Page 6 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 6

6  Thôøi söï
                                                           Theo Doøng Thôøi söï

                                                              u Xuaát sieâu sang caùc nöôùc G7 gaàn 45 tyû
                                                            USD. Naêm 2017, toång kim ngaïch xuaát nhaäp
                                                            khaåu giöõa Vieät Nam vaø nhoùm caùc nöôùc G7
                                                            (Myõ, Canada, Phaùp, Ñöùc, Anh, YÙ, Nhaät Baûn)
                                                            ñaït khoaûng 113 tyû USD, taêng 9,5% so vôùi
                                                            naêm tröôùc, chieám 1/4 toång kim ngaïch xuaát
                                                            nhaäp khaåu. Naêm 2017, Vieät Nam coù thaëng
                                                            dö thöông maïi haøng hoùa vôùi G7 leân ñeán
                                                            44,95 tyû USD, lôùn hôn trò giaù nhaäp khaåu haøng
                                                            hoùa coù xuaát xöù töø nhoùm naøy. Myõ laø ñoái taùc
                                                            thöông maïi lôùn nhaát cuûa Vieät Nam trong G7.
                                                            Naêm ngoaùi, giaù trò xuaát khaåu haøng hoùa cuûa
                                                            Vieät Nam sang Myõ ñaït 41,59 tyû USD, trong
                                                            khi nhaäp khaåu chæ 9,35 tyû USD.
                                                              u Haûi Döông seõ xuaát khaåu 1.000 taán
                                                            vaûi thieàu. Tænh Haûi Döông hieän coù khoaûng
                                                            10.500ha vaûi thieàu, taäp trung chuû yeáu taïi
                                                            huyeän Thanh Haø vaø thò xaõ Chí Linh, döï kieán
                                                            saûn löôïng ñaït khoaûng 60.000 taán. Ñaùng
                                                            chuù yù, saûn löôïng vaûi thieàu ñuû tieâu chuaån
                                                            xuaát khaåu sang thò tröôøng Myõ, UÙc, EU ñaït
         Chuû tòCh QuoáC hoäi NguyeãN thò Kim NgaâN:                              khoaûng 1.000 taán. Huyeän Thanh Haø coù
       “Quöëc höåi luön lùæng nghe                                        chuaån VietGap, trong ñoù coù 1.000ha laø vaûi
                                                            khoaûng 4.000ha vaûi thieàu troàng theo tieâu
                                                            chín sôùm, öôùc saûn löôïng 15.000 - 18.000 taán.
                                                              u Hôn 3,6 tyû USD nhaäp khaåu xaêng daàu.
         yá kiïën cuãa nhên dên”                                        Trong 5 thaùng, caû nöôùc nhaäp khaåu 5,56 trieäu
                                                            taán xaêng daàu caùc loaïi, trò giaù 3,61 tyû USD,
                                                            taêng 35,3% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Vieät
                                                            Nam nhaäp khaåu xaêng daàu nhieàu nhaát töø
                                                            Haøn Quoác (chieám 26,5%) vôùi 1,16 trieäu taán,
           ôùi 85,63% ñaïi bieåu taùn thaønh, saùng ngaøy 11/6, Quoác  aùn Luaät vaø caùc nghò quyeát ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua laø thöïc  trò giaù treân 807 trieäu USD, sau ñoù laø Malaysia,
           hoäi ñaõ bieåu quyeát ñieàu chænh thôøi gian thoâng qua Döï  hieän ñöôïc ngay, ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc thoâng tin,  Singapore.
