Page 6 - DNSG Tuần Số 493 (20-26.6.2018)
P. 6

6  THÔØI SÖÏ
        Àïì xuêët cú chïë àùåc thuâ                                       THEO DOØNG THÔØI SÖÏ

                                                                Vieät Nam nhaäp sieâu 11,57 tyû USD
        xêy dûång àûúâng sùæt àö thõ                                        töø Haøn Quoác. Naêm thaùng ñaàu naêm 2018,
                                                              Vieät Nam xuaát sieâu treân 1 tyû USD vôùi 8 thò
                                                              tröôøng vaø nhaäp sieâu töø 5 thò tröôøng khaùc.
                                                              Trong ñoù nhaäp sieâu lôùn nhaát töø Haøn
                                                              Quoác vôùi 11,57 tyû USD, keá ñeán laø Trung
                                                              Quoác vôùi 11,16 tyû USD. Möùc nhaäp sieâu
                                                              vôùi hai thò tröôøng naøy chieám 74% trong
                                                              toång möùc nhaäp sieâu cuûa 5 thò tröôøng.
                                                                 Döï baùo GDP naêm 2018 taêng
                                                              6,8%. Ngaân haøng Theá giôùi (WB) döï baùo
                                                              GDP cuûa Vieät Nam theo giaù so saùnh döï
                                                              kieán taêng 6,8% trong naêm nay (töø 6,5%
                                                              töø laàn döï baùo tröôùc ñoù) tröôùc khi taêng
                                                              ôû möùc 6,6% vaøo naêm 2019 vaø 6,5% vaøo
                                                              naêm 2020. Döï baùo laïm phaùt seõ ôû möùc
                                                              quanh muïc tieâu 4% cuûa Chính phuû. Caân
                                                              ñoái taøi khoaûn vaõng lai döï kieán vaãn ñaït
                                                              thaëng dö, nhöng coù theå seõ ôû möùc thaáp
                                                              hôn trong naêm tôùi, do thaâm huït taêng leân
                                                              ôû taøi khoaûn thu nhaäp vaø dòch vuï. Boäi chi
        Tuyeán Metro soá 1                                             ngaân saùch vaø nôï coâng döï kieán vaãn trong
        ñang chaäm tieán ñoä do thieáu voán
                                                              voøng kieåm soaùt.
                                                                Haø Noäi daãn ñaàu caû nöôùc veà thu
          rong baùo caùo göûi Boä Giao thoâng - Vaän taûi veà 10 naêm thöïc  Theo Phoù chuû tòch UBND TP.HCM Traàn Vónh Tuyeán, ñoái vôùi  huùt FDI. Saùu thaùng ñaàu naêm 2018, vôùi
          hieän Chieán löôïc Phaùt trieån giao thoâng vaän taûi ñöôøng saét  vieäc xaây döïng caùc tuyeán Metro, thôøi gian xem xeùt vaø pheâ duyeät  5,915 tyû USD, Haø Noäi taïm vöôn leân daãn
        TVieät Nam, UBND TP.HCM kieán nghò caàn nghieân cöùu cô  cuûa caùc boä, ngaønh tröôùc khi trình Thuû töôùng coøn khaù chaäm,  ñaàu caû nöôùc veà thu huùt voán FDI. Ñaây laø
        cheá chính saùch ñaëc thuø ñeå phaân caáp, phaân quyeàn cho UBND  maát khoaûng töø vaøi ba naêm neân khi ñi vaøo giai ñoaïn trieån khai  laàn ñaàu tieân trong 30 naêm qua, Haø Noäi
        tænh - thaønh trong vieäc quyeát ñònh pheâ duyeät caùc döï aùn xaây  thöïc hieän thöôøng phaûi ñieàu chænh laïi thieát keá, toång möùc ñaàu  ñöùng nhaát veà thu huùt voán ngoaïi trong
        döïng ñöôøng saét ñoâ thò (Metro).         tö cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá. Do ñoù, TP.HCM kieán nghò  6 thaùng ñaàu naêm. Haø Noäi vöøa trao quyeát
         Caùc tuyeán Metro coù quy moâ voán ñaàu tö haøng tyû USD, naèm  trung öông nghieân cöùu cô cheá, chính saùch ñaëc thuø ñeå phaân  ñònh ñaàu tö, giaáy chöùng nhaän ñaàu tö
        trong nhoùm coâng trình troïng ñieåm quoác gia, neân thuû tuïc trình  caáp, phaân quyeàn cho thaønh phoá trong vieäc quyeát ñònh pheâ  cho 71 döï aùn vôùi toång soá voán 397.335 tyû
        duyeät döï aùn phaûi qua nhieàu caáp, coù theå daãn ñeán chaäm treã trieån  duyeät caùc döï aùn Metro.   ñoàng, töông ñöông hôn 17 tyû USD, trong
        khai neáu nhö bò uøn öù taïi baát cöù ñaàu moái naøo. Hôn nöõa, caùc tuyeán  Lieân quan ñeán cô cheá ñaëc thuø, chính saùch töï quyeát cho caùc  ñoù coù 11 döï aùn FDI (hôn 5,4 tyû USD) vaø 60
        Metro ñang ñöôïc taøi trôï töø caùc quoác gia coù coâng ngheä khaùc  tuyeán Metro cuûa TP.HCM, chuyeân gia tö vaán ñoäc laäp trong lónh  döï aùn ñaàu tö trong nöôùc vôùi toång soá voán
        nhau neân khoù ñaûm baûo vieäc keát noái giöõa caùc tuyeán. Do ñoù,  vöïc haï taàng ñoâ thò - TS-KTS. Ngoâ Vieát Nam Sôn cho raèng, quyeàn  267.274 tyû ñoàng. Töø ngaøy 1/8, Haø Noäi seõ
        UBND TP.HCM kieán nghò Boä Giao thoâng - Vaän taûi sôùm ban haønh  töï quyeát caàn phaûi ñöôïc hieåu ôû phaïm vi roäng, khoâng chæ ñôn  hoã trôï toaøn boä chi phí vaø dòch vuï tieän ích
        quy chuaån kyõ thuaät duøng chung, laøm cô sôû trieån khai vieäc tích  thuaàn laø quyeàn huy ñoäng voán, töï tìm kieám caùc nguoàn taøi trôï  veà thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp.
