Page 7 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn
                                                        ÑEÀ XUAÁT TÍNH GIAÙ ÑAÁT TREÂN CÔ SÔÛ
                 Giaãm chi phñ logistics                            THOÂNG TIN GIAO DÒCH THÒ TRÖÔØNG

                 bùçng cöng nghïå Blockchain
                   * Chi phí logistics ôû Vieät Nam ñöôïc  vaø chuû haøng coù theå ñeán kho laáy haøng.
                 ñaùnh giaù laø cao nhaát theá giôùi. Theo oâng  Chi phí chaéc chaén seõ giaûm khi chuû haøng
                 thì vì sao?             khoâng phaûi cöû ngöôøi ñi laáy DO hay ñeán taän
                                   nôi ñoùng tieàn nhö hieän nay.
                   - Toâi coù moät ñính chính. Naêm 2014,  Baûn chaát cuûa logistics laø quaûn trò doøng
       OÂng Nguyeãn    Ngaân haøng Theá giôùi (WB) coâng boá chi phí  haøng hoùa di chuyeån vaø quaûn trò doøng
                 logistics cuûa Vieät Nam cao, töông ñöông
       Duy Minh      20,8% GDP. Ñeå tính ra con soá aáy, WB ñaõ söû  thoâng tin veà haøng hoùa. Hieän nay, vieäc  Sôû Taøi nguyeân - Moâi tröôøng (Sôû TN-MT)
                                   quaûn trò doøng thoâng tin haøng hoùa ngaøy
       - Toång thö     duïng soá lieäu kinh teá, xuaát nhaäp khaåu, caùc  caøng quan troïng, VLA ñang tìm ñoái taùc  TP.HCM vöøa kieán nghò Boä Taøi nguyeân - Moâi tröôøng
                                                        sôùm hoaøn thaønh ñeà aùn hoaøn thieän cô cheá, chính
                 chuoãi cung öùng lieân quan ñeán logistics
       kyù Hieäp hoäi   cuûa naêm 2011. Theá nhöng, nhöõng chæ  coâng ngheä ñeå hôïp taùc, öùng duïng coâng  saùch, phaùp luaät veà thu hoài ñaát, boài thöôøng, hoã trôï,
                                   ngheä Blockchain vaøo lónh vöïc naøy. Chaúng
       Doanh nghieäp    soá lieân quan ñeán logistics ñaõ thay ñoåi keå  haïn, laøm theå naøo ñeå vieäc nhìn vaøo hoà sô  taùi ñònh cö ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä giaûi phoùng maët
                                                        baèng thöïc hieän caùc döï aùn ñaàu tö. Sôû TN-MT Thaønh
                 töø naêm 2011 ñeán luùc ñoù. Hôn nöõa, ñaõ coù
       dòch vuï      theâm nhieàu chuoãi cung öùng môùi nhöng  cuoái cuøng laø thaáy ñöôïc quy trình vaän haønh  phoá cuõng ñeà nghò cho pheùp söû duïng thoâng tin
                                   cuûa moät loâ haøng. Hay öùng duïng coâng
       logistics Vieät   chöa ñöôïc caäp nhaät ñeå tính toaùn möùc chi  ngheä Blockchain ñeå kieåm soaùt nhöõng ruûi  giao dòch thò tröôøng laøm cô sôû xaùc ñònh giaù ñaát
                                                        ñeå tính giaù trò boài thöôøng, thueâ tö vaán khaûo saùt
       Nam (VLA)      phí logistics.           ro trong quaù trình vaän taûi. Toâi cho ñaây laø  giaù ñaát ñeå tính boài thöôøng taïi thôøi ñieåm coù chuû
                   Trong nghieân cöùu môùi nhaát maø VLA
