoäng vaãn taäp trung chuû
           nghieäp. Nhìn vaøo quy moâ doanh nghieäp, caùc doanh  yeáu trong lónh vöïc noâng nghieäp, laâm nghieäp vaø thuûy
           nghieäp sieâu nhoû coù hieäu suaát söû duïng lao ñoäng cao  saûn vaø tyû leä lao ñoäng ñaõ qua ñaøo taïo vaãn thaáp. Chính
           nhaát nhöng khoâng oån ñònh. Trong khi ñoù, hieäu suaát  vì vaäy naêng suaát lao ñoäng cuûa ngöôøi Vieät Nam vaãn ôû
           söû duïng lao ñoäng trong caùc doanh nghieâp quy moâ  möùc thaáp.
           lôùn thöôøng thaáp nhaát nhöng laïi oån ñònh. Nhöng nhìn  Tính ñeán thaùng 12/2017, soá doanh nghieäp ñang
           chung, hieäu suaát söû duïng lao ñoäng ôû caùc loaïi hình  hoaït ñoäng laø 561.000, tieáp tuïc xu höôùng giaûm. Nhö
           doanh nghieäp ñeàu coù xu höôùng giaûm.   vaäy, keå töø sau khi neàn kinh teá phuïc hoài vaøo naêm 2003,
             Theo soá lieäu ñieàu tra doanh nghieäp naêm 2016 cuûa  soá doanh nghieäp ngöøng hoaït ñoäng luoân ôû möùc treân
           Toång cuïc Thoáng keâ, hieän coù hôn 14 trieäu lao ñoäng  50.000 moãi naêm, chieám moät nöûa soá doanh nghieäp
           trong khu vöïc doanh nghieäp. Naêm 2016 soá ngöôøi lao  thaønh laäp haèng naêm.
           ñoäng ñaõ taêng khoaûng 8,5%, tuy coøn thaáp hôn nhieàu  Möùc ñoä caïnh tranh giöõa doanh nghieäp trong
           möùc taêng bình quaân cuûa giai ñoaïn 2007 -2010 (ñaït  nöôùc vaø doanh nghieäp FDI ñang taêng do vieäc môû cöûa
           12,1%) nhöng cao hôn nhieàu so vôùi giai ñoaïn 2011 -  thò tröôøng thöïc hieän cam keát WTO vaø caùc hieäp ñònh
           2015 (5,6%), cho thaáy hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp  thöông maïi töï do. Möùc ñoä caïnh tranh giöõa baùn buoân
           ñaõ phuïc hoài.               vaø baùn leû cuõng ngaøy caøng taêng, vôùi söï hieän dieän ngaøy
             Neáu xem lao ñoäng laø moät trong nhöõng yeáu toá ñaàu  caøng nhieàu nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, nhö Haøn Quoác,
           vaøo cuûa saûn xuaát, kinh doanh, doanh thu maø ngöôøi  Nhaät Baûn vaø Thaùi Lan. Ñaëc bieät, nhöõng chính saùch môùi
           lao ñoäng mang laïi cho doanh nghieäp vaø thu nhaäp cuûa  saép thöïc thi seõ laøm gia taêng chi phí cuûa doanh nghieäp.
           ngöôøi lao ñoäng seõ phaûn aùnh hieäu quaû söû duïng lao  Cuï theå, löông toái thieåu vuøng naêm 2018 taêng 6,5%, duø
           ñoäng cuûa doanh nghieäp. Xeùt theo tieâu chí naøy, coù theå  chæ baèng moät nöûa so vôùi möùc ñeà xuaát (13,3%), nhöng
           thaáy hieäu quaû söû duïng lao ñoäng trong giai ñoaïn 2007  coù theå gaây theâm khoù khaên cho coäng ñoàng doanh
           - 2016 khoâng ñöôïc caûi thieän maø coøn giaûm, töø 17,3 laàn  nghieäp, do taêng theâm chi phí ñaàu vaøo vaø tieàn löông
           xuoáng coøn 14,3 laàn.            taêng cao hôn so vôùi möùc taêng töông öùng cuûa GDP vaø
             Trong ba khu vöïc doanh nghieäp, doanh nghieäp  naêng suaát lao ñoäng.
           ngoaøi nhaø nöôùc laø khu vöïc coù hieäu suaát söû duïng lao  Chính phuû ñaët muïc tieâu 1 trieäu doanh nghieäp
           ñoäng cao nhaát trong giai ñoaïn 2007 - 2011, nhöng  hoaït ñoäng hieäu quaû vaøo naêm 2020. Do ñoù, trong Baùo
           ñeán giai ñoaïn 2012 - 2016, caùc doanh nghieäp nhaø  caùo Thöôøng nieân doanh nghieäp Vieät Nam naêm 2017
           nöôùc laïi coù hieäu suaát söû duïng lao ñoäng cao nhaát.  - 2018, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam
             Vieät Nam ñang ôû thôøi kyø daân soá vaøng. Vieäc taän  ñaõ khuyeán nghò caùc cô quan nhaø nöôùc tieáp tuïc thöïc
           duïng nguoàn löïc lao ñoäng naøy laø heát söùc caàn thieát.  hieän chính saùch oån ñònh kinh teá vó moâ, taïo moâi tröôøng
           Vôùi löïc löôïng doài daøo, khoaûng 54,8 trieäu lao ñoäng laø  kinh doanh thuaän lôïi, ban haønh caùc chính saùch giaûm
           nguoàn cung voâ cuøng doài daøo cho doanh nghieäp. Tuy  chi phí kinh doanh cho doanh nghieäp, cuõng nhö thöïc
           nhieân, beân caïnh soá löôïng lao ñoäng laø lôïi theá, chaát  hieän caùc giaûi phaùp ñeå khu vöïc doanh nghieäp tö nhaân
           löôïng lao ñoäng laïi laø moät haïn cheá. Trong ñoù, naêm  trôû thaønh ñoäng löïc quan troïng nhaát ñoái vôùi söï phaùt
           2017, lao ñoäng ñang laøm vieäc ôû khu vöïc noâng nghieäp,  trieån kinh teá, xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc.                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
        Toång bieân taäp:    Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN  Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
        Phoù toång bieân taäp:   Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG       Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH       Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10