Page 10 - DNSG Tuần Số 493 (20-26.6.2018)
P. 10

10   CHUYEÂN ÑEÀ
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       DÕCH CHUYÏÍN
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                       THÕ TRÛÚÂNG XE MAÁY
                        VÔÙI MOÃI NGAØY BAÙN RA 9.000 CHIEÁC, VIEÄT NAM VAÃN GIÖÕ VÖÕNG THÖÔNG HIEÄU CUÛA MOÄT
                        TRONG BOÁN THÒ TRÖÔØNG TIEÂU THUÏ XE MAÙY LÔÙN NHAÁT THEÁ GIÔÙI VAØ LAØ TRUNG TAÂM SAÛN
                        XUAÁT XE MAÙY CUÛA CHAÂU AÙ. TUY NHIEÂN, ÑAÕ COÙ NHÖÕNG ÑIEÀU CHÆNH ÑAÙNG KEÅ TÖØ CAÙC
                        HAÕNG NHAÈM KHAI THAÙC SAÂU HÔN THÒ TRÖÔØNG TÖÔÛNG ÑAÕ BAÕO HOØA NAØY.

                          HOÀNG NGA - THANH NGAÂN
                            AÛnh: T.LINH

        Xe tay ga aáp àaão                            ga caøng ñöôïc öa thích. Tröôùc ñaây ngöôøi  cuøng moät soá doøng xe soá phoå bieán dung
                                              Coù nhieàu nguyeân nhaân khieán xe tay
                                                               tích döôùi 125cc. Naêm ngoaùi, phaân khuùc
                                             Vieät thöôøng cho raèng xe tay ga hao xaêng
                                             thì nay vôùi coâng ngheä tieân tieán, ñieàu aáy  naøy chieám 48% thò phaàn trong saûn löôïng
                                                               baùn ra cuûa 5 thaønh vieân VAMA, taêng 3%
        Trong soá gaàn 3,3 trieäu xe ñöôïc baùn ra trong naêm           ñaõ ñöôïc caûi thieän. Theâm vaøo ñoù, söï taêng  so vôùi naêm 2016.
                                                                 Ba thaùng ñaàu naêm 2018, caùc thaønh
                                             tröôûng kinh teá, thu nhaâp trung bình cuûa
        2017, xe tay ga chieám hôn 60%. Ñaëc bieät, caùc doøng          ngöôøi daân taêng keùo theo nhu caàu mua  vieân VAMM ñaõ baùn ra ñeán hôn 800.000 xe
        xe tay ga ngaøy caøng cao caáp hôn.                    saém taêng cao, vaø vì theá thò tröôøng xe maùy  maùy. Vaø döï kieán, löôïng tieâu thuï seõ taêng
                                             ñang dòch chuyeån töø xe soá sang xe tay ga.
                                                               maïnh trong nhöõng thaùng tieáp theo, ñaëc
                                              Hieän taïi, danh muïc saûn phaåm cuûa  bieät laø thôøi ñieåm caän Teát. Döï baùo, thò
          heo thoáng keâ cuûa Hieäp hoäi Caùc nhaø  Töø ñaàu naêm ñeán nay, caùc haõng xe  VAMM chuû yeáu vaãn laø caùc doøng xe tay  tröôøng xe maùy naêm 2018 seõ tieáp tuïc dòch
          saûn xuaát xe maùy Vieät Nam (VAMM),  ñaõ nhanh chaân ra maét thò tröôøng nhieàu  ga töø 150cc trôû xuoáng vôùi ñuû caùc phaân  chuyeån töø xe soá sang xe tay ga, vaø tyû leä
        Tnaêm 2017 coù gaàn 3,3 trieäu xe maùy  phieân baûn môùi cuûa caùc doøng xe tay ga  khuùc, töø bình daân cho ñeán haïng sang  naøy seõ taêng leân 60%.
        ñöôïc baùn ra taïi Vieät Nam, taêng 4,5% so vôùi  ñöôïc öa chuoäng. Cuï theå, Piaggio Vieät
        naêm tröôùc. Nhö vaäy, moãi ngaøy coù gaàn 9.000  Nam giôùi thieäu ba maãu xe cao caáp nhaát,
        xe maùy ñöôïc baùn ra taïi Vieät Nam. Nhö caàu  goàm Liberty, Vespa Sprint, Medley ABS
