Page 9 - DNSG Tuần Số 492 (13-19.6.2018)
P. 9

9

    Giaù heo taêNG Cao
    Doanh nghiïåp FDI hûúãng lúåi                                         ty CP Chaên nuoâi CP Vieät Nam coù theå hieåu
                                                             Baèng caùch laøm naøy, neáu nhìn veà Coâng

                                                           taïi sao doanh nghieäp naøy chieám thò phaàn
                                                           lôùn veà heo taïi Vieät Nam. Trong ngaønh
                                                           chaên nuoâi, giaù thaønh thöùc aên chieám tôùi
    Ngaønh chaên nuoâi heo tieáp     nhaø chaên nuoâi naøo coù thò phaàn töø 30% trôû  ñang leân “côn soát” nhöng raát khoù döï ñoaùn  65 - 70%, neân ngay khi vaøo Vieät Nam, CP
    tuïc rôi vaøo theá cheânh leäch   leân, veà maët lyù thuyeát, coù theå laøm giaù, neân  coù duy trì ñöôïc laâu daøi khoâng. Neáu giaù heo  ñaõ ñaàu tö maïnh vaøo saûn xuaát thöùc aên
                                                           chaên nuoâi vaø ñaùnh chieám thò phaàn naøy
                                         tieáp tuïc taêng thì khoâng loaïi tröø nguy cô
                      khoâng loaïi tröø khaû naêng naøy. “Ngöôøi ta laøm
    cung caàu khi hieän nay giaù     giaù baèng caùch naøo? Hoï seõ ñöa ra thò tröôøng  heo töø nöôùc ngoaøi nhaäp vaøo nöôùc ta. Neáu  tröôùc. Khi coù tieàm löïc maïnh, CP xaây döïng
    heo hôi ñaõ taêng 48.000       nguoàn cung haïn cheá, vaø khi ñoù giaù baét buoäc  noâng daân taêng ñaøn luùc naøy thì phaûi tôùi 4 -  caùc traïi heo gioáng, ñaåy maïnh nuoâi heo
                                                           thòt. CP coøn xaây döïng heä thoáng phaân
                      phaûi naâng leân. Vaø khi nhöõng doanh nghieäp
                                         5 thaùng sau môùi coù heo ñeå baùn. Khi ñoù thò
    - 50.000 ñoàng/kg, trong       ñoäc quyeàn coù ñoäng thaùi naøy thì taùc ñoäng  tröôøng nhieàu khaû naêng seõ coù thay ñoåi. phoái roäng khaép baèng hình thöùc môû cöûa
    khi caùch nay moät naêm, caû     ngay ñeán caùc nhaø chaên nuoâi nhoû leû khaùc.  Caàn caùch laøm môùi  haøng ñeå phaân phoái tröïc tieáp caùc saûn
                                                           phaåm töø heo.
                      Nhöõng ngöôøi naøy cuõng seõ gaêm haøng laïi vì
    nöôùc phaûi “giaûi cöùu thòt     bieát chaéc ngaøy mai giaù leân. Nhieàu nhaø chaên  Caùc doanh nghieäp lôùn daãn daét giaù thòt  Baèng caùch ñaàu tö kheùp kín, chaên nuoâi
    heo” vì giaù quaù thaáp.       nuoâi coù cuøng haønh ñoäng aáy daãn ñeán giaù thòt  heo laø do coù voán lôùn neân toå chöùc chaên  quy moâ lôùn neân CP ñaït ñöôïc möùc giaù thaønh
                                         nuoâi baøi baûn, giuùp hoï ñöùng vöõng tröôùc baát
                                                           saûn xuaát thaáp, vì theá thò tröôøng coù bieán
                      heo vöøa qua töông ñoåi “aûo”.
                        Theo oâng Nguyeãn Kim Ñoaùn - Phoù chuû  kyø taùc ñoäng naøo cuûa thò tröôøng. ñoäng ra sao thì CP vaãn kinh doanh toát.