        Vaùn Luaät Ñôn vò haønh chính - kinh teá ñaëc bieät Vaân Ñoàn,  tuyeân truyeàn, laøm roõ nhöõng vaán ñeà ñöôïc ñoâng ñaûo cöû tri vaø  u Khoaûng 18.000 caên hoä condotel
        Baéc Vaân Phong, Phuù Quoác (goïi taét laø Döï aùn Luaät) töø Kyø hoïp  nhaân daân quan taâm ñeå taïo söï ñoàng thuaän cao ñoái vôùi caùc noäi  seõ gia nhaäp thò tröôøng. Savills Hotels öôùc
        thöù 5 sang Kyø hoïp thöù 6 (cuoái naêm 2018).   dung cuûa Döï aùn Luaät.               tính, trong hai naêm tôùi seõ coù khoaûng 18.000
         Treân cô sôû nghieâm tuùc tieáp thu yù kieán cuûa caùc vò ñaïi bieåu  Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Thò Kim Ngaân cho bieát, thay vì  caên hoä nghæ döôõng (condotel) gia nhaäp thò
        Quoác hoäi, caùc taàng lôùp nhaân daân vaø cöû tri, UÛy ban Thöôøng  laøm vieäc theo ñuùng lòch trình, Quoác hoäi ñaõ döøng laïi ñeå laéng  tröôøng. Tuy nhieân, condotel seõ vaáp phaûi söùc
        vuï Quoác hoäi (UBTVQH) ñaõ thaän troïng caân nhaéc nhieàu maët vaø  nghe yù kieán nhaân daân, ñeå thaáy traùch nhieäm cuûa töøng ñaïi bieåu  eùp caïnh tranh khaù lôùn töø nhöõng loaïi hình
        thoáng nhaát vôùi Chính phuû chænh lyù quy ñònh cuûa Döï aùn Luaät  Quoác hoäi, cöû tri khi baøn baïc, nhaän xeùt veà nhöõng vaán ñeà Quoác  nghæ döôõng, löu truù khaùc, cuï theå laø baát ñoäng
        veà thôøi haïn söû duïng ñaát ñeå saûn xuaát, kinh doanh aùp duïng  hoäi ñang baøn. Nhöõng vieäc Quoác hoäi, ñaïi bieåu Quoác hoäi ñang  saûn chia seû, nhö Airbnb (dòch vuï chia seû
        theo quy ñònh cuûa Luaät Ñaát ñai hieän haønh, khoâng quy ñònh  baøn ôû hoäi tröôøng ñaõ lan toûa ra xaõ hoäi. Tuy nhieân, ñaùng tieác  phoøng), Poshtel (nhaø nghæ coù dòch vuï vaø tieän
        tröôøng hôïp ñaëc bieät keùo daøi ñeán 99 naêm. Ñoàng thôøi, UBTVQH  coù moät soá vaán ñeà ñaõ laøm cho nhaân daân chöa hieåu baûn chaát  nghi töông töï khaùch saïn), Couch Surfing
        thoáng nhaát vôùi Chính phuû ñeà nghò Quoác hoäi cho ñieàu chænh  cuûa söï vieäc, coù söï ngoä nhaän, hieåu laàm neân ñaõ coù nhöõng haønh  (nôi cho khaùch du lòch ôû nhôø). Loaïi hình con-
        thôøi gian thoâng qua Döï aùn Luaät töø Kyø hoïp thöù 5 sang Kyø hoïp  ñoäng quaù khích.        dotel phaùt trieån maïnh ôû nhöõng thaønh phoá
        thöù 6 ñeå coù theâm thôøi gian nghieân cöùu, tieáp thu toái ña caùc yù  Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Thò Kim Ngaân keâu goïi ñoàng baøo,  du lòch, ñaùng keå laø Ñaø Naüng, Nha Trang.
        kieán cuûa caùc vò ñaïi bieåu Quoác hoäi, caùn boä laõo thaønh, chuyeân  nhaân daân caû nöôùc haõy bình tónh vaø tin töôûng vaøo caùc quyeát  u FDI giuùp caân baèng caùn caân thöông
        gia, nhaø khoa hoïc vaø nhaân daân ñeå hoaøn thieän Döï aùn Luaät, baûo  ñònh cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc. Trong quaù trình thaûo luaän caùc döï  maïi. Tính töø ñaàu naêm ñeán heát thaùng 5/2018,
        ñaûm xaây döïng thaønh coâng ba ñaëc khu kinh teá Vaân Ñoàn, Baéc  aùn luaät, Quoác hoäi luoân laéng nghe yù kieán cuûa nhaân daân. Do ñoù,  trò giaù xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa caû nöôùc ñaït
        Vaân Phong, Phuù Quoác, giöõ vöõng an ninh quoác phoøng vaø chuû  UBTVQH ñeà nghò cho pheùp ñieàu chænh chöông trình phieân beá  185,99 tyû USD, taêng 13,9% so vôùi naêm 2017.
