Page 7 - DNSG Tuần Số 493 (20-26.6.2018)
P. 7

7        ...
       gaëp gôõ ñaàu tuaàn                                     KIDO FOODS DÖÏ KIEÁN CHUYEÅN SAØN
                                                      CUOÁI NAÊM NAY
                  Phaãi söë hoáa quaãn lyá

                  chuyïn ngaânh xuêët nhêåp khêíu
                    * Sau boán naêm thöïc hieän boán  - Neáu ñieåm laïi nhöõng aùch taéc hay
                  Nghò quyeát 19 cuûa Chính phuû Veà  ñònh höôùng quaûn lyù nhaø nöôùc ñoái vôùi
                  tieáp tuïc thöïc hieän nhöõng nhieäm  haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu, toâi nghó
                  vuï, giaûi phaùp chuû yeáu caûi thieän  phaûi theâm maáy vieäc.
                  moâi tröôøng kinh doanh, naâng cao  Thöù nhaát, quaûn lyù chuyeån töø tieàn
       “Cô quan nhaø     naêng löïc caïnh tranh quoác gia, oâng  kieåm sang haäu kieåm ñaõ ñaït ñöôïc möùc
       nöôùc chæ neân    ñaùnh giaù theá naøo veà lónh vöïc quaûn  töông ñoái, nhöng ñoái vôùi vieäc chuyeån  Taïi ñaïi hoäi coå ñoâng Coâng ty CP Thöïc phaåm ñoâng laïnh
                                   sang quaûn lyù döïa treân nguyeân taéc
                  lyù chuyeân ngaønh xuaát nhaäp khaåu?
       taäp trung                       quaûn lyù ruûi ro, caùc cô quan quaûn lyù  KIDO - Kido Foods (KDF) môùi ñaây, coå ñoâng ñaõ thoâng qua
                    - Quaûn lyù chuyeân ngaønh xuaát nhaäp
       quaûn lyù haøng    khaåu laø moät noäi dung troïng taâm cuûa  nhaø nöôùc caàn taäp trung kieåm tra  keá hoaïch chuyeån saøn nieâm yeát töø UPCoM sang saøn HoSE
                                   nhöõng doanh nghieäp coù lòch söû
                                                      nhaèm gia taêng thanh khoaûn vaø toái ña hoùa giaù trò ñaàu tö.
       hoùa xuaát      Nghò quyeát 19. Theá nhöng, thôøi gian  khoâng tuaân thuû ñuùng haøng hoùa ñöôïc  Thôøi gian nieâm yeát döï kieán trong khoaûng thaùng 10/2018
       nhaäp khaåu      qua, vieäc quaûn lyù chuyeân ngaønh xuaát  pheùp xuaát nhaäp khaåu. Nhö vaäy, chæ  ñeán thaùng 4/2019. Naêm 2018, KIDO ñaët keá hoaïch doanh
                  nhaäp khaåu ñaõ gaây ra raát nhieàu raøo
                                                      thu 1.700 tyû, lôïi nhuaän tröôùc thueá 195 tyû ñoàng, taêng
                                   caàn taäp trung quaûn lyù nhaø nöôùc töø
       ôû nhöõng lónh    caûn vaø laøm taêng thôøi gian, tieàn baïc vaø  5 - 10% soá haøng hoùa hoaëc soá doanh  laàn löôït 13,9% vaø 11,9% so vôùi 2017. Maûng kem vaø thöïc
       vöïc coù ruûi ro   coâng söùc cuûa doanh nghieäp.  nghieäp xuaát nhaäp khaåu, coøn hôn 90%  phaåm traùng mieäng ñoâng laïnh cuûa Coâng ty döï baùo ñaït
                                   laø khoâng caàn kieåm tra. Caùch laøm naøy
                                                      möùc taêng tröôûng keùp cho giai ñoaïn 2017 - 2022. Hieän
       cao. Vaø nhö       * Theo oâng thì nhöõng caûi caùch  seõ taïo ñoäng löïc cho doanh nghieäp,  KIDO naém giöõ khoaõng 40% thò phaàn cuûa ngaønh kem.
       theá, hieäu löïc   naøo veà quaûn lyù chuyeân ngaønh xuaát  doanh nghieäp caøng tuaân thuû haøng  Döï kieán trong thaùng 10, KIDO seõ tung ra caùc loaïi nöôùc
                                   hoùa ñöôïc pheùp xuaát nhaäp khaåu thì
                                                      uoáng ñoùng chai nhö traø söõa, söõa baép, traø thanh nhieät.
       quaûn lyù nhaø    nhaäp khaåu ñöôïc xem laø ñaùng keå? caøng coù lôïi.         Kido cuõng höôùng ñeán phaân phoái thöïc phaåm töôi, traùi
                    - Trong 4 naêm thöïc hieän Nghò
       nöôùc seõ taêng    quyeát 19, ñaëc bieät trong naêm 2017  veà quaûn lyù nhaø nöôùc döïa treân ruûi ro  caây. Naêm 2017, doanh thu thuaàn cuûa KIDO ñaït 1.493 tyû,
                                     Tuy nhieân, cho ñeán nay, vieäc hieåu
       leân” - TS.      vaø nhöõng thaùng ñaàu naêm 2018, ñaõ coù  ôû caùc ngaønh khaùc nhau, caùc cô quan  lôïi nhuaän sau thueá 152 tyû ñoàng, taêng laàn löôït 6,9% vaø
                                                      6,7% so naêm 2016.