      Minh Phöông           tòch Hieäp hoäi Chaên nuoâi Ñoàng Nai, giaù heo  Theo oâng Nguyeãn Ngoïc An, coù moät  Theo oâng Nguyeãn Ngoïc An, ñeå ngaønh
                      hôi taêng cao coù theå keùo daøi, vì cuoái naêm  ñaëc thuø trong chaên nuoâi heo laø khoâng theå  chaên nuoâi heo thoaùt khoûi tình caûnh giaù
      heo nhaän ñònh chung, ngoaøi  2017, nhieàu trang traïi ñaõ baùn thaùo ñaøn heo,  giöõ con heo thòt ñeå ñaàu cô, vì con heo ñoù  giaûm phaûi giaûi cöùu, giaù taêng thì noâng daân
      nguyeân nhaân cung ít, caàu taêng, thòt  baùn luoân heo naùi vôùi giaù reû vì khoâng baùn thì  phaûi aên haèng ngaøy vaø caøng lôùn thì giaù trò  khoâng ñöôïc höôûng lôïi, caùc cô quan quaûn
    Theo taêng giaù quaù cao coøn coù yeáu toá  caøng loã, theâm nôï naàn. Trong khi hieän nay  thöông phaåm caøng giaûm. Do ñoù vieäc ghim  lyù nhaø nöôùc phaûi hoaïch ñònh laïi ngaønh
    “laøm giaù” töø caùc doanh nghieäp chieám thò  giaù heo gioáng leân quaù cao, tôùi 700.000 -  haøng laâu daøi laø khoâng coù. Noùi caùch khaùc,  chaên nuoâi vôùi saûn löôïng toái öu. Chaúng
    phaàn lôùn.             800.000 ñoàng/con neân giôø giaù heo hôi taêng  vieäc laøm giaù chæ dieãn ra trong ngaén haïn,  haïn, neáu saûn löôïng heo vöôït qua nhu
                                         chöù khoâng theå daøi haïn.
       Ngöôøi vui, keû buoàn     cao cuõng ñaønh chòu, ngöôøi nuoâi khoâng coù  Caùc doanh nghieäp FDI chieám öu theá  caàu thì caàn khoáng cheá ñeå cho cung caàu
                                                           thò tröôøng caân ñoái, traùnh tröôøng hôïp nhö
                      söùc taùi ñaøn. Vôùi giaù thòt heo taêng cao thì
     Theo oâng Nguyeãn Ngoïc An, Toång giaùm  hieän chæ coù doanh nghieäp FDI höôûng lôïi vì  treân thò tröôøng thòt heo chính laø caùch toå  noâng saûn ñöôïc muøa thì maát giaù. Ñoàng
    ñoác Coâng ty CP Vieät Nam Kyõ ngheä Suùc saûn  hoï ñang laøm chuû veà nguoàn cung heo gioáng  chöùc chaên nuoâi baøi baûn, xaây döïng chuoãi  thôøi, Cuïc Chaên nuoâi caàn nhanh choùng
    (Vissan), giaù heo hôi taêng raát cao, gaàn nhö  haäu bò vaø heo gioáng thöông phaåm. giaù trò kheùp kín töø cung caáp thöùc aên, con  thaønh laäp boä phaän thu thaäp vaø phaân tích
    gaáp ñoâi so vôùi caùch nay khoâng laâu, tröôùc  Cuïc Chaên nuoâi - Boä Noâng nghieäp vaø  gioáng, thieát laäp trang traïi, xaây döïng nhaø  thoâng tin thò tröôøng ñeå cung caáp caäp
    heát laø do maát caân ñoái cung caàu. Tröôùc  Phaùt trieån noâng thoân ñaùnh giaù, duø giaù heo  maùy cheá bieán vaø maïng löôùi phaân phoái.  nhaät cho ngöôøi chaên nuoâi.
