Page 8 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 8

8   Chuyeän Laøm aên
             Coâng ngheä soá phaùt
            trieån, baùn haøng tröïc
           tuyeán taêng tröôûng ñaõ
             mang ñeán nhöõng cô
            hoäi lôùn cho ngaønh vaän
           chuyeån, ñaëc bieät laø vaän
           chuyeån haøng hoùa haïng

          nheï. Vaø trong cuoäc ñua
            giaønh thò phaàn, coâng
             ngheä laø lôïi theá caïnh
             tranh ñoái vôùi doanh
                 nghieäp (DN).


          Minh haøo
                                                                        Baèng vieäc öùng duïng
             Taêng ñaàu tö                                                    coâng ngeä, doanh nghieäp
         Thaùng 3/2018, Ninja Van - coâng ty vaän                                           seõ bieát ñöôïc moùn haøng
                                                                        vaän chuyeån ñi ñeán ñaâu
        chuyeån haøng ñaàu khu vöïc Ñoâng Nam                                                AÛnh: X.Thaûo
        AÙ coâng boá chính thöùc hoaït ñoäng taïi thò
        tröôøng Vieät Nam sau hai naêm thöû nghieäm.
        Chia seû veà vieäc gia nhaäp thò tröôøng, oâng  Thõ trûúâng vêån chuyïín
        Phan Xuaân Duõng - Tröôûng ñaïi dieän Ninja
        Van Vieät Nam daãn nguoàn eShopWorld cho
        bieát, Vieät Nam ñang coù hôn 35 trieäu ngöôøi
        thöôøng xuyeân mua saém tröïc tuyeán vaø döï  àua cöng nghïå
        kieán seõ taêng leân 42 trieäu ngöôøi vaøo naêm
        2021. Ñaây laø cô hoäi ñeå Ninja Van cung caáp
        nhöõng giaûi phaùp giao haøng ñeán caùc nhaø
        kinh doanh tröïc tuyeán.
         Cuõng ñaùnh giaù cao tieàm naêng thò  haønh. Taïi TP.HCM vaø Haø Noäi, haøng hoùa do  heä thoáng quaûn lyù, giuùp hoï thöïc hieän caùc  tieän hieäu quaû, caûi tieán ñaùng keå quy trình
        tröôøng, oâng Nguyeãn Traàn Hieáu - Giaùm  Ninja Van seõ giao trong moät hai ngaøy theo  thao taùc nhö ñaêng ñôn haøng, quaûn lyù ñôn  truy xuaát hoùa ñôn vaø thanh toaùn cöôùc dòch
        ñoác Ñieàu haønh Coâng ty Baéc Kyø Logistics  goùi giao trong ngaøy vaø goùi giao ngaøy tieáp  haøng, giaùm saùt loä trình giao haøng vaø thaäm  vuï cuõng nhö löïa choïn nhaø thaàu phuï vaän
        cho raèng, logistics laø ngaønh coâng nghieäp  theo. Ñoái vôùi goùi giao tieâu chuaån, haøng  chí töï leân lòch trình laáy haøng. Beân caïnh ñoù,  chuyeån. Khoâng nhöõng vaäy, caùc caáp quaûn
        dòch vuï raát caïnh tranh. Tham gia lónh vöïc  seõ ñöôïc giao ñeán caùc tænh thaønh khaùc töø  khaùch haøng coøn deã daøng theo doõi ñôn  lyù cuûa Baéc Kyø Logistics coù theå theo doõi vò
        naøy töø naêm 2009, ñeán naêm 2015 Coâng ty  3 - 7 ngaøy. Ninja Van cuõng ñaûm nhaän giao  haøng theo thôøi gian thöïc taïi https://www. trí, tình traïng hieän thôøi cuûa phöông tieän
        ñaõ taêng voán leân 173 tyû ñoàng, ñoàng thôøi  nhöõng haøng hoùa coù khoái löôïng, kích thöôùc  ninjavan.co/vn-vn/ hoaëc lieân heä vôùi ñoäi  vaø haønh vi cuûa laùi xe, töø ñoù chuaån bò chuoãi
        môû roäng quy moâ hoaït ñoäng vaø dòch vuï  lôùn nhö tuû laïnh, maùy giaët.  nguõ chaêm soùc khaùch haøng cuûa Ninja Van.  cung öùng phía sau, löôøng tröôùc caùc söï coá
        kinh doanh. Baéc Kyø Logistics ñaõ thöïc hieän  Taêng coâng ngheä     Caïnh tranh veà dòch vuï vaän chuyeån, ñaàu  hoûng hoùc vaø quaûn lyù laùi xe. Ngöôïc laïi, döïa
        raát nhieàu haïng muïc ñaàu tö lôùn, goàm                thaùng 5 vöøa roài, Baéc Kyø Logistics ñaõ trieån  treân caùc döõ lieäu trong thôøi gian thöïc, laùi xe
        caûng thuûy noäi ñòa Tri Phöông, 4 caûng caïn  Cuøng vôùi vieäc môû roäng ñaàu tö, taêng  khai giaûi phaùp quaûn lyù vaän taûi treân neàn  vaø nhaân vieân thöïc ñòa cuûa Baéc Kyø Logistics
        khu vöïc Haø Noäi, caûng caïn ICD Haûi Phoøng  cöôøng dòch vuï, caùc DN coøn öùng duïng  taûng ñaùm maây cuûa Oracle - OTM Cloud. Cuï  seõ ñöa ra nhöõng quyeát ñònh toát hôn.