                                   öùng duïng lôùn nhaát ñeå goùp phaàn caét giaûm
       tin raèng chi    coâng boá hoài thaùng 3/2018, öôùc tính chi  chi phí logistics.       tröông thöïc hieän döï aùn coù thu hoài ñaát, ñoàng thôøi
                                                        cho pheùp UBND Thaønh phoá chaáp thuaän giaù ñaát
       phí logistics    phí logistics cuûa Vieät Nam töông ñöông                   döï kieán tính giaù trò boài thöôøng, taùi ñònh cö ñeå laáy yù
                 16,8% GDP, töông ñöông chi phí logistics
                                     * Cuõng lieân quan ñeán giaûm chi phí,
       chaéc chaén     cuûa Trung Quoác, Thaùi Lan, Indonesia. ngaønh logistics coù theå öùng duïng coâng  kieán ngöôøi daân. Töø naêm 2011 ñeán thaùng 6/2018,
                                                        TP.HCM coøn 133 coâng trình xaây döïng chöa hoaøn
       ñöôïc caét       * Trong caùc yeáu toá caáu thaønh giaù  ngheä Blockchain taïi nhöõng lónh vöïc  thaønh vieäc chi traû boài thöôøng, hoã trôï, taùi ñònh cö
       giaûm neáu     dòch vuï logistics, theo oâng ñaâu laø ñieåm  naøo?             hoaëc chöa hoaøn thaønh vieäc thu hoài ñaát vôùi gaàn
                                                        24.500 tröôøng hôïp chöa chi traû boài thöôøng, hoã trôï,
                                     - Toâi nghó öùng duïng Blockchain trong
       öùng duïng     yeáu vaø khoù minh baïch nhaát?   dòch vuï logistics laø khoù nhöng khoâng khoù  taùi ñònh cö.
       coâng ngheä      - Theo toâi, ñoù laø coâng ngheä. Trong  ñeán möùc khoâng theå laøm ñöôïc. Vieäc öùng             Q.A
       Blockchain,     chuoãi logistics, dòch vuï kho vaän ñoùng vai  duïng coù theå laøm ngay vôùi truy suaát nguoàn  CGV CHI PHOÁI TREÂN 45% THÒ PHAÀN
                 troø quan troïng trong vieäc baûo quaûn, löu
                                                        CHIEÁU PHIM
                                   goác, kieåm soaùt nhieät ñoä nhöõng maët haøng
       nhöng keát     tröõ, phaân loaïi haøng hoùa. Tuy nhieân, ñeán  noâng saûn nhaïy caûm veà nhieät ñoä, nhö söõa,
       quaû cao hay    nay, haàu heát caùc thuû tuïc lieân quan ñeán  thòt. Treân thöïc teá, nhöõng thay ñoåi nhieät ñoä
                 minh baïch vaãn ñöôïc laøm thuû coâng, chaúng
                                   coù theå laøm thay ñoåi haøng hoùa. Neáu öùng
       thaáp laø tuøy   haïn nhö leänh giao haøng (DO). Hieän nay,  duïng Blockchain, khi nhöõng loâ haøng thay
       lónh vöïc.     taïi Toång coâng ty Taân caûng Saøi Goøn, moãi  ñoåi nhieät ñoä, ví duï töø 18 taêng leân 20 C, seõ
                                                  0
                 naêm coù khoaûng 500 nghìn giao dòch. Neáu
                                   bò giöõ laïi ñeå kieåm tra.
                 tính caû nöôùc, coù khoaûng 2 trieäu giao dòch  Chi phí logistics chia thaønh hai loaïi.
