Page 3 - DNSG Tuần Số 493 (20-26.6.2018)
P. 3

3-A
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                              VOØNG 1
                    Noäi dung: - Kieán thöùc kinh teá - kinh doanh


                                  - Tö töôûng laøm giaøu

                                   cuûa danh nhaân Löông Vaên Can

                                  - Khaû naêng Anh ngöõ
                  õ                    1.422 thí sinh döï thi


                    Ngaøy 27/6/2018 coâng boá thí sinh vaøo voøng 2

                                      ÑÔN VÒ TAØI TRÔÏ

                        REX HOTEL SAIGON
                        www.rexhotelvietnam.com
                        141 Nguyen Hue Blvd., D.1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
      QUAÛNG CAÙO                                                              Soá 493 BOÄ MÔÙI (743)   20 - 26/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8