        vaø caûng caïn ICD Tieân Sôn. Coâng ty cuõng  coâng ngheä vaøo hoaït ñoäng vaø xem ñaây  theå, Coâng ty öùng duïng quaûn lyù phöông  Vôùi vieäc keùo daøi thôøi gian nhaän haøng
        toái ña hoùa nguoàn löïc vaø caét giaûm tình  laø lôïi theá caïnh tranh. Cuoái thaùng 1/2018,  tieän vaän taûi baèng coâng ngheä maïng löôùi  trong ngaøy vaø ruùt ngaén thôøi gian vaän
        traïng container, xe ñaàu keùo troáng.  Ninja Van ñaõ nhaän ñöôïc doøng voán töø voøng  vaïn vaät keát noái (Internet of Things) - IoT  chuyeån ñoái vôùi caùc loâ haøng xuaát khaåu,
         Tröôùc caùc thöông hieäu treân, cuoái naêm  ñaàu tö Series ñeå môû roäng qui moâ hoaït  Fleet Management ñeå quaûn lyù dòch vuï vaän  khaùch haøng cuûa UPS taïi Vieät Nam coù theå
        2017, UPS Vieät Nam taêng cöôøng dòch vuï taïi  ñoäng taïi Vieät Nam. OÂng Phan Xuaân Duõng  taûi ñöôøng soâng vaø ñöôøng boä noäi ñòa. Vôùi  gia taêng thôøi gian saûn xuaát, giuùp xöû lyù
        10 tænh thaønh song song vôùi vieäc caûi thieän  cho bieát, hieän taïi Coâng ty coù löôïng taøi xeá  boä giaûi phaùp naøy, Baéc Kyø ñöôïc trang bò  nhieàu ñôn haøng hôn maø vaãn ñaûm baûo
        thôøi gian vaän chuyeån cho haøng hoùa xuaát  giao haøng hôn 1.000 ngöôøi. Tuy nhieân, vôùi  khaû naêng töï ñoäng hoùa vieäc leân keá hoaïch  quaù trình giao haøng, ñaùp öùng ñöôïc nhu
        nhaäp khaåu trong khu vöïc chaâu AÙ xuoáng  löôïng haøng ngaøy caøng taêng, Ninja Van söû  vaän taûi vaø quaûn lyù giao nhaän hieän haønh, töø  caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Vaø khi keát hôïp
        coøn moät ngaøy, haøng hoùa nhaäp khaåu töø  duïng caùc thuaät toaùn coâng ngheä ñeå quaûn  ñoù naâng cao tính minh baïch, toác ñoä dòch  vôùi danh muïc giaûi phaùp logistics toaøn dieän
        chaâu AÂu coøn hai ngaøy. Thôøi gian nhaän  lyù, toái öu heä thoáng vaø boä phaän giao haøng.  vuï vaø toái öu hoùa chi phí. Neàn taûng coâng  cuûa UPS, caùc DN ngaønh baùn leû, coâng ngheä
        haøng treã nhaát trong ngaøy ñöôïc keùo daøi  Vôùi giaûi phaùp coâng ngheä tieân tieán naøy,  ngheä naøy giuùp DN leân keá hoaïch ñieàu ñoäng  cao, coâng nghieäp vaø oâ toâ seõ duy trì chuoãi
        theâm ba tieáng ñoàng hoà.     Ninja Van cho pheùp chuû haøng truy caäp vaøo  phöông tieän thoâng minh, quaûn lyù phöông  cung öùng nhanh.