                 caàn DO, cho thaáy söï “hoãn loaïn” trong hoaït  Thöù nhaát, chi phí xuaát nhaäp khaåu, bao
                 ñoäng naøy. DO laø moät loaïi giaáy tôø coù khaû  goàm chi phí vaän taûi ra caûng, chi phí caàu
                 naêng taùc ñoäng ñeán söï thay ñoåi veà chi phí  caûng vaø beán baõi, chi phí vaän taûi ra nöôùc
                 logistics. Vaán ñeà ñaët ra laø laøm theá naøo ñeå  ngoaøi. Thöù hai, chi phí noäi ñòa, goàm chi phí
                 öùng duïng coâng ngheä Blockchain cho vieäc  vaän taûi, phaân phoái. Coâng ngheä Blockchain  Theo Hieäp hoäi Phaùt haønh vaø Phoå bieán phim
                 laáy DO. Bôûi vì, khi phaùt leänh giao haøng  coù theå giaûi quyeát ñöôïc chi phí dòch vuï  Vieät Nam, toång doanh thu cuûa thò tröôøng phim
                 ñieän töû (IDO), noù seõ lan toûa ñeán toaøn boä heä  logistics hôïp lyù nhaát. Moãi döõ lieäu seõ ñöôïc  Vieät naêm 2017 khoaûng 3.220 tyû ñoàng, taêng 13,6%
                 thoáng, töø haûi quan, chuû haøng, kho haøng...  ruùt goïn vaø lieân keát thaønh chuoãi, raát minh  so vôùi naêm 2016. Trong ñoù, CJ CGV Vieät Nam naém
                                   baïch, khoâng theå söûa chöõa.      hôn 45% thò phaàn chieáu phim, cao hôn caû 4 doanh
                                     ÖÙng duïng coâng ngheä Blockchain
          Chính phuû ñaõ ban haønh Chæ thò soá 16/CT-TTg veà vieäc  trong dòch vuï logistics laø raát tieàm naêng,  nghieäp ñöùng sau coäng laïi, goàm Lotte, Galaxy, BHD,
         taêng cöôøng naêng löïc tieáp caän cuoäc caùch maïng coâng nghieäp  bôûi baûn chaát cuûa ngaønh dòch vuï naøy laø  Trung taâm Chieáu phim Quoác gia, vaø thò phaàn phaùt
         laàn thöù tö, nhöng tôùi nay haàu nhö chöa coù ñònh höôùng ôû  quaûn trò doøng haøng hoùa vaät lyù vaø quaûn trò  haønh phim cuûa CJ CGV leân tôùi hôn 60%. Trong naêm
                                                        2017, CJ CGV ñaõ môû theâm 15 cuïm raïp vaø naâng
         taàm vó moâ daãn daét nghieân cöùu, ñaøo taïo vaø öùng duïng coâng  doøng thoâng tin haøng hoùa. Vieäc quaûn trò  toång soá phoøng chieáu töø 247 leân 324, taêng 30%.
         ngheä Blockchain trong caùc lónh vöïc kinh teá. Ngaøy 8/6, laàn  doøng thoâng tin cuõng chính laø ñoái töôïng  Naêm 2017, doanh thu cuûa CJ CGV ñaït 130,6 tyû won,
         ñaàu tieân Vietnam Blockchain Summit 2018 ñeà caäp ñeán  maø Blockchain nhaém ñeán.      töông ñöông gaàn 2.800 tyû ñoàng, lôïi nhuaän thuaàn
         xaây döïng chính saùch vaø phaùp luaät lieân quan tôùi öùng duïng               ñaït hôn 6,5 tyû won, xaáp xæ 140 tyû ñoàng vaø taêng hôn
         coâng ngheä Blockchain trong kinh teá.         * Caûm ôn oâng!            30% so vôùi cuøng kyø naêm 2016. Hieäp hoäi Phaùt haønh
             (Theo Hieäp hoäi Thöông maïi ñieän töû Vieät Nam (VECOM)  Thanh huyeàn thöïc hieän vaø Phoå bieán phim Vieät Nam ñaõ ñeà nghò Cuïc Quaûn
                                                        lyù caïnh tranh xaùc minh laøm roõ vieäc coù hay khoâng
                                                        vieäc vi phaïm caùc quy ñònh cuûa Luaät Caïnh tranh veà
                                                        taäp trung kinh teá cuûa CJ CGV Vieät Nam, nhaèm ngaên
      XAÙC ÑÒNH QUYÕ ÑAÁT THANH TOAÙN CHO NHAØ ÑAÀU TÖ THEO HÌNH THÖÙC BT                 chaën nguy cô thò tröôøng vaø neàn ñieän aûnh Vieät Nam

        Nghò ñònh 63/2018/NÑ-CP veà ñaàu tö theo hình thöùc                       bò nöôùc ngoaøi luõng ñoaïn.