       Nguyeãn Ñình     moät soá keát quaû. Ñaàu tieân phaûi noùi ñeán  khaùc nhau cuõng chöa gioáng nhau.               H.N
                  Nghò ñònh 15 thay theá Nghò ñònh 38 ñoái
       Cung - Vieän     vôùi quaûn lyù an toaøn veä sinh thöïc phaåm  Thaäm chí, vaãn khoâng ít ngöôøi cho  TAÙI CÔ CAÁU TOÅNG COÂNG TY CAØ PHEÂ
                                   raèng vieäc chuyeån töø tieàn kieåm sang
       tröôûngVieän     - moät ñieån hình cuûa vieäc chuyeån töø  haäu kieåm ñoàng nghóa vôùi quaûn lyù ruûi  VIEÄT NAM
                  tieàn kieåm sang haäu kieåm, sang quaûn lyù
       Nghieân cöùu     ruûi ro. Khaûo saùt sô boä cho thaáy, doanh  ro. Thöïc ra, chuyeån sang haäu kieåm
                                   laø keát hôïp vôùi quaûn lyù ruûi ro, môùi coù
       quaûn lyù kinh    nghieäp xuaát nhaäp khaåu ñaõ giaûm ñaùng  taùc duïng. Neáu chæ thay ñoåi kieåm tra,
       teá Trung       keå veà chi phí vaø giaûm tôùi 90% thuû tuïc  töø kieåm tra tröôùc sang kieåm tra sau
                  lieân quan ñeán thuû tuïc xuaát nhaäp khaåu
                                   laø chöa thay ñoåi caên baûn caùch thöùc
       öông (CIEM)      haøng hoùa. Nhôø ñoù, vieäc thoâng quan  quaûn lyù haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu.
                                     Thöù hai, phaûi thöïc hieän chính
       khuyeán caùo.     nhanh hôn, giaûm taûi taéc ngheõn ôû moät  phuû ñieän töû ôû möùc cao hôn vaø phaûi
                  soá caûng coù nhieàu thöïc phaåm nhaäp
                  khaåu, nhö caûng Caùt Laùi. Ñoù laø caûi caùch  soá hoùa. Moät keát noái chính phuû ñieän
                  ñaùng keå nhaát.         töû phaûi hoaøn toaøn tröïc tuyeán vaø giaáy
                    Caïnh ñoù, ôû moät soá boä, nhö Boä  tôø ñieän töû, khoâng xöû lyù tröïc tieáp. Moïi
                  Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân  giaáy tôø phaûi treân heä thoáng, khoâng coù
                  vaø Boä Coâng Thöông boû chöùng nhaän  söï can thieäp cuûa con ngöôøi. Neáu coù
                  khai baùo hoùa chaát, moät thay ñoåi töông  ñieåm naøo ñaáy maø heä thoáng truïc traëc,  Tuy kinh doanh coù laõi trong nhieàu naêm, nhöng ñeán
                  ñoái caên baûn. Tröôùc ñaây, khai baùo hoùa  con ngöôøi môùi can thieäp. Thanh toaùn  ngaøy 31/12/2017, theo baùo caùo cuûa Toång coâng ty Caø pheâ
                  chaát nhö moät loaïi giaáy pheùp. Baây giôø,  chi phí cuõng phaûi laø thanh toaùn ñieän  thì loã luõy keá 345 tyû ñoàng vaø coâng nôï khoù ñoøi treân 500 tyû
                  khai baùo ñaõ ñuùng vôùi baûn chaát. Sau  töû. Chính phuû ñieän töû phaûi keát noái  ñoàng. Vì vaäy, caàn phaûi tieáp tuïc taùi caáu truùc Toång coâng ty.