         Theo oâng Daryl Tay - Giaùm ñoác Ñieàu
        haønh UPS Vieät Nam, ñoái vôùi caùc nhaø baùn leû
        tröïc tuyeán, moät trong nhöõng dòch vuï hieäu
        quaû nhaát cuûa UPS chính laø khaû naêng cung  Nhûäng quy àõnh khöng thûåc tïë
        caáp caùc löïa choïn giao haøng linh hoaït, phuø
        hôïp vôùi nhieàu yeâu caàu veà thôøi gian vaø chi
        phí. UPS cung caáp dòch vuï göûi traû haøng In-
        ternational UPS Returns, hoã trôï khaùch haøng  Nghò ñònh Veà phaùt trieån vaø quaûn lyù ngaønh phaân phoái cuûa Chính phuû do Boä Coâng
        taïo nhaõn giao haøng vaø hoùa ñôn thöông maïi  Thöông döï thaûo vôùi nhöõng quy ñònh daønh cho sieâu thò, trung taâm thöông maïi “quaù
        cho goùi haøng ñöôïc göûi töø moät quoác gia vaø                                           2
        traû veà moät quoác gia khaùc ñöôïc chæ ñinh.  saâu saùt”, nhö môû cöûa ñeán 22 giôø moãi ngaøy, dieän tích khoâng quaù 10.000m , chæ thöïc
        Ñaây laø löïa choïn toát cho caùc nhaø baùn leû tröïc  hieän ba laàn khuyeán maõi trong naêm... ñöôïc cho laø khoâng thöïc teá.
        tuyeán, giuùp mang laïi traûi nghieäm ñoåi traû
        haøng ñôn giaûn cho khaùch haøng.            hoàng nga
         Duø “sinh sau ñeå muoän” nhöng moãi
        thaùng, Ninja Van vaän chuyeån hôn 300.000        öï thaûo Nghò ñònh Veà phaùt trieån vaø quaûn lyù ngaønh  naêm, sieâu thò, trung taâm thöông maïi chæ ñöôïc toå chöùc ba ñôït
        ñôn haøng vaø trôû thaønh ñoái taùc cuûa caùc “oâng   phaân phoái (goïi taét laø Döï thaûo) ñang ñöôïc Boä Coâng  baùn haøng giaûm giaù, moãi ñôït keùo daøi 30 ngaøy vaø giöõa hai ñôït
        lôùn” trong ngaønh thöông maïi ñieän töû nhö    DThöông laáy yù kieán, coù raát nhieàu tieâu chuaån, quy ñònh  phaûi caùch nhau ít nhaát 30 ngaøy. Trong ñôït giaûm giaù phaûi coù
        Lazada, Sendo, Tiki. Hieän taïi, Coâng ty cung   veà sieâu thò khieán nhieàu ngöôøi baát ngôø. Trong ñoù, caùc sieâu thò  ít nhaát 70% soá haøng hoùa taïi sieâu thò cuøng giaûm giaù. Thaäm chí,
        caáp nhieàu giaûi phaùp phuïc vuï khaùch haøng   phaûi coù dòch vuï giao haøng taïi nhaø, baùn haøng qua internet,  moät soá quy ñònh coøn ñöa ra raát chi tieát nhö haøng hoùa trong
        nhö giao haøng thu tieàn hoä, laáy haøng taän   qua böu ñieän, qua ñieän thoaïi. Sieâu thò vaø trung taâm thöông  sieâu thò phaûi ñaùp öùng yeâu caàu laø do toå chöùc cung öùng oån
        nôi, hoã trôï giao haøng hai laàn neáu laàn ñaàu  maïi phaûi môû cöûa caùc ngaøy trong tuaàn, keå caû ngaøy leã. Moãi  ñònh vaø thöôøng xuyeân thoâng qua ñôn haøng hoaëc hôïp ñoàng
        giao khoâng thaønh coâng, cung caáp dòch vuï
        traû haøng, ñoåi haøng hoaëc mang haøng ñi baûo
        Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13