      coâng - tö (PPP) saép coù hieäu löïc ñeå khaéc phuïc nhöõng ñieåm                                    N.A
      haïn cheá cuûa hình thöùc ñaàu tö BOT (xaây döïng - vaän haønh                   KHOAÛNG 100.500 TYÛ ÑOÀNG
      - chuyeån giao) vaø BT (xaây döïng - chuyeån giao). Ñaùng chuù                   NÔÏ XAÁU ÑAÕ ÑÖÔÏC XÖÛ LYÙ
      yù, vôùi coâng trình BT, nghò ñònh naøy yeâu caàu xaùc ñònh roõ
      quyõ ñaát, truï sôû laøm vieäc, haï taàng döï kieán thanh toaùn cho                  Theo Ngaân haøng Nhaø nöôùc, ñeán heát thaùng 5, dö
      nhaø ñaàu tö vaø phaûi ñöôïc pheâ duyeät trong baùo caùo nghieân                  nôï tín duïng taêng 6,16% so vôùi cuoái naêm 2017, phuø
      cöùu khaû thi laøm cô sôû ñeå toå chöùc löïa choïn nhaø ñaàu tö.                  hôïp vôùi cô caáu tín duïng trong saûn xuaát, kinh doanh,
      Quy hoaïch xaây döïng tyû leä 1/2000 hoaëc 1/500 (neáu coù) cuûa                  ñaëc bieät laø caùc lónh vöïc öu tieân. Caùc lónh vöïc tieàm aån
      quyõ ñaát döï kieán thanh toaùn cho nhaø ñaàu tö phaûi ñöôïc laäp                  ruûi ro ñöôïc kieåm soaùt chaët cheõ tín duïng nhaèm ñaûm
      vaø pheâ duyeät theo quy ñònh cuûa phaùp luaät tröôùc khi baùo                   baûo an toaøn hoaït ñoäng ngaân haøng. Vieäc cô caáu
      caùo nghieân cöùu khaû thi ñöôïc pheâ duyeät. Quy ñònh naøy seõ                   laïi caùc toå chöùc tín duïng tieáp tuïc ñöôïc ñaåy maïnh.
      giuùp coâng trình BT khi ñöa ra ñaáu thaàu ñöôïc tính toaùn gaàn                  Ñeán nay, caùc ngaân haøng thöông maïi ñaõ xaây döïng
      vôùi thò tröôøng, traùnh ñoäi giaù. Quyõ ñaát ñoái öùng cuõng ñaõ coù                xong phöông aùn taùi cô caáu gaén vôùi xöû lyù nôï xaáu.
      quy hoaïch, roõ muïc ñích söû duïng, vì theá giaù ñaát gaàn giaù                  Ñeán heát quyù I/2018, toång nôï xaáu noäi baûng cuûa heä
      thò tröôøng, traùnh vieäc ñònh giaù quyõ ñaát ñoái öùng thaáp. Ñaëc                 thoáng toå chöùc tín duïng chieám 2,18% toång dö nôï.
      bieät, vieäc ñaõ xaùc ñònh ñöôïc quyõ ñaát ngay khi ñaáu thaàu seõ                 Töø 15/8/2017 ñeán heát thaùng 3/2018, toaøn heä thoáng
      giuùp giaûm ruûi ro cho nhaø ñaàu tö.                                ñaõ xöû lyù ñöôïc khoaûng 100.500 tyû ñoàng nôï xaáu.
                           K.T                                              N.T
                                                              Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12