        quyeàn quoác gia.                 maïc Kyø hoïp thöù 5 vaøo saùng 15/6, ruùt noäi dung bieåu quyeát thoâng  Trong ñoù, trò giaù xuaát khaåu ñaït 94,33 tyû USD,
         UBTVQH ñeà nghò Quoác hoäi giao Chính phuû chuû trì phoái  qua Luaät Ñôn vò haønh chính - kinh teá ñaëc bieät Vaân Ñoàn, Baéc Vaân  taêng 17,4% vaø trò giaù nhaäp khaåu ñaït 91,66 tyû
        hôïp vôùi UBTVQH chæ ñaïo toå chöùc nghieân cöùu, tieáp thu yù kieán,  Phong, Phuù Quoác vaø nghò quyeát veà thi haønh luaät naøy.  USD, taêng 10,5%. Ñaùng chuù yù, trong 5 thaùng
        chænh lyù Döï aùn Luaät vaø hoaøn chænh caùc döï thaûo nghò quyeát, ñeà  Trong tuaàn laøm vieäc cuoái cuøng cuûa Kyø hoïp thöù 5, Quoác hoäi  ñaàu naêm, giaù trò xuaát khaåu cuûa khoái doanh
        aùn veà thaønh laäp caùc ñaëc khu, baùo caùo UBTVQH tröôùc khi trình  Khoaù XIV, Quoác hoäi seõ bieåu quyeát thoâng qua Nghò quyeát Veà  nghieäp coù voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi
        Quoác hoäi xem xeùt, thoâng qua taïi Kyø hoïp thöù 6, ñoàng thôøi chæ  pheâ chuaån quyeát toaùn ngaân saùch nhaø nöôùc naêm 2016, Luaät  (FDI) leân ñeán 120,15 tyû USD, taêng 13%, töông
        ñaïo caùc boä, ngaønh, ñòa phöông coù lieân quan quaûn lyù chaët cheõ  Caïnh tranh (söûa ñoåi), Nghò quyeát Veà chöông trình giaùm saùt  öùng taêng 13,84 tyû USD so vôùi naêm 2017. Veà
        vieäc söû duïng ñaát taïi caùc ñòa baøn döï kieán thaønh laäp ñaëc khu,  cuûa Quoác hoäi naêm 2019.   thaëng dö thöông maïi, trong 5 thaùng, nhoùm
        tích cöïc chuaån bò veà nguoàn löïc, ñieàu kieän baûo ñaûm ñeå khi Döï          NGUYEÂN BAÛO  FDI ñaït 12,53 tyû USD.        thaÙNg ÑaÀu tieâN tRoNg NaÊm          hÔN 26 tyû uSD                 Nghieâm Caám VieäC CaáP PheÙP
        NhaäP Sieâu                  NÔÏ ChÍNh Phuû Baûo LaÕNh           SaN LaáP KeâNh, RaÏCh
         Toång giaù trò xuaát nhaäp khaåu thaùng 5 ñaït 185,99 tyû  Boä Taøi chính cho bieát, tính ñeán cuoái naêm 2017, toång  Phoù chuû tòch UBND TP.HCM Traàn Vónh Tuyeán vöøa kyù vaên
        USD, taêng 13,9% so vôùi cuøng kyø naêm 2017, trong ñoù xuaát  giaù trò baûo laõnh chính phuû quy ñoåi öôùc vaøo khoaûng hôn  baûn nghieâm caám Sôû Giao thoâng - Vaän taûi, Quy hoaïch - Kieán
        sieâu 2,67 tyû USD. Ñaùng löu yù, thaùng 5 laø thaùng ñaàu tieân  26 tyû USD, trong ñoù giaù trò baûo laõnh nöôùc ngoaøi chieám  truùc, Taøi nguyeân - Moâi tröôøng, Xaây döïng vaø UBND caùc quaän
        ghi nhaän Vieät Nam bò thaâm huït thöông maïi vôùi con soá  hôn 84%. Naêm 2017, Boä Taøi chính khoâng caáp baûo laõnh  - huyeän caáp pheùp san laáp keânh, raïch khi xaây döïng, laøm thu
        nhaäp sieâu treân 950 trieäu USD. Boán thaùng tröôùc ñoù, Vieät  chính phuû vay voán nöôùc ngoaøi cho baát kyø döï aùn ñaàu tö  heïp doøng chaûy. Vaên baûn cuõng yeâu caàu chuû tòch UBND caùc
        Nam lieân tuïc xuaát sieâu, trong ñoù thaùng 3 xuaát sieâu 2,26  naøo. Dö nôï baûo laõnh ngaønh ñieän hieän chieám tyû troïng lôùn  quaän - huyeän giaûi quyeát trieät ñeå caùc ñieåm laán chieám, xaâm
        tyû USD vaø thaùng 4 xuaát sieâu 1,16 tyû USD. trong danh muïc baûo laõnh chính phuû, khoaûng 64%. haïi heä thoáng keânh, raïch, coáng thoaùt nöôùc trong naêm 2018.
                            D.K                       P.L                       N.B

        Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11