    ñaây, cung nhieàu hôn caàu daãn ñeán giaù thaáp
    nhöng baây giôø thì ngöôïc laïi, khieán giaù bò
    ñaåy leân. Nguyeân nhaân laø toång ñaøn heo bò
    giaûm, do thôøi gian qua, cung quaù nhieàu,
    giaù baùn thaáp neân ngöôøi nuoâi giaûm ñaøn,
    daãn ñeán saûn löôïng heo suy giaûm. Ñeå taùi taïo
    ñaøn, caàn khoaûng moät naêm. Nhö vaäy, giaù thòt
    heo coøn tieáp tuïc taêng. Vôùi vieäc heo hôi taêng
    giaù quaù cao, caùc doanh nghieäp tham gia
    chöông trình bình oån giaù thò tröôøng treân ñòa
    baøn TP.HCM buoäc phaûi ñieàu chænh giaù baùn
    thòt heo ñeán tay ngöôøi tieâu duøng.
     Chuû tòch Hieäp hoäi Chaên nuoâi Vieät Nam
    Nguyeãn Ñaêng Vang chia seû: “Giaù thòt heo
    taêng cao nhöng noâng daân ñaõ khoâng
    coøn heo ñeå baùn do thua loã töø naêm ngoaùi
    neân khoâng taùi ñaøn, maø chæ coù caùc doanh
    nghieäp chaên nuoâi coâng nghieäp theo quy
    moâ lôùn môùi coù laõi. Giaù thaønh chaên nuoâi
    heo coâng nghieäp laø 30.000 - 32.000 ñoàng/
    kg, nhöng giaù baùn heo hôi hieän töø 48.000 -
    50.000 ngaøn ñoàng, nhö vaäy lôïi nhuaän cuûa
    nhaø chaên nuoâi ñang raát lôùn”.
     OÂng Nguyeãn Ngoïc An cuõng nhìn thaúng
    vaøo vaán ñeà khi cho raèng, thôøi gian ngaén vöøa
    qua giaù heo hôi taêng ñoät bieán coøn do yeáu
    toá taâm lyù cuõng nhö haønh ñoäng cuûa caùc nhaø
    chaên nuoâi heo chieám thò phaàn lôùn. Nhöõng
                                                         Vissan laø ñôn vò bình oån giaù thò tröôøng cuõng phaûi taêng giaù baùn thòt heo


   vôùi caùc nhaø saûn xuaát, kinh doanh. Caùc ñôn vò baùn leû phaûi  Theo Hieäp hoäi Caùc nhaø baùn leû Vieät Nam (AVR), moät soá  haøng hoùa ñöôïc baøy baùn taïi sieâu thò, trung taâm thöông maïi
   coù ít nhaát moät giaùm ñoác hoaëc thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn  quy ñònh trong Döï thaûo nhö sieâu thò phaûi coù dòch vuï giao  naèm trong chöông trình giaûm giaù” thì e raèng doanh nghieäp
   trò laø ngöôøi Vieät Nam vaø nhaân vieân taát caû caùc caáp phaûi coù  haøng taän nhaø, baùn haøng qua internet, qua böu ñieän, ñieän  khoâng kham noåi. Vôùi soá maët haøng khuyeán maõi quaù lôùn nhö
   thaønh phaàn laø ngöôøi Vieät Nam khoâng döôùi 50%... Döï thaûo  thoaïi laø chöa hôïp lyù. Bôûi, khoâng nhaát thieát taát caû sieâu thò  vaäy, cung seõ khoâng ñuû caàu vaø nhö vaäy seõ khoù mang laïi hieäu
   cuõng neâu roõ, caùc ñôn vò kinh doanh ñaùp öùng ñuû caùc quy  phaûi coù nhöõng dòch vuï naøy maø tuøy thuoäc vaøo caùch kinh  quaû kinh teá cao.
