Page 5 - DNSG Tuần Số 493 (20-26.6.2018)
P. 5

TRONG MAÉT NHAØ KINH DOANH       5

            Nhûäng àiïìu kiïån cêìn khi            thu thuïë thûúng maåi àiïån tûã                                      www.TBSgroup.vn

               NGUYEÃN THANH HÖNG
                 Chuû tòch Hieäp hoäi thöông maïi ñieän töû Vieät Nam
               oä Taøi chính vöøa coâng boá Döï thaûo Tôø trình  Thöù hai, quaûn lyù thueá khoâng gaây trôû ngaïi cho
               Chính phuû ñeà nghò xaây döïng Luaät Quaûn lyù  ngöôøi noäp thueá. Vieät Nam chöa coù chính saùch öu
            Bthueá (söûa ñoåi). Theo ñaùnh giaù cuûa boä naøy,  ñaõi rieâng cho TMÑT. Do vaäy, vieäc chaäm thu thueá ñoái
            Luaät Quaûn lyù thueá hieän haønh duø ñaõ söûa ñoåi vaø boå  vôùi lónh vöïc naøy mang laïi hieäu öùng phuï, giaùn tieáp
            sung ba laàn nhöng chöa ñaûm baûo ñöôïc cô sôû phaùp  taïo ra öu ñaõi. Duø coù öu ñaõi giaùn tieáp nhöng quy moâ
            lyù cho vieäc chuyeån haún sang aùp duïng quaûn lyù thueá  giao dòch coøn nhoû, chöa hình thaønh nhöõng coâng ty
            ñieän töû.                  TMÑT lôùn maïnh. Cô quan quaûn lyù thueá khoâng neân
              Theo Boä Taøi chính, ñieåm thay ñoåi caên baûn cuûa  thu thueá ñoái vôùi TMÑT baèng caùc giaûi phaùp vaø coâng
            Luaät Quaûn lyù thueá (söûa ñoåi) laø moät chöông veà giao  cuï truyeàn thoáng, khoâng neân gaây ra nhöõng trôû ngaïi
            dòch ñieän töû trong lónh vöïc thueá, bao goàm quy ñònh  môùi laøm haïn cheá ñaø taêng tröôûng cuûa lónh vöïc naøy.
            cô quan quaûn lyù thueá phaûi xaây döïng ñöôïc trung taâm  Vieäc boå sung vaøo Luaät Quaûn lyù thueá moät chöông veà
            xöû lyù döõ lieäu trong giao dòch ñieän töû. Trung taâm naøy  giao dòch ñieän töû, bao goàm quy ñònh cô quan thueá
            seõ laø nôi tieáp nhaän, kieåm soaùt hoà sô thueá vaø kieåm tra  phaûi xaây döïng trung taâm xöû lyù döõ lieäu trong giao
            töï ñoäng, traû thoâng baùo töï ñoäng cho ngöôøi noäp thueá.  dòch ñieän töû laø moät trong nhöõng ñieàu kieän caàn ñeå
            Trong tôø trình naøy, Boä Taøi chính neâu 7 giaûi phaùp ñeå  thu thueá kinh doanh tröïc tuyeán. Khi chöa coù ñieàu
            quaûn lyù thu thueá ñoái vôùi thöông maïi ñieän töû (TMÑT).  kieän caàn naøy, chöa neân trieån khai ñaïi traø thu thueá
              Tuy nhieân, Döï thaûo Tôø trình coù moät soá giaûi phaùp  ñieän töû treân phaïm vi caû nöôùc.
            khoù khaû thi, nhö yeâu caàu nhaø cung caáp dòch vuï  Thöù ba, caàn tính toaùn kyõ hieäu quaû kinh teá - xaõ hoäi
            xuyeân bieân giôùi khai baùo, noäp thueá nhaø thaàu hay yeâu  cuûa vieäc quaûn lyù thueá TMÑT. Chi phí boû ra ñeå thu
            caàu caùc dòch vuï xuyeân bieân giôùi khi thanh toaùn phaûi  thueá phaûi thaáp hôn ñaùng keå so vôùi soá thueá thu ñöôïc
            thanh toaùn qua coång thanh toaùn noäi ñòa. Caïnh ñoù,  laø moät trong caùc tieâu chí quan troïng caàn tính tôùi khi
            giaûi phaùp thu thueá giaù trò gia taêng vaø thueá thu nhaäp  thu thueá TMÑT. Neân ruùt baøi hoïc töø vieäc Chính phuû
            caù nhaân ñoái vôùi haøng hoùa chuyeån phaùt nhanh qua  boû thu phí söû duïng ñöôøng boä ñoái vôùi xe moâ toâ hai
            bieân giôùi vôùi moãi saûn phaåm haøng hoùa coù giaù trò töø 1  baùnh vaø ba baùnh, xe gaén maùy vaø caùc loaïi xe thoâ sô
            trieäu ñoàng/laàn trôû leân laø khoâng khaû thi. vaøo thaùng 6/2016, do caùch thöùc thöïc hieän nhieàu baát
              Töø naêm 2016, TMÑT cuûa Vieät Nam chuyeån sang  caäp daãn ñeán vieäc thu phí ñaït hieäu quaû thaáp.
            giai ñoaïn thöù ba vôùi neùt noåi baät laø phaùt trieån nhanh  Thöù tö, thu thueá gaén vôùi khoâng thanh toaùn tieàn
            vaø oån ñònh. Trong giai ñoaïn naøy, giao dòch tröïc tuyeán  maët. Mua baùn tröïc tuyeán khoâng duøng tieàn maët laø
            taêng caû veà soá löôïng laãn giaù trò. Do ñoù, phaùp lyù veà  moät ñieàu kieän caàn khaùc ñoái vôùi quaûn lyù thu thueá. Moïi
            quaûn lyù thueá TMÑT caàn xem xeùt 5 noäi dung. bieän phaùp haønh chính ñeå aùp ñaët giao dòch khoâng
              Thöù nhaát, quaûn lyù thueá gaén vôùi thuùc ñaåy phaùt  duøng tieàn maët laø khoâng khaû thi. Vieäc thanh toaùn
            trieån TMÑT. Quy moâ baùn leû tröïc tuyeán cuûa Vieät Nam  khoâng duøng tieàn maët chæ coù theå ñaït ñöôïc khi caû beân
            coøn raát thaáp. Theo öôùc tính cuûa Cuïc Thöông maïi  mua laãn beân baùn thaáy thuaän lôïi vaø hieäu quaû hôn
            ñieän töû vaø Kinh teá soá, Boä Coâng Thöông, naêm 2016  khi duøng tieàn maët. Do ñoù, söï phoái hôïp lieân ngaønh
            doanh thu baùn leû tröïc tuyeán ôû Vieät Nam khoaûng 5 tyû  ñeå thuùc ñaåy thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët coù yù
            USD. Raát khoù thu thueá caùc hoä gia ñình, caù nhaân baùn  nghóa quan troïng ñoái vôùi quaûn lyù thueá. Chöøng naøo tyû
            haøng tröïc tuyeán, vaø doanh thu töø ñoái töôïng naøy  leä thanh toaùn khi nhaän haøng coøn cao, vieäc thu thueá
            chieám tyû leä khoâng lôùn trong toång doanh thu baùn  ñoái vôùi mua baùn tröïc tuyeán coøn chöa hieäu quaû.
            leû tröïc tuyeán. Ñeán nay, moät trong caùc trôû ngaïi lôùn  Thöù naêm, vieäc quaûn lyù thueá ñoái vôùi doanh
            nhaát cuûa TMÑT nöôùc ta laø loøng tin cuûa ngöôøi tieâu  nghieäp kinh doanh tröïc tuyeán, duø möùc ñoä thanh
            duøng vaøo mua saém tröïc tuyeán. Vieäc khuyeán khích  toaùn tröïc tuyeán cuûa hoï chöa cao laø töông ñoái thuaän
            nhöõng coâng ty kinh doanh coù uy tín baùn haøng tröïc  lôïi vaø minh baïch. Khi phaàn lôùn saûn phaåm ñöôïc
            tuyeán seõ goùp phaàn taïo ra nhieàu khaùch haøng hôn.  doanh nghieäp baùn tröïc tuyeán thì vieäc thu thueá
            Chính saùch quaûn lyù thueá khoâng neân ñaët muïc tieâu  TMÑT ñoái vôùi loaïi hình kinh doanh hoä gia ñình vaø
            taän thu, ngöôïc laïi caàn thuùc ñaåy, taïo nguoàn thu töø  caù nhaân seõ giaûm ñi.
            kinh doanh tröïc tuyeán.                       NGUYEÃN HOAØNG ghi