        tieâu duøng xe maùy taêng cao khieán caùc haõng  2018. Honda Vieät Nam ñöa ra thò tröôøng  Caùc soá lieäu thoáng keâ cho thaáy, sau khi ñaït ñænh vôùi hôn 3,1 trieäu
        phaûi taêng coâng suaát saûn xuaát. OÂng Toshio  ñeán 5 maãu xe tay ga, goàm Lead 2018, Air- xe trong naêm 2011 - 2012, nhu caàu veà xe maùy tuït daàn töø naêm 2013
        Kuwahara - Toång giaùm ñoác Coâng ty Honda  blade 2018, SH Mode, SH, PCX. Yamaha  - 2015, veà khoaûng 2,7 - 2,8 trieäu xe vaø baát ngôø khôûi saéc trong naêm
        Vieät Nam cho bieát, ba nhaø maùy cuûa Coâng ty  Vieät Nam cung caáp ñeán ba maãu, goàm  2016 vôùi 3,1 trieäu xe. Naêm 2017, thò tröôøng tieáp tuïc taêng tröôûng
        saûn xuaát heát coâng xuaát vaãn chöa ñaùp öùng  NVX, Janus, Grande. Theo ñaïi dieän cuûa  khi ñaït gaàn 3,3 trieäu chieác. Vôùi ñaø taêng tröôûng naøy, thò tröôøng xe
        ñuû nhu caàu thò tröôøng, vì theá phaûi môû roäng  Yamaha Vieät Nam, xe tay ga vaãn laø phaân  maùy seõ tieáp tuïc taêng maïnh trong naêm nay vaø nhöõng naêm keá tieáp,
        nhaø maùy taïi Haø Nam ñeå taêng coâng suaát  phuùc ñöôïc haõng taäp trung trong naêm  bôûi taïi Vieät Nam, xe maùy vaãn laø phöông tieän vaän chuyeån chính cuûa
        theâm 10%. Trong soá xe ñöôïc tieâu thuï trong  2018, beân caïnh noã löïc daønh thò phaàn taïi  ngöôøi daân trong 5 - 10 naêm tôùi.
        naêm 2017, xe mang thöông hieäu Honda  thò tröôøng phía Baéc.
        ñaït 2,38 trieäu chieác, taêng 9%, ñaït 72,5%
        thò phaàn trong 5 doanh nghieäp xe maùy coù
        voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, goàm Honda Vieät
        Nam, Yamaha Vieät Nam, Piaggio Vieät Nam,
        Suzuki Vieät Nam vaø SYM Vieät Nam. Ñöùng
        vò trí thöù 2 laø Yamaha Vieät Nam vôùi 25% thò
        phaàn. Theo khaûo saùt cuûa Coâng ty Nghieân
        cöùu thò tröôøng Q&Me thöïc hieän taïi TP.HCM,
        Haø Noäi vaø moät soá tænh, thaønh cho thaáy thò
        phaàn chi phoái cuûa hai haõng xe naøy. Cuï theå,
        taïi Haø Noäi coù ñeán 9/10 ngöôøi daân choïn xe
        Honda trong khi Yamaha laïi phoå bieán hôn
        ôû TP.HCM vaø caùc tænh, thaønh khaùc.
         Naêm 2017, Honda Vieät Nam ñaõ baùn ra
        ñeán 1,35 trieäu xe tay ga, taêng 13% so vôùi
        naêm 2016. Cuõng nhö Honda, tyû leä xe tay ga
        baùn ra taïi Yamaha cuõng taêng maïnh. Ñaëc
        bieät sau khi söû duïng ñoäng cô Blue Core vaø
        caùc coâng ngheä môùi nhö ngaét ñoäng cô taïm
        thôøi cuøng khoùa thoâng minh, caùc maãu xe
        tay ga cuûa Yamaha nhanh choùng taêng saûn
        löôïng tieâu thuï. Cuï theå, trong naêm 2017
        Yamaha Vieät Nam baùn ra hôn 177.000 xe
        tay ga, taêng 15% so vôùi naêm 2016. Trong
        ñoù, taêng maïnh nhaát laø maãu xe Janus daønh
        cho nöõ vôùi hôn 74.200 chieác, taêng 260%
        so vôùi naêm 2016.
         Soá lieäu töø caùc haõng cho thaáy, trong
        10 maãu xe tay ga baùn chaïy nhaát nöûa
        ñaàu naêm 2018, Honda Vieät Nam coù ñeán
        5 maãu, goàm Vision, Airblade, Lead, SH
        Mode, SH, trong ñoù Vision laø maãu xe baùn
        chaïy nhaát vôùi hôn 470.000 chieác; Yamaha
        Vieät Nam coù 4 maãu, goàm Janus, Grande,
        Acruzo, NVX; Piaggio Vieät Nam laø maãu
        Medley ABS.

        Soá 493 BOÄ MÔÙI (743)   20 - 26/6/2018
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15