   ñònh naøy thì môùi ñöôïc pheùp ñaët teân laø sieâu thò hay trung  doanh cuûa töøng doanh nghieäp. Quy ñònh cuï theå thôøi  Veà quy ñònh “nguoàn haøng phaûi ñöôïc toå chöùc cung
   taâm thöông maïi baèng tieáng nöôùc ngoaøi, nhö supermar- gian môû cöûa taát caû caùc ngaøy trong tuaàn laø can thieäp saâu  öùng oån ñònh vaø thöôøng xuyeân thoâng qua ñôn haøng hoaëc
   ket, shopping center, trade center, plaza...  vaø quyeàn töï chuû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Khoâng  hôïp ñoàng vôùi caùc nhaø saûn xuaát, kinh doanh” cuõng gaây trôû
    Ñaùnh giaù veà Döï thaûo, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng  nhöõng theá, quy ñònh khoáng cheá dieän tích caùc sieâu thò,  ngaïi cho nhaø phaân phoái. Bôûi treân thöïc teá, coù raát nhieàu maët
   nghieäp Vieät Nam (VCCI) cho raèng, moät soá noäi dung trong  trung taâm thöông maïi cuõng coù vaán ñeà. Bôûi kinh doanh  haøng mang tính thôøi vuï thì laøm theá naøo ñeå coù theå cung caáp
   Döï thaûo ñang ñeû ra theâm caùc ñieàu kieän kinh doanh môùi,  trong ngaønh naøy, caùc nhaø baùn leû töï bieát laøm theá naøo ñeå  thöôøng xuyeân nhö quy ñònh!
   can thieäp quaù saâu vaøo kinh doanh cuûa doanh nghieäp  ñaït hieäu quaû, neân Nhaø nöôùc khoâng caàn phaûi quy ñònh veà  Muïc ñích cuûa Nghò ñònh Veà vieäc phaùt trieån vaø quaûn lyù
   moät caùch baát hôïp lyù. Chaúng haïn, veà khuyeán maõi, giaûm  giôø giaác ñoùng môû cöûa. Trong cô cheá thò tröôøng, Nhaø nöôùc  ngaønh haøng phaân phoái laø nhaèm taïo haønh lang phaùp lyù
   giaù ñaõ coù Luaät Caïnh tranh thì khoâng caàn quy ñònh “moãi  khoâng theå nghó thay, laøm thay doanh nghieäp.  ñeå chôï, sieâu thò, trung taâm thöông maïi hoaït ñoäng, qua
   naêm, caùc sieâu thò, trung taâm thöông maïi chæ ñöôïc toå  Vôùi quy ñònh khuyeán maõi, ñaïi dieän moät doanh nghieäp  ñoù caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh, naâng cao naêng löïc
   chöùc ba ñôït baùn haøng giaûm giaù, moãi ñôït phaûi keùo  baùn leû cuûa Vieät Nam cho raèng, nhö vaäy laø raát khoù cho  caïnh tranh cho doanh nghieäp, hoäi nhaäp kinh teá quoác teá,
   daøi 30 ngaøy vaø giöõa hai ñôït phaûi caùch nhau ít nhaát 30  doanh nghieäp. Bôûi laâu nay, ñeå thöïc hieän caùc chöông trình  baûo veä ngöôøi tieâu duøng, ñaûm baûo haøng hoùa löu thoâng coù
   ngaøy”. VCCI ñaõ coù vaên baûn goùp yù göûi ñeán Vuï Thò tröôøng  khuyeán maõi vôùi soá löôïng moãi ñôït khoaûng vaøi ngaøn maët  nguoàn goác, xuaát xöù roõ raøng. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu ñoù
   trong nöôùc (Boä Coâng Thöông), ñeà nghò Boä boû caùc quy  haøng ñaõ khieán ñôn vò thöïc hieän “meät baû hôi”. Vôùi quy ñònh  thì nhaát thieát Döï thaûo phaûi ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi
   ñònh baát caäp nhö ñaõ neâu treân.       cuûa Döï thaûo laø “Trong ñôït giaûm giaù, phaûi coù ít nhaát 70% soá  tình hình thöïc teá.                                                              Soá 492 BOÄ MÔÙI (742)   13 - 19/6/2018
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14