        hôïp vaø keát noái giöõa caùc tuyeán ñöôøng naøy.  cho caùc tuyeán Metro noùi rieâng, maø phaûi laø töï quyeát veà quaûn lyù   Quaûn lyù thò tröôøng thu treân 52 tyû
         Taïi TP.HCM, tuyeán Metro soá 1 (Beán Thaønh - Suoái Tieân) ñang  ngaân saùch cho caùc coâng trình haï taàng, chænh trang ñoâ thò noùi  ñoàng. Saùu thaùng ñaàu naêm 2018, Chi cuïc
        bò chaäm tieán ñoä. Coâng trình naøy ñöôïc trieån khai töø quyù I/2007,  chung vaø caû vaán ñeà taïo nguoàn thu ñeå thu hoài voán cho caùc coâng  Quaûn lyù thò tröôøng TP.HCM phaùt hieän
        döï kieán hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo khai thaùc trong naêm 2019, tuy  trình. Chaúng haïn nhö tuyeán Metro, beân caïnh vieäc tìm kieám  2.534 vuï vi phaïm töø caùc cuoäc kieåm tra
        nhieân, khoái löôïng thi coâng môùi chæ ñaït 53%, neân ñöôïc luøi thôøi  nguoàn voán trieån khai xaây döïng, TP.HCM phaûi coù keá hoaïch phaùt  chuyeân ngaønh vaø lieân ngaønh. Trong ñoù,
        gian hoaøn thaønh vaøo naêm 2020. Moät trong nhöõng nguyeân  trieån caùc khu ñoâ thò, khoâng loaïi tröø ñaáu giaù nhöõng khu ñaát doïc  rieâng xöû lyù 1.819 vuï vi phaïm, soá tieàn phaït
        nhaân daãn ñeán tình traïng chaäm treã laø do khoâng caáp ñuû voán.  theo caùc tuyeán ñöôøng naøy nhaèm thu hoài voán.  vi phaïm haønh chính, tieàn baùn haøng tòch
        Nguoàn voán ñeå xaây döïng tuyeán Metro soù 1 töø voán vay ODA  Vieäc huy ñoäng voán töø khu vöïc tö nhaân ñeå trieån khai nhöõng  thu, tieàn thu töø tieàn thu lôïi baát hôïp phaùp
        cuûa Nhaät Baûn vaø voán ñoái öùng cuûa TP.HCM. Tính ñeán thôøi ñieåm  coâng trình haï taàng coù quy moâ voán lôùn hieän khoâng khoù vôùi  laø 52 tyû ñoàng. Chi cuïc ñaõ toå chöùc tieâu huûy
        naøy, soá voán giaûi ngaân cho Metro soá 1 ñaït treân 15.000 tyû ñoàng  TP.HCM, vaán ñeà laø phaûi coù keá hoaïch, chính saùch cuï theå ñeå nhaø  haøng giaû, haøng caám, haøng khoâng ñuû ñieàu
        (khoaûng 31,8%). Trong khi ñoù, toång möùc ñaàu tö ñaõ ñöôïc ñieàu  ñaàu tö thaáy ñöôïc tính khaû thi trong vieäc thu hoài voán.  kieän löu thoâng trò giaù hôn 19 tyû ñoàng, soá
        chænh taêng töø 17.388 tyû ñoàng leân 47.325 tyû ñoàng. Nhö vaäy,  OÂng Ngoâ Vieát Nam Sôn cuõng cho bieát theâm, ôû Tokyo (Nhaät  haøng tòch thu chôø baùn khoaûng 48 tyû ñoàng.