                  khi göûi thoâng baùo leân cô quan nhaø  ñöôïc taát caû caùc boä ngaønh lieân quan,  Theo phöông aùn taùi cô caáu giai ñoaïn 2018 - 2020 ñöôïc
                  nöôùc, neáu sau moät thôøi gian nhaát ñònh  keát noái ñöôïc doanh nghieäp vôùi caùc cô  Toång coâng ty Caø pheâ trình Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån
                  khoâng coù phaûn hoài, doanh nghieäp  quan nhaø nöôùc, keát noái caùc caûng bieån  noâng thoân,thôøi gian tôùi seõ coå phaàn Toång coâng ty cuøng
                  ñöôïc pheùp thoâng quan moät loaïi hoùa  vôùi cô quan nhaø nöôùc. Keát noái caùc cô  10 ñôn vò phuï thuoäc vaø moät ñôn vò ñoäc laäp, nhaø nöôùc
                  chaát naøo ñoù.          quan thaåm ñònh, kieåm nghieäm, thöû  naém giöõ 51% voán ñieàu leä. \
                    Moät ñieåm nöõa, löôïng haøng hoùa  nghieäm vôùi doanh nghieäp. Chính phuû                  P.L
                  phaûi kieåm tra tröôùc khi thoâng quan  ñieän töû phaûi coù döõ lieäu duøng chung.  SAÙP NHAÄP HAI HAÕNG TAXI
                  ñaõ giaûm xuoáng ñaùng keå. Tröôùc ñaây coù  Ñeán nay, trong boán nguyeân taéc  ÑEÅ CAÏNH TRANH VÔÙI GRAB
                  tôùi 30 - 35% soá haøng hoùa phaûi kieåm tra  ñònh höôùng ñaët ra, chæ môùi thöïc hieän
                  tröôùc khi thoâng quan, baây giôø ñaõ giaûm  töông ñoái toát töø tieàn kieåm sang haäu
                  xuoáng 15 - 20%.         kieåm haøng hoùa xuaát nhaäp khaåu. Nhö
                                   theá thì coøn raát nhieàu vieäc phaûi laøm.
                    * Theo oâng, tôùi ñaây caûi caùch
                  haønh chính veà xuaát nhaäp khaåu caàn  * Caûm ôn oâng!
                  nhaán maïnh ñieàu gì ñeå taïo thuaän lôïi
                  cho doanh nghieäp?              Thanh huyeàn thöïc hieän


      TECHCOMBANK TAÊNG VOÁN ÑIEÀU LEÄ
      GAÀN 35.000 TYÛ ÑOÀNG
        Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng baát thöôøng cuûa Ngaân haøng TMCP Kyõ
      Thöông Vieät Nam (Techcombank) ñaõ thoâng qua phöông aùn boå
      sung voán ñieàu leä töø nguoàn voán chuû sôû höõu. Theo ñoù, möùc voán ñieàu           Taïi ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân 2018 môùi ñaây, Coâng
      leä döï kieán taêng theâm 23.311 tyû ñoàng ñeå ñaït 35.000 tyû ñoàng. Sau           ty CP Ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp vaø vaän taûi (Tracodi)
      khi hoaøn thaønh ñôït taêng voán naøy, Techcombank seõ trôû thaønh moät            cho bieát keá hoaïch saùp nhaäp Vinataxi vôùi Savico Taxi.
      trong ba ngaân haøng nieâm yeát coù quy moâ voán ñieàu leä lôùn nhaát Vieät          Tracodi hieän ñang naém 30% voán taïi Vinataxi - haõng taxi
      Nam, vöôït qua BIDV vaø gaàn baèng Vietcombank. Thuû tuïc taêng voán              ñang chieám thò phaàn lôùn thöù ba taïi TP.HCM. Vieäc saùp
      döï kieán hoaøn taát trong thaùng 7. Thôøi gian phaùt haønh coå phieáu döï           nhaäp Vinataxi vôùi Savico Taxi nhaèm taêng khaû naêng caïnh
      kieán trong quyù III. Naêm 2017, Techcombank coù doanh thu 16.300 tyû             tranh vôùi taxi coâng ngheä, cuï theå laø Grab. Keát thuùc naêm
      ñoàng, lôïi nhuaän tröôùc thueá hôn 8.000 tyû ñoàng. Naêm 2018, muïc tieâu doanh thu taêng 20%, lôïi nhuaän tröôùc thueá ôû möùc  2017, doanh thu Vinataxi giaûm maïnh, ñaït möùc 48,7 tyû
      10.000 tyû ñoàng, taêng 24% so vôùi naêm 2017. Techcombank ñang cung caáp dòch vuï vaø saûn phaåm taøi chính cho hôn 5,4  ñoàng, chæ ñaït 49,8% keá hoaïch, lôïi nhuaän sau thueá 1,23 tyû
      trieäu khaùch haøng caù nhaân vaø doanh nghieäp thoâng qua 315 chi nhaùnh, phoøng giao dòch.  ñoàng, ñaït 9,87% so vôùi keá hoaïch.
                                                  Q.A                       D.K
                                                              Soá 493 BOÄ MÔÙI (743)   20 - 26/6/2018
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12