                                                                  COÂNG TY TNHH KEÁT NOÁI DOANH NHAÂN
        Toång bieân taäp:    Phuï traùch quaûng caùo: TOÁ QUYEÂN  Toøa soaïn vaø Trò söï: Soá 10 Phan Ngöõ, P. Ñakao, Q.1, TP.HCM - Toång ñaøi: (028)38201563 - 38201564 - Fax: (028)38201565
          NGUYEÃN THÒ KIM DUNG  Trình baøy: DZOAÕN BINH    E-mail: toasoan@doanhnhansaigon.vn - Website: www.doanhnhansaigon.vn
        Phoù toång bieân taäp:   Kyõ thuaät vaø daøn trang:  Quaûng caùo E-mail: quangcao@doanhnhansaigon.vn
          TRAÀN HOAØNG       KHAÙNH TRUNG       Phaùt haønh: E-mail: phathanh@doanhnhansaigon.vn
                                   Giaáy pheùp soá 129/GP-BTTTT ngaøy 17/1/2012 cuûa Boä Thoâng tin vaø Truyeàn thoâng.
                      NGOÏC QUYØNH       Ghi baûn vaø in taïi Coâng ty TNHH moät thaønh vieân Leâ Quang Loäc, TP.HCM.
                      TIEÁN ÑAÏT

         P H AÙ T  H AØ N H  S AÙ N G  T H ÖÙ  T Ö  H AÈ N G  T U AÀ N                                                             GIAÙ: 12.500 ÑOÀNG


                                                              Soá 493 BOÄ MÔÙI (743)   20 - 26/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10