        vieäc giaûi ngaân voán ODA caáp phaùt töø ngaân saùch trung öông  Baûn), raát nhieàu tuyeán ñöôøng saét ñoâ thò, tuyeán buyùt nhanh  Chi cuïc ñaõ chuyeån cô quan ñieàu tra ñeå xöû
        cho tuyeán metro naøy chöa xaùc ñònh ñöôïc tyû leä phaân boå do  ñöôïc trieån khai bôûi tö nhaân, keát quaû thu veà raát khaû quan, töø  lyù hình söï 5 vuï kinh doanh haøng caám trò
        Quoác hoäi chöa coù yù kieán veà toång möùc ñaàu tö ñöôïc ñieàu chænh.  vieäc khai thaùc löu löôïng haønh khaùch cho ñeán caùc dòch vuï coäng  giaù haøng hoùa khoaûng 1,2 tyû ñoàng moãi
        Ñeå duy trì vieäc xaây döïng tuyeán ñöôøng naøy, ñeán nay TP.HCM  theâm vaø ñaëc bieät laø baát ñoäng saûn doïc coâng trình do taêng giaù  vuï. Caùc maët haøng vi phaïm vôùi soá löôïng
        ñaõ taïm öùng ngaân saùch khoaûng 1.000 tyû ñoàng ñeå thanh toaùn  nhôø haï taàng.             lôùn vaãn laø thuoác laù, myõ phaåm, thöïc phaåm
        khoái löôïng ñaõ thöïc hieän cho caùc nhaø thaàu.                      THIEÂN YEÁT  chöùc naêng, thöïc phaåm cheá bieán.        KHÔÛI TOÁ CHUÛ ÑAÀU TÖ             ÑOÅI GAÀN 40 HA ÑAÁT              CHUYEÅN ÑÖÔØNG SAÉT TOÁC ÑOÄ CAO BAÉC -
        CHIEÁM ÑOAÏT PHÍ BAÛO TRÌ CHUNG CÖ       CHO TUYEÁN ÑÖÔØNG 2,85 KM            NAM THAØNH ÑÖÔØNG SAÉT CAO TOÁC
         Boä Xaây döïng vöøa ñeà xuaát Boä Coâng an toå chöùc ñieàu tra,  UBND TP. Haø Noäi vöøa ban haønh Quyeát ñònh soá 2790 Veà  Döï kieán ñeán naêm 2019, Boä Giao thoâng - Vaän taûi seõ
        khôûi toá, truy cöùu traùch nhieäm nhöõng chuû ñaàu tö coù haønh  vieäc pheâ duyeät ñieàu chænh Ñeà xuaát döï aùn xaây döïng tuyeán  trình Chính phuû loä trình phaùt trieån tuyeán ñöôøng saét toác
        vi chieám duïng, söû duïng kinh phí baûo trì chung cö. Theo  ñöôøng töø ñöôøng Leâ Troïng Taán ñeán ñöôøng Vaønh ñai 3,  ñoä cao Baéc - Nam döï kieán chia laøm ba giai ñoaïn ñeå xem
        Boä Xaây döïng, hieän coù hôn 215 chung cö xaûy ra khieáu naïi,  quaän Thanh Xuaân theo hình thöùc BT (xaây döïng - chuyeån  xeùt, baùo caùo Quoác hoäi thoâng qua chuû tröông ñaàu tö, phaán
        tranh chaáp, trong ñoù coù 108 chung cö xaûy ra tranh chaáp  giao). Tuyeán ñöôøng coù chieàu daøi 2,85km, toång voán ñaàu tö  ñaáu hoaøn thaønh vaøo naêm 2050. Ñaùng chuù yù, giai ñoaïn ba
        giöõa chuû ñaàu tö vôùi cö daân hoaëc giöõa caùc chuû theå lieân  döï kieán 1.412 tyû ñoàng. Trong ñoù, chi phí xaây döïng 274 tyû  vôùi taàm nhìn ñeán 2050, phaán ñaáu hoaøn thaønh toaøn tuyeán
        quan, nhieàu nhaát laø veà phí baûo trì. Nhieàu chuû ñaàu tö coá  ñoàng, chi phí giaûi phoùng maët baèng 967 tyû ñoàng. Thôøi gian  ñöôøng saét ñoâi toác ñoä cao vaø sau naêm 2050 khai thaùc vôùi
        tình khoâng baøn giao quyõ baûo trì caên hoä 2% hoaëc chaäm  thöïc hieän döï aùn töø 2018 - 2020. Döï kieán quyõ ñaát ñeå thanh  toác ñoä 350 km/giôø (toác ñoä cao toác). Tuyeán ñöôøng saét cao
        baøn giao, hay chæ baøn giao moät phaàn cho ban quaûn trò laø  toaùn laïi cho nhaø ñaàu tö xaây döïng tuyeán ñöôøng naøy khoaûng  toác Baéc - Nam coù toång chieàu daøi hôn 1.500km, ñi qua 20
        vi phaïm quy ñònh hieän haønh.         39,8ha, thuoäc caùc vò trí ñaéc ñòa ôû quaän Nam Töø Lieâm. tænh - thaønh, 23 nhaø ga.
                             S.N                      Tr.Ñ                      K.T

        Soá 493 BOÄ MÔÙI (743)   20 - 26/6/2018
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11